БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
26.06.2020 № 89

Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , з метою приведення у відповідність до вимог Законів України "Про Національний банк України", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) та положень Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) , у зв’язку зі змінами, внесеними Законом України від 06 грудня 2019 року № 361-IX (361-20) "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та Законом України від 12 грудня 2019 року № 79-IX (79-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", а також у зв’язку зі структурними змінами в Національному банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів (z0062-02) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за № 62/6350 (зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Якова Смолія.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
Я. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
26.06.2020 № 89

ЗМІНИ

до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

1. У главі 1:
1) пункт 1.1 після слова "Закон" доповнити словами "про банки" та після цифр "166-20" доповнити цифрами ", 188-29";
2) пункт 1.2 після цифр "166-20" доповнити цифрами ", 188-29";
3) пункт 1.4 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"8) директор Департаменту нагляду за страховим ринком, його заступники.";
4) пункт 1.6 після цифр "166-20" доповнити цифрами ", 188-29";
5) пункт 1.7 викласти в такій редакції:
"1.7. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені статтями 156-1 (частини п’ята, шоста), 163-12, 163-14, 163-16, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-8 [у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій, діяльності з надання інших фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган] (далі – 166-8), 166-9 (частина перша), 166-20, 188-29 та 188-34 Кодексу (80731-10) , настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.".
2. У главі 2:
1) пункт 2.2 викласти в такій редакції:
"2.2. Національний банк під час/за результатами нагляду (оверсайта)/контролю уживає заходів щодо притягнення до адміністративної відповідальності за допущення порушень, передбачених статтями 156-1 (частини п’ята, шоста), 163-12, 163-14, 163-16, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-8, 166-9 (частина перша), 166-20, 188-29 та 188-34 Кодексу (80731-10) .";
2) у пункті 2.3:
підпункт "б" після слова "Закону" доповнити словами "про банки";
підпункт "е" виключити.
У зв’язку з цим підпункти "є" - "к" уважати підпунктами "е" - "й";
після підпункту "й" доповнити новим підпунктом такого змісту:
"к) на посадових осіб страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу); платіжних організацій, учасників або членів платіжних систем, які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів; операторів поштового зв’язку; інших установ, які надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій; філій або представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги, щодо яких Національним банком здійснюються державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.";
абзац дев’ятнадцятий після слова "Законом" доповнити словами "про банки".
3. У главі 3:
1) пункт 3.2 після цифр "166-9" доповнити словами "(частина перша),";
2) пункти 3.3 та 3.4 після цифр "166-20" доповнити цифрами ", 188-29".
4. У главі 4:
1) пункт 4.1 викласти в такій редакції:
"4.1. Протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 156-1 (частини п’ята, шоста), 163-12, 163-14, 163-16, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-8, 166-9 (частина перша), 166-20, 188-29 та 188-34 Кодексу (80731-10) , складається уповноваженою на те посадовою особою Національного банку за формою, визначеною в додатку 1 до цього Положення.";
2) у пункті 4.2:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) директори департаментів нагляду за фінансовими установами, нагляду за страховим ринком, виїзних перевірок, фінансового моніторингу, платіжних систем та інноваційного розвитку, грошового обігу, ліцензування, їх заступники;";
підпункт 2 після слова "Закону" доповнити словами "про банки";
підпункти 3 та 4 викласти в такій редакції:
"3) керівник інспекційної групи або його заступник, який здійснює перевірку банків, філій іноземних банків; страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу); платіжних організацій, учасників або членів платіжних систем, які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів; операторів поштового зв’язку; інших установ, які надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій; філій або представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
4) керівник інспекційної групи або його заступник, який здійснює виїзні перевірки щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами та оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України;";
3) абзац перший пункту 4.3 викласти в такій редакції:
"4.3. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка склала протокол, відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності [прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, ідентифікаційний номер або номер і серія (за наявності) паспорта для фізичних осіб – громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України], місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, нормативний акт, що передбачає відповідальність за це правопорушення, прізвища, імена, по батькові (за наявності), адреси місця проживання або перебування свідків і потерпілих (якщо вони є), пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, інформація про надані особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснення її прав і обов’язків, передбачених статтею 63 Конституції України (254к/96-ВР) та статтею 268 Кодексу (80732-10) , інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, то про це також зазначається в протоколі.";
4) абзац перший пункту 4.5 після слів "в разі складення протоколу", доповнити словами "під час виконання функцій Національного банку з нагляду (оверсайта), контролю";
5) абзаци перший та другий пункту 4.9 після цифр "166-20" доповнити цифрами ", 188-29".
5. У главі 5:
1) пункт 5.2 після цифр "166-20" доповнити цифрами ", 188-29";
2) пункт 5.10 після цифр "166-9" доповнити словами "(частина перша)".
6. У пункті 6.1 глави 6:
1) абзац перший після цифр "166-20" доповнити цифрами ", 188-29";
2) абзац другий викласти в такій редакції:
"Постанова має містити такі реквізити: посаду, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа [прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, ідентифікаційний номер або номер і серія (за наявності) паспорта для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України], викладення обставин, установлених під час розгляду справи, зазначення нормативно-правового акта, що передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення, прийняте за справою рішення.".
7. Підпункт "г" пункту 7.6 глави 7 після цифр "166-20" доповнити цифрами ", 188-29".
8. У додатках до Положення (z0062-02) :
1) у додатку 1:
абзац перший після слова "по батькові" доповнити словом "(за наявності)";
в абзаці другому цифри та слова "166-9, 166-20 та 188-34 Кодексу України про адміністративні правопорушення (потрібне підкреслити)." замінити цифрами та словами "166-9 (частина перша), 166-20, 188-29 та 188-34 Кодексу України про адміністративні правопорушення (потрібне підкреслити).";
2) у додатку 2:
абзац перший після цифр "166-20" доповнити цифрами ", 188-29";
абзаци другий і третій після слова "по батькові" доповнити словами "(за наявності)";
3) у додатку 3:
абзац перший після цифр "166-20" доповнити цифрами ", 188-29";
абзаци перший і другий після слова "по батькові" доповнити словами "(за наявності)";
4) абзац перший додатка 5 після слова "по батькові" доповнити словами "(за наявності)".
Директор
Юридичного департаменту
О. Заморський