БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 червня 2020 р. № 535
Київ

Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва (28-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, № 34, ст. 1138, № 37, ст. 1217), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2020 року.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 535

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва

1. В абзаці другому пункту 2 слова "за середньорічним курсом Національного банку" замінити словами "за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року".
2. Абзац перший підпункту 3 пункту 8 викласти в такій редакції:
"3) для діючого бізнесу - суб’єкт підприємництва підтвердив, що його господарська діяльність є прибутковою хоча б за один із двох останніх звітних років. Для суб’єктів підприємництва, діяльність яких пов’язана із сезонним характером роботи, прибутковість визначається акумульовано за чотири календарні квартали хоча б одного із двох останніх звітних років.".
3. У пункті 12:
1) абзац третій підпункту 2 викласти в такій редакції:
"фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва;";
2) у підпункті 5 слова і цифри "не перевищує 3 млн. гривень, крім кредитів на ціль, визначену підпунктом 3 пункту 12 цього Порядку, за якими максимальна сума" виключити;
3) у підпункті 7 слово "чи" замінити словом "та";
4) у підпункті 8:
абзаци перший - четвертий викласти в такій редакції:
"8) процентна ставка за кредитом на строкову заборгованість суб’єкта підприємництва без урахування компенсації процентів (далі - базова процентна ставка) визначається за формулою:
для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії діючого бізнесу, - Індекс UIRD (три місяці) + 5 %;
для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу (стартап), - Індекс UIRD (три місяці) + 7 %;
для кредитів, наданих з метою державної підтримки, визначеної підпунктом 3 пункту 4 цього Порядку, до 31 березня 2021 р., - Індекс UIRD (три місяці) + 5 %.";
абзац сьомий після слів "не за цільовим призначенням" доповнити словами "та/або ненадання суб'єктом підприємництва інформації, яка є необхідною для отримання державної підтримки відповідно до умов програми, затвердженої Фондом";
5) доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:
"11) наданий суб'єкту підприємництва кредит не може бути забезпечений заставою майнових прав за договором банківського вкладу.".
4. У пункті 15:
1) в абзаці четвертому:
перше речення після слів "в сумі" доповнити словами ", погодженій Фондом";
слово "наступного" виключити;
2) абзац шостий викласти в такій редакції:
"Поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу), відкритого Фондом в уповноваженому банку, здійснюється Фондом на підставі заявки уповноваженого банку на таке поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу), реєстру суб'єктів підприємництва, складеного за формою, встановленою Фондом, яким були сплачені компенсації процентів. Заявка на поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу) складається за формою, встановленою Фондом, та подається до Фонду в порядку, передбаченому договором про співробітництво, укладеним між Фондом та уповноваженим банком.";
3) перше речення абзацу сьомого викласти в такій редакції: "Фонд протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки на поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу) розглядає та погоджує її на підставі наданих уповноваженим банком документів.";
4) в абзаці восьмому слово "(авансування)" виключити.
5. Пункт 29 викласти в такій редакції:
"29. Кошти, отримані уповноваженим банком у задоволення своїх вимог як кредитора, зокрема від звернення стягнення на предмет забезпечення, добровільного погашення суб'єктом підприємництва заборгованості за кредитом, погашення заборгованості суб'єкта підприємництва за кредитом третьою особою, розподіляються між Фондом та уповноваженим банком у таких пропорціях:
1) за кредитом суб'єкта підприємництва, що належить до категорії діючого бізнесу (крім кредиту, наданого для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку):
50 відсотків отриманої суми, але не більше суми коштів, сплаченої Фондом уповноваженому банку в межах суми наданої Фондом гарантії, уповноважений банк перераховує Фонду;
50 відсотків отриманої суми уповноважений банк зараховує в рахунок погашення (повного або часткового) заборгованості суб'єкта підприємництва за таким кредитом перед уповноваженим банком;
2) за кредитом суб'єкта підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу (стартап), та/або за кредитом, наданим для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку:
80 відсотків отриманої суми, але не більше суми коштів, сплаченої Фондом уповноваженому банку в межах суми наданої Фондом гарантії, уповноважений банк перераховує Фонду;
20 відсотків отриманої суми уповноважений банк зараховує в рахунок погашення (повного або часткового) заборгованості суб'єкта підприємництва за таким кредитом перед уповноваженим банком.".
6. У пункті 35:
1) в абзаці третьому слова "з метою кредитування інвестиційного проекту суб'єкта підприємництва" виключити;
2) абзац четвертий викласти в такій редакції:
"визнання уповноваженим органом з питань державної допомоги державної підтримки, наданої Фондом на користь суб'єкта підприємництва, державною допомогою, недопустимою для конкуренції;";
3) в абзаці п’ятому слова "обмеження суб'єкта підприємництва щодо надання державної підтримки," замінити словами "належності суб'єкта підприємництва до суб'єктів, які".