БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 25 червня 2020 року № 129

Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії

У зв’язку із внесенням змін до Закону України "Про Державний реєстр виборців" (698-16) згідно з підпунктом 3 пункту 3 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України (396-20) , керуючись статтями 11 - 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Внести до постанов Центральної виборчої комісії такі зміни:
1) у постанові Центральної виборчої комісії від 20 грудня 2007 року № 572 (v0572359-07) "Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою" (зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 4 червня 2010 року № 302 (v0302359-10) ):
у постанові:
у назві слова "та про норми забезпечення засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою" виключити;
у преамбулі слова та цифри "пунктів 2, 7 частини другої, частин третьої, восьмої - одинадцятої статті 14, пункту 2 статті 35 та пункту 5 Розділу VII" замінити словом та цифрами "статті 14";
абзац третій пункту 1 виключити;
у додатку 1:
в абзаці другому пункту 3 слова "механічним замком або механічним замком, який унеможливлює відкриття дверей зовні" замінити словом "замком";
доповнити пунктом 5 такого змісту:
"Для забезпечення телекомунікаційного зв’язку відповідні приміщення обладнуються не менш як двома телефонними лініями (1 лінія - для організації зв’язку з центральною базою даних Реєстру за технологією ADSL, 1 і більше - для голосового зв’язку).
Для організації локальної обчислювальної мережі у відповідних приміщеннях повинна бути побудована структурована кабельна система.
Структурована кабельна система повинна містити такі функціональні елементи:
а) підсистему робочого місця, що складається з:
розетки для підключення обладнання;
з’єднувальних кабелів для підключення обладнання до розетки;
кабеля, який з’єднує розетку з телекомунікаційним обладнанням;
б) комутаційну шафу, що вміщує:
телекомунікаційне обладнання;
модемне обладнання;
мережеві засоби захисту інформації.
На кожному робочому місці повинна бути однопортова інформаційна розетка 1 Ч RJ-45 для підключення комп’ютерів до локальної обчислювальної мережі та для підключення друкувальних пристроїв";
додаток 2 виключити;
2) у преамбулі постанови Центральної виборчої комісії від 27 грудня 2007 року № 577 (v0577359-07) "Про примірні зразки та опис печаток, вивіски відділів ведення Державного реєстру виборців" слова та цифри "пунктів 2, 6 частини другої, частин третьої, десятої" замінити словами "частини восьмої";
3) у Порядку здійснення органами ведення Державного реєстру виборців візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру виборців (v0014359-09) , установленому постановою Центральної виборчої комісії від 11 березня 2009 року № 14 (зі змінами):
в абзаці другому пункту 1.3 слова "і цілісності" виключити;
в абзаці першому пункту 1.5 слова "Цілісність відомостей Реєстру" замінити словами "Повнота відомостей Реєстру також";
в абзаці третьому пункту 1.7 слова "номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, до яких" замінити словами "номер виборчої дільниці, до якої";
у пункті 4.4:
у другому реченні абзацу першого слова "програмними засобами АІТС Реєстру передається органом ведення Службі розпорядника Державного реєстру виборців" замінити словами "фіксується програмними засобами АІТС Реєстру";
в абзаці третьому слова "за рішенням Центральної виборчої комісії" виключити;
4) у постанові Центральної виборчої комісії від 17 липня 2009 року № 48 (v0048359-09) "Про Правила внесення відомостей про виборців до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68 (v0068359-16) ):
у преамбулі постанови слово "десятої" виключити;
у пункті 6 Правил внесення відомостей про виборців до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", затверджених зазначеною постановою:
в абзаці двадцять третьому підпункту 6.6 слово "Дніпропетровськ" замінити словом "Дніпро";
в абзаці другому підпункту 6.7 слова "Класифікацією країн світу, затвердженою" замінити словами "Переліком кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженим";
5) у постанові Центральної виборчої комісії від 20 січня 2011 року № 13 (v0013359-11) "Про Порядок організаційно-правової підготовки і виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців" (зі змінами):
у преамбулі постанови цифри "20" замінити цифрами "20-1", а слово та цифри "статей 31, 32" - словом та цифрами "статті 32";
у Порядку організаційно-правової підготовки і виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців (v0013359-11) , затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 2.6:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"подані до органу ведення в порядку, встановленому статтею 20-1, документи стосовно померлої особи";
абзац дев’ятий виключити.
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом дев’ятим;
абзац перший пункту 2.14 доповнити словами "та рішень Центральної виборчої комісії";
у пункті 3.1:
слова "(дипломатичного представництва чи консульської установи України)" виключити, а слова та цифри "15 жовтня 2010 року № 415" замінити словами та цифрами "2 червня 2020 року № 96 (v0096359-20) ";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Така заява може бути подана до органу ведення особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , з використанням мережі "Інтернет" у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією";
у пункті 3.2:
в абзаці першому слова "дипломатичного представництва чи консульської установи України" замінити словами "закордонної дипломатичної установи України";
доповнити новими абзацами такого змісту:
"У разі подання заяви уповноваженою особою нею пред’являється документ, що посвідчує особу, а також довіреність, видана виборцем і посвідчена в установленому законодавством порядку.
