БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 лютого 2020 р. № 100
Київ

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 324 від 29.04.2020 (324-2020-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України (2456-17) затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів", що додаються.
2. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України (2456-17) здійснити розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" у 2020 році згідно з додатком.
3. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки - погодження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету (294-20) місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів", передбаченого пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету (294-20) .
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 2020 р. № 100

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання та використання субвенції з державного бюджету (294-20) місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (далі - субвенція).
2. Головним розпорядником субвенції є МОН.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.
3. Субвенція спрямовується на реалізацію проектів, пов’язаних із завершенням розпочатих у попередніх періодах будівельних робіт з будівництва нових будівель і споруд комунальних закладів загальної середньої освіти, реконструкцією, капітальним ремонтом існуючих будівель (їх частин), споруд закладів загальної середньої освіти (далі - будівельні роботи) та (або) формуванням нового освітнього простору у закладах загальної середньої освіти, у разі дотримання таких умов:
загальна кількість учнів опорних закладів освіти (без урахування їх кількості у філіях) становить не менше 200 осіб, а інших закладів загальної середньої освіти - не менш як 350 осіб;
проектна потужність нової будівлі, в якій розміщуватиметься заклад загальної середньої освіти, становить не менше 350 учнів;
реалізація проекту здійснюється на засадах співфінансування з місцевих бюджетів, визначених пунктом 4 цих Порядку та умов, при цьому для співфінансування не можуть бути залучені кошти державного фонду регіонального розвитку та міжбюджетних трансфертів з державного бюджету (294-20) місцевим бюджетам як частки;
першочергове здійснення фінансування реалізації проекту за кошти місцевого бюджету як частки співфінансування;
завершення реалізації проекту до кінця поточного року;
наявність відведеної в установленому порядку відповідної земельної ділянки, затвердженої проектної документації та позитивного висновку експертизи цієї документації (для проектів, пов’язаних з проведенням будівельних робіт);
на реалізацію проекту (проектів) в одному закладі загальної середньої освіти не може одночасно спрямовуватися субвенція, передбачена законом про Державний бюджет України на відповідний рік за загальним та спеціальним фондом.
Проекти, пов’язані із формуванням нового освітнього простору, повинні бути спрямовані на створення мотивуючого простору у закладах загальної середньої освіти та (або) зміну просторово-предметного оточення учнів закладів загальної середньої освіти з урахуванням таких особливостей:
створення мотивуючого простору здійснюється шляхом закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для зміни внутрішнього дизайну приміщень закладу загальної середньої освіти (проведення штукатурних робіт стін та стель, покриття підлоги, перегородок, стель, стін оздоблювальними матеріалами та виробами, встановлення елементів вбудованих шаф, внутрішніх дверних полотен з коробками, інших конструкцій тощо);
зміна просторово-предметного оточення здійснюється шляхом закупівлі засобів навчання та обладнання, передбачених затвердженими МОН типовими переліками.
4. Використання субвенції здійснюється на засадах співфінансування:
для проектів, що фінансуються з обласного бюджету або реалізуються у м. Києві, містах обласного значення, об’єднаних територіальних громадах з адміністративним центром у місті обласного значення, - не більш як 70 відсотків за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків за рахунок коштів місцевих бюджетів;
для проектів, що реалізуються у районах та об’єднаних територіальних громадах, - не більш як 90 відсотків за рахунок субвенції та не менш як 10 відсотків за рахунок коштів місцевих бюджетів;
для проектів, що реалізуються у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, - не більш як 95 відсотків за рахунок субвенції та не менш як 5 відсотків за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється згідно з розписом місцевих бюджетів.
5. Органи місцевого самоврядування, які забезпечують співфінансування проектів (далі - місцеві ради), подають до обласних, Київської міської держадміністрацій проектні заявки за формою згідно з додатком 1 .
До проектних заявок додаються:
картка закладу загальної середньої освіти за формою згідно з додатком 2;
гарантійний лист місцевої ради про дотримання нею умов щодо забезпечення реалізації проекту на умовах співфінансування з місцевого бюджету в обсязі не менш як визначено пунктом 4 цих Порядку та умов та завершення реалізації проекту до кінця поточного року;
копія акта (наказу, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (для проектів, пов’язаних з проведенням будівельних робіт);
фотографії, що фіксують поточний стан будівлі (її частини), споруди закладу загальної середньої освіти, що потребують проведення будівельних робіт (для проектів, пов’язаних з проведенням будівельних робіт);
перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для реалізації проектів, пов’язаних із формуванням нового освітнього простору.
