БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
РАДА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
28 квітня 2020 року № 10-рд

Про вплив політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України

На підставі та в межах повноважень, визначених у пункті 14 частини першої статті 9 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , ураховуючи обговорення на засіданні, Рада Національного банку України вирішила:
1. Інформацію члена Ради Національного банку України Олени Щербакової щодо впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України взяти до відома.
2. Схвалити рекомендації Кабінету Міністрів України (vrd10500-20) та Правлінню Національного банку України (vrd10500-20) стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України, що додаються.
3. Унести рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України в п'ятиденний строк із дня прийняття цього рішення.
4. Правлінню Національного банку України до 01 липня 2020 року інформувати Раду Національного банку України про виконання рекомендацій зазначених у пункті 2 цього рішення з обов'язковим зазначенням документів, які відповідають прийнятим управлінським рішенням.
5. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.
Голова Ради
Б. Данилишин
Додаток
до рішення Ради
Національного банку України
28.04.2020 № 10-рд

Рекомендувати Кабінету Міністрів України щодо:

1. Забезпечення достатності джерел покриття дефіциту Фінансування Державного бюджету України:
1.1. Забезпечити виконання попередніх вимог, які необхідні для укладення Угод з Міжнародним валютним фондом та іншими офіційними міжнародними кредиторами.
1.2. Ужити невідкладних заходів щодо отримання доступу України до кредитних програм міжнародних фінансових організацій, спрямованих на протидію поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
1.3. Порушити перед Урядом СІЛА та іншими країнами питання надання кредитних гарантій під випуск єврооблігацій України з метою рефінансування зовнішнього боргу.
1.4. Розглянути можливість випуску цільових ОВДП для відбудови національної системи охорони здоров'я та підтримки заходів, спрямованих на подолання епідемії COVID-19.
1.5. З метою спрощення доступу інвесторів, у тому числі фізичних осіб, до ринку ОВДП, розглянути можливість випуску ОВДП для населення в документарній формі та/або спрощення процедур їх придбання через банки (із мінімальною вартістю послуг банків).
1.6. З метою розвитку альтернативних каналів покриття потреб Уряду України в іноземній валюті та зниження зовнішньоборгових ризиків державних фінансів спростити порядок залучення коштів населення в ОВДП, номіновані в іноземних валютах, та переглянути оподаткування доходів за ними.
2. Удосконалення управління державними Фінансами:
2.1. З метою мінімізації загроз макрофінансовій стабільності, пов'язаних з волатильністю руху коштів на ЄКР (включаючи нерівномірність його впливу на інфляцію протягом року), розробити систему прогнозування ліквідності сектору загального державного управління.
2.2. Підвищити відповідальність розпорядників коштів, які беруть участь у програмах, що фінансуються за рахунок цільових кредитів міжнародних фінансових організацій, за неефективність роботи з реалізації відповідних програм та недоотримання запланованих коштів.
3. Стимулювання економічної активності:
3.1. З метою створення умов для сталого економічного зростання розглянути можливість випуску цільових ОВДП, кошти від емісії яких спрямовуватимуться на фінансування національних інвестиційних проектів, проектів розвитку та модернізації економіки (зокрема, високотехнологічних галузей економіки), сприяння експорту та імпортозаміщенню.
3.2. Утриматися від скорочення програм фінансування капітальних видатків, оскільки таке скорочення матиме проциклічний характер та призведе до поглиблення економічного падіння.
3.3. Розглянути можливість унесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" (922-19) , що сприятимуть зменшенню імпортної складової в державних закупівлях, шляхом надання переваги товарам, виробленим в Україні (за інших рівних умов, у тому числі співставності якісних характеристик товарів).
3.4. Визначити пріоритетні напрями для ініціювання та реалізації проектів із використання кредитних коштів міжнародних фінансових організацій та вдосконалити систему моніторингу, звітності та контролю за їх реалізацією.
4. Удосконалення податкового регулювання:
4.1. Ураховуючи кризову ситуацію в економіці України, розробити необхідні зміни щодо вдосконалення податкового законодавства, зокрема в частині вирівнювання умов оподаткування всіх суб'єктів господарювання та унеможливлення мінімізації податкових зобов'язань інструментами страхових резервів, цінних паперів, використання валютно-обмінних операцій тощо.
4.2. Посилити контроль за трансфертним ціноутворенням під час здійснення поточних операцій та укладання фінансових угод, зокрема шляхом імплементації рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо боротьби з розмиванням податкової бази та переміщенням прибутків за кордон (Base Erosion and Profit Shifting).
4.3. Ужити заходів для прискорення реформування податкової системи України, механізмів адміністрування податків, а також державних податкової та митної служб з метою підвищення ефективності їх роботи, детінізації економіки та протидії ухиленню від сплати податків і митних платежів. Ініціювати внесення змін до законодавства України щодо посилення відповідальності за несплату або несвоєчасну сплату податків.
4.4. Під час планування змін у системі оподаткування, зокрема впровадження податку на виведений капітал, забезпечити якісне прогнозування змін в обсягах та графіках бюджетних доходів та попередження ризиків виникнення прихованого дефіциту державного бюджету та/або тривалих касових розривів у його виконанні. Передбачити надійні компенсатори можливого тимчасового зменшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів під час планування змін у системі оподаткування.
Рекомендувати Правлінню Національного банку України:
1. Розширити монетарний інструментарій для регулювання ліквідності банківського сектору та перелік прийнятного забезпечення за операціями з рефінансування банків
2. Провести аналіз можливостей здійснення операцій на відкритому ринку з державними цінними паперами та заходів впливу на рівень їх дохідності на різних строках, що не матиме наслідком порушення цінової стабільності.
3. З метою створення можливості залучення банками рефінансування через механізми підтримки ліквідності на повну справедливу вартість ОВДП, що передаються у забезпечення, переглянути механізми коригування справедливої вартості ОВДП.
4. З метою підвищення привабливості вкладень в ОВДП для банків України та зменшення навантаження на капітал банків розглянути можливість зниження оцінки ризиковості (імовірності дефолту) державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті.