БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 грудня 2019 р. № 1162
Київ

Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку туризму

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 26.02.2020 (130-2020-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про Державне агентство розвитку туризму України, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Міністерству культури, молоді та спорту підготувати та внести у двомісячний строк в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до актів Кабінету Міністрів України, що випливають з цієї постанови.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 1 і 2 цієї постанови, які набирають чинності з 1 квітня 2020 року.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 26.02.2020 (130-2020-п) )
Прем’єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1162

ПОЛОЖЕННЯ

про Державне агентство розвитку туризму України

1. Державне агентство розвитку туризму України (Держтуризм) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури, молоді та спорту і який реалізує державну політику у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів).
2. Держтуризм у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
3. Основними завданнями Держтуризму є:
1) реалізація державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);
2) внесення на розгляд Міністра культури, молоді та спорту пропозицій щодо формування державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів).
4. Держтуризм відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові культури, молоді та спорту, бере участь у погодженні проектів законів, інших нормативно-правових актів, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади;
2) за дорученням Міністра культури, молоді та спорту в установленому порядку бере участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов’язань, що випливають з членства в таких організаціях;
3) залучається до розроблення та виконання програм розвитку туризму і курортів в Україні;
4) розробляє та подає в установленому порядку Міністрові культури, молоді та спорту пропозиції щодо:
організації обліку туристичних ресурсів України та забезпечення їх раціонального використання та охорони;
визначення переліку посад фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційних вимог до них;
порядку створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів;
розроблення програм облаштування транспортних магістралей об’єктами туристичної інфраструктури;
порядку оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання;
5) забезпечує створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів;
6) бере участь у створенні та веденні Державного кадастру природних лікувальних ресурсів;
7) здійснює відповідно до законодавства встановлення відповідних категорій об’єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об’єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо), видає свідоцтва про встановлення об’єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії та веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури;
8) здійснює заходи щодо підвищення конкурентоспроможності туристичного ринку, в тому числі заходи, пов’язані з інтеграцією національного туристичного ринку в єдиний європейський туристичний простір;
9) надає пропозиції та залучається до проведення досліджень туристичного ринку, підготовки та поширення інформації про Україну і її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави, зокрема шляхом організації презентацій про туристичні можливості України, робочих нарад, конференцій, семінарів тощо, а також участі у виставкових заходах як в Україні, так і за кордоном;
10) за дорученням Міністра культури, молоді та спорту бере участь у розробленні міжнародних договорів у сфері туристичної діяльності, готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо їх укладення і денонсації, забезпечує виконання Україною зобов’язань за міжнародними договорами з питань, що належать до його компетенції;
11) за дорученням Міністра культури, молоді та спорту бере в установленому порядку участь у міжнародних заходах з питань туризму, міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому туристичному ринку;
12) залучається в установленому порядку до надання суб’єктам туристичної діяльності методичної, консультативної та іншої допомоги;
13) залучається до поширення соціальної реклами у сфері туризму та курортів;
14) забезпечує координацію діяльності курортних закладів (незалежно від форми власності), пов’язаної з використанням лікувальних ресурсів, а також діяльності підприємств, установ та організацій, які обслуговують курорти;
15) забезпечує розгляд клопотань про оголошення природних територій курортними;
16) погоджує клопотання про оголошення природних територій курортними з власниками чи користувачами земельних ділянок;
17) забезпечує розроблення проектів оголошення природних територій курортними;
18) організовує створення загальнодержавної інформаційної мережі у туристичній і курортній сфері;
19) забезпечує розвиток в’їзного та внутрішнього туризму та курортів;
20) вносить пропозиції МКМС щодо вдосконалення системи обліку, звітності та статистичної інформації у сфері туризму та курортів;
21) вносить пропозиції МКМС щодо розроблення стандартів, діяльності із сертифікації, проведення робіт з підтвердження відповідності у сфері туризму;
22) залучається до визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень у сфері туризму та проведення науково-дослідних робіт у сфері туризму;
23) бере участь у реалізації державної інвестиційної політики у сфері туризму та курортів;
24) видає ліцензії на право провадження туроператорської діяльності та веде ліцензійний реєстр суб’єктів туроператорської діяльності;
25) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням туроператорами ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;
26) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держтуризму, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
27) здійснює функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
28) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Держтуризм з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Держтуризму;
2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апараті Держтуризму, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Держтуризму;
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держтуризму, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;
4) здійснює у межах своїх повноважень разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;
5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в апараті Держтуризму відповідно до встановлених правил;
6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті Держтуризму;
7) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.
6. Держтуризм для виконання покладених на нього завдань має право:
1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);
2) одержувати безоплатно інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань;
3) скликати наради, утворювати комісії, робочі та експертні групи;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;
5) взаємодіяти з державними органами, органами місцевого самоврядування, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, а також з об’єднаннями громадян, профспілками і організаціями роботодавців.
7. Держтуризм у межах своїх повноважень на основі і на виконання Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МКМС видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та здійснює контроль за їх виконанням.
8. Держтуризм очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
9. Голова Держтуризму:
1) очолює Держтуризм, здійснює керівництво його діяльністю;
2) у межах компетенції організовує та контролює виконання в апараті Держтуризму Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МКМС;
3) вносить на розгляд Міністра культури, молоді та спорту пропозиції щодо формування державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), зокрема розроблені Держтуризмом проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МКМС, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;
4) подає на затвердження Міністру культури, молоді та спорту плани роботи Держтуризму;
5) забезпечує виконання Держтуризмом наказів та доручень Міністра культури, молоді та спорту з питань, що належать до сфери діяльності Держтуризму;
6) забезпечує взаємодію Держтуризму із структурним підрозділом МКМС, визначеним Міністром культури, молоді та спорту, відповідальним за взаємодію з Держтуризмом;
7) забезпечує дотримання встановленого Міністром культури, молоді та спорту порядку обміну інформацією між МКМС та Держтуризмом та своєчасність її подання;
8) звітує перед Міністром культури, молоді та спорту про виконання планів роботи Держтуризму та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держтуризму, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
9) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
10) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держтуризму;
11) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром культури, молоді та спорту керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держтуризму, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців апарату Держтуризму (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
12) приймає рішення щодо утворення, ліквідації, реорганізації підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держтуризму;
13) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держтуризму;
14) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держтуризму, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);
15) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Держтуризму до відзначення державними нагородами України;
16) організовує в установленому порядку підвищення кваліфікації працівників апарату Держтуризму;
17) представляє в установленому порядку Держтуризм у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;
18) залучає державних службовців Держтуризму, а також за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держтуризму;
19) утворює комісії, робочі та експертні групи;
20) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
21) підписує накази Держтуризму;
22) дає в межах своїх повноважень обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держтуризму доручення;
23) здійснює інші повноваження відповідно до закону.
10. Голова Держтуризму має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держтуризму, обговорення основних напрямів його діяльності у Держтуризмі може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Держтуризму.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення консультацій з основних питань діяльності у Держтуризмі можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Держтуризму. Кількісний та персональний склад колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова Держтуризму.
12. Граничну чисельність державних службовців та працівників Держтуризму затверджує Кабінет Міністрів України.
Структуру апарату Держтуризму затверджує його Голова за погодженням з Міністром культури, молоді та спорту.
Штатний розпис, кошторис апарату Держтуризму затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.
13. Держтуризм є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1162

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У тексті Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) (803-2009-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 803 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2041; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово "Мінекономіки" замінити словом "Держтуризм" у відповідному відмінку.
2. В абзаці другому пункту 3 Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію (470-2013-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 470 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 51, ст. 1846; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово "Мінекономіки" замінити словом "Держтуризм".
3. У Положенні про Міністерство культури, молоді та спорту України (885-2019-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 885 "Деякі питання діяльності Міністерства культури, молоді та спорту" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 88, ст. 2942):
1) абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:
"МКМС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сфері, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів).";
2) у пункті 3:
абзац сьомий підпункту 1 виключити;
підпункт 2 після слів "захисту прав національних меншин" доповнити словами "у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів)";
3) підпункти 165, 167, 169, 171 та 174 пункту 4 виключити.