БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.05.2020 № 420
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2020 р.
за № 529/34812

Про затвердження Змін до Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні

Відповідно до пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII (2617-19) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", пункту 6 частини першої статті 23 Закону України "Про Національну поліцію" (580-19) , з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у сфері діяльності Національної поліції України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні (z0937-17) , затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 липня 2017 року № 575, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 липня 2017 року за № 937/30805 (зі змінами), що додаються.
2. Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку Міністерства внутрішніх справ України (Лизогуб Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII (2617-19) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", але не раніше дня його офіційного опублікування.
Міністр
А. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
Голова Національної поліції України
Заступник Генерального прокурора України
І. Клименко
І. Мустеца
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
28 травня 2020 року № 420
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2020 р.
за № 529/34812

ЗМІНИ

до Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні

( Див. текст Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні (z0937-17) )
1. У розділі I:
1) у пункті 1 слова "слідчих підрозділів органів" замінити словами "органів досудового розслідування";
2) підпункт 2 пункту 3 після слова "слідчого" доповнити словом "(дізнавача)".
2. У розділі II:
1) пункт 1 після слів "керівникові органу досудового розслідування" доповнити словом "(дізнання)", після слова "слідчого" доповнити словом "(дізнавача)";
2) пункт 2 після слова "слідчий" доповнити словом "(дізнавач)";
3) у пункті 4:
абзац перший після слова "слідчого" доповнити словом "(дізнавача)";
в абзаці сьомому слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
4) у пункті 5:
абзац перший після слів "керівником органу досудового розслідування" доповнити словом "(дізнання)";
в абзаці другому слова "слідчий (старший СОГ)" замінити словами "слідчий (дізнавач)";
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:
"Слідчий є старшим СОГ, а в разі включення до складу СОГ замість слідчого дізнавача старшим СОГ є дізнавач.";
5) абзац перший пункту 8 після слова "слідчий" доповнити словом "(дізнавач)";
6) підпункти 3, 4 пункту 9 після слів "слідчого" доповнити словом "(дізнавача)";
7) підпункт 1 пункту 10 після слова "слідчому" доповнити словом "(дізнавачу)";
8) підпункт 4 пункту 11 після слова "слідчого" доповнити словом "(дізнавача)";
9) підпункт 1 пункту 12 після слова "слідчим" доповнити словом "(дізнавачем)".
3. У пункті 4 розділу III слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".
4. У розділі VI:
1) у назві розділу слова "доручень слідчих" замінити словами "доручень слідчих (дізнавачів)";
2) у пункті 1:
у першому реченні слова "кримінальних правопорушень" замінити словом "злочинів";
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
"Дізнавач дає доручення уповноваженим оперативним підрозділам поліції під час досудового розслідування кримінальних проступків.";
3) пункт 2 після слова "слідчим" доповнити словом "(дізнавачем)";
4) абзац другий пункту 3 після слова "слідчого" доповнити словом "(дізнавача)";
5) у пунктах 6, 7 слова "слідчий" в усіх відмінках і числах замінити словами "слідчий (дізнавач)" у відповідних відмінках і числах;
6) в абзаці першому, підпунктах 1, 2 та 3 пункту 8 після слів "доручень слідчих" доповнити словами "(дізнавачів)";
7) пункт 9 після слів "керівник органу досудового розслідування" доповнити словом "(дізнання)", після слова "слідчого" доповнити словом "(дізнавача)";
8) перше і друге речення абзацу першого пункту 10 після слова "слідчий" доповнити словом "(дізнавач)".
5. У розділі VII:
1) абзац перший пункту 2 після слів "доручення слідчого" доповнити словом "(дізнавача)";
2) абзац перший пункту 3 після слова "Слідчий" доповнити словом "(дізнавач)".
6. У розділі VIII:
1) у пункті 1:
абзаци перший і другий після слів "слідчий" доповнити словами "(дізнавач)";
абзац другий після слів "керівникові органу досудового розслідування" доповнити словом "(дізнання)";
2) у пункті 4:
абзац перший після слова "слідчого" доповнити словом "(дізнавача)";
абзац другий після слів "керівникові органу досудового розслідування" доповнити словом "(дізнання)", після слова "слідчому" доповнити словом "(дізнавачу)";
3) у пункті 5:
підпункт 1 після слів "керівником органу досудового розслідування" доповнити словом "(дізнання)";
підпункт 2 після слів "постанови слідчого" доповнити словом "(дізнавача)";
4) у підпункті 2 пункту 6 слово "слідства" замінити словами "досудового розслідування";
5) пункт 7 після слів "керівниками органу досудового розслідування" доповнити словом "(дізнання)";
6) абзац третій пункту 8 після слова "Слідчий" доповнити словом "(дізнавач)";
7) пункт 9 після слова "слідчим" доповнити словом "(дізнавачем)".
7. У розділі XI:
1) у пункті 1:
в абзаці першому слово "злочинної діяльності" замінити словами "кримінально-протиправної діяльності";
в абзаці другому слово "одержаних злочинним шляхом" замінити словами "одержаних кримінально-протиправним шляхом";
2) у пункті 3:
у підпункті 3 слова "про незаконний обіг наркотичних засобів" замінити словами "про злочин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів";
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
"Дізнавач при розслідуванні кримінальних проступків у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів керується підпунктами 1, 4-6 цього пункту з урахуванням вимог, передбачених статтями 298-1 та 300 КПК України (4651-17) .";
3) у пункті 4:
абзац перший після слів "керівник органу досудового розслідування" доповнити словом "(дізнання)";
підпункт 2 після слова "слідчими" доповнити словом "(дізнавачами)";
у підпункті 3 слова "злочини невеликої і середньої тяжкості" замінити словами "нетяжкі злочини";
4) у пункті 6 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".
8. У розділі XII:
1) у пункті 1 слова "кримінальних правопорушень" замінити словом "злочинів";
2) у пункті 2 слова "у тому числі Департаменту захисту економіки Національної поліції України, його територіальних (відокремлених) підрозділів," виключити;
3) у пункті 4:
у першому реченні "слова "кримінальних правопорушень" замінити словом "злочинів", а слова "територіального (відокремленого) підрозділу Департаменту захисту економіки Національної поліції України" замінити словами "відповідного оперативного підрозділу";
у другому реченні слова "Департаменту захисту економіки Національної поліції України" замінити словами "відповідного оперативного підрозділу";
4) у пункті 5 слова "територіального (відокремленого) підрозділу Департаменту захисту економіки Національної поліції України" замінити словами "відповідного оперативного підрозділу", а слова "кримінальних правопорушень" замінити словом "злочинів".
9. У пункті 3 розділу XIII слово "здобутих злочинним шляхом" замінити словами "здобутих кримінально-протиправним шляхом".
10. У розділі XIV:
1) абзац перший пункту 8 після слова "Слідчий" доповнити словом "(дізнавач)";
2) у пункті 9:
підпункт 5 після слова "слідчого" доповнити словом ", дізнавача";
підпункт 6 після слова "слідчого" доповнити словом "(дізнавача)";
3) у пункті 13:
абзац перший після слів "Керівник органу досудового розслідування" доповнити словом "(дізнання)";
підпункт 7 після слова "слідчим" доповнити словом "(дізнавачам)".
11. Абзац перший та підпункт 4 пункту 2 розділу XVI після слів "доручення слідчого" доповнити словом "(дізнавача)".
Директор Директорату
публічної безпеки,
протидії злочинності
та забезпечення правопорядку
Міністерства внутрішніх справ
України
Б. Лизогуб