БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
Указ
Президента України

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

1. Внести до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України (1262/2007) , затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року № 1262 (зі змінами, внесеними Указами від 28 березня 2008 року № 280, від 12 серпня 2010 року № 808, від 24 травня 2012 року № 348, від 16 січня 2013 року № 21, від 31 жовтня 2013 року № 599, від 5 серпня 2015 року № 465 та від 17 жовтня 2019 року № 757), такі зміни:
1) пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Граничний вік перебування на військовій службі у Службі безпеки України визначається відповідно до частини першої статті 22 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (2232-12) ;
2) в абзаці другому пункту 7 слова та цифру "передбачений пунктом 6 цього Положення" виключити;
3) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. Громадяни України приймаються на військову службу за контрактом до Служби безпеки України відповідно до статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (2232-12) ;
4) у пункті 13:
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи спеціальностями льотного складу авіації і приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, - 10 років, а з тими, хто оволодів іншими спеціальностями і приймається на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, - 5 років".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;
в абзаці шостому слово "четвертого" замінити словом "п'ятого";
в абзаці сьомому слово "дванадцятим" замінити словом "одинадцятим";
5) у пункті 14:
абзаци восьмий та дев'ятий викласти в такій редакції: "для осіб рядового складу - на 3 роки;
для осіб сержантського і старшинського складу - на строк від 3 до 5 років";
в абзаці шістнадцятому слова "абзацом сьомим" замінити словами "абзацом восьмим";
6) в абзаці другому пункту 32 слово та цифри "за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України" виключити;
7) назву розділу IV викласти в такій редакції:
"IV. Призначення на посади та переміщення по службі, призупинення військової служби";
8) у пункті 48:
абзац восьмий після слова "таємниці" доповнити словами "або закінчення строку дії допуску до державної таємниці";
після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"и) якщо стосовно військовослужбовця, військову службу якого призупинено, судом винесено виправдувальний вирок, що набрав законної сили, або стосовно якого закрито кримінальне провадження відповідно до пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (4651-17) , або вироком суду визначено міру покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у дисциплінарному батальйоні, - до 3 місяців".
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - шістнадцятий вважати абзацами тринадцятим - сімнадцятим;
9) пункт 48-1 виключити;
10) доповнити розділ IV Положення пунктом 49-1 такого змісту:
"49-1 Призупинення військової служби для військовослужбовців, які самовільно залишили підрозділ (орган, заклад, установу) Служби безпеки України або місця служби, дезертирували або добровільно здалися в полон, якщо інше не визначено законодавством, здійснюється з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви, повідомлення за підписом Голови Служби безпеки України або його заступників, начальника регіонального органу Служби безпеки України про вчинене кримінальне правопорушення, поданих відповідно до частини четвертої статті 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України (551-14) .
Призупинення військової служби військовослужбовців здійснюється на підставі наказів по особовому складу начальників (командирів), які мають право призначення на посади, які займають військовослужбовці, а призупинення військової служби військовослужбовців, призначених на посади Президентом України, - наказами Голови Служби безпеки України.
Військовослужбовці, військову службу яких призупинено, звільняються з посад та вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов'язків військової служби. Контракт про проходження військової служби, а також виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення таким військовослужбовцям призупиняються.
Час призупинення військової служби військовослужбовцям не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії. На них не поширюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.
Військовослужбовці, військову службу яким призупинено, не входять до чисельності Служби безпеки України.
Для військовослужбовців, стосовно яких судом винесено виправдувальний вирок, що набрав законної сили, або стосовно яких закрито кримінальне провадження відповідно до пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (4651-17) , військова служба та дія контракту продовжується. У такому разі строк призупинення військової служби зараховується до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії, а також до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання та поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.
За весь час необґрунтованого призупинення військової служби таким військовослужбовцям виплачується недоотримане грошове та здійснюються недоотримане продовольче, речове та інші види забезпечення.
У разі ухвалення судом стосовно військовослужбовця, військову службу якого призупинено, виправдувального вироку, що набрав законної сили, закриття кримінального провадження відповідно до пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (4651-17) або призначення вироком суду покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у дисциплінарному батальйоні начальником (керівником) підрозділу (органу, закладу, установи) Служби безпеки України, у якому проходив службу такий військовослужбовець до призупинення військової служби, організовуються заходи щодо призначення його на попередню посаду. У разі відсутності такої посади або якщо відповідна посада не є вакантною, військовослужбовець зараховується у розпорядження відповідно до абзацу дванадцятого пункту 48 цього Положення";
11) абзац дев'ятий пункту 61 викласти в такій редакції:
"Звільнення військовослужбовців Служби безпеки України з військової служби здійснюється на підставах, передбачених частинами другою - шостою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (2232-12) , та, як правило, без зарахування в розпорядження прямих начальників (командирів)";
12) пункт 62 викласти в такій редакції:
"62. Військовослужбовці, військову службу яким призупинено та стосовно яких обвинувальні вироки суду набрали законної сили, підлягають звільненню з військової служби відповідно до пункту "г" частини другої, пункту "г" частини третьої, підпункту "д" пункту 1, підпункту "в" пункту 2 частини четвертої, підпункту "е" пункту 1, підпункту "е" пункту 2, підпункту "в" пункту 3 частини п'ятої та підпункту "е" пункту 1, підпункту "д" пункту 2, підпункту "в" пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (2232-12) , крім військовослужбовців, яким вироком суду визначено міру покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у дисциплінарному батальйоні.
Військовослужбовці, військову службу яким призупинено, яким призначено кримінальне покарання у вигляді штрафу, яких звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених статтями 47, 48, 49 Кримінального кодексу України (2341-14) , а також яких звільнено від відбування покарання на підставі амністії, підлягають звільненню з військової служби відповідно до підпункту "ґ" пункту 1 частини четвертої, підпункту "д" пункту 1, підпункту "д" пункту 2 частини п'ятої та підпункту "д" пункту 1, підпункту "ґ" пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (2232-12) ;
13) абзац перший пункту 65 викласти в такій редакції:
"65. Військовослужбовці Служби безпеки України, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, не підлягають звільненню з військової служби за підпунктом "ґ" пункту 1 частини четвертої, підпунктами "д" і "з" пункту 1, підпунктами "д" і "ж" пункту 2 частини п'ятої, підпунктом "д" пункту 1, підпунктом "ґ" пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (2232-12) , якщо підставою для звільнення є ті діяння військовослужбовців, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, до закриття кримінального провадження чи постановлення вироку суду";
14) пункт 66 викласти в такій редакції:
"66. Із списків особового складу Служби безпеки України військовослужбовець не виключається та контракт не припиняється (не розривається) у разі:
перебування на лікуванні;
захоплення в полон або заручником, а також інтернування у нейтральну державу;
безвісної відсутності - до визнання його в установленому порядку безвісно відсутнім або оголошення померлим;
настання інших випадків, визначених законодавством.
Загиблий (померлий) військовослужбовець виключається із списків особового складу Служби безпеки України з наступного після загибелі (смерті) дня, військовослужбовець, визнаний у встановленому законом порядку безвісно відсутнім або оголошений померлим, - з дня набрання законної сили рішенням суду.
Військовослужбовці Служби безпеки України, які загинули (померли) або в установленому порядку визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими, виключаються зі списків особового складу Служби безпеки України в порядку, що визначається Головою Служби безпеки України";
15) підпункт "а" пункту 67 викласти в такій редакції:
"а) військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України, які проходять службу за контрактом, крім звільнення у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, - начальниками підрозділів (органів, закладів, установ) та іншими посадовими особами, визначеними Головою Служби безпеки України. Звільнення військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів здійснюється першим заступником Голови Служби безпеки України";
16) абзац перший пункту 68 викласти в такій редакції:
"68. Військовослужбовцям, які мають право на пенсію за вислугу років, а також тим, які мають особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років при звільненні в запас або у відставку наказами начальників, які здійснюють звільнення, а військовослужбовцям у військовому званні генерал-полковника (адмірала) і генерала армії України, які звільняються Президентом України, надається право носіння військової форми одягу, крім осіб, які звільняються з військової служби за пунктом "г" частини другої, пунктами "г", "ґ", "е" частини третьої, підпунктами "ґ", "д", "е" пункту 1, підпунктом "в" пункту 2 частини четвертої, підпунктами "д", "е", "є", "з", "и", "л", "н" пункту 1 підпунктами "д", "е", "є", "ж", "з", "л" пункту 2 підпунктом "в" пункту 3 частини п'ятої, підпунктами "д", "е", "є", "ж", "і", "ї" пункту 1, підпунктами "ґ", "д", "е", "є", "и" пункту 2, підпунктом "в" пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (2232-12) .
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
4 травня 2020 року
№ 165/2020