БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
НАКАЗ
26.06.2019 № 605

Про затвердження Порядку організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до розділу VIII Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) , методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами (v0286884-17) , затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286, та на виконання Антикорупційної програми Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на 2018-2020 роки НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додається.
2. Відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби для інформування громадськості.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова
В. Лапа
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
26.06.2019 № 605

ПОРЯДОК

організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

I. Загальні положення

1. Порядок організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба) (далі - Порядок), підготовлено для належної організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) (далі - Закон) та передбачає план дій при отриманні, обліку та опрацюванні повідомлень про корупцію, які надходять від фізичних та юридичних осіб до Держпродспоживслужби, з метою забезпечення оперативного реагування та виявлення фактів можливих правопорушень та інших неправомірних дій, допущених посадовими особами і працівниками Держпродспоживслужби, та про інструменти захисту викривачів, чия інформація про суспільно небезпечне діяння може стати основою для подальших викриттів та розслідувань антикорупційними органами.
Порядок регламентує весь механізм роботи з повідомленнями від їх отримання до прийняття кінцевого рішення за результатами завершення їх розгляду.
2. Цей Порядок розроблено з урахуванням вимог та з використанням термінів у значеннях, наведених у:
Законі України "Про запобігання корупції" (1700-18) ;
Законі України "Про інформацію" (2657-12) ;
Законі України "Про звернення громадян" (393/96-ВР) ;
Типовому положенні про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції (706-2013-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706.
3. Повідомлення про порушення вимог Закону можуть надходити як у письмовому вигляді, так і в усному.
3.1. Письмово повідомлення можна надіслати такими засобами:
- через скриньку для повідомлень про корупцію, яку розташовано на першому поверсі в приміщенні Держпродспоживслужби за адресою: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ;
- поштою за адресою: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (у разі направлення повідомлення поштою у ньому слід робити позначку такого змісту: "Про корупцію");
- засобами електронного зв'язку - на електронну пошту Відділу з питань запобігання корупції (далі - Відділ): antikor@dpss.gov.ua.
3.2. Усне повідомлення можна надати такими засобами:
- під час особистого спілкування із працівниками Відділу (при особистому спілкуванні використовується опитувальний лист для прийому повідомлень (додаток 1);
- засобами телефонного зв'язку із працівниками Відділу (при телефонній розмові використовується опитувальний лист для прийому повідомлень (додаток 1).
4. Інформацію про працівників Відділу (П.І.Б., електронні адреси та номери телефонів) розміщено на головній сторінці офіційного сайту Держпродспоживслужби (http://www.consumer.gov.ua/) в рубриці "Контакти".
5. Повідомлення про порушення вимог Закону (1700-18) може бути здійснене працівником Держпродспоживслужби її територіальних органів та державних установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби (далі - органи Держпродспоживслужби), без зазначення авторства (анонімно). Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом.
6. Посадові особи та працівники Держпродспоживслужби, у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення посадовими особами або працівниками органів Держпродспоживслужби, зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно повідомити про його вчинення працівникам Відділу.
7. Перелік встановлених Законом (1700-18) вимог, заборон та обмежень, порушення яких є правопорушенням, пов'язаним з корупцією, наведений у додатку 2.

II. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями

1. Організація роботи в Держпродспоживслужбі з повідомленнями про порушення вимог Закону (1700-18) в органах Держпродспоживслужби здійснюється на таких засадах:
1) знання та обізнаність: інформування про можливість подати повідомлення та повноваження органу щодо його розгляду;
2) доступність: забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення, процес подання таких повідомлень має бути зручним;
3) довіра: інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів;
4) відповідальність: забезпечення керівництвом Держпродспоживслужби роботи з повідомленнями;
5) ефективність: реагування на випадки порушення вимог Закону (1700-18) ;
6) прозорість: інформування викривачів про те, як розглядаються їхні повідомлення;
7) аналіз та вивчення: систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями.
2. Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону:
1) доброчесність: поведінка посадових осіб і працівників Держпродспоживслужби має відповідати вимогам Закону та етичним нормам;
2) захист прав викривачів: посадові особи і працівники Держпродспоживслужби, які мають доступ до повідомлень, повинні розуміти ризики для викривачів, пов'язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону (1700-18) ;
3) конфіденційність: у процесі збору, використання та збереження інформації посадові особи і працівники Держпродспоживслужби повинні виконувати вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача;
4) зворотній зв'язок: підтримання зв'язку з викривачем, навіть якщо повідомлення надане анонімно;
5) неупередженість: повідомлення розглядається по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати у результаті попередніх контактів викривача з органами Держпродспоживслужби;
6) об'єктивність: одержаній при розгляді повідомлення інформації дається повна та об'єктивна оцінка;
7) рівність: забезпечується однакове ставлення до всіх викривачів, незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

III. Прийняття, опрацювання та облік повідомлень

1. Повідомлення про корупцію, незалежно від каналів надходження, служба діловодства Держпродспоживслужби або відповідальний структурний підрозділ апарату Держпродспоживслужби реєструє за допомогою системи електронного документообігу Держпродспоживслужби та передає Відділу з питань запобігання корупції Держпродспоживслужби.
Посадові особи, відповідальні за ведення реєстрації кореспонденції, попереджаються про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у повідомленні.
2. Працівниками Відділу з питань запобігання корупції Держпродспоживслужби вносяться зареєстровані та отримані від служби діловодства повідомлення про корупцію в Журнал обліку повідомлень про корупцію, внесеними викривачами (додаток 3). При анонімності повідомлень робиться позначка "Анонімно".
3. Всі повідомлення, що надходять, проходять відповідні етапи обробки. Обробка інформації відбувається за такими критеріями:
- повідомлення відправлено від фізичної чи юридичної особи;
- інформацію про особу, яка здійснює повідомлення (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, контактний телефон);
- інформація щодо особи, стосовно неправомірних дій якої здійснюється повідомлення (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, контактний телефон, інформація про корупційне правопорушення).
4. Обробка персональних даних викривачів здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" (2297-17) .
5. Збір інформації повідомлення за телефонним дзвінком відбувається на підставі опитувального листа для прийому повідомлень (додаток 1).
6. При висловленні викривачем бажання надіслати письмове звернення уповноважена особа повідомляє йому поштову адресу органів Держпродспоживслужби.
7. Після реєстрації повідомлень, що надійшли, працівник Відділу невідкладно, протягом одного дня, передає для розгляду такі повідомлення керівництву Держпродспоживслужби.
8. Відповідно до резолюції керівництва Держпродспоживслужби працівник Відділу забезпечує опрацювання повідомлень у строки, визначені в резолюції або законодавством.
9. Працівник Відділу має право зв'язатися, в разі потреби, із викривачем для уточнення інформації.
10. Небажання викривача надати інформацію про себе не є підставою для відмови в прийняті його повідомлення.
Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
11. Повідомлення, в яких немає інформації щодо вчинення корупційного діяння конкретною особою, не містить фактичних даних, які можуть бути перевірені, залишаються без розгляду.
12. Забороняється розголошення відомостей про викривача і повідомленої ним інформації особам, які не мають відношення до вирішення справи.
13. Для забезпечення чітких та узгоджених дій щодо розгляду повідомлення працівник Відділу використовує Схему стандартної процедури розгляду таких повідомлень (додаток 4), яка складається з таких етапів:
1) з'ясування стосовно відповідності отриманого повідомлення за своїм змістом вимогам Закону. Якщо не відповідає, тоді за анонімним повідомленням про це необхідно інформувати керівника органу Держпродспоживслужби, а за неанонімним повідомленням повідомити викривачу;
2) у разі, якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону (1700-18) , необхідно:
- з'ясувати чи є наведена у повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону предметом розгляду;
- у разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону керівництво Держпродспоживслужби вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності. В разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення керівництво Держпродспоживслужби здійснює інформування та направляє матеріали до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;
3) у зв'язку зі здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону (1700-18) викривач може повідомляти про переслідування його або його близьких осіб. У разі надходження інформації про: наявність загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривача або його близьких осіб - потрібно звернутися до правоохоронних органів щодо застосування правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист від протиправних посягань заходів, передбачених Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (3782-12) ; звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи піддання з боку керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо), або загрозу таких заходів впливу щодо викривача або членів його сім'ї - необхідно звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції.

IV. Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях

1. Перевірка інформації, зазначеної в повідомленні, здійснюється у термін, встановлений керівництвом Держпродспоживслужби, але не більше 15 днів від дня їх отримання. Якщо у 15-денний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівництво Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів може подовжити строк розгляду повідомлень до 30 днів від дня його отримання.
2. Термін виконання може бути замінено лише за вказівкою керівництва Держпродспоживслужби. У разі потреби термін може бути продовжено за обґрунтованим зверненням виконавця.
3. Працівникам Відділу, яким доручено проведення перевірки інформації, надається право:
- запрошувати заявника та інших осіб (за згодою), які причетні до фактів, що стали причиною звернення до Держпродспоживслужби, й одержувати від них (за згодою) усні та письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії), що стосуються перевірки інформації, зазначеної в повідомленні;
- зв'язуватися із викривачем та іншими особами (за згодою), які причетні до фактів, що стали причиною повідомлення до Держпродспоживслужби, й одержувати від них (за згодою) усні та письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії), що стосуються перевірки інформації, зазначеної в повідомленні;
- ознайомлюватися, вивчати в установленому порядку документи, отримувати за запитом копії документів, що стосуються проведення перевірки інформації, зазначеної в повідомленні;
- залучати до перевірки працівників, до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні.
4. Посадовим особам, залученим до процесу роботи з повідомленнями, забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, що міститься у повідомленні, а також будь-яку іншу інформацію, пов'язану з прийняттям та розглядом повідомлення, крім випадків, встановлених Законом (1700-18) .
5. За результатами перевірки інформації, зазначеної в повідомленні, працівники Відділу можуть надати пропозиції керівництву Держпродспоживслужби щодо необхідності:
- проведення службового розслідування;
- інформування спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення;
- притягнення посадових осіб чи працівників органів Держпродспоживслужби до дисциплінарної відповідальності;
- завершення перевірки інформації, зазначеної в повідомленні, у зв'язку із відсутністю фактів неправомірних діянь з боку посадових осіб чи працівників органів Держпродспоживслужби.
6. Для визначення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції, якого необхідно повідомити про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, керуватися додатком 5.
7. У разі необхідності проведення службового розслідування за фактами, викладеними у повідомленні - його організація, проведення та оформлення здійснюється відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання корупції" прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (950-2000-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950.
8. Керівництво Держпродспоживслужби за результатами аналізу матеріалів перевірки інформації, зазначеної у повідомленні, приймає рішення щодо вжиття заходів з припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.
9. Про результати перевірки інформації, зазначеної в не анонімному повідомленні, інформується викривач.
10. Документи і матеріали стосовно розгляду повідомлень, що надійшли до Держпродспоживслужби, обліковуються і формуються у справи.
11. Працівником Відділу раз на рік у січні готується Звіт про розгляд повідомлень, який подається керівнику Держпродспоживслужби.
У Звіті зазначається:
- загальна кількість повідомлень;
- кількість анонімних повідомлень;
- кількість проведених службових розслідувань за результатами перевірки повідомлень;
- кількість повідомлень, направлених спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції;
- кількість притягнутих посадових осіб або працівників до відповідальності.
В.о. начальника
Відділу з питань
запобігання корупції
Ю.М. Гомонович
Додаток 1
до Порядку

ЗРАЗОК

опитувального листа

Посадовим особам під час отримання повідомлень про порушення вимог Закону (1700-18) телефонним зв'язком рекомендується використовувати цей опитувальний лист для фіксації довідкової інформації.
Перелік питань:
1) Ім'я та контактна інформація: ви готові надати нам свою контактну інформацію? Ця інформація не буде передаватись нікому без Вашої прямої згоди. Ви також можете залишитись анонімними; однак зауважте, що розслідування справи часто вимагає додаткової інформації і може виникнути необхідність зв'язатися з Вами, а це можливо тільки якщо ми матимемо Вашу контактну інформацію, а саме: ім'я, прізвище, контактна інформація (номер телефону, електронна адреса), рід занять, стать, вік.
2) У чому Ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку.
3) Чи стосується випадок: електронних декларацій, конфлікту інтересів, політичної корупції, порушень антикорупційних законів, іншого питання (спробуйте зазначити категорію)?
4) Де і в якому регіоні стався випадок (район (місто), місце, організація)?
5) Коли стався випадок (час)?
6) Коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?
7) Чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете сказати хто саме?
8) Чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть злочинне діяння?
9) Чи траплялися такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і які заходи були вжитті у зв'язку із ними?
10) Чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і коли обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином відповідним особам/організаціям обіцялися або надавалася перевага?
11) Чому ви вирішили повідомити про цей випадок?
12) Чи надавалася інформація про зазначений вище випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?
13) Чи бажаєте Ви щось додати?
Додаток 2
до Порядку

ПЕРЕЛІК

встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог, заборон та обмежень.

1. Вимоги щодо прийняття антикорупційної програми (стаття 19).
2. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22).
3. Обмеження щодо одержання подарунків (статті 23, 24).
4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25).
5. Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26).
6. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27).
7. Вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (статті 28 - 36).
8. Вимоги до поведінки осіб, додержання вимог Закону та етичних норм поведінки (статті 37, 38).
9. Вимоги щодо пріоритету інтересів (стаття 39).
10. Вимоги щодо політичної нейтральності (стаття 40).
11. Вимоги щодо неупередженості (стаття 41).
12. Вимоги щодо компетентності і ефективності (стаття 42).
13. Вимоги щодо нерозголошення інформації (стаття 43).
14. Вимоги щодо утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (стаття 44).
15. Вимоги щодо подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
16. Вимоги щодо своєчасності подання декларацій (стаття 49).
17. Вимоги щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю (стаття 52).
18. Вимоги щодо (стаття 53):
- нерозголошення інформації про викривача;
- забезпечення умов для повідомлень про порушення вимог Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку;
- розгляду анонімного повідомлення;
- вжиття заходів щодо припинення корупційного або пов'язаного з корупцією порушення;
- негайного письмового повідомлення про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією порушення спеціально уповноваженого суб'єкту у сфері протидії корупції у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення.
19. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
20. Вимоги щодо проведення спеціальної перевірки (стаття 56).
21. Вимоги щодо організації проведення спеціальної перевірки (статті 57, 58).
22. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (стаття 60).
23. Вимоги щодо запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
24. Вимоги щодо проведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (стаття 65).
25. Вимоги щодо незаконних актів та правочинів (стаття 67).
Додаток 3
до Порядку

ЖУРНАЛ

обліку повідомлень про корупцію, внесених викривачами

№ з/п
Дата реєстрації/ реєстраційний номер повідомлення
П.І.Б. викривача (або анонімне)
Спосіб отримання повідомлення
Короткий зміст повідомлення
Відмітка про виконання
1.
2.
Додаток 4
до Порядку

СХЕМА

стандартної процедури розгляду повідомлень Про порушення вимог Закону

( Див. текст (v0605876-19F224) )
Додаток 5
до Порядку

ПЕРЕЛІК

корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень

Перелік корупційних правопорушень, за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність

Відповідно до примітки до статті 45 Кримінального кодексу України (2341-14) корупційними злочинами, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, згідно з цим Кодексом вважаються злочини, передбачені:
- статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- статтею 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем);
- статтею 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);
- статтею 312 (викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);
- статтею 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням);
- статтею 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів);
- статтею 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження);
- статтею 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).
Згідно з приміткою до статті 45 Кримінального кодексу України (2341-14) також корупційними злочинами, відповідно до цього Кодексу, вважаються злочини, передбачені:
- статтею 210 (нецільове використання бюджетних коштів, здійсненню видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням);
- статтею 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації);
- статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем);
- статтею 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);
- статтею 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);
- статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірно вигоди службовою особою);
- статтею 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного праві незалежно від організаційно-правової форми);
- статтею 368-4-(підкуп особи, яка надає публічні послуги);
- статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоді службовій особі);
- статтею 369-2 (зловживання впливом).
Згідно з статтею 216 Кримінального процесуального кодексу Україні (4651-17) встановлена така підслідність щодо досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень:
Національна поліція України - щодо злочинів, передбачених статтями 262, 308, 312, 313, 320, 357, 364-1, 365-2, 368-3, 368-4 Кримінального кодексу України (2341-14) .
Національне антикорупційне бюро України - щодо злочинів, передбачених статтями 191, 210, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України (2341-14) , якщо наявна хоча б одна з таких умов:
1) злочин вчинено:
- Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем'єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України;
- державним службовцем, посада якого належить до категорії "А";
- депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;
- суддею, суддею Конституційного Суду України, присяжним (під час виконання ним обов'язків у суді), Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої ради правосуддя, Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
- прокурорами органів прокуратури, зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 частини першої статті 15 Закону України "Про прокуратуру" (1697-18) ;
- особою вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище;
- військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;
- керівником суб'єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;
2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);
3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 369-2 Кримінального кодексу України (2341-14) , вчинено щодо службової особи, визначеної у частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України (2341-14) або у пункті 1 частини п'ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (4651-17) .

Перелік правопорушень, пов'язаних з корупцією за вчинення яких передбачено адміністративну відповідальність

Відповідно до глави 13-А "Адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією" Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) адміністративна відповідальність передбачена за:
- порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4);
- порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 172-5);
- порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6);
- порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 172-7);
- незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень (стаття 172-8);
- невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 172-9).
Згідно зі статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80732-10) у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу (80732-10) , протоколи про правопорушення, передбачені статтями 172-4 - 172-9, мають право складати уповноважені на те посадові особи Національної поліції України та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Перелік правопорушень, пов'язаних з корупцією, за вчинення яких може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності (не є виключним)

1. Неприйняття антикорупційної програми, неподання на погодження антикорупційної програми Національному агентству (стаття 19).
2. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22 Закону (1700-18) ).
3. Обмеження щодо одержання подарунка (стаття 23 Закону (1700-18) ).
4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25 Закону (1700-18) ).
5. Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26 Закону (1700-18) ).
6. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27 Закону (1700-18) ).
7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28 Закону (1700-18) ).
8. Порушення правил етичної поведінки (статті 38 - 44).
9. Недотримання вимог статті 53:
- розголошення інформації про викривача;
- відсутність умов для повідомлень про порушення вимог Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку;
- невиконання вимог розгляду анонімного повідомлення;
- відсутність негайного реагування у вигляді письмового повідомлення про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.
10. Недотримання вимог щодо організації проведення спеціальної перевірки (статті 56 - 58).
11. Не проведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (стаття 65).
12. Недотримання вимог щодо незаконних актів та правочинів (стаття 67).
( Текст взято з сайту Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві http://www.kiev.dpss.gov.ua )