БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
26.06.2020 № 1219

Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії

Відповідно до законів України "Про ринок електричної енергії" (2019-19) та "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії (v0312874-18) , затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312, що додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 27 лютого 2014 року № 170 (z0539-14) "Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26 травня 2014 року за № 539/25316 (із змінами).
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
26.06.2020 № 1219

ЗМІНИ

до Правил роздрібного ринку електричної енергії

І. У розділі I:
1. У пункті 1.1.2 глави 1.1:
1) в абзаці третьому слово "розподілу" замінити словом "розподіленої";
2) абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
"договір про спільне використання технологічних електричних мереж - домовленість двох сторін, що встановлює зміст та регулює правовідносини між оператором системи та основним споживачем, мережі якого розташовані на території ліцензованої діяльності оператора системи, під час транспортування електричної енергії технологічними електричними мережами основного споживача (у тому числі електричними мережами виробників, резервне живлення яких забезпечується від мереж оператора системи, та споживачів (основних споживачів), електроустановки яких приєднані до електричних мереж таких виробників, та їх субспоживачів), що укладається за типовою формою, затвердженою Регулятором, та згідно з яким передбачається оплата вартості послуг з використання технологічних електричних мереж основного споживача, визначеної за затвердженою Регулятором методикою;";
3) абзац тридцять восьмий викласти в такій редакції:
"оператор системи - оператор системи передачі, оператор системи розподілу або оператор малої системи розподілу;";
4) абзац сорок перший викласти в такій редакції:
"паспорт точки розподілу/передачі - акт (документ), складений оператором системи, в якому зазначаються технічні параметри точки підключення споживача;";
5) в абзаці п’ятдесят п’ятому слово "електропостачальника" замінити словами "оператора системи";
6) абзац шістдесятий після слова "розподіленої" доповнити знаком та словом "/переданої";
7) абзац шістдесят четвертий доповнити словами "відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку";
8) абзац сімдесят дев’ятий після слів "точка розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі".
2. У главі 1.2:
1) назву після слова "розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
2) пункт 1.2.2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У цьому випадку дія договору споживача про надання послуг з передачі електричної енергії, укладеного згідно з цими Правилами, призупиняється в частині розрахунків на строк, протягом якого споживач закуповує електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, але продовжує діяти в усіх інших частинах.";
3) у пункті 1.2.3:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Оператор системи в межах території здійснення ліцензованої діяльності забезпечує розподіл електричної енергії власними мережами та технологічними електричними мережами інших власників, які не виконують функції оператора системи (у тому числі електричними мережами виробників, резервне живлення яких забезпечується від мереж оператора системи, та споживачів (основних споживачів), електроустановки яких приєднані до електричних мереж таких виробників, та їх субспоживачів), шляхом укладення з цими власниками договорів про спільне використання технологічних електричних мереж на основі типового договору (додаток 1 до цих Правил).";
в абзацах третьому та четвертому слово "розподілу" виключити;
4) абзац третій пункту 1.2.4 викласти в такій редакції:
"Оператор системи укладає договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, зміст якого визначається оператором системи на основі Типового договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, який є додатком 3 до цих Правил, з кожним споживачем, електроустановки якого приєднані до мереж на території діяльності оператора системи, а також виробником, резервне живлення якого забезпечується від електричних мереж оператора системи, та споживачем (основним споживачем), електроустановки якого приєднані до електричних мереж такого виробника, та їх субспоживачами.";
5) друге речення пункту 1.2.5 викласти в такій редакції: "Оператор системи укладає договір електропостачальника про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, зміст якого визначається оператором системи на основі Типового договору електропостачальника про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, який є додатком 4 до цих Правил та укладається з кожним електропостачальником, який звертається до оператора системи.";
6) пункт 1.2.13 викласти в такій редакції:
"1.2.13. У разі надання електроустановки або її частини за умови, що передане устаткування забезпечує завершений функціональний цикл (виробництво/передачу/розподіл/споживання електричної енергії), іншому суб’єкту за договором оренди, лізингу, доступу до інфраструктури тощо та обумовлення таким договором передачі цьому суб’єкту відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з учасниками роздрібного ринку щодо електрозабезпечення наданої електроустановки або її частини між зазначеним суб’єктом та відповідними учасниками роздрібного ринку мають бути укладені відповідні договори згідно з вимогами цих Правил. Якщо надане устаткування не забезпечує завершений функціональний цикл (виробництво/передачу/розподіл/споживання електричної енергії) або зазначені повноваження відповідними договорами не надані, передбачені цими Правилами договори укладаються з власником (балансоутримувачем) електроустановки, а умови компенсації витрат власника (балансоутримувача) на електрозабезпечення вказаного устаткування мають бути передбачені в договорі оренди, лізингу, доступу до інфраструктури тощо.";
7) у третьому реченні пункту 1.2.16 слово "здійснюється" замінити словами "може здійснюватися".
ІІ. У розділі II:
1. У главі 2.1:
1) в абзаці другому пункту 2.1.3 слово "чинного" виключити;
2) після пункту 2.1.3 доповнити новим пунктом 2.1.4 такого змісту:
"2.1.4. У разі наявності у власника мереж (споживача або виробника) по одній площадці вимірювання точок підключення до різних операторів системи розподілу договір про надання послуг з розподілу електричної енергії укладається з тим оператором системи, від якого підключення за ступенем напруги більше.
Якщо ступені напруги за точками підключення споживача від операторів системи рівні, договір укладається з оператором системи, від якого надходять більші обсяги електричної енергії.
У разі наявності у цього власника мереж (споживача або виробника) субспоживача (субспоживачів) між оператором системи, який забезпечує транспортування електричної енергії цьому власнику мереж, та власником мереж укладається договір про спільне використання технологічних електричних мереж.
Транспортування обсягів електричної енергії, які надійшли до власника електричних мереж та його субспоживачів, оплачується за тарифом оператора системи, з яким у власника мереж укладено договір про спільне використання технологічних електричних мереж, власником та його субспоживачами відповідно.
Точки підключення до мереж власника мереж інших операторів системи вважати точками надходження/віддачі електричної енергії в мережі суміжного ліцензіата.
Втрати в електричних мережах власника мереж, які використовуються оператором системи для забезпечення транспортування електричної енергії іншим споживачам та/або для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи, розділяються між власником мереж та цим оператором системи пропорційно обсягам споживання власником електричних мереж та обсягам відпущеної електричної енергії в інші мережі відповідно.".
У зв'язку з цим пункти 2.1.4-2.1.19 вважати відповідно пунктами 2.1.5-2.1.20;
3) у пункті 2.1.5:
абзац перший після слів "послуг з розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
абзац другий після слів "послуг з розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі", після слів "приєднання споживача до договору" доповнити словом "споживача";
абзац третій після слів "послуг з розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі", після слів "точки розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
в абзаці четвертому слова "послуг з розподілу" замінити словами та знаком "надання послуг з розподілу/передачі", після слів "точки розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
абзац п’ятий після слів "послуг з розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
в абзаці шостому слово "розподіл" замінити словами та знаком "надання послуг з розподілу/передачі";
4) в абзацах першому та другому пункту 2.1.7 слова "оператор системи розподілу" в усіх відмінках замінити словами "оператор системи" у відповідних відмінках, а після слова "розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
5) у пункті 2.1.8:
абзац перший після слів "послуг з розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
у підпункті 1 слова "чинного паспорту точки розподілу" замінити словами "паспорта точки розподілу/передачі";
підпункт 3 після слів "діяльності з розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
6) абзац перший пункту 2.1.11 після слів "паспорту точки розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
7) у пункті 2.1.12:
абзац перший після слів "послуг з розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
у підпункті 1 слова "узгоджений паспорт точки розподілу" замінити словами та знаками "паспорт точки розподілу/передачі";
підпункт 2 після слів "послуг з розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
у підпункті 3 після слів "режими розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
8) у пункті 2.1.13:
абзац перший після слів "послуг з розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
підпункт 1 після слів "паспорти точок розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) інші додатки, оформлені сторонами за взаємною згодою відповідно до пунктів 12.8 та 12.9 додатка 3 до цих Правил;";
9) підпункт 1 пункту 2.1.14 після слів "паспорти точок розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
10) абзац перший пункту 2.1.16 після слів "надання послуг з розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
11) у пункті 2.1.17:
абзац перший після слів "послуг з розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) копію постанови НКРЕКП про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, роздруковану з публічних джерел;";
підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) копію свідоцтва платника податків або витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки чи виписки з ЄДР.";
12) абзаци перший та другий пункту 2.1.20 після слів "оплату послуг з розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі".
