БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
31.03.2020 № 145
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 травня 2020 р.
за № 397/34680

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії учасників депозитарної системи України

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (448/96-ВР) , частини восьмої статті 5 Закону України "Про депозитарну систему України" (5178-17) , Закону України від 20 вересня 2019 року № 122-IX (122-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг", з метою дотримання учасниками депозитарної системи України вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (z1502-13) , затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1412, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1502/24034, що додаються.
2. Затвердити Зміни до Вимог до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм (z1500-13) , затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1413, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1500/24032, що додаються.
3. Затвердити Зміни до Вимог до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача (z0185-19) , затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 грудня 2018 року № 866, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2019 року за № 185/33156, що додаються.
4. Внести до розділу I Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів (z1498-13) , затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1410, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1498/24030, такі зміни:
1) у пункті 4:
абзац перший викласти в такій редакції:
"4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) .";
в абзаці третьому:
доповнити речення перше після слів " Господарського кодексу України (436-15) " словами та цифрою "з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) ;
у другому реченні слово "веб-сайті" замінити словом "вебсайті";
2) доповнити розділ новим пунктом 7 такого змісту:
"7. Умови Договору, що обмежують права депозитарної установи порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними.
Будь-які пропозиції Центрального депозитарію депозитарній установі про зміну істотних умов Договору повинні здійснюватися у строки, встановлені Договором, шляхом направлення Центральним депозитарієм депозитарній установі повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умови Договору про надання депозитарній установі пропозицій про зміну істотних умов Договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення такій депозитарній установі, без її письмової згоди є нікчемними.".
5. Внести до Вимог до договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (z1550-13) , затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 серпня 2013 року № 1518, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2013 року за № 1550/24082, такі зміни:
розділ I після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"3. Умови Договору, що обмежують права емітента порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними.
Будь-які пропозиції Визначеної особи емітенту про зміну істотних умов Договору повинні здійснюватися у строки, встановлені Договором, шляхом направлення Визначеною особою емітенту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умови Договору про надання емітенту пропозицій про зміну істотних умов Договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення такому емітенту, без його письмової згоди є нікчемними.".
У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;
абзац перший пункту 2 розділу II викласти в такій редакції:
"2. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) .".
6. Абзац перший пункту 4 розділу I Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу (z1566-13) , затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1524, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1566/24098, викласти в такій редакції:
"4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) .".
7. Абзац перший пункту 4 розділу I Вимог до договору про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу (z1565-13) , затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1525, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1565/24097, викласти в такій редакції:
"4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) .".
8. Абзац перший пункту 4 розділу I Вимог до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру (z1569-13) , затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1526, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1569/24101, викласти в такій редакції:
"4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) .".
9. Абзац перший пункту 4 розділу I Вимог до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг) (z1570-13) , затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1527, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1570/24102, викласти в такій редакції:
"4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) .".
10. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам, Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках здійснити дії щодо приведення договорів, укладених після 19 січня 2020 року, у відповідність до вимог цього рішення.
11. Департаменту регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
12. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку
31 березня 2020 року № 145
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 травня 2020 р.
за № 397/34680

ЗМІНИ

до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

1. У розділі I:
1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У цих Вимогах поняття "споживач фінансових послуг" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) .";
2) у пункті 3:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) .";
в абзаці третьому:
доповнити речення перше після слів " Господарського кодексу України (436-15) " словами та цифрою "з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) ;
у другому реченні слово "веб-сторінці" замінити словом "вебсайті";
3) доповнити розділ двома новими пунктами 11, 12 такого змісту:
"11. У разі виникнення неоднозначного тлумачення прав та обов'язків депонента - споживача фінансових послуг такі права та обов'язки тлумачаться на користь такого депонента.
12. Будь-які пропозиції депозитарної установи депоненту про зміну істотних умов Договору, у тому числі укладеного шляхом приєднання депонента - споживача фінансових послуг до запропонованого депозитарною установою договору, повинні здійснюватися у строки, встановлені Договором, шляхом направлення депозитарною установою депоненту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умови Договору про надання депоненту пропозицій про зміну істотних умов Договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення такому депоненту, без його письмової згоди є нікчемними.
Умови Договору, що обмежують права депонента порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними.".
2. У розділі II:
1) у пункті 4:
підпункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"розкривати депоненту інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) ;";
підпункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"отримувати інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";";
2) у пункті 10 слово "статтею" замінити словами "частиною другою статті".
Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Курочкіна