БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 15 листопада 2019 року № 1965

Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісія" (1932-15) Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України (254к/96-ВР) та законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених законами України.
Крім того, згідно зі статтею 21 указаного Закону (1932-15) Центральна виборча комісія здійснює контроль за організацією підготовки і проведення місцевих виборів, а також за дотриманням виборчого законодавства України, забезпечує його однакове застосування на всій території України під час підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.
Так, основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост визначено Законом України "Про місцеві вибори" (595-19) (далі - Закон).
Стаття 19 Закону (595-19) визначає, що систему виборчих комісій, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, становлять Центральна виборча комісія, яка є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів, територіальні виборчі комісії та дільничні виборчі комісії.
При цьому відповідно до статті 24 Закону (595-19) Центральна виборча комісія здійснює контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори на всій території України, а також приймає обов’язкові для виконання всіма суб’єктами виборчого процесу, установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами роз’яснення з питань застосування цього Закону (595-19) .
За змістом частини першої статті 20 Закону (595-19) територіальні виборчі комісії з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних, рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (далі - територіальні виборчі комісії) є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.
Територіальна виборча комісія на період здійснення своїх повноважень забезпечує організацію і проведення місцевих виборів у межах повноважень та у порядку, передбачених законами України (частина перша статті 25 Закону (595-19) ).
Територіальні виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) , Закону (595-19) та інших законів України.
Так, статтею 8 Основного Закону України (254к/96-ВР) закріплено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституційний Суд України неодноразово наголошував, що діяльність, у тому числі правозастосовчих органів держави, має здійснюватися за принципом верховенства права і прямої дії норм Конституції України (254к/96-ВР) (Рішення Конституційного Суду України від 27 лютого 2018 року № 1-р/2018 (v001p710-18) ); верховенство права - це панування права в суспільстві; верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність (Рішення від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 (v015p710-04) ); діяльність правотворчих і правозастосовчих органів держави має здійснюватися за принципами справедливості, гуманізму, верховенства і прямої дії норм Конституції України (254к/96-ВР) , а повноваження - у встановлених Основним Законом України межах і відповідно до законів (Рішення від 11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005 (v008p710-05) ).
Із конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (абзац другий підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 (v005p710-05) ).
У свою чергу принцип правової визначеності передбачає, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями; обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки (абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010 (v017p710-10) ).
Як зазначено в пункті 46 Доповіді "Верховенство права", схваленої Європейською комісією за демократію через право (Венеційською комісією) на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25 - 26 березня 2011 року), держава зобов’язана дотримуватись законів, які запровадила, і застосовувати їх у передбачуваний спосіб та з логічною послідовністю. Зворотна дія також суперечить принципові юридичної визначеності, оскільки суб’єкти права повинні знати наслідки своєї поведінки; це також стосується і цивільного та адміністративного права - тієї мірою, що негативно впливає на права та законні інтереси особи.
Центральна виборча комісія зазначає, що з метою недопущення порушень виборчих прав громадян України, зокрема під час організації підготовки і проведення місцевих виборів, які постійно відбуваються в Україні, існує нагальна потреба подолання правової невизначеності в частині врегулювання питання декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та старости села, селища.
Відповідно до частини другої статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) Комісія за результатами узагальнення практики застосування законодавства України про вибори та практики проведення виборів в Україні, а також у разі необхідності може за власною ініціативою розглянути та прийняти у встановленому цим Законом порядку рішення стосовно надання роз’яснень і рекомендацій щодо застосування законодавства України про вибори.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення однакового застосування на всій території України положень Закону України "Про місцеві вибори" (595-19) щодо декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та старости села, селища, реалізації та захисту виборчих прав громадян України, дотримання рівних прав і можливостей громадян України на участь у виборах, відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори" (595-19) , керуючись статтями 11 - 13, 16, пунктами 1, 4, 5 статті 17, пунктами 1, 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" (595-19) стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та старости села, селища (додається).
2. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій, Національному агентству з питань запобігання корупції.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 15 листопада 2019 року № 1965

РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення однакового застосування на всій території України деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" (595-19) (далі - Закон) стосовно декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру під час реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - кандидати в депутати), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та старости села, селища, реалізації та захисту виборчих прав громадян України, дотримання рівних прав і можливостей громадян України на участь у виборах.
1. Порядок висування та реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища регламентовано розділом VI Закону (595-19) .
Згідно зі статтями 38 - 40 Закону (595-19) відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища за умови подання до комісії передбачених цими положенням Закону (595-19) документів.
Зокрема, пунктом 8 частини першої статті 38, пунктом 7 частини першої, частиною третьою статті 39, пунктом 7 частини першої, частиною третьою статті 40 Закону (595-19) передбачено подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру таких кандидатів відповідно до статті 45 Закону (595-19) .
2. За змістом частини першої статті 45 Закону (595-19) декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається вказаними кандидатами за формою (3206-17) , встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (3206-17) .
Водночас Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" (3206-17) втратив чинність згідно із пунктом 4 Прикінцевих положень Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) .
Тобто встановлена Законом України "Про місцеві вибори" (595-19) процедура подання декларації кандидатами в депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища для їх реєстрації передбачає застосування норм Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (3206-17) , який втратив чинність.
При цьому Закон України "Про запобігання корупції" (1700-18) не містить застережень щодо можливості застосування окремих положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (3206-17) після втрати ним чинності в цілому після початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Таким чином, положення пункту 8 частини першої статті 38, пункту 7 частини першої, частини третьої статті 39, пункту 7 частини першої, частини третьої статті 40 Закону (595-19) щодо подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рік, що передує року початку виборчого процесу, за формою (3206-17) , встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", не можуть бути виконані.
Відповідно до статті 19 Конституції України (254к/96-ВР) правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Отже, зазначена декларація кандидатами в депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища до відповідної територіальної виборчої комісії для їх реєстрації не подається.
3. Частиною першою статті 46 Закону (595-19) встановлено перелік підстав для відмови в реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища. Зокрема, пунктом 2 частини першої указаної статті Закону (595-19) визначено, що територіальна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища в разі відсутності передбачених Законом (595-19) документів для реєстрації особи кандидатом.
Водночас з огляду на відсутність необхідності подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рік, що передує року початку виборчого процесу, за формою (3206-17) , встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", неподання такої декларації не може бути підставою для відмови територіальною виборчою комісією в реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.
4. Відповідно до частини другої статті 45 Закону (595-19) після реєстрації кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища інформація з поданої ним декларації, за винятком інформації, що є конфіденційною, оприлюднюється територіальною виборчою комісією у визначений нею спосіб.
Однак з огляду на те, що Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" (3206-17) , яким було встановлено форму (3206-17) декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, втратив чинність, обов’язок територіальної виборчої комісії, яка зареєструвала кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, щодо оприлюднення інформації з поданої ними декларації, передбачений частиною другою статті 45 Закону (595-19) , не може бути реалізований.
5. Пунктом 4 частини першої статті 3, абзацом першим частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) суб’єктами декларування відповідно до цього Закону визначено також кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост, які до обрання на відповідну посаду, подають у встановленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
За змістом частини першої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) подання зазначеної декларації здійснюється шляхом її заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за встановленою ним формою.
6. Територіальні виборчі комісії під час прийняття рішень щодо реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та старости села, селища повинні неухильно дотримуватися вимог Закону (595-19) з урахуванням цього Роз’яснення.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА