БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
РІШЕННЯ
02.08.2019 № 2305
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2019 р.
за № 1059/34030
( Рішення втратило чинність на підставі Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 337/20 від 05.08.2020 (z0826-20) )

Про затвердження Змін до Правил логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12, статей 48, 50 Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) , пункту 7 розділу II Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56 (z0201-17) , зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2017 року за № 201/30069, Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:
1. Затвердити Зміни до Правил логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів (z0035-19) , затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 21 грудня 2018 року № 3207, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2019 року за № 35/33006, що додаються.
2. Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
В.о. Голови
С. Патюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
02 серпня 2019 року № 2305
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2019 р.
за № 1059/34030

ЗМІНИ

до Правил логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів

1. У розділі I:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Ці Правила відповідно до статей 48, 50 Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) (далі - Закон) визначають правила логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), та вагові коефіцієнти зазначених правил, що застосовуються під час здійснення автоматичного логічного та арифметичного контролю декларацій за допомогою засобів програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій (далі - ІТС ЛАК ЄДРДО), з метою визначення значення суми вагових коефіцієнтів, встановлення відповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об’єкти декларування, а також ранжування декларацій за значеннями суми вагових коефіцієнтів за Складовою-1 та Складовою-2 від найвищого до найнижчого.";
2) у пункті 2:
в абзаці другому слова "ступенів невідповідності" замінити словами "значення суми вагових коефіцієнтів";
в абзаці шостому слова "встановлюють суму" замінити словами "визначають значення суми";
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"правила відповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних (далі - Складова-2) - правила, що встановлюють відповідність відомостей декларації відомостям з реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об’єкти декларування, відповідно до пункту 7 розділу II Порядку та визначають значення суми вагових коефіцієнтів.".
2. Пункт 3 розділу II виключити.
3. У розділі III:
1) у примітці до пункту 1 слова "проведення розрахунку значення ступеня відповідності" замінити словами "встановлення відповідності та визначення значення суми вагових коефіцієнтів";
2) пункти 2, 3 викласти в такій редакції:
"2. За результатами застосування до декларації наведених у пункті 1 цього розділу правил відповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних визначається значення суми вагових коефіцієнтів за такою формулою:
   n  N
S2 = Сума Сума P2 x K2 ,
   j=2 i=1  i   i
де
S2 - значення суми вагових коефіцієнтів;
N - загальна кількість реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об’єкти декларування, підключених до ІТС ЛАК ЄДРДО відповідно до протоколів автоматизованого обміну інформацією на момент проведення розрахунку, що використовуються для визначення S2;
n - загальна кількість правил відповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних, які застосовуються для визначення S2;
P2і - відповідь, отримана в результаті застосування до декларації і-го правила відповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних (P2і дорівнює 1 у разі відповіді "Так"; P2і дорівнює 0 у разі відповіді "Ні");
К2і - ваговий коефіцієнт і-го правила відповідності відомостей декларації відомостям баз даних (100).
3. За результатами визначення значення суми вагових коефіцієнтів за Складовою-1 та Складовою-2 здійснюється ранжування декларацій від найвищого значення до найнижчого.".
Керівник Департаменту
перевірки декларацій
та моніторингу способу життя
І. Степанов