2. У главі 2.3:
1) у пункті 2.3.9 слово "електропостачальнику" замінити словом "постачальнику";
2) у пункті 2.3.15:
абзац перший після слів "послуг з розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
абзац другий підпункту 2 після слів "послуг з розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі".
3. У главі 2.4:
1) абзац третій пункту 2.4.1 після слів "розподілу" доповнити знаком та словом "/передачі";
2) абзац перший пункту 2.4.2 викласти в такій редакції:
"2.4.2. У договорі про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії зазначаються величини дозволеної (договірної) та приєднаної потужності, які визначаються виходячи з проектних рішень та потужності наявних у споживача струмоприймачів. Потужність об’єкта споживача повинна обмежуватись на рівні потужності, передбаченої проектом указаного об’єкта споживача та/або технічними характеристиками зовнішніх електричних мереж указаного об’єкта споживача.".
4. У главі 2.5:
1) назву після слова "Розподіл" доповнити знаками та словом "(передача)";
2) пункт 2.5.1 викласти в такій редакції:
"2.5.1. Для забезпечення розподілу (передачі) електричної енергії споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи електричними мережами, що не належать оператору системи, між оператором системи та споживачем та/або власником цих мереж, який не є оператором системи (у тому числі виробником, резервне живлення якого забезпечується від електричних мереж цього оператора системи, споживачем (основним споживачем), електроустановки якого приєднані до електричних мереж такого виробника, та їх субспоживачами), укладається договір про спільне використання технологічних електричних мереж, що укладається між ними на основі Типового договору про спільне використання технологічних електричних мереж (додаток 1 до цих Правил).";
3) в абзаці першому пункту 2.5.2 слова "розподілу" і "з розподілу" виключити;
4) у пункті 2.5.3 слова та знак "Оператори системи розподілу, які використовують технологічні електричні мережі основних споживачів для розподілу" замінити словами та знаками "Оператори системи, які використовують технологічні електричні мережі основних споживачів для розподілу (передачі)";
5) у пункті 2.5.5 слово "розподілу" виключити;
6) у пункті 2.5.6:
абзац другий після слів "які використовуються для розподілу" доповнити знаками та словами "(передачі)";
в абзаці четвертому слова "розподілу" і "з розподілу" виключити;
в абзаці шостому слова "оператором системи розподілу на своїй території здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії мереж" замінити словами "оператором системи на своїй території здійснення ліцензованої діяльності електричних мереж".
ІІІ. У розділі III:
1. У главі 3.1:
1) у пункті 3.1.4 слова та знаки "порядок виставлення споживачам рахунків за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії від імені оператора системи" замінити словами та знаком "порядок виставлення рахунків за послуги з розподілу/передачі електричної енергії";
2) абзац перший пункту 3.1.5 викласти в такій редакції:
"3.1.5. Електропостачальник розміщує у відкритому доступі форму відповідного договору, який пропонується споживачам для укладення. До договору про постачання електричної енергії споживачу або договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг відповідний електропостачальник має розробити з урахуванням вимог законодавства публічні комерційні пропозиції та розмістити їх на власному офіційному веб-сайті, про що повідомити Регулятора.";
3) абзац другий підпункту 6 пункту 3.1.6 викласти в такій редакції:
"За наявності боргу в розмірі більшому ніж вартість електричної енергії, спожитої протягом двох попередніх місяців, електропостачальник (крім постачальника універсальних послуг та постачальника "останньої надії") має право розірвати договір про постачання електричної енергії згідно з його умовами, якщо інше не передбачено умовами договору (комерційною пропозицією).".
2. У главі 3.2:
1) у пункті 3.2.2 слова "та цими Правилами" замінити знаком та словами ", цими Правилами та умовами договору";
2) пункт 3.2.4 після абзацу першого доповнити новими абзацами другим-четвертим такого змісту:
"У разі надання у встановленому порядку електропостачальником споживачу повідомлення про зміни умов договору про постачання електричної енергії (у тому числі зміну ціни), що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг та/або "останньої надії") та/або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або умов постачання електричної енергії, договір вважається із зазначеної в повідомленні дати зміни його умов (але не раніше ніж через 20 днів від дня надання споживачу повідомлення):
1) розірваним (без штрафних санкцій) за ініціативою споживача - у разі надання електропостачальнику письмової заяви споживача про незгоду/неприйняття змін;
2) зміненим на запропонованих електропостачальником умовах - якщо споживач не надав електропостачальнику письмову заяву про незгоду/неприйняття змін.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п’ятим;
3) пункт 3.3.2 глави 3.3 викласти в такій редакції:
"3.3.2. Постачальник універсальних послуг оприлюднює ціни на універсальні послуги не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті та на своїх інформаційних стендах у центрах обслуговування споживачів.".
IV. У розділі IV:
1. У пункті 4.2 слова "Послуги оператора системи" замінити словами "Послуги з розподілу або передачі електричної енергії".
2. У пункті 4.6 слова "у триденний строк" замінити словами "протягом 3 робочих днів".
3. В абзаці другому пункту 4.10 слово "споживачу" виключити.
4. У пункті 4.14:
1) абзац перший після слова "документ" доповнити знаками та словом "(рахунок)";
2) абзац другий та третій після слова "документи" доповнити знаками та словом "(рахунки)";
3) після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"Платіжний документ (рахунок) має надаватися споживачу в терміни та спосіб, визначені відповідно до обраної споживачем комерційної пропозиції або умов договору.".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
4) абзац п’ятий після слова "документах" доповнити знаками та словом "(рахунках)".
5. Абзац другий пункту 4.26 доповнити знаками, словами та цифрами ", крім остаточного рахунка, передбаченого положеннями пункту 6.1.22 глави 6.1 розділу VI цих Правил".
6. Пункт 4.27 викласти в такій редакції:
"4.27. У разі звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією споживач зобов'язаний повідомити електропостачальника та оператора системи або основного споживача про намір припинити дію відповідних договорів не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією та надати заяву щодо розірвання договорів і в цей самий термін здійснити сплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до заявленого споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією включно.
Дія договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії достроково припиняється у разі отримання оператором системи від нового або від попереднього власника (користувача) об’єкта споживача документального підтвердження факту зміни власника (користувача) цього об'єкта.
Дія договору про постачання електричної енергії достроково припиняється у разі отримання електропостачальником від оператора системи або нового чи попереднього власника (користувача) об’єкта споживача документального підтвердження факту укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії між оператором системи і новим власником (користувачем) цього об'єкта.
У такому разі дія відповідних договорів припиняється в частині постачання та розподілу електричної енергії на об'єкт, а в частині виконання фінансових зобов'язань сторін (які виникли на дату припинення дії договорів) їх дія продовжується до дати здійснення повного взаєморозрахунку між сторонами.
У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем електропостачальника та (за наявності відповідного договору) оператора системи або основного споживача про звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування електричною енергією споживач зобов'язаний здійснювати оплату спожитої на таких об'єктах електричної енергії та інших платежів виходячи з умов відповідних договорів.
З новим споживачем укладаються договори відповідно до вимог законодавства України, зокрема цих Правил, після припинення дії договорів зі споживачем, який звільняє приміщення, у частині постачання та розподілу електричної енергії на цей об'єкт.".
7. Пункт 4.31 після слова "електропостачальник" доповнити знаками та словами ", у тому числі за послуги оператора системи передачі,".
V. У розділі V:
1. У пункті 5.1.2 глави 5.1:
у підпункті 15 слова "через засоби масової інформації та" виключити;
доповнити новим підпунктом такого змісту:
"32) приймати від споживачів та електропостачальників дані про покази розрахункових лічильників електричної енергії та враховувати їх під час визначення обсягів споживання (розподілу/передачі) електричної енергії.".
2. У главі 5.2:
1) пункт 5.2.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"16) за наявності боргу в розмірі більшому ніж вартість електричної енергії, спожитої протягом двох попередніх місяців, розірвати договір про постачання електричної енергії споживачу згідно з його умовами.";
2) пункт 5.2.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"28) передавати операторам систем дані про покази розрахункових лічильників електричної енергії, отримані від споживачів.".
3. У пункті 5.3.2 глави 5.3:
1) підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) купувати електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, встановлена потужність якої(-их) не перевищує встановлену відповідно до закону та дозволену до споживання відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (та підтверджується паспортом точки розподілу (передачі) електричної енергії) зі споживачем, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами;";
2) доповнити новим підпунктом такого змісту:
"13) передавати операторам систем дані про покази розрахункових лічильників електричної енергії, отримані від споживачів.".
4. У підпункті 1 пункту 5.4.2 глави 5.4 знаки та слова ", а також зобов'язання формувати комерційні пропозиції щодо продажу (споживання) електричної енергії" виключити.
5. У пункті 5.5.2 глави 5.5:
у підпункті 1 слова, знаки та цифри "величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання та зазначеної у договорі (договорах) зі споживачем" замінити словами та знаками "встановлена потужність якої(-их) не перевищує встановлену відповідно до закону та дозволену до споживання відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (та підтверджується паспортом точки розподілу (передачі) електричної енергії) зі споживачем";
у підпункті 2 слова та цифри "величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт" замінити словами та знаками "встановлена потужність якої(-их) не перевищує потужність, встановлену відповідно до закону та дозволену до споживання відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії".
6. Підпункт 10 пункту 5.5.13 глави 5.13 викласти в такій редакції:
"10) у передбачених цими Правилами випадках укласти договір про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії з оператором системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднана електроустановка споживача;".
VI. У розділі VІ:
1. У главі 6.1:
1) підпункт 1 пункту 6.1.8 викласти в такій редакції:
"1) інформацію про споживача, зазначену в пункті 6.1.5 цієї глави, зокрема копію звернення споживача щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу з зафіксованою датою цього звернення;";
2) в абзаці першому пункту 6.1.16 слова "щодо припинення" замінити словами "у зв’язку з припиненням";
3) у пункті 6.1.19 слова "цими Правилами" замінити словами "Правилами ринку";
4) пункт 6.1.22 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Якщо оператор системи отримав від попереднього електропостачальника попередню оплату (авансовий платіж) за надання послуг з розподілу та/або передачі за період, в якому цей електропостачальник не здійснюватиме постачання, то такий електропостачальник має право на повернення від оператора системи сплачених коштів або зарахування їх в рахунок оплати по інших споживачах такого постачальника. Повернення здійснюється за заявою електропостачальника.".
VII. У розділі VII:
1. Пункт 7.7 викласти в такій редакції:
"7.7 Електроживлення електроустановок споживача може бути тимчасово припинено оператором системи для проведення планових робіт, пов'язаних з ремонтом устаткування та/або підключенням електроустановок нових споживачів.
У разі виникнення аварійних ситуацій в електроустановках оператора системи електроживлення електроустановок споживача може бути припинено на час, що не перевищує визначений Правилами улаштування електроустановок для струмоприймачів споживача відповідної категорії.
Оператор системи надає інформацію щодо планових та/або аварійних перерв в електропостачанні у порядку, визначеному главою 9.4 розділу IX цих Правил.".
2. У пункті 7.12:
в абзаці першому слова "цієї глави" замінити словами "цього розділу";
абзац другий після слів "відшкодовуються йому споживачем" доповнити знаками та словами "(крім випадків, визначених цим пунктом)";
доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"У разі припинення електроживлення побутовому споживачу через заборгованість з оплати за спожиту електричну енергію побутовим споживачем не відшкодовуються витрати з припинення та відновлення електроживлення ініціатору цих робіт у таких випадках:
станом на момент оформлення попередження розмір заборгованості побутового споживача з оплати за спожиту електричну енергію менший ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
побутовим споживачем протягом двох розрахункових періодів, що передують дню відключення, здійснено повну оплату спожитої електричної енергії.".
VIII. У розділі ІХ:
1. У пункті 9.1.3 глави 9.1 знак та слова "; через засоби масової інформації тощо" виключити.
2. У пункті 9.2.2 глави 9.2 слова "або через засоби масової інформації" виключити.
3. У главі 9.4:
1) пункт 9.4.3 після слів "має бути розміщена" доповнити словами та знаками "на веб-сайті оператора системи (із зазначенням часу та дати її розміщення) та надіслана оператором системи органам місцевого самоврядування, на території яких заплановані перерви в електропостачанні";
2) пункт 9.4.4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Інформація щодо аварійних перерв в електропостачанні з кількістю відключених споживачів менше 100 (причини перерви, дата та час початку перерви, орієнтовний час відновлення електропостачання) надається оператором системи за зверненням споживача (зокрема через центр обслуговування споживачів, інформаційно-консультаційний центр, кол-центр оператора системи).";
3) пункт 9.4.5 викласти в такій редакції:
"9.4.5. Розміщена на веб-сайті оператора системи інформація щодо планових та/або аварійних перерв в електропостачанні має зберігатися протягом трьох років з дати її розміщення.".
4. У главі 9.6:
1) у пункті 9.6.1:
в абзаці першому слово "та" замінити словами та знаком "та/або";
у підпункті 2 після слів "засобу вимірювання" доповнити словами "або обсяги споживання";
підпункти 3 та 4 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 5-13 вважати відповідно підпунктами 3-11;
2) пункт 9.6.2 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"динаміки обсягів споживання електричної енергії споживачем за попередній рік та їх вартості;
переваг ефективного кінцевого використання електричної енергії споживачами;
необхідних заходів для підвищення енергоефективності при споживанні електричної енергії.".
IX. Абзаци другий та третій пункту 10.1.7 глави 10.1 розділу X замінити одним абзацом другим такого змісту:
"Якщо оператор малої системи розподілу є орендодавцем та здійснює постачання електричної енергії споживачу, який є орендарем, за договором постачання електричної енергії споживачу, то споживач має право на зміну електропостачальника.".
X. У розділі XІ:
1. Абзац другий пункту 11.1.2 глави 11.1 виключити.
2. Главу 11.3 викласти в такій редакції:
"11.3. Особливості продажу та обліку електричної енергії, виробленої приватними домогосподарствами, а також розрахунків за неї
11.3.1. Індивідуальний побутовий споживач, що встановив у межах свого приватного домогосподарства генеруючу установку (генеруючі установки), призначену(-і) для перетворення енергії з енергії сонця та/або вітру в електричну енергію із сукупною встановленою потужністю, що не перевищує потужність відповідно до закону та дозволену потужність відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, має право здійснювати продаж виробленої електричної енергії відповідно до цих Правил на підставі договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством, що є додатком 2 до укладеного договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, до умов якого побутовий споживач приєднався відповідно до цих Правил. Постачальник універсальних послуг не має права відмовити споживачу в купівлі за "зеленим" тарифом електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) за умови, якщо її(їх) приєднання здійснено у порядку, встановленому Кодексом систем розподілу, та виконані вимоги цих Правил.
11.3.2. Приєднання змонтованої споживачем, у тому числі за результатом технічного переоснащення, у межах свого приватного домогосподарства генеруючої установки (генеруючих установок), сумарна величина встановленої потужності якої(-х) не перевищує визначену законом та дозволену до споживання за договором споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії зі споживачем, здійснюється в порядку, встановленому Кодексом систем розподілу (v0310874-18) .
11.3.3. У разі виробництва електричної енергії генеруючими установками приватного домогосподарства побутовий споживач забезпечує виконання вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії (v0311874-18) та цієї глави щодо організації комерційного обліку з можливістю визначення за своїм приватним домогосподарством балансу спожитої та виробленої електричної енергії.
11.3.4. З метою продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, виробленої генеруючою установкою приватного домогосподарства, побутовий споживач звертається до постачальника універсальних послуг із заявою-повідомленням про встановлення генеруючої установки за формою, наведеною в додатку 12 до цих Правил, до якої додає копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (житлову нерухомість), та копію паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії. У разі розміщення генеруючих установок у межах земельної ділянки приватного господарства споживач надає документ, яким визначено межі земельної ділянки (паспорт забудови земельної ділянки, технічний паспорт БТІ, правоустановчий документ тощо). У заяві-повідомленні побутовий споживач обов’язково зазначає банківські реквізити рахунка для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою установкою приватного домогосподарства за "зеленим" тарифом електричну енергію. Побутовий споживач може подати заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки та паспорт точки розподілу (передачі) електричної енергії до постачальника універсальних послуг особисто або через уповноваженого представника чи надіслати його поштою рекомендованим листом з описом вкладення.
11.3.5. Постачальник універсальних послуг під час отримання заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки зобов’язаний перевірити повноту інформації, зазначеної в документах, та зареєструвати її в день отримання за умови надання повного пакета документів.
У разі ненадання побутовим споживачем повної інформації та/або всіх документів, передбачених цими Правилами, постачальник універсальних послуг протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви-повідомлення надає такому споживачу обґрунтовану відмову в її реєстрації.
Побутовий споживач, який отримав відмову, має право після усунення причин відмови повідомити про це постачальника та надати підтверджуючі документи.
Після отримання повного пакета документів постачальник реєструє заяву-повідомлення.
11.3.6. Взаємовідносини між побутовим споживачем та постачальником універсальної послуги, пов’язані з продажем та обліком електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та розрахунками за неї, регулюються цими Правилами та договором про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством, який є додатком 2 до укладеного договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, Цивільним (435-15) та Господарським кодексами України (436-15) .
Побутовий споживач зобов’язаний протягом 15 календарних днів з дня отримання від оператора системи паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії, але не пізніше закінчення календарного місяця, надати його копію постачальнику універсальних послуг, з яким має укладений договір про постачання електричної енергії.
Копія паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії є невід’ємною частиною договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством.
11.3.7. На письмову вимогу побутового споживача або його представника постачальник універсальних послуг протягом 10 робочих днів готує та надає оформлений у встановленому порядку паперовий примірник договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством за формою, встановленою цими Правилами.
11.3.8. Зміна сторони взаємовідносин за приватним домогосподарством споживача (побутового споживача), у тому числі укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством, здійснюється в установленому законодавством порядку без зміни "зеленого" тарифу.
У разі технічного переоснащення генеруючої установки у порядку, встановленому Кодексом системи розподілу (v0310874-18) , реконструкції вузла обліку електричної енергії у порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку (v0311874-18) , та внесення відповідних змін до паспорта точки розподілу (передачі) оператор системи повідомляє протягом одного дня постачальника універсальних послуг про таку зміну/зміни та надає копію паспорта точки розподілу/передачі. Після отримання інформації від оператора системи постачальник універсальних послуг надає побутовому споживачу заяву-повідомлення про приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг та зміни до договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством, в яких обов'язково зазначається дата подачі та реєстрації заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки та інші зміни умов договору.
11.3.9. Постачальник універсальних послуг купує у побутового споживача електричну енергію в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством, за "зеленим" тарифом, установленим НКРЕКП.
Постачальники універсальних послуг повинні розміщувати та щокварталу оновлювати на власних веб-сайтах інформацію про величину "зеленого" тарифу для приватних домогосподарств, установленого НКРЕКП.
Величини "зеленого" тарифу затверджуються Регулятором та застосовуються постачальником універсальних послуг відповідно до дати подачі та реєстрації заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки побутовим споживачем.
11.3.10. Зобов’язання щодо купівлі постачальником універсальних послуг за "зеленим" тарифом обсягів виробленої електричної енергії з альтернативних джерел енергії генеруючою установкою приватного домогосподарства починають діяти з дати улаштування засобу комерційного обліку.
Зазначені зобов’язання починають виконуватись постачальником універсальних послуг з дня отримання від побутового споживача копії паспорта точки розподілу (передачі).
11.3.11. Дані комерційного обліку, визначені у порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку електричної енергії (v0311874-18) , є підставою для визначення обсягу електричної енергії, за яку постачальник універсальних послуг розраховується за "зеленим" тарифом із побутовим споживачем.
11.3.12. Продаж електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства, без засобів комерційного обліку не допускається.
11.3.13. Обсяг електричної енергії, який відпущений в електричну мережу приватним домогосподарством, визначається за календарний місяць в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії його приватним домогосподарством.
Для визначення обсягу електричної енергії, відпущеної з мереж приватного домогосподарства побутового споживача, як правило, використовується двонаправлений засіб обліку активної електричної енергії, що обліковує окремо обсяги відпущеної в електричну мережу та отриманої з електричної мережі електричної енергії або сальдоване їх значення.
11.3.14. Якщо електрична енергія, що вироблена з альтернативних джерел енергії, відпускається приватним домогосподарством у мережу власника мереж (основного споживача, оператора малої системи розподілу, колективного побутового споживача), який не є оператором системи розподілу або оператором системи передачі, до обсягу електричної енергії, отриманої таким власником мереж, до яких приєднана електроустановка приватного домогосподарства, додається обсяг відпущеної в його мережу електричної енергії, виробленої такою (такими) генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства.
11.3.15. Знімання показів засобів обліку проводиться постачальником послуг комерційного обліку щомісяця першого числа. Постачальник послуг комерційного обліку передає дані комерційного обліку постачальнику універсальних послуг не пізніше другого числа кожного місяця. Побутовий споживач має право контролювати правильність знімання показів засобів обліку постачальником послуг комерційного обліку та оформлення платіжних документів постачальником універсальних послуг.
Постачальник універсальних послуг щомісяця разом із платіжним документом за електричну енергію надає побутовому споживачу інформацію про покази засобів обліку, обсяги та напрями перетоків електричної енергії та їх сальдо за відповідний календарний місяць на підставі даних, отриманих від постачальника послуг комерційного обліку.
11.3.16. Постачальник послуг комерційного обліку (оператор системи) під час контрольного знімання показів засобу обліку оформляє Акт контрольних знімань показів за формою, наведеною в додатку 13 до цих Правил, та надає копії заінтересованим сторонам (споживачу, постачальнику універсальних послуг, оператору системи).
Такий акт є підставою для проведення звірки отриманої та оплаченої електричної енергії, що проводиться у разі необхідності коригування взаєморозрахунків між постачальником універсальних послуг та споживачем.
11.3.17. Дані автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (далі - АСКОЕ) оператора системи про обсяг електричної енергії, прийнятої з мереж приватного домогосподарства, що здійснює виробництво електричної енергії генеруючою установкою (генеруючими установками), що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством, є підставою для проведення розрахунків з побутовим споживачем і врахування постачальником універсальних послуг даних про обсяг купленої електричної енергії та її вартості.
Якщо засіб обліку тимчасово не працює у складі АСКОЕ, контрольне знімання показів засобу обліку проводиться постачальником послуг комерційного обліку електричної енергії щомісяця.
У такому разі покази засобу обліку фіксуються постачальником послуг комерційного обліку електричної енергії в Акті контрольних знімань показів, який складається у двох примірниках та підписується побутовим споживачем і оператором системи.
Постачальник послуг комерційного обліку (оператор системи) не пізніше наступного дня після оформлення Акта контрольних знімань показів передає його постачальнику універсальних послуг.
Зафіксовані в Акті покази є підставою для визначення постачальником універсальних послуг обсягу електричної енергії, купленої у приватного домогосподарства у період, коли засіб обліку не працював у складі АСКОЕ постачальника комерційного обліку, та проведення відповідно до цих даних взаєморозрахунків.
Відновлення порушеного вузла обліку здійснюється постачальником послуг комерційного обліку (оператором системи) протягом 7 робочих днів з дня звернення побутового споживача щодо приведення вузла обліку у стан, придатний для реалізації процедури вимірювань зустрічних перетікань спожитої та виробленої електричної енергії відповідно до узгодженої однолінійної схеми підключення генеруючої установки (генеруючих установок).
11.3.18. Умови та порядок оплати електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства, передбачені цими Правилами, зазначаються в договорі про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством.
Відповідальність за порушення умов та порядку оплати встановлюється договором про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством відповідно до законодавства.
Спори, які виникають між побутовим споживачем та постачальником універсальних послуг під час укладення договору та купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства, вирішуються в установленому законодавством порядку.
11.3.19. Плату за придбану у побутового споживача електричну енергію, вироблену генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства, постачальник універсальних послуг має перераховувати на рахунок побутового споживача відповідно до договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством.
11.3.20. Розрахунковим періодом для встановлення постачальнику універсальних послуг розміру оплати електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства, є календарний місяць.
Постачальник універсальних послуг щомісячно до 5 числа формує Звіт про обсяги та напрями перетоків електричної енергії на основі даних, отриманих від оператора системи, та надає їх побутовому споживачу, у тому числі в електронному вигляді, для підписання. Якщо побутовий споживач до 10 числа не повернув або не надав до нього свої зауваження, такий Звіт про обсяги та напрями перетоків електричної енергії вважається погодженим.
Розрахунок за придбану електричну енергію постачальник універсальних послуг здійснює не пізніше 15 днів після закінчення розрахункового періоду на основі Звіту про обсяги та напрями перетоків електричної енергії.
11.3.21. Якщо місячний обсяг споживання електричної енергії приватного домогосподарства перевищує обсяг виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) такого приватного домогосподарства електричної енергії, побутовий споживач має сплатити різницю між спожитою приватним домогосподарством протягом місяця (розрахункового періоду) електричною енергією та відпущеною таким приватним домогосподарством у мережу електричною енергією за тарифом, визначеним в обраній комерційній пропозиції за договором про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, на підставі виставленого постачальником універсальних послуг платіжного документа.
Обсяг купленої електричної енергії побутовим споживачем, який перевищує обсяг виробленої генеруючою установкою приватного домогосподарства електричної енергії, Wкупов, визначається за формулою
Wкупов. = Wспожит - Wвиробл, грн,
де
Wвиробл - обсяг виробленої у розрахунковому місяці електричної енергії відповідною генеруючою установкою приватного домогосподарства;
Wспожит - обсяг місячного споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами;
DWкупов - обсяг спожитої приватним домогосподарством у розрахунковому місяці електричної енергії, що перевищує обсяг електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства.
Сума до оплати за визначеним обсягом розраховується з урахуванням тарифів на електричну енергію для побутових споживачів.
11.3.22. У разі встановлення у приватному домогосподарстві засобів обліку, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та реалізують процедуру реєстрації показів засобів обліку за відповідними періодами часу, сума до оплати, яку має сплатити споживач, Bплати, визначається за формулою
     n   Wk
B   = Сума ------ х Дельта Wкупов х Tk, грн,
 плати  і=1  Wзаг
де
n - кількість періодів часу доби;
Tk - тариф на спожиту електричну енергію в певному k-тому періоді доби;
Wk - місячний обсяг споживання у певному періоді (k-тому) часу доби;
Wзаг - загальний обсяг споживання електричної енергії;
DWкупов. - обсяг спожитої приватним домогосподарством у розрахунковому місяці електричної енергії, що перевищує обсяг електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства.
Для реалізації вищенаведеної формули обсяг електричної енергії за відповідним періодом часу має бути визначений з урахуванням тарифів на електричну енергію для побутових споживачів.
11.3.23. Розмір плати за придбану у побутового споживача електричну енергію, вироблену генеруючою установкою приватного домогосподарства, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, Pплати, визначається за формулою
Pплати = (Wвиробл - Wспожит) х T, грн,
де
Wвиробл - обсяг виробленої електричної енергії відповідною генеруючою установкою приватного домогосподарства;
Wспожит - обсяг місячного споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами;
T - встановлений "зелений" тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію відповідною генеруючою установкою, величина встановленої потужності якої не перевищує потужність, встановлену відповідно до закону, дозволену до споживання та зазначену в договорі (договорах) зі споживачем.
11.3.24. Розмір плати, Pплати, за куповану у побутового споживача електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватного домогосподарства, до яких мають застосовуватися різні коефіцієнти "зеленого" тарифу, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, P, визначається за формулою
                ср.зв
Pплати = (Сума Wi - Wспожит) х T   , грн
      і  
де
Wi - обсяг електричної енергії, виробленої кожною i-ю генеруючою установкою приватного домогосподарства, до яких застосовуються різні коефіцієнти "зеленого" тарифу;
Wспожит - обсяг загального місячного споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами;
T-ср.зв. - середньозважений "зелений" тариф на певний розрахунковий період для приватного домогосподарства, яке виробляє електричну енергію генеруючими установками, до яких застосовуються різні коефіцієнти "зеленого" тарифу та сумарна величина встановленої потужності яких не перевищує потужність, встановлену відповідно до закону, дозволену до споживання та зазначену в договорі (договорах) зі споживачем, що визначається за формулою
     Сума W x T
 ср.зв.   i  i  i
Т   = -------------- грн, 
      Сума W
       i  i
де
Wi - електрична енергія, вироблена протягом розрахункового періоду i-ю генеруючою установкою приватного домогосподарства;
Ti - встановлений "зелений" тариф для і-ї генеруючої установки приватного домогосподарства.
11.3.25. Індивідуальні побутові споживачі, які встановили генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, приватного домогосподарства, які мають отримувати електричну енергію від двох або більше постачальників електричної енергії в різні періоди часу, укладають окремий договір щодо постачання електричної енергії з кожним із них.
У такому разі постачальник універсальних послуг купує в індивідуального побутового споживача електричну енергію, вироблену генеруючою установкою приватного домогосподарства, в обсязі, що перевищує місячне споживання такого приватного домогосподарства, під час дії договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.".
XI. У додатку 1:
1. Пункт 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:
"2.1. Основний споживач зобов'язаний:
1) утримувати технологічні електричні мережі спільного використання у належному технічному стані, формувати електричну схему цих мереж відповідної пропускної здатності та забезпечувати технічну можливість для доставки електричної енергії до межі балансової належності електроустановок Оператора системи або інших суб'єктів господарювання, розподіл (передачу) електричної енергії яким забезпечує Оператор системи;
2) забезпечувати на межі балансової належності технологічних електричних мереж підтримання параметрів якості електричної енергії та узгодженого рівня надійності електропостачання відповідно до категорії струмоприймачів суб'єктів господарювання, розподіл (передачу) електричної енергії яким забезпечує Оператор системи, згідно з Кодексом систем розподілу (v0310874-18) , затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, та Кодексом системи передачі (v0309874-18) , затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (рівень надійності електропостачання відповідно до категорії струмоприймачів суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Оператор системи, не може бути вищим ніж існуюча категорія надійності електропостачання Основного споживача);
3) забезпечувати виконання графіка попереджувальних ремонтів та обсягів робіт, визначених технологічними картами ремонту, збереження елементів обладнання, встановлених на території Основного споживача;
4) щомісяця до ___________ дня розрахункового періоду надавати Оператору системи рахунок на оплату послуг за спільне використання технологічних електричних мереж та два примірники Акта прийому-передачі наданих послуг, який є додатком 3 до цього Договору, оформлені Основним споживачем;
5) упродовж 3 робочих днів з дня переходу права власності (права господарського відання) на технологічні електричні мережі до іншої особи повідомити про це Оператора системи;
6) забезпечити безперешкодний доступ (за службовим посвідченням) відповідальних представників Оператора системи до власних електричних установок для проведення технічної перевірки, контролю за рівнем споживання електричної енергії;
7) забезпечити безперешкодний доступ (за службовим посвідченням) відповідальних представників Оператора системи для виконання Оператором системи відключення або обмеження споживання електричної енергії суб'єктам господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж Основного споживача, відповідно до порядку, встановленого Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі - Правила роздрібного ринку), або за обґрунтованою письмовою вимогою Оператора системи припиняти чи обмежувати обсяг передачі електричної енергії;
8) своєчасно вживати відповідних заходів для усунення виявлених порушень;
9) у разі розподілу (передачі) електричної енергії в електричні мережі інших суб'єктів господарювання забезпечити складення балансу електричної енергії у власних технологічних електричних мережах для проведення комерційних розрахунків;
10) оперативно повідомляти Оператора системи та інших суб'єктів господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж Основного споживача, про порушення, що пов'язані з перериванням електропостачання, їх причини і терміни/строки відновлення режиму електропостачання, про виведення в ремонт, а також введення в дію після ремонту технологічних електричних мереж, якими здійснюється розподіл (передача) електричної енергії;
11) забезпечувати відповідно до акта про пломбування збереження і цілісність встановлених на території (у приміщенні) Основного споживача розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр);
12) припинити надання послуг із спільного використання технологічних електричних мереж на вимогу Оператора системи;
13) не допускати безоблікове споживання електричної енергії від технологічних електричних мереж Основного споживача, а також відшкодовувати збитки, завдані Оператору системи, у разі виявлення безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж Основного споживача.".
2. Підпункти 2 та 3 пункту 6.1 глави 6 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 4-6 вважати відповідно підпунктами 2-4.
3. Пункт 7.2 глави 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Сторони забезпечують доступ Оператора системи до розрахункових засобів обліку електричної енергії Основного споживача та інших суб'єктів господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж Основного споживача, у терміни (строки), встановлені договорами про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, укладеними між Оператором системи та Основним споживачем і між Оператором системи та іншими суб'єктами господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж Основного споживача.".
4. Главу 10 виключити.
У зв’язку з цим глави 11-13 вважати відповідно главами 10-12.
5. У тексті слово "Користувач" в усіх відмінках замінити словами "Оператор системи" у відповідних відмінках.
XII. У додатку 3:
1. Пункт 3.3 глави 3 викласти в такій редакції:
"3.3. Споживач, що є побутовим, зобов'язаний щомісяця знімати фактичні показання лічильника електричної енергії та надавати їх Оператору системи розподілу (передачі) (постачальнику послуг комерційного обліку) в один із таких способів:
1) через особистий кабінет на сайті Оператора системи розподілу (передачі);
2) за телефоном _____________________;
3) шляхом зазначення показань у сплаченому рахунку (на дату сплати);
4) на електронну адресу ______________;
5) іншими засобами електронного зв’язку, організованими оператором системи ______________.
Зчитані (зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.
Зчитані (зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку в будь-який інший день календарного місяця є вихідними даними для визначення даних комерційного обліку на перше число розрахункового періоду (календарного місяця).
У разі неотримання до початку четвертого календарного дня місяця, що настає за розрахунковим, показів лічильника та за умови, що лічильник електричної енергії не оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний обсяг розподілу та споживання електричної енергії по Споживачу за розрахунковий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання відповідно до Кодексу комерційного обліку (v0311874-18) , затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311.
Якщо за підсумками наступного місяця Споживач надасть покази лічильника електричної енергії, визначення фактичного обсягу розподілу (передачі) та споживання електричної енергії за період зазначеного місяця здійснюється з урахуванням наданих показів та показів, за які споживачем здійснено розрахунки.".
2. Пункт 4.2 глави 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У цьому випадку дія договору споживача про надання послуг з передачі електричної енергії, укладеного згідно з цими Правилами, призупиняється в частині розрахунків на строк, протягом якого споживач закуповує електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, але продовжує діяти в усіх інших частинах.".
3. У підпункті 4 пункту 7.1 глави 7 слово "постачання" замінити словами та знаками "розподіл (передачу)".
4. Абзац другий пункту 11.2 глави 11 після слів "Оператора системи" доповнити словами та знаками "від нового або попереднього власника (користувача)".
5. Пункт 12.2 глави 12 доповнити новими абзацами такого змісту:
"Цей Договір може бути змінений у разі внесення змін або скасування нормативно-правових актів, що регулюють відносини між Оператором системи та Споживачем.
У зв’язку з цим сторони погоджуються з тим, що Оператор системи вносить відповідні зміни та доповнення до цього Договору та оприлюднює їх на власному веб-сайті. Якщо Споживач не ініціював розірвання цього Договору протягом одного місяця з моменту оприлюднення змін та доповнень до цього Договору, вважається, що Споживач погодився зі змінами до Договору з дати його оприлюднення на веб-сайті Оператора системи.".
6. У пункті 1 додатка 1 до Типового договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (v0312874-18) слово "підключення" замінити словами та знаками "розподілу (передачі)".
7. У додатку 2 до Типового договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії:
1) назву після слова "розподілу" доповнити знаками та словом "(передачі)";
2) в абзаці першому слова "точки розподілу" замінити знаками та словами "(ЕІС-код) точки комерційного обліку";
3) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) Ступінь напруги _____ кВ/схема живлення за точкою розподілу (передачі) основна / резервна (непотрібне закреслити).";
4) пункт 4 після слова "розподілу" доповнити знаками та словами "(передачі)";
5) доповнити новими пунктами такого змісту:
"8) Тип та потужність генеруючої установки (генеруючих установок) ____________, _____кВт.
Оператор системи_____________.
9) Місце встановлення окремих елементів генеруючої установки (генеруючих установок)
_____________________________________ - ____________________________.
назва елементу місце встановлення
10) Фіксація наявності генерації в мережу з датою початку генерації, яка збігається з датою улаштування вузла обліку ____________, покази засобу комерційного обліку_____________, зафіксовані на дату улаштування засобу комерційного обліку.
11) Наявність електроопалювальної установки ____________ (потужність, кВт).".
XIІІ. У додатку 4:
1. У главі 2:
1) у пункті 2.1 слова "послуги з розподілу" замінити словами та знаками "послуги з розподілу/передачі";
2) у пункті 2.2 слова "через Постачальника" замінити словами та знаками "у складі вартості (ціни) електричної енергії Постачальника".
2. Пункт 10.1 глави 10 викласти в такій редакції:
"10.1. Додатки до цього Договору оформляються сторонами письмово в паперовій формі, підписуються уповноваженими особами обох Сторін.
Цей Договір може бути змінений у разі внесення змін або скасування нормативно-правових актів, що регулюють відносини між Оператором системи та Постачальником.
У зв’язку з цим сторони погоджуються з тим, що Оператор системи вносить відповідні зміни та доповнення до цього Договору та оприлюднює їх на власному веб-сайті. Якщо Постачальник не ініціював розірвання цього Договору протягом одного місяця з моменту оприлюднення змін та доповнень до цього Договору, вважається, що Постачальник погодився зі зміненим Договором з дати його оприлюднення на веб-сайті Оператора системи.".
XІV. У додатку 5:
1. Абзац перший пункту 2.2 глави 2 викласти в такій редакції:
"2.2. Обов'язковою умовою для постачання електричної енергії Споживачу є наявність у нього укладеного в установленому порядку з оператором системи договору про надання послуг з розподілу/передачі, на підставі якого Споживач набуває право отримувати послугу з розподілу/передачі електричної енергії.".
2. У главі 5:
1) пункт 5.1 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"У разі надання у встановленому порядку Постачальником Споживачу повідомлення про зміни умов цього Договору (у тому числі зміну ціни), що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії) та/або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або умов постачання електричної енергії, цей Договір вважається із зазначеної в повідомленні дати зміни його умов (але не раніше ніж через 20 днів від дня надання Споживачу повідомлення):
1) розірваним (без штрафних санкцій) за ініціативою Споживача - у разі надання Постачальнику письмової заяви Споживача про незгоду/неприйняття змін;
2) зміненим на запропонованих Постачальником умовах - якщо Споживач не надав Постачальнику письмову заяву про незгоду/неприйняття змін.";
2) пункт 5.10 викласти в такій редакції:
"5.10. Споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії або у складі вартості (ціни) електричної енергії Постачальника, або безпосередньо оператору системи, з яким Споживач має діючий договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії. Спосіб оплати послуги з розподілу (передачі) електричної енергії зазначається в комерційній пропозиції, яка є додатком до цього Договору.
Споживач може змінити спосіб оплати через діючого Постачальника на оплату напряму оператору системи, з яким Споживач має діючий договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, за послугу з розподілу/передачі електричної енергії шляхом вибору відповідної комерційної пропозиції Постачальника.
При укладенні цього Договору Постачальник інформує Споживача про можливість оплати послуги з розподілу/передачі напряму оператору системи, з яким споживач має діючий договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, та надає відповідні роз'яснення.
Споживач, електроустановки якого приєднані на території здійснення ліцензованої діяльності оператора системи розподілу, відшкодовує у вартості (ціні) електричної енергії Постачальнику також вартість закупленої послуги з передачі електричної енергії, спожитої Споживачем.
Постачальник зобов'язаний при виставленні рахунка за електричну енергію Споживачу окремо вказувати суму вартості оплачуваної послуги з розподілу та/або передачі електричної енергії у складі оплати вартості електричної енергії.";
3) у пункті 5.13:
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) визначення способу оплати послуг з розподілу/передачі електричної енергії або у складі вартості (ціни) електричної енергії Постачальника, або напряму з оператором системи, з яким Споживач має діючий договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії (необхідно обрати лише один з варіантів);";
абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
"Після прийняття Споживачем комерційної пропозиції Постачальника внесення змін до неї можливе лише за згодою сторін або в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема за ініціативою Постачальника з попередженням за 20 днів і правом Споживача або прийняти пропозицію, або розірвати Договір. Після настання дати, вказаної в попередженні Постачальника, і за відсутності заяви Споживача про розірвання Договору (при факті споживання будь-якого обсягу електричної енергії) Договір вважається зміненим відповідно до запропонованих умов.".
3. У главі 6:
1) у підпункті 13 пункту 6.1 слова "послуг з розподілу" замінити словами та знаком "послуг з розподілу/передачі";
2) у пункті 6.2:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) мати діючий договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії з оператором системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднана електроустановка Споживача;";
доповнити новим підпунктом такого змісту:
"9) споживач, електроустановки якого приєднані до оператора системи розподілу, зобов’язується виконувати повну та своєчасну оплату вартості послуг оператора системи передачі, яка включається електропостачальником до роздрібної ціни електричної енергії.".
4. У главі 7:
1) пункт 7.1 після підпункту 6 доповнити двома новими підпунктами 7 та 8 такого змісту:
"7) змінити ціну на електричну енергію, у тому числі внаслідок зміни регульованих складових ціни (тарифів на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії) та/або змін у нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни;
8) проводити оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії оператору системи, якщо Споживач не обрав спосіб оплати послуги з розподілу (передачі) напряму з оператором системи;".
У зв’язку з цим підпункт 7 вважати підпунктом 9;
2) у пункті 7.2:
у підпункті 5 знаки і слова "(і в засобах масової інформації в передбачених законодавством випадках)" виключити;
у підпункті 8 слова "послуг з розподілу" замінити словами та знаком "послуг з розподілу/передачі"
підпункт 13 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 14 та 15 вважати відповідно підпунктами 13 та 14.
5. Главу 9 доповнити новим пунктом такого змісту:
"9.6. Постачальник не несе відповідальності за припинення дії цього Договору у разі неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих (за 20 днів до введення в дію) Постачальником змін до цього Договору, що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії) та/або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або щодо умов постачання електричної енергії.".
6. У главі 13:
1) у пункті 13.4:
абзац перший викласти в такій редакції:
"13.4. Якщо інше не передбачено обраною Споживачем комерційною пропозицією, Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, повідомивши Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати розірвання, у випадках якщо:";
у підпункті 1 після слів "Договором" доповнити словами "у розмірі більшому ніж вартість електричної енергії, спожитої протягом двох попередніх місяців";
2) пункт 13.5 викласти в такій редакції:
"13.5. Дія цього Договору також припиняється в таких випадках:
закінчення строку, призупинення дії ліцензії з провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії Постачальником або її анулювання;
банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником;
у разі зміни власника об'єкта Споживача та отримання від нового власника (користувача) або оператора системи розподілу документального підтвердження щодо укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з новим власником (користувачем) - у частині постачання;
у разі зміни Постачальника - у частині постачання;
у разі неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих (за 20 днів до введення в дію) Постачальником змін до Договору, що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії) та/або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або щодо умов постачання електричної енергії.".
7. У додатку 1 до договору про постачання електричної енергії споживачу:
1) у преамбулі слова та знаки "або в друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності _________________________________*," виключити;
2) у рядку 5 таблиці "Персоніфіковані дані Споживача" слова "договір розподілу електричної енергії" замінити словами та знаком "договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії".
XV. У додатку 6:
1. В абзаці першому пункту 2.2 глави 2 слова "договору про надання послуг з розподілу" замінити словами та знаком "договору про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії", а слова "право отримувати послугу з розподілу електричної енергії" замінити словами та знаком "право отримувати послугу з розподілу/передачі електричної енергії.".
2. У главі 5:
1) пункт 5.1 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"У разі надання у встановленому порядку Постачальником Споживачу повідомлення про зміни умов цього Договору (у тому числі зміну ціни), що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг) та/або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або умов постачання електричної енергії, цей Договір вважається із зазначеної в повідомленні дати зміни його умов (але не раніше ніж через 20 днів від дня надання Споживачу повідомлення):
1) розірваним (без штрафних санкцій) за ініціативою Споживача - у разі надання Постачальнику письмової заяви Споживача про незгоду/неприйняття змін;
2) зміненим на запропонованих Постачальником умовах - якщо Споживач не надав Постачальнику письмову заяву про незгоду/неприйняття змін.";
2) в абзаці першому пункту 5.13 слова та знак "через Постачальника, із зазначенням обраного способу оплати в комерційній пропозиції" замінити словами та знаками "у складі вартості (ціни) електричної енергії Постачальника";
3) у пункті 5.14 слова "договір на розподіл електричної енергії" замінити словами та знаком "договір про надання послуг з розподілу/передачі";
4) у пункті 5.16:
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) визначення способу оплати послуг з розподілу/передачі електричної енергії у складі вартості (ціни) електричної енергії Постачальника;";
в абзаці дванадцятому слова "встановленому чинним законодавством" замінити словами "встановленому цим Договором.".
3. Підпункт 2 пункту 6.2 глави 6 викласти в такій редакції:
"2) мати діючий договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії з оператором системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднана до електричних мереж електроустановка Споживача;".
4. У главі 7:
1) пункт 7.1 після підпункту 6 доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:
"7) змінити ціну на електричну енергію у разі зміни регульованих складових ціни (тарифів на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг) та/або змін у нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни;".
У зв’язку з цим підпункт 7 вважати підпунктом 8;
2) у пункті 7.2:
у підпункті 6 слова та знаки "(і в передбачених чинним законодавством випадках - в засобах масової інформації)" виключити;
підпункт 14 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 15 та 16 вважати відповідно підпунктами 14 та 15.
5. Главу 9 доповнити новим пунктом такого змісту:
"9.6. Постачальник не несе відповідальності за припинення дії цього Договору у разі неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих (за 20 днів до введення в дію) Постачальником змін до цього Договору, що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг) та/або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або щодо умов постачання електричної енергії.".
6. У главі 13:
1) пункт 13.5 викласти в такій редакції:
"13.5. Сторони мають право розірвати цей Договір у встановленому законодавством порядку.";
2) пункт 13.6 викласти в такій редакції:
"13.6. Дія цього Договору також припиняється в таких випадках:
закінчення строку, призупинення дії ліцензії з провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії Постачальником або її анулювання;
банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником;
у разі зміни власника об'єкта Споживача та отримання від нового власника (користувача) або оператора системи розподілу документального підтвердження щодо укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з новим власником (користувачем) - у частині постачання;
у разі зміни Постачальника - у частині постачання;
у разі неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих (за 20 днів до введення в дію) Постачальником змін до Договору, що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг) та/або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або щодо умов постачання електричної енергії.".
7. У додатку 1 до Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (v0312874-18) :
1) у преамбулі слова та знаки "або в друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності ___________________________________*," виключити;
2) у рядку 5 таблиці "Персоніфіковані дані Споживача" слова "договір розподілу (передачі) електричної енергії" замінити словами та знаком "договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії".
8. У додатку 2 до Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг:
1) у преамбулі знаки, слова та цифри ", та Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затвердженого постановою НКРЕ від 27 лютого 2014 року № 170" виключити;
2) абзац перший глави 1 замінити двома новими абзацами такого змісту:
"За цим Договором Споживач має право продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру (необхідне підкреслити) об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов'язання купувати у Споживача електричну енергію за "зеленим" тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим Договором.
Постачальник універсальних послуг урегульовує взаємовідносини з побутовим споживачем щодо купівлі-продажу електричної енергії з дати улаштування засобу обліку, придатного до проведення розрахунків за "зеленим" тарифом, та внесення інформації про приєднану генеруючу установку до паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії.";
3) у главі 2:
у пункті 2.1 абзац третій виключити.
У зв’язку з цим абзаци четвертий-шостий вважати відповідно абзацами третім-п’ятим;
абзац п’ятий виключити;
пункт 2.2 доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"купувати у Споживача за "зеленим" тарифом, встановленим НКРЕКП, електричну енергію в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, на підставі Звітів про покази засобів обліку та Актів приймання-передавання товару (електричної енергії);
сплачувати Споживачу неустойку (пеню) у разі прострочення платежів за отриману електричну енергію;";
пункт 2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:
"продавати електричну енергію, вироблену генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства понад власне споживання протягом розрахункового періоду, постачальнику універсальних послуг за "зеленим" тарифом;";
абзац другий пункту 2.4 виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій-п’ятий вважати відповідно абзацами другим-четвертим;
доповнити новим абзацом такого змісту:
"допускати оператора системи розподілу для виконання заміни непрацюючого засобу обліку.";
4) пункт 4.5 глави 4 викласти в такій редакції:
"4.5. Термін дії "зеленого" тарифу та покладення спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії на постачальника універсальних послуг визначаються відповідно до закону.";
5) у главі 8 знаки та слова "(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)" виключити.
XVI. У додатку 7:
1. В абзаці першому пункту 2.2 глави 2 слова "договору про надання послуг з розподілу електричної енергії" замінити словами та знаком "договору про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії", а слова "набуває право отримувати послугу з розподілу електричної енергії" замінити словами та знаком "набуває право отримувати послугу з розподілу/передачі електричної енергії".
2. У главі 3:
1) у пункті 3.2:
в абзаці п’ятому знаки та слова ", а також в інших випадках, передбачених ПРРЕЕ" виключити;
доповнити новим абзацом такого змісту:
"припинення електропостачальника, не спроможного постачати електричну енергію, про що він повідомив постачальника "останньої надії", споживачів, Регулятора, оператора системи передачі та оператора системи розподілу, відповідно до частини сьомої статті 64 Закону.";
2) абзац третій пункту 3.5 викласти в такій редакції:
"оплату послуг з розподілу/передачі електричної енергії у складі вартості (ціни) електричної енергії Постачальника;";
3) пункт 3.7 викласти в такій редакції:
"3.7. Оплачений Споживачем рахунок за спожиту електричну енергію, наданий Постачальником, та/або факт споживання електричної енергії є прийняттям (акцептуванням) умов цього Договору з боку Споживача. Договір постачання електричної енергії між постачальником "останньої надії" і споживачем вважається укладеним з початку фактичного постачання електричної енергії такому споживачу.".
3. У главі 5:
1) пункт 5.13 викласти в такій редакції:
"5.13. Споживач здійснює оплату послуги з розподілу/передачі електричної енергії у складі вартості (ціни) електричної енергії Постачальника.
Постачальник зобов'язаний при виставленні рахунка за електричну енергію Споживачу окремо вказувати суму вартості оплачуваної послуги з розподілу та/або передачі електричної енергії у складі оплати вартості електричної енергії.";
2) у пункті 5.15 слова "укладений договір на розподіл електричної енергії" замінити словами та знаком "договір про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії";
3) пункт 5.16 викласти в такій редакції:
"5.16. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати електричної енергії Споживач повинен здійснити оплату згідно з цим Договором на підставі встановленого порядку.".
4. Пункт 7.1 глави 7 після підпункту 6 доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:
"7) змінити ціну на електричну енергію, у тому числі внаслідок зміни регульованих складових ціни (тарифів на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги постачальника "останньої надії") та/або змін у нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни;".
У зв’язку з цим підпункт 7 вважати підпунктом 8.
5. Главу 9 доповнити новим пунктом такого змісту:
"9.6. Постачальник не несе відповідальності за припинення дії цього Договору у разі неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих (за 20 днів до введення в дію) Постачальником змін до цього Договору, що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги постачальника "останньої надії") та/або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або щодо умов постачання електричної енергії.".
6. Пункти 13.4 та 13.5 глави 13 викласти в такій редакції:
"13.4. Сторони мають право розірвати цей Договір у встановленому законодавством порядку.
13.5. Дія цього Договору також припиняється в таких випадках:
закінчення строку, призупинення дії ліцензії з провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії Постачальником або її анулювання;
банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником;
у разі зміни власника об'єкта Споживача та отримання від нового власника (користувача) або оператора системи розподілу документального підтвердження щодо укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з новим власником (користувачем);
у разі зміни Постачальника - у частині постачання;
у разі неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих (за 20 днів до введення в дію) Постачальником змін до Договору, що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги постачальника "останньої надії") та/або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або щодо умов постачання електричної енергії.".
XVII. У додатку 11:
1. Главу 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
"3.3. Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за цінами, що визначаються відповідно до механізму визначення ціни електричної енергії, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком 2 до цього Договору.
У разі надання у встановленому порядку Постачальником Споживачу повідомлення про зміни умов цього Договору (у тому числі зміну ціни), що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії) та/або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або умов постачання електричної енергії, цей Договір вважається із зазначеної в повідомленні дати зміни його умов (але не раніше ніж через 20 днів від дня надання Споживачу повідомлення):
1) розірваним (без штрафних санкцій) за ініціативою Споживача - у разі надання Постачальнику письмової заяви Споживача про незгоду/неприйняття змін;
2) зміненим на запропонованих Постачальником умовах - якщо Споживач не надав Постачальнику письмову заяву про незгоду/неприйняття змін.".
2. У пункті 5.13 глави 5:
підпункт 3 після слів "термін" доповнити знаками та словами "(строк) та спосіб";
у чотирнадцятому абзаці слова та знак "в порядку, встановленому чинним законодавством" замінити словами та знаком "в порядку, встановленому цим Договором".
3. У главі 7:
1) пункт 7.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"9) змінити ціну на електричну енергію, у тому числі внаслідок зміни регульованих складових ціни (тарифів на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії) та/або змін у нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни.";
2) у підпункті 5 пункту 7.3 знаки та слова "(і в засобах масової інформації в передбачених законодавством випадках)" виключити.
4. У главі 12:
1) пункт 12.4 викласти в такій редакції:
"12.4. Сторони договору мають право розірвати цей Договір у встановленому законодавством порядку.";
2) пункт 12.5 викласти в такій редакції:
"12.5. Дія цього Договору також припиняється в таких випадках:
закінчення строку, призупинення дії ліцензії з провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії Постачальником або її анулювання;
банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником;
у разі зміни власника об'єкта Споживача та отримання від нового власника (користувача) або оператора системи розподілу документального підтвердження щодо укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з новим власником (користувачем) - у частині постачання;
у разі зміни Постачальника - у частині постачання;
у разі неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих (за 20 днів до введення в дію) Постачальником змін до Договору, що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг або постачальника "останньої надії") та/або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або щодо умов постачання електричної енергії.".
XVIII. Доповнити новими додатками 12 та 13, що додаються.
Директор Департаменту
роздрібного ринку
електричної енергії
І. Городиський
Додаток 12
до Правил роздрібного ринку
електричної енергії

ЗАЯВА-ПОВІДОМЛЕННЯ

про встановлення генеруючої установки

( Див. текст (v1219874-20F502) )
Додаток 13
до Правил роздрібного ринку
електричної енергії

АКТ

контрольного знімання показників засобу обліку електричної енергії

( Див. текст (v1219874-20F503) )