БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
25.02.2020 N 77
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
 13 травня 2020 р.
за N 435/34718

Про внесення змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 49 Закону України "Про інститути спільного інвестування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Внести до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року N 1336 (z1444-13) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 року за N 1444/23976 (z1444-13) (із змінами), такі зміни:
1) доповнити розділ I після пункту 2 двома новими пунктами 3, 4 такого змісту:
"3. Інші терміни, що використовуються у цьому Положенні, мають такі значення:
переоцінка - дооцінка/уцінка вартості активів у зв'язку із зміною справедливої вартості таких активів;
дооцінка - збільшення вартості активу у зв'язку із збільшенням його справедливої вартості;
уцінка - зменшення вартості активу у зв'язку із зменшенням його справедливої вартості.
4. Одними з ознак, що свідчать про зменшення корисності активу, у тому числі цінних паперів, які входять до складу активів ІСІ, з урахуванням положень Міжнародних стандартів фінансової звітності, є:
зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента;
зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення Комісії, прийнятого відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", крім випадку прийняття такого рішення Комісією на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадовою особою (далі - зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку);
заборона торгівлі цінними паперами на підставі рішення Комісії, прийнятого відповідно до пункту 16-3 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";
невиконання емітентом боргових цінних паперів у терміни та строки, встановлені рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів);
порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів або господарського товариства (боржника ІСІ).";
2) доповнити розділ II після пункту 3 чотирма новими пунктами 4 - 7 такого змісту:
"4. В разі виникнення/зникнення щодо певного активу ІСІ ознак, передбачених пунктом 4 розділу I цього Положення, компанія з управління активами повинна здійснити переоцінку такого активу відповідно до пунктів 5 - 7 цього розділу.
5. У разі оприлюднення щодо цінних паперів, що входять до складу активів ІСІ, рішення Комісії про зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента; рішення Комісії про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку; рішення Комісії про заборону торгівлі цінними паперами, прийнятого відповідно до пункту 16-3 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", такі цінні папери протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення відповідного рішення Комісії підлягають уцінці до нульової вартості.
У разі оприлюднення щодо цінних паперів, що входять до складу активів ІСІ, рішення Комісії про відновлення обігу цінних паперів, крім випадку відновлення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента; рішення Комісії про відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку, щодо цінних паперів, обіг яких було зупинено на підставі рішення Комісії про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку; про відновлення торгівлі цінними паперами, торгівля якими була зупинена на підставі рішення Комісії відповідно до пункту 16-3 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", такі цінні папери протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення відповідного рішення Комісії підлягають дооцінці до справедливої вартості.
6. У разі оприлюднення щодо боргових цінних паперів, що входять до складу активів ІСІ, інформації про невиконання емітентом таких цінних паперів у терміни та строки, встановлені рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, своїх зобов'язань (невиплати доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплати частини чи повної номінальної вартості цінних паперів), такі цінні папери протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення відповідної інформації підлягають уцінці до нульової вартості.
7. У разі оприлюднення (стосовно емітента цінних паперів, господарського товариства, - боржника ІСІ) інформації щодо постановленої господарським судом ухвали про затвердження плану санації боржника/прийняття господарським судом у справі про банкрутство ухвали та постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, протягом трьох робочих днів з дати, наступної після дати її оприлюднення, цінні папери такого емітента, паї/частки такого господарського товариства, а також дебіторська заборгованість боржника підлягає уцінці до нульової вартості.
У разі оприлюднення (стосовно емітента цінних паперів, господарського товариства, - боржника ІСІ) інформації щодо ухвали господарського суду щодо затвердження звіту керуючого санацією та закриття провадження у справі у зв'язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника, протягом трьох робочих днів з дати наступної після дати її оприлюднення, цінні папери такого емітента, паї/частки такого господарського товариства, а також дебіторська заборгованість боржника підлягає дооцінці до справедливої вартості.".
2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:
подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (995_004) до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
І. Черкаський
Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції
Ю. Гелетій
В. о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України
І. Гаєвський
Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України
О. Мірошниченко
Протокол засідання Комісії
від 25 лютого 2020 р. N 12