Відомості, що вказуються в заяві, надісланій в електронній формі, перевіряються засобами АІТС Реєстру стосовно їх повноти та відповідності ідентифікаційним даним виборця, що містяться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на якому базується кваліфікований електронний підпис";
у пункті 3.3 слова "дипломатичного представництва чи консульської установи України" замінити словами "закордонної дипломатичної установи України";
пункт 3.4 виключити.
У зв’язку з цим пункти 3.5 - 3.10 вважати відповідно пунктами 3.4 - 3.9;
у пункті 3.5 слово "Заява" замінити словами "Подана в паперовій формі заява";
у пункті 3.6:
в абзаці першому слова "працівник органу ведення, який прийняв заяву" замінити словами "орган ведення";
в абзаці третьому після слова "ведення" доповнити словами "вручає або", слова та цифри "15 жовтня 2010 року № 415" замінити словами та цифрами "2 червня 2020 року № 96 (v0096359-20) ";
пункт 3.9 виключити;
в абзаці першому пункту 4.1 слова "дипломатичного представництва чи консульської установи України" замінити словами "закордонної дипломатичної установи України";
пункти 4.2 - 4.4 викласти в такій редакції:
"4.2. Заява про внесення змін до персональних даних виборця в Реєстрі може бути подана до органу ведення особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , з використанням мережі "Інтернет" у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
4.3. Працівник органу ведення (працівник закордонної дипломатичної установи України - у разі звернення особи, яка проживає або перебуває за межами України) під час прийняття заяви перевіряє зазначені в ній відомості щодо їх повноти та відповідності даним пред’явленого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
Для виборця, який проживає на території України, документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, є паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України), а для виборця, який проживає чи перебуває за межами України, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України).
У разі подання заяви уповноваженою особою нею пред’являється документ, що посвідчує особу, а також довіреність, видана виборцем і посвідчена в установленому законодавством порядку.
4.4. Відомості, що вказуються в заяві, надісланій в електронній формі, перевіряються засобами АІТС Реєстру стосовно їх повноти та відповідності ідентифікаційним даним виборця, що містяться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на якому базується кваліфікований електронний підпис";
у пункті 4.5 слова "Дипломатичне представництво чи консульська установа України" замінити словами "Закордонна дипломатична установа України";
у пункті 4.6 слово "Заява" замінити словами "Подана в паперовій формі заява";
у пункті 4.7:
в абзаці першому слова "Працівник органу ведення, який прийняв заяву" замінити словами "Орган ведення";
абзац третій виключити;
в абзаці третьому пункту 4.8 слова "частинами шостою та сьомою статті" замінити словом "статтею";
у пункті 4.9:
в абзаці першому слова "та робить відповідний запис на звороті заяви, а також, у разі необхідності, проставляє інші відмітки щодо поданої заяви" виключити;
абзац другий доповнити словами "(обґрунтовують визначення виборчої адреси відповідно до частин третьої, четвертої статті 8 Закону (698-16) )";
пункт 4.11 викласти в такій редакції:
"4.11. У разі якщо виборця, який звернувся із заявою щодо зміни його персональних даних у Реєстрі, не включено до Реєстру, орган ведення перевіряє відомості, вказані в заяві, надсилаючи запит до органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону. Рішення щодо включення такого виборця до Реєстру приймається відповідно до пункту 3.8 цього Порядку";
пункт 5.1 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"Також відомості можуть подаватись органу ведення в електронній формі за підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) .
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
у пункті 5.6:
абзац третій підпункту 5.6.2 доповнити словами "(у тому числі за зверненням виборця на підставі частин третьої, четвертої статті 8 Закону (698-16) )";
у підпункті 5.6.4 слова "зареєстрованим місцем їх проживання та адресою житла" замінити словами "адресою, за якою зареєстровано місце їх проживання";
абзац четвертий пункту 6.1 викласти в такій редакції:
"звернення виборця щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи в порядку, встановленому статтею 20-1 Закону";
після пункту 6.2 доповнити новим пунктом 6.3 такого змісту:
"6.3. Уточнення персональних даних Реєстру може не здійснюватися стосовно померлої особи за умови пред’явлення суб’єктом звернення свідоцтва про смерть або іншого документа, що засвідчує факт смерті особи, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку. Копія зазначеного документа додається до заяви щодо неправильностей у Реєстрі, що є підставою для видання наказу про внесення відповідних змін до бази даних Реєстру".
У зв’язку з цим пункти 6.3, 6.4 вважати відповідно пунктами 6.4, 6.5;
пункт 6.5 викласти в такій редакції:
"6.5. Усунення кратного включення виборця до Реєстру, знищення записів Реєстру про осіб, які не є виборцями, здійснюється на підставах та в порядку, встановлених Законом";
абзац третій пункту 7.1 замінити двома новими абзацами такого змісту:
"виявлення в базі даних Реєстру запису про особу, яка не є виборцем (крім випадків, коли встановлений Законом (698-16) строк збереження запису про виборця, який помер або громадянство України якого припинено, не закінчився), що підтверджено документами, поданими до органу ведення в установленому порядку;
виявлення в базі даних Реєстру зайвого запису про виборця (кратне включення виборця до Реєстру), що підтверджено документами, поданими до органу ведення в установленому порядку";
у пункті 7.2 слова "відповідної постанови Центральної виборчої комісії" замінити словами "в установленому порядку відповідних документів";
пункт 8.3 викласти в такій редакції:
"8.3. Після включення виборця до Реєстру орган ведення в порядку, встановленому Законом (698-16) , вручає або надсилає виборцю повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 2 червня 2020 року № 96 (v0096359-20) .
Після внесення змін до персональних даних виборця в Реєстрі орган ведення в порядку, встановленому Законом (698-16) , вручає або надсилає виборцю повідомлення про це";
6) внести до Роз’яснення щодо використання інформації з Державного реєстру виборців при забезпеченні доступу до публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (v0069359-11) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 19 травня 2011 року № 69, такі зміни:
абзац другий після слова "використання" доповнити словом "знищення";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Згідно з частиною першою статті 11 Закону (698-16) розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру під час ведення Реєстру забезпечують його захист, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, його захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до Закону (698-16) та Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) , "Про захист персональних даних" (2297-17) , міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України";
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
"Згідно зі статтею 5 Закону України "Про захист персональних даних" (2297-17) персональні дані є об’єктами захисту";
у третьому реченні абзацу десятого слова та цифри "(пункт 3Порядку доступу органів ведення Державного реєстру виборців до бази даних Державного реєстру виборців, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 15 жовтня 2009 року № 154)" виключити;
в абзаці дванадцятому слово "загальну" виключити;
у другому реченні абзацу тринадцятого слово "п’ятою" замінити словом "дев’ятою";
речення друге, третє абзацу чотирнадцятого викласти в такій редакції: "Зокрема, згідно з частиною п’ятою зазначеної статті відомості щодо кількісних характеристик виборчого корпусу в межах Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, районів у містах, селищ і сіл, у закордонному виборчому окрузі, а також про кількість виборців, які за своїми виборчими адресами віднесені до відповідних виборчих дільниць, щомісяця, станом на останній день попереднього місяця, розміщуються на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Такі відомості зберігаються у вільному доступі на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії протягом трьох місяців";
7) у пункті 5 Порядку доступу до записів Державного реєстру виборців про виборців, виборча адреса яких відноситься до території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також актуалізації цих записів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 29 квітня 2014 року № 415 (v0415359-14) (зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79 (v0079359-16) ), слова та цифри " Порядку доступу органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців до бази даних Державного реєстру виборців (v0073359-13) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 9 квітня 2013 року № 73" замінити словами "встановленого Центральною виборчою комісією порядку";
8) у постанові Центральної виборчої комісії від 2 грудня 2019 року № 1969 (v1969359-19) "Про Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси":
пункт 3 постанови виключити;
у Порядку тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси (v1969359-19) , затвердженому зазначеною постановою:
пункт 1.7 викласти в такій редакції:
"1.7. Під час проведення в одномандатному виборчому окрузі проміжних виборів народного депутата України орган ведення Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю, у тому числі члену виборчої комісії, якщо його виборча адреса належить до території одномандатного виборчого округу, в якому проводяться такі вибори, та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цього одномандатного виборчого округу";
у пункті 2.1 слово "мотивованим" виключити;
у пункті 2.3 абзац шостий виключити.
У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;
пункт 2.4 викласти в такій редакції:
"2.4. Заява в паперовій формі подається виборцем особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства";
пункти 2.5 - 2.7 виключити.
У зв’язку з цим пункти 2.8 - 2.17 вважати відповідно пунктами 2.5 - 2.14;
абзац третій пункту 2.9 виключити;
в абзаці третьому пункту 2.12 слова "посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування" виключити;
в абзаці четвертому пункту 3.2 слова "повторного голосування по кандидатах у народні депутати України чи повторних або" виключити;
пункти 4.4, 4.5 виключити.
У зв’язку з цим пункти 4.6 - 4.9 вважати відповідно пунктами 4.4 - 4.7;
в абзаці третьому пункту 4.5 слова "повторного голосування по кандидатах у народні депутати України чи повторних або" виключити;
у пункті 5.2 слова "за місцем отримання посвідчення" виключити;
в абзаці першому пункту 5.4 цифри "2.10" замінити цифрами "2.7";
у додатку 2 до постанови слова "у зв’язку з
____________________________________________________________________________________________",
(мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування)
"Посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, створене в електронній формі, прошу надіслати на адресу моєї електронної пошти**:
_________________________________________",
(адреса електронної пошти)
"** Заповнюється виборцем, який бажає отримати створене в електронній формі посвідчення про тимчасову зміну місця голосування" виключити;
додаток 3 до постанови виключити.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2020 року.
3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО