БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
НАКАЗ
24.04.2020 № 200

Про затвердження Положення про службове посвідчення прокурора

Відповідно до статей 9, 21 Закону України "Про прокуратуру", з метою визначення порядку видачі, використання та зберігання службового посвідчення прокурора
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про службове посвідчення прокурора та його зразок, що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генерального прокурора України від 05.04.2016 № 134 "Про затвердження Положення про службове посвідчення прокурора".
3. Контроль за виконанням наказу покласти на перших заступників та заступників Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників регіональних (обласних) прокуратур, військових прокурорів регіонів та об'єднаних сил (керівників спеціалізованихпрокуратур (на правах обласних).
Генеральний прокурор
І. Венедіктова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального прокурора
24 квітня 2020 року № 200

ПОЛОЖЕННЯ

про службове посвідчення прокурора

І. Загальні положення

1. Це Положення встановлює підстави, порядок оформлення та видачі службових посвідчень прокурора в органах прокуратури України, правила користування ними та обліку.
Дія Положення поширюється також на прокурорів регіональних, місцевих та військових прокуратур до початку роботи обласних та спеціалізованих прокуратур (на правах обласних) (далі - обласні прокуратури) і окружних прокуратур.
2. Службове посвідчення прокурора (далі - посвідчення) є офіційним документом, який засвідчує належність посадової особи до системи прокуратури України, підтверджує її посаду, а також повноваження, визначені законодавством.
3. Бланки посвідчення виготовляються в установленому порядку на замовлення Офісу Генерального прокурора.
4. Посвідчення видається прокурорам строком на 5 років з дня набуття ними повноважень.
5. Посвідчення обмінюється після закінчення строку його дії, а також у разі призначення прокурора на іншу посаду або зміни прізвища (імені, по батькові) чи псування.
6. Посвідчення виготовляється у вигляді багатошарової пластикової картки (далі - картка) розміром 54 х 85,6 міліметра із закругленими кутами, з обох боків якої виконані кольорові захисні графічні зображення. Дизайн бланка посвідчення містить комбінацію з двох фонових захисних сіток, одна з яких виконана офсетним ірисним способом друку із зміною кольору з блакитного на фіолетовий. Основним фоновим кольором бланку посвідчення є фіолетовий.
Посвідчення містить електронний носій з відомостями, передбаченими пунктом 2 розділу ІІ цього Положення.
7. У верхній частині лицьового боку картки розміщений малий Державний Герб України та виконано напис "ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ", нижче - назва документа та його номер: "СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ №".
У лівій частині розміщується поле розміром 30 х 40 міліметрів з відцифрованим зображенням особи. Праворуч від зображення, згори донизу трьома рядками розміщені поля "Прізвище", "Ім'я", "По батькові" для внесення відповідної інформації про особу. Праворуч посередині картки міститься дифракційний елемент з емблемою прокуратури України.
У нижній частині розміщені поля для зазначення дати видачі посвідчення та строку його дії "Видане", "Дійсне до".
8. На зворотному боці картки у верхній частині розміщується назва органу прокуратури, в якому особа обіймає посаду прокурора, посередині розміщується поле "Посада" із зазначенням назви посади. Нижче зазначаються посада, прізвище та ініціали керівника органу прокуратури або його заступника, який видав посвідчення, їх відцифрований підпис.
У лівому нижньому куті картки повторюється номер посвідчення, у правому нижньому - міститься індивідуальний номер бланку посвідчення.
9. Відомості, що вносяться до посвідчення під час його оформлення, у тому числі зображення особи прокурора, виконуються способом лазерного гравіювання.
Усі відомості, які вносяться під час оформлення посвідчення, виконуються державною мовою.
10. Посвідчення, що не відповідають вимогам цього розділу Положення, вважаються недійсними та підлягають вилученню.

ІІ. Підстави, порядок оформлення та видачі посвідчень

1. Підставою для оформлення та видачі (обміну) посвідчення є:
призначення прокурора на посаду або поновлення на посаді;
закінчення строку дії посвідчення;
зміна прізвища (імені чи по батькові) прокурора;
втрата або псування посвідчення.
2. За наявності передбачених пунктом 1 цього розділу Положення підстав кадровим підрозділом Офісу Генерального прокурора в електронному вигляді формуються такі відомості:
прізвище, ім'я, по батькові;
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
відцифроване фото;
посада;
дата та номер наказу про призначення;
ім'я, прізвище та посада керівника, який видав наказ про призначення, та відцифроване зображення його підпису.
3. В обласних прокуратурах зазначені відомості формуються відповідними кадровими підрозділами та передаються до кадрового підрозділу Офісу Генерального прокурора.
4. Після перевірки отриманих даних кадровим підрозділом Офісу Генерального прокурора виготовляються посвідчення з використанням відповідного обладнання.
5. Виготовлені посвідчення реєструються в журналі обліку виданих службових посвідчень прокурора.
6. Зіпсовані при виготовленні бланки посвідчення, а також посвідчення, у яких неправильно зазначені відомості про особу, вилучаються та знищуються, про що вноситься запис до журналу обліку виданих службових посвідчень прокурора.
7. Посвідчення прокурорам Офісу Генерального прокурора та прокуратур нижчого рівня, які призначаються на посади Генеральним прокурором, вручаються Генеральним прокурором або за його дорученням іншою особою.
Прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури посвідчення вручаються заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або уповноваженою ним особою.
8. Посвідчення інших прокурорів направляються фельд'єгерським зв'язком до обласних прокуратур для організації їх подальшого вручення.
Працівники кадрових підрозділів або інші уповноважені особи отримують посвідчення під підпис та організовують їх подальше вручення.
9. При направленні посвідчень до обласних прокуратур у супровідному листі зазначаються індивідуальні номери бланків посвідчень та їх загальна кількість, про що до журналу обліку виданих службових посвідчень прокурора вноситься відповідний запис з посиланням на номер і дату вихідного листа.
10. Прокурор, який отримав посвідчення, розписується в журналі обліку виданих службових посвідчень прокурора.
11. Нове посвідчення видається після повернення раніше виданого, крім випадків його втрати.

ІІІ. Правила використання посвідчення та його зберігання

1. Прокурор, якому видано посвідчення, зобов'язаний забезпечити його належне зберігання та правомірне використання, унеможливити втрату, псування або його використання сторонніми особами.
Передавати посвідчення іншим особам чи використовувати його не за призначенням забороняється.
2. Використання посвідчення допускається лише під час виконання службових обов'язків упродовж часу перебування прокурора на відповідній посаді.
3. Після закінчення терміну дії посвідчення прокурор зобов'язаний повернути його до кадрового підрозділу відповідного органу прокуратури, про що вноситься запис до журналу обліку виданих службових посвідчень прокурора.
4. Втрачене посвідчення вважається недійсним. Про втрату посвідчення прокурор повинен негайно письмово повідомити керівника органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.
5. За кожним фактом втрати, псування, передачі посвідчення іншим особам, використання його з корисливою чи іншою метою, не пов'язаною зі службовою діяльністю, за дорученням керівника відповідного органу прокуратури проводиться службове розслідування. Нове посвідчення може видаватися лише після затвердження висновку за результатами службового розслідування.
6. При звільненні з органів прокуратури або отриманні нового посвідчення прокурор зобов'язаний повернути раніше видане посвідчення до кадрового підрозділу відповідного органу прокуратури.

IV. Облік та зберігання бланків посвідчень кадровими підрозділами

1. Облік бланків посвідчень прокурора здійснюється кадровим підрозділом Офісу Генерального прокурора відповідно до вимог законодавства.
2. Кадровими підрозділами Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур ведуться журнали обліку виданих службових посвідчень прокурора (додаток 1) і журнали обліку актів знищення бланків службових посвідчень прокурора (додаток 2), які повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписами керівників кадрових підрозділів.
3. Виготовлені посвідчення (до їх видачі), а також журнали обліку виданих службових посвідчень прокурора, журнали обліку актів знищення бланків та службових посвідчень прокурора зберігаються кадровими підрозділами окремо від інших матеріальних цінностей у сейфі або у металевій шафі, що опломбовуються.
4. У кадровому підрозділі Офісу Генерального прокурора бланки посвідчень зберігаються у спеціальному приміщенні, обладнаному залізними дверима або ґратами.
Робочі місця у цьому приміщенні надаються лише працівникам кадрового підрозділу.

V. Знищення бланків та посвідчень

1. Зіпсовані бланки посвідчень та повернуті посвідчення знищуються кадровими підрозділами протягом одного місяця.
2. Знищення проводиться у присутності не менше трьох осіб, у тому числі керівника або заступника керівника кадрового підрозділу, про що складається відповідний акт. В акті вказується дата та місце його складання, номери бланків та знищених посвідчень, спосіб знищення, посади, прізвища та підписи осіб, які засвідчують факт знищення.
3. Про знищення бланка чи посвідчення робиться запис у журналі обліку виданих службових посвідчень прокурора.
4. Не пізніше 10 робочих днів з дня знищення бланка або посвідчення копія акта направляється до кадрового підрозділу Офісу Генерального прокурора.
5. Акти знищення бланків посвідчень зберігаються у кадровому підрозділі Офісу Генерального прокурора п'ять років.

VI. Прикінцеві положення

1.В окремих випадках за рішенням Генерального прокурора посадовим особам режимно-секретних органів, мобілізаційного підрозділу, підрозділів фінансування і бухгалтерського обліку та іншим посадовим особам органів прокуратури, які здійснюють представницькі функції в міністерствах, центральних органах виконавчої влади та інших державних органах, може бути видано посвідчення працівника органу прокуратури.
2.Посвідчення працівника органу прокуратури виготовляється, видається використовується та зберігається у порядку, визначеному цим Положенням.
3.Контроль за дотриманням цього Положення покладається на керівників кадрових підрозділів Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур.
Департамент кадрової роботи та державної
служби Офісу Генерального прокурора
Додаток 1
до Положення про службове посвідчення прокурора

ЖУРНАЛ

обліку виданих службових посвідчень прокурора

№ з/п
Номер бланка посвідчення
Номер посвідчення
Дата видачі
П.І.Б. працівника, якому видане посвідчення
Посада працівника
Підпис працівника, який отримав посвідчення
Знищено (підрозділ прокуратури, дата та номер акта знищення)
Примітка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Додаток 2
до Положення про службове посвідчення прокурора

ЖУРНАЛ

обліку актів знищення бланків службових посвідчень прокурора

№ з/п
Номер акта
Дата знищення посвідчення
Номер бланка знищеного посвідчення
1
2
3
4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального прокурора
24 квітня 2020 року № 200

ЗРАЗОК

службового посвідчення прокурора

( див. текст (v0200905-20F1) )
(Текст взято з сайту Офісу Генерального прокурора https://www.gp.gov.ua)