БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 листопада 2019 р. № 1124
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 65 від 05.02.2020 (65-2020-п) - діє до 31 грудня 2021 р. )

Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році

Відповідно до пункту 4 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (2168-19) та з урахуванням положень Бюджетного кодексу України (2456-17) і Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (294-20) Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2020 р. та діє до 31 грудня 2021 року.
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2019 р. № 1124

ПОРЯДОК

реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році

1. Цей Порядок визначає особливості реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для медичних послуг, пов’язаних з наданням екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, медичної реабілітації за програмою медичних гарантій у 2020 році.
2. Дія цього Порядку поширюється на всі заклади охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі - договір) з НСЗУ.
3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я (2801-12) , Законі України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (2168-19) та інших законодавчих актах.
4. НСЗУ укладає договори про надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, згідно з переліком, визначеним у Порядку надання первинної медичної допомоги (z0348-18) , затвердженому МОЗ. Оплата зазначених медичних послуг здійснюється із застосуванням тарифу та коригувальних коефіцієнтів відповідно до порядку виконання програми медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2020 рік, затвердженого в установленому законодавством порядку.
5. НСЗУ укладає договори про надання медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, з центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
НСЗУ укладає з одним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці вищого рівня один договір про надання пов’язаних з екстреною медичною допомогою медичних послуг, передбачених специфікаціями відповідно до законодавства.
Загальна орієнтовна ціна, на яку укладається договір, розраховується як добуток кількості населення, яке проживає на відповідній території, та ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, одному пацієнту.
6. НСЗУ у межах програми медичних гарантій укладає договори про надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною (спеціалізованою) та третинною (високоспеціалізованою) медичною допомогою, крім послуг, включених до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах (1138-96-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501).
7. НСЗУ укладає договори щодо таких медичних послуг, пов’язаних з вторинною (спеціалізованою) та третинною (високоспеціалізованою) медичною допомогою:
1) надання амбулаторної медичної допомоги дорослим та дітям до 16 років, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як глобальна ставка.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості медичних послуг та ставок на відповідні види медичних послуг. Запланована кількість медичних послуг визначається на підставі інформації, наданої надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору з НСЗУ, а також згідно з даними звіту юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи - підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 2018 рік, поданого за формою № 20 (z1009-07) , затвердженою наказом МОЗ від 10 липня 2007 р. № 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення" (далі - звіт);
2) амбулаторне обстеження дорослих для раннього виявлення онкологічних захворювань.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як ставка на такі медичні послуги:
мамографія;
гістероскопія;
езофагогастродуоденоскопія;
колоноскопія;
цистоскопія;
бронхоскопія.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості медичних послуг та ставок на відповідні види медичних послуг. Запланована кількість медичних послуг визначається на підставі інформації, наданої надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ;
3) лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як ставка на медичну послугу.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості медичних процедур та тарифу. Запланована кількість медичних процедур визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, а також згідно з даними звіту (z1009-07) ;
4) проведення хірургічних операцій дорослим та дітям у стаціонарних умовах.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок на основі діагностично споріднених груп.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як сума глобального бюджету закладу охорони здоров’я та добутку запланованої кількості пролікованих випадків на базову ставку та індекс складності структури випадків. Запланована кількість пролікованих випадків визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, а також згідно з даними звіту (z1009-07) .
При цьому для розрахунку суми оплати враховуються лише проліковані випадки, про які надавач медичних послуг подав інформацію НСЗУ та які зазначені у звіті про медичні послуги, щодо якого НСЗУ не було подано заперечень чи зауважень.
Визначення діагностично спорідненої групи, до якої належить пролікований випадок, здійснюється НСЗУ за основним діагнозом з урахуванням проведених медичних процедур або хірургічних операцій;
5) надання стаціонарної допомоги дорослим та дітям з нехірургічними (соматичними) захворюваннями (крім медичних послуг, пов’язаних з наданням стаціонарної медичної допомоги при шкірно-венерологічних захворюваннях (крім важких дерматозів) та довготривалого стаціонарного лікування наркотичної та алкогольної залежності (крім гострих станів).
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок на основі діагностично споріднених груп.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як сума глобального бюджету закладу охорони здоров’я та добутку запланованої кількості пролікованих випадків на базову ставку та індекс складності структури випадків. Запланована кількість пролікованих випадків визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, а також згідно з даними звіту (z1009-07) .
При цьому для розрахунку суми оплати враховуються лише проліковані випадки, про які надавач медичних послуг подав інформацію НСЗУ та які зазначені у звіті про медичні послуги, щодо якого НСЗУ не було подано заперечень чи зауважень.
Визначення діагностично спорідненої групи, до якої належить пролікований випадок, здійснюється НСЗУ за основним діагнозом з урахуванням проведених медичних процедур або хірургічних операцій;
6) надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як ставка на пролікований випадок.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості пролікованих випадків та тарифу. Запланована кількість пролікованих випадків визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, а також згідно з даними звіту (z1009-07) .
При цьому для розрахунку суми оплати враховуються лише проліковані випадки, про які надавач медичних послуг подав інформацію НСЗУ та які зазначені у звіті про медичні послуги, щодо якого НСЗУ не було подано заперечень чи зауважень;
7) надання медичної допомоги при інфаркті міокарда.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як ставка на пролікований випадок.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості пролікованих випадків та тарифу. Запланована кількість пролікованих випадків визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, а також згідно з даними звіту (z1009-07) .
При цьому для розрахунку суми оплати враховуються лише проліковані випадки, про які надавач медичних послуг подав інформацію НСЗУ та які зазначені у звіті про медичні послуги, щодо якого НСЗУ не було подано заперечень чи зауважень;
8) надання медичної допомоги при пологах.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як ставка на пролікований випадок.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості пролікованих випадків та тарифу. Запланована кількість пролікованих випадків визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, а також згідно з даними звіту (z1009-07) .
При цьому для розрахунку суми оплати враховуються лише проліковані випадки, про які надавач медичних послуг подав інформацію НСЗУ та які зазначені у звіті про медичні послуги, щодо якого НСЗУ не було подано заперечень чи зауважень;
9) надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як ставка на пролікований випадок.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості пролікованих випадків та тарифу. Запланована кількість пролікованих випадків визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, а також згідно з даними звіту (z1009-07) .
При цьому для розрахунку суми оплати враховуються лише проліковані випадки, про які надавач медичних послуг подав інформацію НСЗУ та які зазначені у звіті про медичні послуги, щодо якого НСЗУ не було подано заперечень чи зауважень;
10) діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як глобальна ставка.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості пацієнтів, які пройдуть хіміотерапевтичне лікування у закладі охорони здоров’я, та тарифу. Запланована кількість пацієнтів визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору, з урахуванням епідеміологічної ситуації;
11) діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як глобальна ставка.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості пацієнтів, які пройдуть радіологічне лікування у закладі охорони здоров’я, та тарифу. Запланована кількість пацієнтів визначається згідно з інформацією, наданою надавачем під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, з урахуванням епідеміологічної ситуації;
12) надання стаціонарної психіатричної медичної допомоги дорослим та дітям.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як глобальна ставка.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості пацієнтів, які отримають психіатричну допомогу, та тарифу. Запланована кількість пацієнтів визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, з урахуванням епідеміологічної ситуації та на основі звіту (z1009-07) ;
13) лікування дорослих та дітей із туберкульозом.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як глобальна ставка.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості пацієнтів, які отримають послугу з лікування туберкульозу, та тарифу. Запланована кількість пацієнтів визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, з урахуванням епідеміологічної ситуації та на основі звіту (z1009-07) ;
14) діагностика, лікування та супровід людей, які живуть з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як глобальна ставка.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості пацієнтів, які отримають антиретровірусну терапію, та тарифу. Запланована кількість пацієнтів визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, з урахуванням епідеміологічної ситуації;
15) лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як глобальна ставка.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості пацієнтів, які отримають лікування із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії, та тарифу. Запланована кількість пацієнтів визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, з урахуванням епідеміологічної ситуації.
8. До тарифів на оплату надання медичних послуг, зазначених у підпунктах 1-15 пункту 7 цього Порядку, застосовуються такі коригувальні коефіцієнти:
1) коефіцієнт складності випадку;
2) коефіцієнт збалансованості бюджету, що розраховується не рідше одного разу на квартал.
Запланований середній індекс структури випадків відповідного надавача медичних послуг зазначається у договорі та розраховується за такою формулою:
      Сума Cases    x RW
           plan_i   i
CMI   = -------------------------
  plan      Cases
            plan
де CMIplan - запланований середній індекс структури випадків для відповідного надавача медичних послуг;
Casesplan_i - запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги за діагностично спорідненою групою i для відповідного надавача медичних послуг;
RWi - ваговий коефіцієнт діагностично спорідненої групи i;
Casesplan - загальна запланована кількість медичних послуг стаціонарної допомоги для відповідного надавача медичних послуг.
9. НСЗУ у межах програми медичних гарантій укладає договори на надання медичних послуг, пов’язаних з паліативною медичною допомогою, крім послуг, включених до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах (1138-96-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501).
НСЗУ укладає договори щодо таких медичних послуг, пов’язаних з паліативною медичною допомогою:
стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як глобальна ставка.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості пацієнтів, які отримають паліативну медичну допомогу, та тарифу. Запланована кількість пацієнтів визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, з урахуванням епідеміологічної ситуації та на основі звіту (z1009-07) ;
мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як глобальна ставка.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості пацієнтів, які отримають паліативну медичну допомогу, та тарифу. Запланована кількість пацієнтів визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, з урахуванням епідеміологічної ситуації.
10. НСЗУ у межах програми медичних гарантій укладає договори на надання медичних послуг, пов’язаних з медичною реабілітацією, крім послуг, включених до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах (1138-96-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501).
НСЗУ укладає договори щодо таких медичних послуг, пов’язаних з медичною реабілітацією:
медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як глобальна ставка.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості пацієнтів, які отримають медичну реабілітацію, та тарифу. Запланована кількість пацієнтів визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, з урахуванням епідеміологічної ситуації та на основі звіту (z1009-07) ;
медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як глобальна ставка.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості пацієнтів, які отримають медичну реабілітацію, та тарифу. Запланована кількість пацієнтів визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, з урахуванням епідеміологічної ситуації та на основі звіту (z1009-07) ;
медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи.
Тариф на оплату наданих медичних послуг встановлюється як глобальна ставка.
Загальна орієнтовна ціна договору розраховується як добуток запланованої кількості пацієнтів, які отримають медичну реабілітацію, та тарифу. Запланована кількість пацієнтів визначається згідно з інформацією, наданою надавачем медичних послуг під час подання заяви про укладення договору до НСЗУ, з урахуванням епідеміологічної ситуації та на основі звіту (z1009-07) .