БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
РАДА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
30.06.2020 № 16-рд

Про діяльність Правління Національного банку України щодо окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на економічний і соціальний розвиток України

На підставі та в межах повноважень, визначених у пункті 13 частини першої статті 9 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , розглянувши матеріали Правління Національного банку України (лист від 29 травня 2020 року № В/10-0009/37644), ураховуючи обговорення на засіданні, Рада Національного банку України ВИРІШИЛА:
1. Інформацію першого заступника Голови Національного банку України Катерини Рожкової та інформацію заступника Голови Ради Національного банку України Василя Фурмана щодо окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на економічний і соціальний розвиток України взяти до відома.
2. Визнати, що рішення Національного банку України в першому півріччі 2020 року щодо використання монетарних інструментів та застосування нормативів банківського регулювання мали реагуючий характер, спрямований на мінімізацію негативних економічних наслідків пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.
Водночас жорсткість грошово-кредитної політики у 2018-2020 роках призвела до суттєвої деформації економічних стимулів діяльності банків та скорочення рівня кредитування економіки.
3. Схвалити рекомендації Правлінню Національного банку України та Кабінету Міністрів України, що додаються.
4. Правлінню Національного банку України до 01 листопада 2020 року поінформувати Раду Національного банку України про виконання рекомендацій, зазначених у пункті 3 цього рішення, з обов'язковим зазначенням документів, які відповідають прийнятим управлінським рішенням.
5. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.
Голова Ради
Б. Данилишин
СХВАЛЕНО
Рішення Ради
Національного банку України
30.06.2020 № 16-рд

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Правлінню Національного банку України та Кабінету Міністрів України щодо окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на економічний і соціальний розвиток України

Рекомендувати Правлінню Національного банку України щодо:
1. Підвищення ефективності монетарної політики:
1.1. Під час підготовки пропозицій до проєкту Основних засад грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу сприяти усуненню дисбалансу цілей монетарної політики та підвищенню значущості цілі підтримки стійких темпів економічного зростання.
1.2. Розглянути можливість внесення змін до модельного інструментарію, що використовується в Національному банку України, з метою підвищення значущості цілі щодо економічного зростання, зокрема в частині модифікації параметрів "рівняння монетарної політики" для збалансування ефектів впливу величини облікової ставки Національного банку України на зростання ВВП та інфляцію.
1.3. Ураховуючи швидкоплинність зміни економічної ситуації в країні, оперативно провести дослідження впливу кризи, зумовленої поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, та карантинних обмежень на обчислення рівноважного рівня потенційного ВВП і темпів його зростання у постпандемічний період та інформувати Раду Національного банку України про результати дослідження.
1.4. Здійснити аналіз впливу зміни підходу до визначення коридору процентних ставок за активними та пасивними операціями Національного банку України ("облікова ставка +/- 1%" на грошово-кредитний ринок.
1.5. Провести експрес-аналіз та доповісти Раді Національного банку України щодо впливу можливого подальшого зниження облікової ставки і запровадження окремих заходів та інструментів політики Національного банку України на фінансову стабільність та баланси банків в Україні.
1.6. Провести та подати Раді Національного банку України факторну оцінку впливу на зниження ВВП та обсяги виробництва за період із середини 2019 року, що включає вплив монетарної політики на економічне зростання через різні канали (попит, платіжний баланс, кредитна активність тощо).
2. Розширення можливостей залучення коштів до Державного бюджету України через механізми державних облігацій та банківських кредитів:
2.1. Розглянути можливість унесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України з питань валютного регулювання щодо уможливлення купівлі облігацій зовнішніх державних позик (ОЗДП) українськими банками.
2.2. З метою забезпечення неперервності кредитування державного сектору розглянути можливість тимчасового незастосування під час оцінки кредитного ризику за кредитами, наданими органам державної влади та органам місцевого самоврядування, показників виконання (невиконання) дохідної частини відповідних бюджетів протягом попереднього та поточного звітних років, а також до кінця 2021 року, за умови своєчасного виконання ними зобов'язань відповідно до умов кредитних договорів.
3. Пом'якшення банківського регулювання з метою розширення кредитування:
3.1. З метою забезпечення виконання цілей державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" та державної програми іпотечного кредитування розробити додаткові заходи щодо активізації кредитування малого та середнього бізнесу та іпотечного кредитування, у тому числі шляхом зміни порядку розрахунку кредитного ризику щодо кредитів, виданих у межах державних програм.
3.2. Розглянути можливість розширення визначення інвестиційного проєкту, наведеного в Положенні про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (v0351500-16) , затвердженому постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами), зокрема шляхом доповнення переліку цільового призначення довгострокового кредиту інвестиціями в будівництво, розширення діяльності або створення нових бізнес-напрямів.
3.3. Запровадити розміщення даних щодо непрацюючих кредитів в розрізі груп підприємств та видів діяльності в межах всієї кредитної заборгованості на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України з 2021 року.
3.4. З метою зниження навантаження на капітал банків під час кредитування малих та середніх підприємств у межах державних програм уможливити врахування гарантії Фонду розвитку підприємництва під час оцінки ризиків за активними операціями банків як гарантії Кабінету Міністрів України.
Рекомендувати Національному банку та Кабінету Міністрів України:
1. Забезпечити реалізацію механізму ефективної координації політики Національного банку України з Кабінетом Міністрів України та іншими органами влади, у тому числі в межах виконання Меморандуму про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності.
2. Разом з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку розробити план заходів з розвитку інституту номінального утримувача з метою спрощення процедури іноземного інвестування в Україні та підвищення попиту на облігації внутрішніх державних позик з боку іноземних інвесторів.
3. З метою розвитку вторинного ринку державних цінних паперів, зниження вартості державних запозичень та згладжування коливань дохідності на первинному і вторинному ринках вжити заходів щодо посилення ролі інституту первинних дилерів на ринку облігацій внутрішніх державних позик України та посилення ролі інституту маркет-мейкерів на вторинному ринку ОВДП.
4. З метою розширення ресурсної бази банків та активізації кредитування вжити заходів щодо законодавчого та нормативно-правового урегулювання та стимулювання розвитку сек'юритизації активів банків.
( Текст взято з сайту НБУ https://www.bank.gov.ua/ )