Проектна заявка, картка закладу загальної середньої освіти та гарантійний лист підписуються уповноваженою особою місцевої ради. Копія документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи підписувати проектну заявку, картку закладу загальної середньої освіти та гарантійний лист, додається до проектної заявки (крім випадку підписання цих документів головою місцевої ради).
6. Обласні, Київська міська держадміністрації проводять перевірку поданих документів щодо відповідності пунктам 3-5 цих Порядку та умов і за результатами їх розгляду подають до 13 березня 2020 р. до МОН узагальнений перелік проектів разом з пропозиціями щодо пріоритетних проектів. Проекти, що не відповідають пунктам 3-5 цих Порядку та умов, не включаються до узагальненого переліку проектів.
До узагальненого переліку проектів можуть бути включені проекти (не більше трьох), які реалізуються в опорних закладах освіти, загальна кількість учнів в яких становить менше 200 учнів, з належним обґрунтуванням щодо потреби в реалізації цих проектів (з урахуванням щільності та приросту населення).
7. Для проведення перевірки поданих обласними, Київською міською держадміністраціями документів щодо відповідності цим Порядку та умовам, аналізу їх змісту та формування пропозицій щодо погодження проектів (далі - пропозиції) МОН утворює комісію.
До складу комісії включаються представники МОН, Мінрегіону, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (за згодою).
( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 324 від 29.04.2020 (324-2020-п) )
Персональний склад комісії затверджує МОН.
Головою комісії є заступник Міністра освіти і науки.
Формою роботи комісії є засідання, що проводяться у разі потреби.
Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.
Засідання комісії є правоможним, якщо в його роботі бере участь більш як половина членів її затвердженого складу.
Рішення комісії приймається більшістю голосів її затвердженого складу, оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем та оприлюднюється на веб-сайті МОН не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.
Підготовку матеріалів для розгляду комісією, складення та оформлення протоколів засідань комісії, підготовку на підставі протоколу засідання комісії пропозицій здійснює секретар комісії, який є працівником МОН і бере участь у засіданнях комісії без права голосу.
8. Під час формування пропозицій враховуються:
загальна кількість учнів у закладі загальної середньої освіти;
обґрунтування місцевої ради щодо необхідності реалізації проекту;
рішення місцевої ради щодо планування розвитку мережі закладів загальної середньої освіти;
обсяг співфінансування з місцевого бюджету;
обсяг субвенції, зазначений у розподілі;
ступінь будівельної готовності та реалістичність завершення реалізації проекту до кінця поточного року (для проектів, пов’язаних з проведенням будівельних робіт).
Під час формування пропозицій комісія має право звертатися до місцевих рад з пропозицією щодо збільшення обсягу співфінансування з місцевого бюджету.
Проекти, що не відповідають пунктам 3-5 цих Порядку та умов, не включаються комісією до її пропозицій.
9. На підставі пропозицій комісії проекти погоджуються з МОН шляхом надіслання відповідного листа обласним, Київській міській держадміністраціям.
10. Облдержадміністрації здійснюють розподіл субвенції між обласними бюджетами, бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад відповідно до загальної вартості погоджених з МОН проектів.
11. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва (1764-2001-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’ єктів (461-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).
12. Проектна документація готується відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи (560-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).
Титули об’єктів затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів об’ єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (995-97-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).
Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів (1132-2010-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (z0130-13) , затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407.
13. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.
У разі коли під час реалізації проекту виникає потреба у закупівлі товарів, робіт і послуг, які відповідно до законодавства відносяться до поточних видатків, бюджетні кошти, визначені як видатки розвитку, можуть спрямовуватися на видатки споживання.
14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.
15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
16. Обласні, Київська міська держадміністрації проводять аналіз стану реалізації проектів шляхом порівняння фактично здійснених заходів щодо реалізації проектів з плановими заходами, зазначеними у проектних заявках.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 5 числа облдержадміністраціям інформацію про фактично здійснені заходи щодо реалізації проектів, звіт про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах співфінансування) і фотографії, в яких зафіксовано стан реалізації проектів.
Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 10 числа МОН звіт про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах співфінансування) і результати аналізу, проведеного відповідно до абзацу першого цього пункту.
МОН інформує щомісяця до 20 числа Мінфін про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах співфінансування).
Додаток 1
до Порядку та умов

ПРОЕКТНА ЗАЯВКА

_____________________________________

(назва проекту)

