БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.05.2020 № 845

Про затвердження нової редакції Положення про ДЕРЖАВНУ УСТАНОВУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ"

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України (436-15) , статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (185-16) , статті 15 та частини четвертої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (755-15) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про ДЕРЖАВНУ УСТАНОВУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ" у новій редакції, що додається.
2. Виконувачу обов'язків директора ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ" Міськовій Т. М.:
у тижневий строк у встановленому порядку подати Положення на державну реєстрацію;
у десятиденний строк після державної реєстрації Положення поінформувати Мінекономіки про її проведення.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 21.11.2019 № 421 (v0421915-19) "Про затвердження нової редакції Положення про "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його прийняття, крім пункту 3, який набирає чинності з дня державної реєстрації Положення, зазначеного в пункті 1 цього наказу.
Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
І. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
08.05.2020 № 845
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
______________ І. Петрашко

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕРЖАВНУ УСТАНОВУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ"

(ідентифікаційний код 42342923)
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ" (далі - Установа) заснована на державній власності, належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Уповноважений орган управління) та є державною неприбутковою установою.
1.2. Установа утворена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 199 (199-2018-р) "Про утворення державної установи "Офіс з просування експорту України" та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.06.2018 № 864 "Про утворення ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ та затвердження Положення про ДЕРЖАВНУ УСТАНОВУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ".
1.3. Установа у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими державними органами, а також цим Положенням.

2. Найменування та місцезнаходження Установи

2.1. Повне найменування Установи:
українською мовою - ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ";
англійською мовою - STATE INSTITUTION "EXPORT PROMOTION OFFICE OF UKRAINE".
2.2. Скорочене найменування Установи:
українською мовою - ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ";
англійською мовою - SI "EXPORT PROMOTION OFFICE".
2.3. Місцезнаходження Установи: бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, Україна, 01103.

3. Мета і предмет діяльності Установи

3.1. Установу утворено з метою підтримки та просування експорту товарів, робіт та послуг українських виробників, а також участі в реалізації Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки (1017-2017-р) , схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1017.
3.2. Предметом діяльності Установи є:
забезпечення функціонування експортного веб-порталу;
програмно-технологічна підтримка та розвиток експортного веб-порталу;
наповнення та адміністрування експортного веб-порталу;
надання інформаційних та експортно-аналітичних послуг для експортерів;
експортний консалтинг;
дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
створення та надання в користування суб'єктам господарювання баз даних у сфері експорту;
організація навчального процесу та тренінгів для експортерів;
участь у підготовці, організації роботи та координації діяльності торговельних місій з просування експорту за межами України;
надання пропозицій щодо підготовки, організації роботи та проведення національних експозицій України на всесвітніх та міжнародних виставках і ярмарках;
сприяння в участі українських суб'єктів господарювання в міжнародних виставках і ярмарках;
співпраця з іноземними торговельними місіями та представництвами на території України;
координація в'їзних торговельних місій на території України;
надання пропозицій щодо створення та підтримки єдиного експортного веб-порталу;
участь у створенні та просуванні українського бренду експортних товарів і послуг на зовнішні ринки;
участь у розробленні та впровадженні заходів з підтримки експорту на регіональному рівні;
надання експортерам методичної, організаційної та/або фінансової підтримки та забезпечення, у тому числі надання грантів на конкурсній основі відповідно до законодавства України.
Установа може здійснювати будь-які інші види діяльності, що не суперечать законодавству.
Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують дозволів чи ліцензій, здійснюються Установою лише після їх отримання.

4. Юридичний статус Установи

4.1. Установа є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації в установленому законом порядку.
4.2. Установа здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та цього Положення, яке затверджується Уповноваженим органом управління.
4.3. Установа має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, а також штампи і бланки зі своїм найменуванням.
4.4. Установа має право в порядку, установленому законодавством та Уповноваженим органом управління, учиняти правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов'язки, здійснювати претензійну роботу, бути відповідачем або позивачем у судах України та інших держав.
4.5. Установа самостійно планує свою діяльність, несе відповідальність за її наслідки та виконання зобов'язань перед бюджетами, державними цільовими фондами і контрагентами.
4.6. Участь Установи в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях підприємств здійснюється відповідно до законодавства за погодженням з Уповноваженим органом управління.
4.7. Установа провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета своєї діяльності, передбачених цим Положенням.
4.8. Установа відповідає за своїми зобов'язаннями в межах належного їй майна.
Установа не несе відповідальності за зобов'язаннями власника (Уповноваженого органу управління), а власник (Уповноважений орган управління) не несе відповідальності за зобов'язаннями Установи, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України (436-15) та іншими законами.
4.9. Збитки, завдані Установі внаслідок виконання рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом незаконними (неконституційними) або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
4.10. Уповноважений орган управління не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Установи.
4.11. Доходи (прибутки) Установи використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети та напрямів діяльності Установи, визначених цим Положенням.
4.12. Установі забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини між засновником (Уповноваженим органом управління), членами Установи, працівниками Установи, у тому числі директором (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління Установи та іншими пов'язаними з ними особами.

5. Права та обов'язки Установи

5.1. Установа має право:
укладати договори та вчиняти інші правочини згідно із законодавством;
утворювати на території України та за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи за погодженням з Уповноваженим органом управління і передавати їм основні засоби та оборотні кошти, що належать Установі. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, що затверджуються директором Установи;
самостійно відкривати рахунки в установах банків;
одержувати кредити в банках за погодженням з Уповноваженим органом управління;
одержувати безповоротну фінансову допомогу від юридичних та фізичних осіб;
рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та в інший спосіб;
брати участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, міжнародних і національних виставках та інших заходах відповідно до законодавства;
залучати до своєї роботи на договірних засадах спеціалістів та експертів, у тому числі іноземних;
одержувати в установленому порядку інформацію і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
користуватись іншими правами, передбаченими законодавством.
5.2. Установа зобов'язана:
забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів і платежів до бюджету та державних цільових фондів згідно із законодавством;
забезпечувати збереження закріпленого за нею державного майна та цільове використання коштів (у тому числі бюджетних у разі їх отримання);
створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;
здійснювати заходи з удосконалення організації діяльності Установи;
здійснювати заходи з удосконалення системи оплати праці з метою підвищення матеріальної заінтересованості працівників у результатах як особистої праці, так і роботи Установи, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Установи;
виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки;
забезпечувати збереження державної таємниці та режиму секретності;
здійснювати заходи з додержання законодавства з питань цивільного захисту;
здійснювати бухгалтерський та оперативний облік, складати статистичну і фінансову звітність згідно із законодавством;
надавати Уповноваженому органу управління інформацію про фінансово-господарську діяльність Установи, стан об'єктів державної власності, у тому числі корпоративних прав, ефективність управління державним майном.

6. Майно Установи

6.1. Майно Установи є державною власністю і закріплюється за нею на праві оперативного управління.
6.2. Майно Установи становлять основні фонди, оборотні засоби, виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Установи.
6.3. Джерелами формування майна Установи є:
кошти загального фонду Державного бюджету України;
майно, у тому числі кошти, передані Уповноваженим органом управління;
доходи від власної діяльності, у тому числі від надання послуг, пов'язаних з основною діяльністю Установи;
кредити банків та інших кредиторів;
безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій та громадян;
інші джерела, не заборонені законодавством.
6.4. Відчуження, у тому числі реалізація та придбання транспортних засобів, надання в оренду, списання об'єктів державної власності, що закріплені за Установою на праві оперативного управління, здійснення застави цілісного майнового комплексу Установи, її структурних підрозділів, будівель і споруд, передача в іпотеку здійснюються за погодженням з Уповноваженим органом управління в порядку, установленому законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.
6.5. Установа в повному обсязі володіє правом власності на створену нею інформацію.
6.6. Збитки, завдані Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються їй відповідно до закону.
6.7. Установа здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до законодавства та мети своєї діяльності.
6.8. Установа не має права безоплатно передавати належне їй майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.
6.9. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів здійснюються лише за згодою Уповноваженого органу управління.

7. Управління Установою

7.1. Управління Установою здійснюється відповідно до законодавства та цього Положення.
7.2. Уповноважений орган управління реалізує свої права щодо управління Установою через директора, який підзвітний Уповноваженому органу управління.
7.3. Управління Установою відповідно до повноважень, визначених законодавством та цим Положенням, здійснюється директором, який призначається на посаду Уповноваженим органом управління шляхом укладення контракту, у якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади та інші умови найму за погодженням сторін.
7.4. Директор відповідно до покладених на нього завдань:
здійснює керівництво Установою;
несе персональну відповідальність за стан та діяльність Установи;
без окремого доручення представляє інтереси Установи в усіх органах, установах, організаціях та на підприємствах;
бере участь у розробленні стратегічних планів розвитку Установи;
готує пропозиції щодо вдосконалення роботи Установи;
забезпечує виконання фінансового плану Установи;
уносить пропозиції щодо формування стратегії та пріоритетних напрямів розвитку Установи;
несе персональну відповідальність за виконання фінансового плану Установи;
подає на затвердження Уповноваженому органу управління в установленому порядку проект фінансового плану Установи;
подає Уповноваженому органу управління річний звіт про виконання фінансового плану Установи;
звітує перед Уповноваженим органом управління про результати діяльності Установи;
подає Уповноваженому органу управління інформацію про фінансово-господарську діяльність Установи, стан об'єктів державної власності, у тому числі корпоративних прав, ефективність управління державним майном;
подає Уповноваженому органу управління пропозиції щодо внесення змін до цього Положення;
видає від імені Установи довіреності на вчинення відповідних правочинів;
видає накази з питань діяльності Установи;
визначає та затверджує штатний розпис і організаційну структуру Установи, а також унесення до них змін за погодженням з Уповноваженим органом управління;
затверджує положення про структурні підрозділи Установи;
вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначає на посади та звільняє з посад працівників Установи, крім заступників директора, головного бухгалтера та керівника юридичної служби Установи, які призначаються на посади і звільняються з посад директором Установи за погодженням з Уповноваженим органом управління, здійснює розподіл функціональних обов'язків між ними, уживає заходів для їх заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
приймає відповідно до законодавства рішення про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників Установи;
відповідно до законодавства встановлює розпорядок робочого дня, обирає форми і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених колективним договором та галузевою угодою;
здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників Установи;
забезпечує безпечні умови роботи працівникам Установи;
укладає колективний договір;
вирішує питання організації бухгалтерського та іншого обліку Установи, а також підписує фінансову та іншу звітність відповідно до законодавства;
розпоряджається відповідно до законодавства та цього Положення майном Установи, у тому числі її коштами;
укладає від імені Установи договори (укладання договорів на суму понад 2000000 (два мільйони) гривень у разі здійснення Установою закупівель товарів, робіт і послуг, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, а також унесення змін до них здійснюються за погодженням з Уповноваженим органом управління);
відкриває рахунки в установах банків;
погоджує відповідно до закону з Уповноваженим органом управління передачу в оренду майна, закріпленого за Установою на праві оперативного управління;
забезпечує відповідно до закону оприлюднення Установою інформації про її діяльність та несе відповідальність за оприлюднення та достовірність такої інформації;
своєчасно вживає заходів щодо запобігання банкрутству Установи в разі її неплатоспроможності;
погоджує свої відрядження за кордон з Уповноваженим органом управління;
вирішує інші питання діяльності Установи відповідно до вимог законодавства та цього Положення.
На період відсутності директора тимчасове виконання обов'язків керівника Установи покладається на одного із заступників директора згідно з наказом.
7.5. Директор та заступники директора Підприємства мають право подавати документи для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, закріплене за Підприємством на праві господарського відання.
7.6. У разі зміни директора Установи обов'язковим є проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності Установи в порядку, передбаченому законом.

8. Адміністративна рада Установи

8.1. Адміністративна рада Установи (далі - Адміністративна рада) є консультативно-дорадчим органом Установи.
8.2. Адміністративна рада діє на підставі положення про неї, що затверджується директором Установи.
8.3. До компетенції Адміністративної ради належить надання рекомендацій щодо:
1) проекту стратегії Установи;
2) запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів директора Установи та членів Адміністративної ради, у тому числі за використанням майна Установи в особистих інтересах та укладенням угод з пов'язаними особами, а також інформування Уповноваженого органу управління про виявлені порушення;
3) ефективності управління Установою та ініціювання за потреби перед Уповноваженим органом управління вжиття відповідних заходів;
4) антикорупційної політики Установи та правил ділової етики;
5) пріоритетних напрямів Установи.
8.4. Склад Адміністративної ради становить 11 осіб, з яких сім членів є представниками неурядових структур та чотири - представниками держави.
До складу Адміністративної ради входять голова, заступник голови та члени Адміністративної ради.
До складу Адміністративної ради входять як представники держави представники центральних органів виконавчої влади, у тому числі два від Уповноваженого органу управління.
Персональний склад Адміністративної ради Установи затверджується Уповноваженим органом управління.
8.5. Строк повноважень члена Адміністративної ради становить три роки.
8.6. Повноваження члена Адміністративної ради можуть бути припинені достроково:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це за два тижні;
2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Адміністративної ради за станом здоров'я;
3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Адміністративної ради;
4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім;
5) у разі заміни члена Адміністративної ради, який є представником держави.
8.7. Уповноважений орган управління може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень усіх або окремих членів Адміністративної ради також у разі:
1) систематичного невиконання обов'язків, покладених на них;
2) використання у власних інтересах інформації про діяльність Установи, у тому числі конфіденційної, про яку їм стало відомо під час виконання своїх обов'язків.
8.8. Адміністративну раду очолює голова, який обирається членами Адміністративної ради з їх числа простою більшістю голосів від її загального складу. Голову Адміністративної ради може бути переобрано в будь-який час за ініціативою більшості членів Адміністративної ради від її загального складу.
У разі неможливості здійснення головою Адміністративної ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Адміністративної ради, обраний простою більшістю голосів членів Адміністративної ради.
8.9. Голова Адміністративної ради:
1) організовує роботу Адміністративної ради та здійснює контроль за виконанням плану роботи, затвердженого Адміністративною радою;
2) скликає засідання Адміністративної ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань;
3) підтримує постійні контакти з директором та іншими посадовими особами Установи;
4) виконує інші функції, передбачені законодавством та цим Положенням.
8.10. Члени Адміністративної ради виконують свої функції на громадських засадах.

9. Трудовий колектив Установи

9.1. Трудовий колектив Установи становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у її діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою).
9.2. Трудовий колектив Установи формується на загальних засадах відповідно до вимог законодавства.
9.3. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Установи, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог законодавства.
9.4. Відносини між адміністрацією Установи та трудовим колективом регулюються колективним договором.
9.5. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Установи, розробляються і приймаються її органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Установи.
9.6. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров'я, обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю директора Установи.
9.7. Загальні збори трудового колективу Установи:
розглядають і схвалюють проект колективного договору;
заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;
беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання роботи співробітників Установи;
беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Установи.
9.8. Трудовий колектив реалізує свої повноваження на підставі рішень загальних зборів, які проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні працівників шляхом відкритого голосування. Інформацію про проведення зборів трудового колективу доводять до відома всіх працівників за тиждень. Загальні збори визначають своїх повноважних представників для підписання колективного договору та контролю за його виконанням.
9.9. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Установи, яка діє згідно із законодавством.

10. Діяльність Установи

10.1. Установа самостійно планує свою діяльність.
10.2. Установа здійснює забезпечення власної діяльності.
10.3. Під час провадження діяльності Установа користується земельними, водними та іншими природними ресурсами відповідно до вимог законодавства.

11. Компетенція Уповноваженого органу управління

11.1. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого Установі, що пов'язані з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством, з метою задоволення державних та суспільних потреб.
11.2. Уповноважений орган управління:
11.2.1. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Установи.
11.2.2. Затверджує Положення та зміни до Положення про Установу, здійснює контроль за його дотриманням.
11.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади директора Установи, укладає і розриває з ним контракт, здійснює контроль за дотриманням його вимог.
11.2.4. Затверджує стратегічні плани розвитку Установи та здійснює контроль за їх виконанням.
11.2.5. Затверджує відповідно до закону річний фінансовий план та зміни до нього, річний інвестиційний план, а також інвестиційний план на середньострокову перспективу (3-5 років) Установи та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку.
11.2.6. Проводить моніторинг фінансової діяльності Установи, зокрема виконання показників фінансового плану Установи, та вживає заходів для поліпшення його роботи.
11.2.7. Веде облік об'єктів державної власності, що перебувають у його управлінні, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів Установи.
11.2.8. Погоджує штатний розпис та організаційну структуру Установи, а також унесення змін до них.
11.2.9. Погоджує кандидатури на посади заступників директора, головного бухгалтера та керівника юридичної служби Установи та звільнення їх з посад.
11.2.10. Погоджує укладання договорів на суму понад 2000000 (два мільйони) гривень у разі здійснення Установою закупівель товарів, робіт і послуг, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, а також унесення змін до них.
11.2.11. Погоджує в установленому законодавством порядку передачу в оренду майна та єдиних майнових комплексів, закріплених за Установою на праві оперативного управління, а також придбання та реалізацію транспортних засобів.
11.2.12. Погоджує відрядження директора Установи за кордон.
11.2.13. Забезпечує виконання відповідно до законодавства функцій з управління об'єктами державної власності.
11.2.14. Погоджує в установленому законодавством порядку утворення філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Установи.
11.2.15. Погоджує списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорену амортизацію основних фондів.
11.2.16. Забезпечує відповідно до законодавства проведення щорічної незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності Установи.
11.2.17. Затверджує персональний склад Адміністративної ради Установи.
11.2.18. У разі зміни директора Установи забезпечує проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності Установи в порядку, передбаченому законом.
11.2.19. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього Положення.

12. Припинення Установи

12.1. Припинення Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом - за рішенням суду.
12.2. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Уповноваженим органом управління, а в разі його припинення за рішенням суду - комісією, утвореною відповідно до рішення суду.
12.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Установою. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Установи, подає його на затвердження до Уповноваженого органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для подання заяв та претензій кредиторами визначаються законом.
12.4. Установа вважається такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію її припинення.
12.5. У разі припинення Установи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання, перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )