БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.03.2020 № 521

Про затвердження положень про структурні підрозділи департаменту кадрового забезпечення

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи департаменту кадрового забезпечення:
відділ забезпечення проходження державної служби;
відділ роботи з керівниками установ та підприємств у сфері управління Міністерства;
відділ з питань удосконалення управлінської діяльності та організаційного розвитку;
відділ розвитку персоналу;
сектор військового обліку та бронювання.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.04.2017 № 606 "Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту персоналу".
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Державний секретар
О. Черних
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
20.03.2020 № 521

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ забезпечення проходження державної служби департаменту кадрового забезпечення

1. Загальні положення

1.1. Відділ забезпечення проходження державної служби у складі департаменту кадрового забезпечення (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент кадрового забезпечення (v1361731-15) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.
1.5. Відділ використовує у своїй діяльності штамп "З оригіналом згідно. Головний спеціаліст департаменту кадрового забезпечення", круглу мастичну печатку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Департамент кадрового забезпечення", круглу мастичну печатку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Для наказів", круглу малу мастичну гербову печатку "Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України".

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:
участь у реалізації державної політики у сфері державної служби та управління персоналом в апараті Мінекономіки,
здійснення аналітичної та організаційної роботи з управління персоналом,
документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення,
розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
надає консультаційну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Мінекономіки;
обчислює стаж роботи та державної служби;
організовує складання Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Мінекономіки та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;
забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посаду, просування державного службовця по службі та звільнення з посади працівників Мінекономіки;
формує графік відпусток персоналу Мінекономіки, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;
здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Мінекономіки;
оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
опрацьовує листи тимчасової непрацездатності;
готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу Мінекономіки;
забезпечує видачу в установленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом в межах компетенції відділу;
проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;
в межах компетенції бере участь у здійсненні аналітично-консультативного забезпечення роботи державного секретаря Мінекономіки;
разом з іншими структурними підрозділами департаменту кадрового забезпечення здійснює контроль в апараті Мінекономіки за дотриманням законодавства України у сфері державної служби.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
взаємодіяти зі структурними підрозділами Мінекономіки, Національного агентства України з питань державної служби та іншими державними органами з питань, що належать до його компетенції;
одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;
за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до його компетенції;
на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;
мати відповідно обладнані місця для зберігання документів.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу забезпечення проходження державної служби (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" (889-19) чи "В" (889-19) або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.
4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту кадрового забезпечення.
4.4. Начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки і директора департаменту кадрового забезпечення, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
аналізує та узагальнює практику застосування законодавства з питань державної служби, бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;
забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;
контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
за дорученням керівництва Мінекономіки і директора департаменту кадрового забезпечення здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу;
організовує роботу у відділі з добору та розстановки кадрів;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення працівників відділу, надання їм відпусток, уносить керівництву пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні.
4.5. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
20.03.2020 № 521

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ роботи з керівниками установ та підприємств у сфері управління Міністерства департаменту кадрового забезпечення

1. Загальні положення

1.1. Відділ роботи з керівниками установ та підприємств у сфері управління Міністерства у складі департаменту кадрового забезпечення (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент кадрового забезпечення (v1361731-15) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:
участь у реалізації в апараті Мінекономіки державної політики з питань управління персоналом у частині трудових відносин з керівниками державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки (далі - підвідомчі організації);
забезпечення кадрової роботи стосовно керівного складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
забезпечення добору керівників підвідомчих організацій;
забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад керівників підвідомчих організацій, та підготовка довідки про результати її проведення;
забезпечення організації проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (1682-18) , стосовно керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки, та підготовка довідки про результати її проведення;
документальне оформлення трудових відносин з керівниками підвідомчих організацій;
надання методичної допомоги та участь у перевірках з питань кадрової роботи у підвідомчих організаціях.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
готує документи та подання щодо погодження з Кабінетом Міністрів України кандидатур осіб, на яких тимчасово покладається виконання обов'язків керівників, або осіб, які призначаються виконувачами обов'язків керівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, особливо важливих для економіки підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки;
готує документи та подання щодо погодження Кабінетом Міністрів України кандидатур на посади керівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, або пропозиції щодо погодження кандидатур претендентів на посади керівників особливо важливих для економіки підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки;
опрацьовує матеріали, уносить директору департаменту кадрового забезпечення для подання керівництву Мінекономіки пропозиції та готує документи щодо:
- призначення та звільнення керівників підвідомчих організацій;
- заохочення та нагородження керівників та працівників підвідомчих організацій державними нагородами та відомчими заохочувальними відзнаками;
- притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підвідомчих організацій;
- погодження в передбачених законодавством випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
- погодження відпусток та відряджень за кордон керівників підвідомчих організацій;
у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами Мінекономіки роботу щодо укладання, продовження терміну дії та розірвання контрактів з керівниками підвідомчих організацій;
бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів з керівниками підвідомчих організацій у порядку, установленому законодавством;
здійснює організаційне забезпечення роботи постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Мінекономіки;
здійснює організаційне забезпечення та участь у роботі атестаційної комісії під час проведення атестації керівників підвідомчих організацій;
надає підвідомчим організаціям консультаційну, методичну допомогу з питань роботи з кадрами;
здійснює контроль за додержанням законодавства про працю на підвідомчих організаціях;
опрацьовує листи, пропозиції, заяви, звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на публічну інформацію з питань кадрового забезпечення, надає роз'яснення з питань, що належать до компетенції відділу;
оформляє і видає довідки про підтвердження трудового стажу за зверненнями громадян;
розробляє і бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки;
ініціювати скликання нарад та утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу;
перевіряти стан роботи з кадрами підвідомчих організацій;
отримувати від посадових осіб підвідомчих організацій відомості та необхідні документи з питань, що належать до компетенції відділу;
за дорученням керівництва департаменту кадрового забезпечення брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;
користуватися статистичними, звітними та іншими матеріалами, які надходять до Мінекономіки, необхідними для вирішення питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу роботи з керівниками установ та підприємств у сфері управління Міністерства (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" (889-19) чи "В" (889-19) або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту кадрового забезпечення.
4.4. Начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та директора департаменту кадрового забезпечення, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
за дорученням керівництва Мінекономіки та директора департаменту кадрового забезпечення здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу;
забезпечує роботу у відділі з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
4.5. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
20.03.2020 № 521

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань удосконалення управлінської діяльності та організаційного розвитку департаменту кадрового забезпечення

1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань удосконалення управлінської діяльності та організаційного розвитку у складі департаменту кадрового забезпечення (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент (v1361731-15) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:
участь у реалізації державної політики у сфері державної служби та управління персоналом у апараті Мінекономіки;
забезпечення організаційного розвитку та вдосконалення функціонування Мінекономіки;
розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів Мінекономіки;
готує пропозиції керівництву щодо:
- формування структури апарату Мінекономіки;
- розподілу функціональних повноважень між самостійними структурними підрозділами та встановлення їх чисельності;
- граничної чисельності працівників апарату Мінекономіки;
- розподілу обов'язків між Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, його першим заступником, заступниками, заступником Міністра - Торговим представником України та установлення питань, що належать до компетенції державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, порядку заміщення зазначених посадових осіб у разі їх тимчасової відсутності;
вивчає, аналізує та узагальнює практику застосування законодавства з питань державної служби, розробляє та вносить на розгляд керівництва пропозиції з його вдосконалення, опрацьовує проекти нормативно-правових актів;
організовує роботу та забезпечує методичне керівництво з питань розроблення проектів положень про структурні підрозділи апарату Мінекономіки;
опрацьовує проекти положень про структурні підрозділи апарату Мінекономіки, уносить пропозиції керівництву щодо їх затвердження;
контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців та працівників апарату Мінекономіки, здійснює заходи з перегляду посадових інструкцій на відповідність установленим законодавством вимогам та в разі зміни структури апарату Мінекономіки;
надає пропозиції з визначення посад працівників апарату Мінекономіки, які виконують функції з обслуговування;
розробляє та актуалізує правила внутрішнього службового розпорядку Мінекономіки;
у межах компетенції бере участь у здійсненні аналітично-консультативного забезпечення роботи державного секретаря Мінекономіки;
разом з іншими структурними підрозділами департаменту кадрового забезпечення здійснює контроль в апараті Мінекономіки за дотриманням законодавства України у сфері державної служби;
вивчає міжнародний досвід з питань управлінської діяльності та державної служби та готує пропозиції щодо його застосування;
у межах компетенції розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію;
узагальнює та надає директору департаменту пропозиції щодо планування роботи департаменту кадрового забезпечення.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;
за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до його компетенції.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту кадрового забезпечення - начальник відділу з питань удосконалення управлінської діяльності та організаційного розвитку (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" (889-19) чи "В" (889-19) або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту кадрового забезпечення.
4.4. Начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки і директора департаменту кадрового забезпечення, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
за дорученням керівництва Мінекономіки і директора департаменту кадрового забезпечення здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу;
організовує роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;
погоджує заяви про стажування, звільнення працівників відділу, надання їм відпусток, уносить керівництву пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;
здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.
Начальник відділу у своєму підпорядкуванні має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;
4.5. Начальник відділу і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
20.03.2020 № 521

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ розвитку персоналу департаменту кадрового забезпечення

1. Загальні положення

1.1. Відділ розвитку персоналу у складі департаменту кадрового забезпечення (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент кадрового забезпечення (v1361731-15) , а також цим Положенням. З питань організації та застосування методики проведення роботи з управління персоналом, проходження державної служби відділ керується відповідними актами НАДС, МОН, Мін'юсту, Мінфіну.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Працівники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.
1.5. Відділ використовує у своїй діяльності:
круглу номерну мастичну печатку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Для наказів";
штамп "Підвищив(ла) кваліфікацію за професійною програмою. Свідоцтво від ____________ Підпис".

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:
реалізація державної політики з професійного розвитку державних службовців апарату Мінекономіки шляхом їх професійного навчання;
прогнозування розвитку персоналу апарату Мінекономіки на основі систематичного і всебічного аналізу потреб державних службовців у професійному навчанні, заохочення працівників до службової кар'єри;
узагальнення практики застосування законодавства з питань організації професійного навчання державних службовців, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;
участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань професійного навчання;
співпраця з закладами освіти згідно із Законами України "Про освіту" (2145-19) , "Про вищу освіту" (1556-18) та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України;
здійснення організаційної роботи з питань забезпечення професійного навчання.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
забезпечує координацію роботи з організації оцінювання результатів службової діяльності працівників апарату Мінекономіки;
разом з державним службовцем складає індивідуальну програму професійного розвитку;
вивчає та узагальнює потреби державних службовців у професійному навчанні та вносить відповідні пропозиції державному секретарю Мінекономіки;
здійснює планування професійного навчання державних службовців;
організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців;
проводить разом з керівниками структурних підрозділів апарату Мінекономіки відбір кандидатів та готує документи щодо направлення працівників на навчання, у тому числі стажування за кордоном, здійснює контроль за ходом і якістю їх навчання;
співпрацює з закладами освіти з питань професійного навчання згідно із Законами України "Про освіту" (2145-19) , "Про вищу освіту" (1556-18) та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України;
готує накази про службові відрядження працівників Мінекономіки за кордон та в межах України;
подає звіти НАДС про службові відрядження державних службовців за кордон з метою навчання;
проводить роботу з провідними закладами освіти з питань проходження практики (стажування) студентів (слухачів) у Мінекономіки;
разом з іншими структурними підрозділами апарату Мінекономіки організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;
готує і подає до відповідних органів звіти з питань проходження державної служби щодо навчання за формами, установленими органами державної статистики;
здійснює підготовку до здавання в архів Мінекономіки документів з питань, що належать до компетенції відділу;
розглядає листи, пропозиції, заяви громадян, надає роз'яснення з питань, що належать до компетенції відділу;
бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань професійного навчання державних службовців;
забезпечує ведення електронних особових справ працівників Мінекономіки з питань службових відряджень та професійного навчання;
здійснює в межах компетенції разом з іншими структурними підрозділами заходи щодо використання інформаційно-аналітичної системи "Кадри" Мінекономіки.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки, зокрема з питань професійного навчання персоналу;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;
за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та інших заходах, які проводяться в інших організаціях, з питань, що належать до компетенції відділу, та представляти в них Мінекономіки;
користуватися статистичними, звітними та іншими матеріалами, які надходять до Мінекономіки, необхідними для вирішення питань, що належать до компетенції відділу;
завіряти круглою номерною мастичною печаткою Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Для наказів" копії наказів з особового складу щодо закордонних службових відряджень та службових відряджень у межах України працівників Мінекономіки, їх навчання в Україні, а також копії наказів щодо прийняття в Мінекономіки студентів (слухачів) на практику (стажування) та державних службовців на стажування.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту кадрового забезпечення - начальник відділу розвитку персоналу (далі - заступник директора департаменту - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" (889-19) чи "В" (889-19) або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту кадрового забезпечення.
4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та директора департаменту кадрового забезпечення, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
аналізує та узагальнює практику застосування законодавства з питань державної служби, бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової таємниці у відділі;
контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
за дорученням керівництва Мінекономіки та директора департаменту кадрового забезпечення здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу;
забезпечує роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх службових відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;
здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які перебувають у його підпорядкуванні.
4.5. Заступник директора департаменту - начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
20.03.2020 № 521

