БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.02.2020 № 266
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 2009 від 08.10.2020 (v2009915-20) )

Про затвердження Положення про директорат сільського розвитку

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1825 від 18.09.2020 (v1825915-20) )
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про директорат сільського розвитку, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
Т. Милованов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
18.02.2020 № 266

ПОЛОЖЕННЯ

про директорат сільського розвитку

1. Загальні положення

1.1. Директорат сільського розвитку (далі - директорат) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Директорат у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономіки.
1.3. Структура та чисельність директорату визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономіки.
1.4. До складу директорату входять такі структурні підрозділи:
експертна група з розвитку підприємництва в сільській місцевості;
експертна група з розроблення програм сільського розвитку;
експертна група політики якості;
головне управління з реалізації політики сільського розвитку.
1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу директорату, визначаються в положеннях про них.

2. Завдання директорату

2.1. Основними завданнями директорату є:
забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері розвитку, зокрема, сільських територій, розвитку підприємництва у сільській місцевості, сільськогосподарської кооперації, сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції (сировини);
розроблення та забезпечення виконання програм комплексного розвитку сільських територій;
участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері державно-приватного партнерства;
участь у реалізації державної регіональної політики, а також державної політики у сфері трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу;
участь у проведенні аналізу діяльності сфер агропромислового виробництва, визначення пріоритетів, стратегії та здійснення прогнозу їх розвитку;
здійснення заходів, спрямованих на адаптацію законодавства України до актів законодавства ЄС, та узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції;
участь у здійсненні заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення сфер агропромислового виробництва, сприяння розвитку машинобудування для агропромислового комплексу, енергозбереження, координації інноваційних проєктів;
участь у реалізації державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;
участь у здійсненні в межах повноважень, передбачених законом, та в порядку, визначеному законодавством, співробітництва з міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги;
забезпечення підтримки підприємств сфер агропромислового виробництва, особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації;
установлення процедури перевірки, перегляду та скасування галузевих нормативних документів;
участь у роботі спеціалізованих (продовольчих, сільськогосподарських) міжнародних та регіональних організацій, що здійснюють стандартизацію у відповідних сферах діяльності, членом яких є Мінекономіки чи з якими Мінекономіки співпрацює на підставі правил таких організацій або відповідних договорів;
видання та розповсюдження каталогів, галузевих нормативних документів, документів спеціалізованих (продовольчих, сільськогосподарських) міжнародних та регіональних організацій, що здійснюють стандартизацію у відповідних сферах діяльності, членом яких є Мінекономіки чи з якими Мінекономіки співпрацює на підставі правил таких організацій або відповідних договорів, а також делегування зазначених повноважень іншим особам;
здійснення функції технічного регулювання у сфері агропромислового виробництва, органічної продукції (сировини) в межах компетенції;
розроблення переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам технічних регламентів;
( Абзац сімнадцятий пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1825 від 18.09.2020 (v1825915-20) )
забезпечення ведення державних реєстрів операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, органів сертифікації у сфері органічного виробництва та органічного насіння і садивного матеріалу;
розроблення вимог до специфікацій для сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів), харчових продуктів та до процедури їх погодження;
забезпечення погодження специфікації товару і змін до неї;
визначення та здійснення контролю особливих якостей чи інших характеристик товарів сільськогосподарського виробництва, щодо яких використовуються географічні зазначення;
забезпечення державного регулювання у сфері дорадчої діяльності, координація діяльності саморегулівної організації, яка об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності, здійснення координації діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та інших установ у межах компетенції;
сприяння розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості;
проведення моніторингу стану забезпечення об'єктами соціальної інфраструктури сільських територій;
забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку двостороннього співробітництва з іноземними державами в економічній сфері з питань, що належать до його компетенції, сприяння діяльності громадських об'єднань, що представляють інтереси суб'єктів малого і середнього підприємництва;
участь у межах компетенції в підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з економічних питань, проведення інформаційної і консультаційної роботи з питань підготовки та проведення таких заходів;
розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян з питань, що належать до його компетенції, та надання відповідних роз'яснень;
участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
здійснення інших функцій відповідно до завдань, покладених на директорат.

3. Права директорату

Директорат для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
у межах своїх повноважень представляти Мінекономіки за дорученням його керівництва в органах державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, галузевих об'єднаннях, профспілках та організаціях роботодавців, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, в органах державної влади іноземних держав, на іноземних підприємствах та в їх об'єднаннях, у профільних іноземних установах та міжнародних організаціях, в іноземних дипломатичних представництвах та представництвах міжнародних організацій в Україні;
отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів Мінекономіки, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань, органів державної влади іноземних держав, іноземних підприємств, установ, організацій та їх об'єднань, профільних міжнародних організацій, іноземних дипломатичних представництв, представництв міжнародних організацій, проєктів міжнародної технічної допомоги в Україні інформацію, документи і довідкові матеріали, статистичні дані, довідки, розрахунки та інші відомості (у тому числі на електронних носіях), необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій;
залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів Мінекономіки, центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування (за погодженням з їх керівниками), учених, фахівців, експертів проєктів міжнародної технічної допомоги, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для підготовки проєктів відповідних актів або документів, що належать до відповідних сфер компетенції директорату;
організовувати та проводити в установленому порядку наради, семінари, конференції, круглі столи та інші публічні заходи, а також утворювати робочі групи з питань, що належать до відповідних сфер компетенції директорату;
за погодженням керівництва Мінекономіки брати участь у нарадах, конференціях, семінарах, круглих столах, форумах, обговореннях, навчальних закордонних поїздках, а також у діяльності робочих груп, утворених іншими органами державної влади, з питань, що належать до відповідних сфер компетенції директорату;
за погодженням керівництва Мінекономіки брати участь у діяльності профільних міжнародних організацій, членом яких є Україна;
здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

4. Керівництво директорату

4.1. Директорат очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Директор директорату повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Директор директорату:
здійснює керівництво роботою директорату і персонально відповідає за виконання завдань, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, персонально відповідає за стан виконавської дисципліни в директораті;
організовує та координує підготовку проєктів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;
візує проєкти рішень та документів з питань, що належить до сфери діяльності директорату, які подаються на підпис керівництву Мінекономіки;
у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономіки, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції директорату, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;
з питань, що належать до сфери діяльності директорату, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, які використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономіки або іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономіки;
організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію директорату з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономіки та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;
за дорученням керівництва Мінекономіки забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроєктів з питань, що належать до сфери діяльності директорату;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації в директораті;
відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях, у яких розташовується директорат, та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;
контролює додержання співробітниками директорату правил внутрішнього службового розпорядку;
представляє Мінекономіки в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції директорату;
у своєму безпосередньому підпорядкуванні має керівника експертної групи з розвитку підприємництва в сільській місцевості, керівника експертної групи з розроблення програм сільського розвитку, керівника експертної групи політики якості, начальника головного управління з реалізації політики сільського розвитку;
погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі директорату;
забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі директорату, і департаментом управління персоналом роботу в директораті з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
( Абзац шістнадцятий пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1825 від 18.09.2020 (v1825915-20) )
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників директорату, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом управління персоналом, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;
( Абзац вісімнадцятий пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1825 від 18.09.2020 (v1825915-20) )
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців директорату.
4.4. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього директора директорату забезпечується керівником експертної групи політики якості.
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )