БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.03.2020 № 522

Про затвердження положень про структурні підрозділи управління стандартизації та міжнародного співробітництва департаменту технічного регулювання та метрології

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи управління стандартизації та міжнародного співробітництва департаменту технічного регулювання та метрології:
відділ стандартизації;
відділ міжнародного співробітництва та якості;
сектор координації робіт у сфері технічного регулювання.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Державний секретар
О. Черних
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
23.03.2020 № 522

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ стандартизації управління стандартизації та міжнародного співробітництва департаменту технічного регулювання та метрології

1. Загальні положення

1.1. Відділ стандартизації у складі управління стандартизації та міжнародного співробітництва департаменту технічного регулювання та метрології (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, положеннями про департамент технічного регулювання та метрології та управління стандартизації та міжнародного співробітництва, а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданням відділу є забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері стандартизації.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері стандартизації, зокрема, організовує розроблення, розробляє та бере участь в розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів у сфері стандартизації;
визначає пріоритетні напрями розвитку у сфері стандартизації;
уживає заходів щодо адаптації законодавства України у сфері стандартизації до законодавства Європейського Союзу;
здійснює підготовку висновків Мінекономіки за результатами опрацювання проектів нормативно-правових актів на предмет впливу реалізації акта на показники економічного і соціального розвитку;
інформує та надає роз'яснення щодо державної політики у сфері стандартизації;
погоджує програму робіт з національної стандартизації;
уживає обґрунтовані заходи для прийняття і дотримання суб'єктами стандартизації Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар'єри у торгівлі (981_008) , що є додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15.04.94;
здійснює контроль за дотриманням національним органом стандартизації процедур у сфері стандартизації відповідно до принципів, норм і вимог, установлених законодавством;
готує заступнику директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальнику управління стандартизації та міжнародного співробітництва пропозиції стосовно погодження розроблених національним органом стандартизації національних стандартів (змін до них) щодо:
- процедур розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
- критеріїв, форми і процедур розгляду пропозицій стосовно проведення робіт з національної стандартизації;
- процедур створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації;
подає керівництву департаменту пропозиції щодо затвердження національних класифікаторів, змін до них і процедур їх розроблення;
готує пропозиції заступнику директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальнику управління стандартизації та міжнародного співробітництва щодо розроблення та внесення змін до:
- методичних рекомендацій щодо формування переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам технічних регламентів;
- Статуту національного органу стандартизації;
- Положення про керівну раду національного органу стандартизації та її складу;
- Положення про комісію з апеляцій, її складу та порядку розгляду апеляцій;
- методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації;
- переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам технічних регламентів, які належать до компетенції Мінекономіки, та забезпечує розміщення їх на офіційному веб-сайті Мінекономіки;
здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії з апеляцій, утвореної відповідно до статті 14 Закону України "Про стандартизацію" (1315-18) ;
узагальнює практику застосування законодавства у сфері стандартизації, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить на розгляд заступнику директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальнику управління стандартизації та міжнародного співробітництва в установленому порядку проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
готує пропозиції заступнику директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальнику управління стандартизації та міжнародного співробітництва щодо утворення національного органу стандартизації;
опрацьовує пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади керівника національного органу стандартизації;
забезпечує розгляд щорічного звіту про діяльність національного органу стандартизації;
розглядає пропозиції, пов'язані з виконанням бюджетних програм у сфері стандартизації.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;
за дорученням керівництва Мінекономіки та департаменту брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;
за дорученням керівництва Мінекономіки та директора департаменту технічного регулювання та метрології залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками);
отримувати інформацію, документи та матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;
за дорученням керівництва Мінекономіки та департаменту отримувати необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері;
інформувати заступника директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальника управління стандартизації та міжнародного співробітництва про покладення на відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері стандартизації.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління стандартизації та міжнародного співробітництва - начальник відділу стандартизації, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Заступник начальника управління стандартизації та міжнародного співробітництва - начальник відділу стандартизації повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" (889-19) чи "В" (889-19) або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3 Заступник начальника управління стандартизації та міжнародного співробітництва - начальник відділу стандартизації безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальнику управління стандартизації та міжнародного співробітництва.
4.4. Заступник начальника управління стандартизації та міжнародного співробітництва - начальник відділу стандартизації:
має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції відділу, які подаються на підпис керівництву Мінекономіки;
організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
підписує положення про відділ, утворений у складі управління;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу стандартизації.
за дорученням керівництва Мінекономіки та департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
23.03.2020 № 522

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ міжнародного співробітництва та якості управління стандартизації та міжнародного співробітництва департаменту технічного регулювання та метрології

1. Загальні положення

1.1. Відділ міжнародного співробітництва та якості у складі управління стандартизації та міжнародного співробітництва департаменту технічного регулювання та метрології (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, положеннями Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, наказами Мінекономіки, положеннями про департамент технічного регулювання та метрології та управління стандартизації та міжнародного співробітництва, а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Основним завданням відділу є забезпечення міжнародного співробітництва у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
організовує розроблення, розробляє та бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
здійснює підготовку висновків Мінекономіки за результатами опрацювання проектів нормативно-правових актів на предмет впливу реалізації акта на показники економічного і соціального розвитку;
бере участь у підготовці пропозицій, пов'язаних з виконанням бюджетних програм, що належать до компетенції відділу;
бере участь у межах компетенції у забезпеченні співробітництва з Європейськими співтовариствами та їх державами-членами у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності стосовно взятих Україною зобов'язань за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (984_011) , та підготовку відповідних матеріалів для участі керівництва Мінекономіки та департаменту в засіданнях Ради асоціації між Україною та ЄС, Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному складі та його підкомітетів, Діалогу високого рівня Україна-ЄС щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості;
бере участь у виконанні заходів щодо підготовки до укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Угода АСАА) та здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів керівництву Мінекономіки та департаменту;
бере участь у виконанні зобов'язань у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, узятих Україною в рамках членства у Світовій організації торгівлі (СОТ);
готує пропозиції заступнику директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальнику управління стандартизації та міжнародного співробітництва та забезпечує представництво і участь України в діяльності міжнародних та регіональних організацій технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, укладення міжнародних договорів України про співробітництво та проведення робіт у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності з відповідними організаціями згідно із Законом України "Про міжнародні договори України" (1906-15) ;
готує пропозиції заступнику директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальнику управління стандартизації та міжнародного співробітництва щодо здійснення співробітництва у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності з відповідними органами інших держав у межах повноважень, передбачених Законом України "Про міжнародні договори України" (1906-15) ;
бере участь у здійсненні моніторингу реалізації проектів технічної допомоги ЄС та країн-донорів, спрямованих на вдосконалення системи технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, готує пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги;
забезпечує участь у двосторонньому співробітництві у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, готує інформаційно-аналітичні матеріали для керівництва Мінекономіки та департаменту до участі у засіданнях двосторонніх міжурядових комісій тощо;
бере участь у здійсненні виконання заходів в рамках участі України в Міждержавній раді зі стандартизації, метрології та сертифікації;
бере участь у забезпеченні виконання укладених міжнародних міжурядових і міжвідомчих договорів про співробітництво у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності з країнами - торговельними партнерами України;
бере участь у забезпеченні виконання протоколів, планів заходів, розроблених на виконання домовленостей, досягнутих за результатами спільних засідань двосторонніх міжурядових та міжвідомчих комісій з питань торговельно-економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, що стосуються сфери технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
бере участь у підготовці матеріалів для участі керівництва Мінекономіки та департаменту у щорічних засіданнях Генеральних Асамблей вищих органів міжнародних та регіональних організацій зі стандартизації, метрології та оцінки відповідності (сертифікації);
готує для керівництва Мінекономіки, директора департаменту технічного регулювання та метрології, заступника директора департаменту технічного регулювання та метрології, заступника директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальника управління стандартизації та міжнародного співробітництва інформаційно-аналітичні та звітні матеріали українською та/або іноземними мовами з питань міжнародного співробітництва у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальнику управління стандартизації та міжнародного співробітництва щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:
отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономіки, необхідних для виконання визначених завдань відділу;
організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;
участі в нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;
залучення представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);
отримання інформації, документів та матеріалів від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також брати участь у нарадах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;
отримання для виконання покладених на відділ завдань необхідних документів, інформації, довідок, розрахунків, інших матеріалів від посадових осіб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління стандартизації та міжнародного співробітництва - начальник відділу міжнародного співробітництва та якості (далі - заступник начальника управління - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" (889-19) чи "В" (889-19) або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальнику управління стандартизації та міжнародного співробітництва.
4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора департаменту технічного регулювання та метрології, заступника директора департаменту технічного регулювання та метрології, заступника директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальника управління стандартизації та міжнародного співробітництва, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі/секторі;
візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції відділу, які подаються на підпис керівництву Мінекономіки;
організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
забезпечує разом з службою управління персоналом роботу у відділі з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене службою управління персоналом, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту технічного регулювання та метрології, заступника директора департаменту технічного регулювання та метрології, заступника директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальника управління стандартизації та міжнародного співробітництва здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
23.03.2020 № 522

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор координації робіт у сфері технічного регулювання управління стандартизації та міжнародного співробітництва департаменту технічного регулювання та метрології

1. Загальні положення

1.1. Сектор координації робіт у сфері технічного регулювання у складі управління стандартизації та міжнародного співробітництва департаменту технічного регулювання та метрології (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, положеннями про департамент технічного регулювання та метрології та управління стандартизації та міжнародного співробітництва, а також цим Положенням.
1.3. Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники сектору здійснюють свої функції керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції сектору

2.1. Завданнями сектору є:
забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
координація робіт у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
аналіз виконання програмних документів, рішень Уряду та Мінекономіки з питань технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінка ефективності заходів з реалізації державної політики, визначення головних тенденцій та перспектив розвитку у цій сфері;
аналіз, визначення головних тенденцій та перспектив розвитку у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
координація діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності.
2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
готує та вносить на розгляд заступнику директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальнику управління стандартизації та міжнародного співробітництва:
пропозиції щодо координації робіт у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
аналітичні та довідкові матеріали з питань стану та перспектив розвитку та пропозиції щодо реформування національної системи технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності до засідань Уряду, колегії Міністерства;
пропозиції, пов'язані зі здійсненням координації діяльності у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
пропозиції стосовно координації роботи щодо ведення Мінекономіки колективних переговорів та укладання галузевих угод у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності та здійснення контролю за їх виконанням;
аналізує виконання стратегічних та програмних документів, доручень, рішень Уряду та Мінекономіки з питань технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
бере участь у розробленні проектів прогнозних та програмних документів з питань, віднесених до компетенції департаменту технічного регулювання та метрології;
організовує розроблення, розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції сектору, та наказів Мінекономіки;
бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, які надходять на погодження до Міністерства в установленому порядку від інших органів державної влади;
здійснює підготовку висновків Мінекономіки за результатами опрацювання проектів нормативно-правових актів на предмет впливу реалізації акта на показники економічного і соціального розвитку;
організує інформаційне забезпечення та надає методологічну допомогу з питань технічного регулювання підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
розглядає звернення органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з питань діяльності сектору та готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень.

3. Права сектору

Сектор має право вносити заступнику директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальнику управління стандартизації та міжнародного співробітництва пропозиції щодо виконання завдань та функцій, покладених на сектор, а саме щодо:
отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономіки та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки, зокрема для виконання завдань щодо координації робіт у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;
участі в нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції сектору;
залучення представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками).

4. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Завідувач сектору повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" (889-19) чи "В" (889-19) або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Завідувач сектору підпорядкований заступнику директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальнику управління стандартизації та міжнародного співробітництва.
4.4. Завідувач сектору:
здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора департаменту технічного регулювання та метрології, заступника директора департаменту технічного регулювання та метрології, заступника директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальника управління стандартизації та міжнародного співробітництва, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у секторі;
забезпечує додержання співробітниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців сектору, підписує їх посадові інструкції;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту технічного регулювання та метрології, заступника директора департаменту технічного регулювання та метрології, заступника директора департаменту технічного регулювання та метрології - начальника управління стандартизації та міжнародного співробітництва здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції сектору;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у секторі з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям сектору;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців сектору.
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )