БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 квітня 2020 р. № 258
Київ

Про утворення Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 657 від 08.07.2020 (657-2020-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити Комісію з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Комісію з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини, що додається.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 591 (591-2017-п) "Про утворення міжвідомчої робочої групи з вирішення проблемних питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 66, ст. 1959);
постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 542 (542-2018-п) "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 591" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 58, ст. 2018).
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 29
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2020 р. № 258

СКЛАД

Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, голова Комісії
Міністр юстиції, заступник голови Комісії
Заступник Міністра юстиції - Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, секретар Комісії
Заступник Голови Верховної Ради України (за згодою)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (за згодою)
Голова підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини та альтернативного розв’язання спорів (за згодою)
Голова підкомітету з питань прав людини (за згодою)
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
Заступник Керівника Офісу Президента України (за згодою)
Судді Великої Палати Верховного Суду (за згодою)
Суддя Касаційного адміністративного суду (за згодою)
Суддя Касаційного кримінального суду (за згодою)
Суддя Касаційного цивільного суду (за згодою)
Суддя Касаційного господарського суду (за згодою)
Заступник Голови Державної судової адміністрації (за згодою)
Заступник Голови Вищої ради правосуддя (за згодою)
Перший заступник Директора Державного бюро розслідувань (за згодою)
Заступник Голови Фонду державного майна
Заступник Генерального прокурора (за згодою)
Заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби
Заступники Міністра юстиції
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Заступник Міністра закордонних справ
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра внутрішніх справ
Заступник Міністра енергетики
Заступник Міністра культури та інформаційної політики
Заступник Міністра охорони здоров’я
Заступник Міністра соціальної політики
Заступник Міністра оборони
Заступник Міністра інфраструктури
Заступник Міністра цифрової трансформації
Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів
Заступник Голови правління Пенсійного фонду України
Голова Казначейства
Заступник Голови Національної поліції
Начальник Департаменту з питань виконання кримінальних покарань
Директор Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби
Представник Комісії з питань правової реформи (за згодою)
Представник Офісу Ради Європи в Україні (за згодою)
Представник Української Гельсінської спілки з прав людини (за згодою)
Представник Харківської правозахисної групи (за згодою)
Представник Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою)
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 657 від 08.07.2020 (657-2020-п) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2020 р. № 258

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини

1. Комісія з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (995_004) , іншими міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
1) розроблення механізмів усунення системних і структурних проблем, констатованих у рішеннях Європейського суду у справах проти України, та запобігання виникненню таких проблем у майбутньому;
2) підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо:
виконання рішень Європейського суду у справах проти України, а також відповідних рішень Комітету міністрів Ради Європи про вжиття заходів на їх виконання;
спрямування дій центральних органів виконавчої влади і забезпечення їх взаємодії з метою повного та ефективного виконання рішень Європейського суду у справах проти України, а також з метою ухвалення Комітетом міністрів Ради Європи Остаточної резолюції про виконання кожного конкретного рішення Європейського суду у справі проти України;
3) удосконалення нормативно-правової бази з метою виконання рішень Європейського суду.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань виконання рішень Європейського суду у справах проти України;
2) готує пропозиції щодо формування і реалізації державної політики стосовно подолання проблеми, констатованої Європейським судом у рішенні проти України, розробляє загальну стратегію, а також план дій на її виконання;
3) розробляє пропозиції (рекомендації) з метою повного та ефективного виконання рішень Європейського суду та за результатами своєї роботи подає їх Кабінетові Міністрів України;
4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.
5. Комісія має право:
1) отримувати необхідну інформацію від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) для виявлення причин виникнення структурної та/або системної проблеми, констатованої Європейським судом у справах проти України.
6. Комісія утворюється у складі голови, його заступника, секретаря та інших членів Комісії, які беруть участь у її роботі.
Персональний склад Комісії затверджує голова Комісії.
7. Голова Комісії здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок її роботи та головує на її засіданнях.
У разі відсутності голови на засіданні головує заступник голови Комісії.
8. Організацію діяльності, підготовку матеріалів до порядку денного роботи Комісії, моніторинг реалізації ухвалених Комісією пропозицій (рекомендацій), а також інформування голови і заступника голови Комісії про стан їх виконання забезпечує секретар Комісії.
9. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
Члени Комісії можуть ініціювати проведення засідання шляхом звернення з відповідним запитом до голови Комісії.
10. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.
Про місце, дату і час засідання члени Комісії повинні бути поінформовані не пізніше ніж за три робочих дні до дня його проведення. Одночасно із запрошенням надсилаються порядок денний та матеріали до засідання.
11. З метою розгляду окремих проблем, констатованих у рішеннях Європейського суду проти України, та підготовки пропозицій (рекомендацій) щодо їх вирішення голова Комісії своїм рішенням може утворювати робочі групи.
Надані робочою групою пропозиції (рекомендації) розглядаються на засіданні Комісії.
12. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) Комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
13. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання Комісії, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та Кабінету Міністрів України.
Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
14. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.