Характеристика проекту
Опис або значення
1. Ціль Програми діяльності Кабінету Міністрів України (188-20)
, затвердженої постановою Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 р. № 188-IX, на досягнення якої спрямована реалізація проекту
2. Напрям проекту відповідно до пункту 3 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"
3. Мета проекту
4. Обґрунтування органу місцевого самоврядування, який забезпечує співфінансування проекту (далі - місцева рада), щодо необхідності його реалізації
5. Завдання проекту
6. Основні заходи проекту
7. Очікувані результати реалізації проекту
8. Індикатори досягнення результатів реалізації проекту
9. Вплив реалізації проекту на забезпечення доступності якісної загальної середньої освіти для всієї територіальної громади, зокрема на забезпечення системності і безперервності надання освітніх послуг
10. Рішення місцевої ради щодо планування розвитку мережі закладів загальної середньої освіти (дата і номер рішення)
11. Загальна вартість проекту (тис. гривень)
12. Фактичні обсяги фінансування проекту окремо за попередні роки та у поточному році (для розпочатих проектів) (тис. гривень)
13. Частка співфінансування проекту у поточному році з місцевого бюджету (відсотків загальної вартості проекту)
14. Строк завершення реалізації проекту
15. Стан реалізації проекту із зазначенням запланованих та фактичних обсягів виконаних робіт (для розпочатих проектів)
16. Наявність ризиків, пов’язаних з реалізацією проекту, шляхи їх зниження, потенційні негативні наслідки
17. Прізвище, ім’я, по батькові осіб місцевої ради, відповідальних за реалізацію проекту, їх контактні дані (адреса електронної пошти, номер телефону)
Додаток 2
до Порядку та умов

КАРТКА

закладу загальної середньої освіти

Характеристика закладу загальної середньої освіти
Опис або значення
1. Найменування закладу, код згідно з ЄДРПОУ
2. Код в Державній інформаційній системі освіти
3. Місцезнаходження закладу
4. Тип закладу
5. Статус (опорний/неопорний) закладу
6. Рівень (рівні) загальної середньої освіти, на яких реалізуються освітні програми
7. Найменування засновника, код згідно з ЄДРПОУ
8. Код місцевого бюджету, з якого фінансується заклад
9. Прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу, його контактні дані (адреса електронної пошти, номер телефону)
10. Мови навчання
11. Загальна кількість учнів
12. Проектна потужність закладу із зазначенням співвідношення між проектною потужністю та фактичною кількістю учнів
13. Кількість педагогічних працівників
14. Кількість ставок педагогічних працівників
15. Кількість інших працівників
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 2020 р. № 100
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2020 р. № 324 (324-2020-п)
        )

РОЗПОДІЛ

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" у 2020 році

(тис. гривень)
Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Обсяг субвенції
У тому числі
за загальним фондом
за спеціальним фондом
02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
100000
20000
80000
03100000000
Обласний бюджет Волинської області
100000
20000
80000
04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської області
100000
20000
80000
05100000000
Обласний бюджет Донецької області
100000
20000
80000
06100000000
Обласний бюджет Житомирської області
100000
20000
80000
07100000000
Обласний бюджет Закарпатської області
100000
20000
80000
08100000000
Обласний бюджет Запорізької області
100000
20000
80000
09100000000
Обласний бюджет Івано-Франківської області
100000
20000
80000
10100000000
Обласний бюджет Київської області
100000
20000
80000
11100000000
Обласний бюджет Кіровоградської області
100000
20000
80000
12100000000
Обласний бюджет Луганської області
100000
20000
80000
13100000000
Обласний бюджет Львівської області
100000
20000
80000
14100000000
Обласний бюджет Миколаївської області
100000
20000
80000
15100000000
Обласний бюджет Одеської області
100000
20000
80000
16100000000
Обласний бюджет Полтавської області
100000
20000
80000
17100000000
Обласний бюджет Рівненської області
100000
20000
80000
18100000000
Обласний бюджет Сумської області
100000
20000
80000
19100000000
Обласний бюджет Тернопільської області
100000
20000
80000
20100000000
Обласний бюджет Харківської області
100000
20000
80000
21100000000
Обласний бюджет Херсонської області
100000
20000
80000
22100000000
Обласний бюджет Хмельницької області
100000
20000
80000
23100000000
Обласний бюджет Черкаської області
100000
20000
80000
24100000000
Обласний бюджет Чернівецької області
100000
20000
80000
25100000000
Обласний бюджет Чернігівської області
100000
20000
80000
26000000000
Міський бюджет м. Києва
100000
20000
80000
__________
Разом
2500000
500000
2000000
( Додаток в редакції Постанови КМ № 324 від 29.04.2020 (324-2020-п) )