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор військового обліку та бронювання департаменту кадрового забезпечення

1. Загальні положення

1.1. Сектор військового обліку та бронювання у складі департаменту кадрового забезпечення (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент кадрового забезпечення (v1361731-15) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання сектору

2.1. Завданнями сектору є:
участь у реалізації державної політики у сфері військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних апарату Мінекономіки, забезпечення організації та контролю цієї роботи в державних підприємствах, установах та організаціях, які належать до сфери управління Мінекономіки на період мобілізації та на воєнний час;
ведення персонального обліку призовників і військовозобов'язаних апарату Мінекономіки згідно з Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних (921-2016-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921;
розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції сектору.
2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
вивчає, аналізує та узагальнює практику застосування законодавства з питань військового обліку та бронювання військовозобов'язаних апарату Мінекономіки, розробляє та вносить на розгляд керівництва пропозиції з його вдосконалення, опрацьовує проекти нормативно-правових актів;
надсилає в семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу чи звільнених із роботи;
організовує оповіщення та оповіщає на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів та вживає заходів щодо забезпечення їх своєчасного прибуття;
забезпечує повноту та достовірність облікових даних призовників і військовозобов'язаних згідно з вимогами, установленими Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних (921-2016-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921, та іншими документами первинного обліку, відповідно до законодавства;
забезпечує взаємодію з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов'язаних, їх облікових даних, унесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов'язаних;
організовує періодичне звіряння особових карток призовників і військовозобов'язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проводить звіряння особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, у яких вони перебувають на військовому обліку;
у п'ятиденний строк з дня подання відповідних документів забезпечує внесення до особових карток призовників і військовозобов'язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до п'ятого числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних;
приймає під розписку від призовників і військовозобов'язаних їх військово-облікові документи для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку та проводить своєчасне оформлення бронювання військовозобов'язаних апарату Мінекономіки на період мобілізації та на воєнний час;
організовує бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, забезпечує надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надає пропозиції щодо бронювання в державних підприємствах, установах та організаціях, які належать до сфери управління Мінекономіки військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
здійснює постійний контроль за виконанням посадовими особами апарату Мінекономіки, державних підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Мінекономіки, призовниками та військовозобов'язаними встановлених правил військового обліку та проводить відповідну роз'яснювальну роботу;
здійснює постійне інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;
веде та зберігає журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних апарату Мінекономіки та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів;
у межах компетенції розробляє та опрацьовує проекти наказів Мінекономіки;
у межах компетенції бере участь у здійсненні аналітично-консультативного забезпечення роботи державного секретаря Мінекономіки;
разом з іншими структурними підрозділами департаменту кадрового забезпечення здійснює контроль в апараті Мінекономіки за дотриманням законодавства України у сфері державної служби.

3. Права сектору

Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
одержувати інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;
за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до його компетенції;
мати відповідно обладнані місця для зберігання документів.

4. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач сектору, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Завідувач сектору повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" (889-19) чи "В" (889-19) або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.
4.3. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований директору департаменту кадрового забезпечення.
4.4. Завідувач сектору:
здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та директора департаменту кадрового забезпечення, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в секторі;
аналізує та узагальнює практику застосування законодавства з питань військового обліку призовників і військовозобов'язаних та бронювання військовозобов'язаних апарату Мінекономіки, бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції сектору;
забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження службової інформації в секторі;
контролює додержання співробітниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку;
за дорученням керівництва Мінекономіки та директора департаменту кадрового забезпечення здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції сектору;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державного службовця сектору;
забезпечує роботу в секторі з добору кадрів, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державного службовця сектору, а також заяви про надання йому відпусток та пропозицій щодо відряджень;
погоджує подання про присвоєння чергового рангу державному службовцю, який перебуває у його підпорядкуванні;
здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які перебувають в його підпорядкуванні.
4.5. Завідувач сектору має право підпису документів з питань, що належать до компетенції сектору, які надсилаються від імені сектору на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )