БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.04.2020 № 111

Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо формування органами Державної казначейської служби України форм фінансової звітності

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України (2456-17) , частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14) та у зв'язку із запровадженням з 1 січня 2020 року у системі Казначейства Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (z0161-14) , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938, НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Методичних рекомендацій щодо формування органами Державної казначейської служби України форм фінансової звітності (v0028840-19) , затверджених наказом Державної казначейської служби України від 25 січня 2019 року № 28, виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Департаменту консолідованої звітності (Шамрай Галина) та органам Державної казначейської служби України складати і подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність про виконання державного та місцевих бюджетів, зведені показники консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, зведені показники консолідованої фінансової звітності бюджетів та органів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відповідно до цього наказу починаючи зі звіту за I квартал 2020 року.
3. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України в областях та м. Києві здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві.
Голова
Т. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської служби України
25 січня 2019 року № 28
(у редакції наказу Державної
казначейської служби України
21 квітня 2020 року № 111)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо формування органами Державної казначейської служби України форм фінансової звітності

I. Загальні положення

1. Методичні рекомендації щодо формування органами Державної казначейської служби України форм фінансової звітності визначають порядок заповнення і строки подання проміжної (квартальної) і річної фінансової звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, зведених показників консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів державного бюджету, головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, бюджетів та органів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - фонди) Державною казначейською службою України (далі - Казначейство) та органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства).
Форма і склад статей фінансової звітності, порядок розкриття інформації за статтями фінансової звітності визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" (z0103-10) , затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (зі змінами) (далі - НП(С)БОДС 101), та Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі (z0384-17) , затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 березня 2017 року за № 384/30252 (зі змінами).
2. Терміни, що використовуються у цих Методичних рекомендаціях, застосовуються у значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України (2456-17) (далі - Кодекс), Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14) та національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі.
3. Казначейство та органи Казначейства формують:
фінансову звітність про виконання державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі даних бухгалтерського обліку за операціями з виконання бюджетів, що формується в інформаційній системі Казначейства;
зведені показники консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів на підставі отриманої, перевіреної та підписаної кваліфікованим електронним підписом консолідованої фінансової звітності головних розпорядників бюджетних коштів;
зведені показники консолідованої фінансової звітності фондів на підставі консолідованої фінансової звітності про виконання бюджетів фондів та органів фондів.
4. При складанні фінансової звітності про виконання бюджетів застосовуються Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку про виконання бюджетів доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації (v0111840-20) , наведені у додатку 1 до цих Методичних рекомендацій.
5. Органи Казначейства на кінець звітного періоду (року) разом із фінансовою звітністю подають до органу Казначейства вищого рівня інформацію, що містить пояснення статей фінансової звітності, необхідну для перевірки та деталізації статей форм фінансової звітності (далі - Інформація). Цифрові показники в Інформації наводяться у гривнях.
Показники Балансу ( форма № 1-дс "Баланс" (z0103-10) ) пояснюються органами Казначейства за операціями, які вплинули на активи і зобов'язання місцевого бюджету протягом звітного періоду, але не відображені у формах бюджетної звітності.
Надається пояснення щодо проведених операцій, які на кінець звітного року вплинули на результат виконання місцевого бюджету, зокрема, операцій відображених на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 554 "Фінансовий результат виконання місцевих бюджетів" Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (z0161-14) , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938 (далі - План рахунків).
6. Фінансова звітність та Інформація до органів Казначейства вищого рівня подається в електронному вигляді із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби України (далі - АС "Є-Звітність"). Підтвердженням подання фінансової звітності до органу Казначейства вищого рівня є дата і час підписання всіх форм звітності, які фіксуються а АС "Є-Звітність".
7. На електронний документ посадовими особами накладається кваліфікований електронний підпис згідно з вимогами законодавства про електронні документи та електронні довірчі послуги.

II. Порядок заповнення та строки подання Казначейством фінансової звітності про виконання державного бюджету

1. Проміжна (квартальна) фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців та подається Казначейством у строки, визначені статтею 60 Кодексу (2456-17) .
Строки подання річної фінансової звітності встановлюються з урахуванням строків, визначених наказом Міністерства фінансів України.
2. Форма № 1-дс "Баланс" (z0103-10) складається на кінець останнього дня звітного періоду (року) на підставі інформації, узагальненої на рахунках 2 та 6 класів Плану рахунків (z0161-14) .
Інформація у статтях Балансу наводиться шляхом впорядкованого додавання сальдо відповідних субрахунків Плану рахунків (z0161-14) , що склалися на кінець відповідного звітного періоду. При складанні звіту слід керуватися Рекомендаціями щодо заповнення форми № 1-дс "Баланс" (v0111840-20) , наведеними у додатку 2 до цих Методичних рекомендацій.
У разі якщо на звітний період сума залишків коштів державного бюджету не забезпечена ресурсами єдиного казначейського рахунка, то інформація про зобов'язання за бюджетними коштами відображається у статті 1145 "Поточна дебіторська заборгованість - за внутрішніми розрахунками".
Активи і зобов'язання в іноземній валюті у звіті відображаються у національній валюті України шляхом перерахунку суми іноземної валюти за валютним курсом Національного банку України на звітну дату.
У графі 3 "На початок звітного періоду" проставляються залишки коштів, що склалися на рахунках на кінець попереднього звітного року. Суми, наведені у цій графі, повинні відповідати сумам, наведеним у графі 4 "На кінець звітного періоду" Балансу за попередній звітний рік. У графі 4 "На кінець звітного періоду" проставляються залишки коштів, що склалися на рахунках на кінець звітного періоду за результатами проведених операцій протягом звітного періоду.
При складанні річної звітності у графі 4 "На кінець звітного періоду" проставляються залишки коштів, що склалися на рахунках на кінець звітного року.
У випадку, коли на субрахунках обліковуються дані про операції по виконанню як державного бюджету, так і місцевих бюджетів (2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою", 2159 "Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками", 2351 "Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів" Плану рахунків (z0161-14) , дані, наведені у статтях Балансу, уточнюються на підставі інформації, наведеної у пояснювальних записках до звітності про виконання державного бюджету, наданих головними управліннями Державної казначейської служби України в областях та м. Києві (далі - головні управління Казначейства).
На кінець звітного періоду (року) в статті 1420 "Фінансовий результат" наводиться різниця активів та зобов'язань (стаття 1195 "Усього за розділом II" "-" стаття 1595 "Усього за розділом II").
3. Форма № 2-дс "Звіт про фінансові результати" (z0103-10) заповнюється Департаментом консолідованої звітності Казначейства за розділом III "Виконання бюджету (кошторису)". При складанні звіту слід керуватися Рекомендаціями щодо заповнення фактичних сум виконання розділу III форми № 2-дс "Звіт про фінансові результати", наведеними у додатку 3 до цих Методичних рекомендацій.
У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік" проставляються суми річного розпису доходів, річного розпису асигнувань, річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету загального фонду державного бюджету з урахуванням змін. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на відповідних рахунках загального фонду, відкритих за субрахунками позабалансового обліку 9201 "Затверджений розпис доходів державного бюджету", 9231 "Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету" та 9221 "Затверджений зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету" Плану рахунків (z0161-14) .
У графі 4 (7) "Загальний (Спеціальний) фонд - фактична сума виконання за звітний період" проставляється сума надходжень до загального (спеціального) фонду державного бюджету з початку звітного року за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів (v0011201-11) , суми проведених з початку звітного року касових видатків та суми наданих/повернених кредитів із загального (спеціального) фонду державного бюджету за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету (v0011201-11) та класифікації кредитування бюджету (v0011201-11) .
У графі 6 "Спеціальний фонд - план на звітний рік із урахуванням змін" проставляються:
за надходженнями - суми річного розпису доходів з урахуванням змін (крім власних надходжень). За власними надходженнями проставляються планові показники (без урахування показників у частині фінансування) з урахуванням змін, внесених до кошторисів. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на відповідних рахунках спеціального фонду, відкритих за субрахунками позабалансового обліку 9201 "Затверджений розпис доходів державного бюджету" (9131 "Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету") та 9221 "Затверджений зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету" Плану рахунків (z0161-14) ;
за витратами - суми річного розпису з урахуванням змін, внесених до кошторисів за власними надходженнями розпорядників бюджетних коштів. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за субрахунками позабалансового обліку 9231 "Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету", 9131 "Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету" Плану рахунків (z0161-14) .
У графі 5 (8) "Загальний (Спеціальний) фонд - різниця (графа 4 (7) мінус графа 3 (6)" визначається різниця між фактичними сумами виконання бюджету та показниками плану на звітний рік з урахуванням змін.
Статті 2580 "Надходження державних цільових фондів", 2581 "Надходження Пенсійного фонду України", 2582 "Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття" та 2583 "Надходження Фонду соціального страхування України" цього розділу звіту не заповнюються.
Отримані від місцевих бюджетів кошти трансфертів (реверсна дотація, субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) у звіті відображаються як доходи у статтях 2560 "Офіційні трансферти, з них:" та 2561 "Офіційні трансферти - від органів державного управління".
Кошти трансфертів, які передаються з державного бюджету місцевим бюджетам, відображаються як видатки у статтях 2640 "Поточні трансферти, з них:", 2641 "Поточні трансферти - органам державного управління інших рівнів" та/або 2690 "Капітальні трансферти, з них:", 2691 "Капітальні трансферти - органам державного управління інших рівнів".
4. У формі № 3-дс "Звіт про рух грошових коштів" (z0103-10) інформація наводиться шляхом впорядкованого додавання сальдо відповідних субрахунків Плану рахунків (z0161-14) , що склалися на кінець звітного року. При складанні звіту слід керуватися Рекомендаціями щодо заповнення форми № 3-дс "Звіт про рух грошових коштів", наведеними у додатку 4 до цих Методичних рекомендацій.
У графі 3 "За звітний період" проставляються залишки коштів, що склалися на рахунках на кінець звітного року за результатами проведених операцій протягом звітного року.
У графі 4 "За аналогічний період попереднього року" проставляються залишки коштів, що склалися на рахунках на кінець попереднього року. Суми, наведені у цій графі, повинні відповідати сумам, наведеним у графі 3 "За звітний період" Звіту про рух грошових коштів за попередній звітний рік.
Стаття 3400 "Чистий рух коштів за звітний період" визначається як сума даних, відображених у статтях 3195 "Чистий рух коштів від операційної діяльності", 3295 "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та 3395 "Чистий рух коштів від фінансової діяльності".
У статті 3420 "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" відображається сума збільшення або зменшення (наводиться зі знаком "-") залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду тощо.
5. Форма № 4-дс "Звіт про власний капітал" (z0103-10) розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу.
Казначейством заповнюються графи 5 "Фінансовий результат" та 9 "Разом" за такими статтями:
4000 "Залишок на початок року" відображаються суми фінансового результату на початок (не скоригований) звітного року. Дані у цій статті повинні відповідати даним статті 1420 графи 3 форми № 1-дс "Баланс" (z0103-10) на початок звітного періоду;
4020 "Виправлення помилок" та 4030 "Інші зміни" наводиться інформація про виявлені помилки або інші зміни фінансового результату;
4090 "Скоригований залишок на початок року" відображаються суми фінансового результату на початок звітного року після внесення відповідних коригувань;
4200 "Профіцит/дефіцит за звітний період" відображається сума профіциту або дефіциту бюджету за звітний рік. Дані у цій статті повинні відповідати даним статті 2790 "Профіцит/дефіцит за звітний період" за графами 4 "Загальний фонд - фактична сума виконання за звітний період" та 7 "Спеціальний фонд - фактична сума виконання за звітний період" розділу III форми № 2-дс "Звіт про фінансові результати" (z0103-10) ;
4290 "Інші зміни в капіталі" відображаються зміни, які вплинули на фінансовий результат на кінець звітного року;
4300 "Разом змін у капіталі" відображається підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума всіх змін, відображених у статтях 4200 "Профіцит/дефіцит за звітний період" та 4290 "Інші зміни в капіталі";
4310 "Залишок на кінець року" відображаються суми фінансового результату на кінець року. Дані у цій статті повинні відповідати даним статті 1420 графи 4 форми № 1-дс "Баланс" (z0103-10) на кінець звітного періоду.

III. Порядок формування Казначейством зведених показників консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів державного бюджету

1. Проміжні (квартальні) та річні зведені показники консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів державного бюджету формуються за формами, затвердженими НП(С)БОДС 101 (z0103-10) .
2. Проміжні (квартальні) зведені показники консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів державного бюджету формуються за формами:
форма № 1-дс "Баланс" (z0103-10) ;
форма № 2-дс "Звіт про фінансові результати" (z0103-10) .
3. Річні зведені показники консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів державного бюджету формуються за формами:
форма № 1-дс "Баланс" (z0103-10) ;
форма № 2-дс "Звіт про фінансові результати" (z0103-10) ;
форма № 3-дс "Звіт про рух грошових коштів" (z0103-10) ;
форма № 4-дс "Звіт про власний капітал" (z0103-10) ;
форма № 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності" (z1539-17) (за Розділом VIII "Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів").
4. Департамент консолідованої звітності Казначейства формує зведені показники консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів державного бюджету шляхом впорядкованого додавання показників консолідованих фінансових звітів головних розпорядників коштів державного бюджету за всіма передбаченими графами та статтями.
5. До зведених показників консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів державного бюджету долучаються відповідні показники балансів Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської державної адміністрації.

IV. Порядок заповнення та строки подання органами Казначейства фінансової звітності та зведених показників консолідованої фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів

1. Управління (відділення) Державної казначейської служби України у районах, містах та районах у містах (далі - управління Казначейства) фінансову звітність подають головним управлінням Казначейства у строки, встановлені головними управліннями Казначейства.
При складанні проміжної (квартальної) та річної фінансової звітності управління Казначейства подають разом із формами звітності Інформацію.
Головні управління Казначейства консолідують фінансову звітність, отриману від управлінь Казначейства, з даними звітів, складеними структурними підрозділами головного управління Казначейства, і подають до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.
При складанні проміжної (квартальної) та річної консолідованої фінансової звітності головні управління Казначейства подають разом із формами звітності Інформацію.
2. Проміжна (квартальна) консолідована фінансова звітність подається в електронному вигляді до органів Казначейства вищого рівня.
У паперовому вигляді звіти, підписані керівником органу Казначейства та керівником структурного підрозділу органу Казначейства, зберігаються в органах Казначейства, які їх склали.
3. Усі форми проміжної (квартальної) консолідованої фінансової звітності та Інформацію головні управління Казначейства подають до Департаменту консолідованої звітності Казначейства не пізніше 23 числа місяця, наступного за звітним періодом, в електронному вигляді у розрізі:
бюджетів областей та міста Києва;
обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, районів та об'єднаних територіальних громад, бюджету міста Києва;
усіх місцевих бюджетів.
4. З метою забезпечення своєчасного складання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України строки подання річної консолідованої фінансової звітності головним управлінням Казначейства встановлюються з урахуванням строків, визначених наказом Міністерства фінансів України.
5. Проміжна (квартальна) фінансова звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам:
в електронному вигляді - за 2 дні до подачі органу Казначейства вищого рівня;
на паперових носіях - у тижневий строк після передачі звіту органу Казначейства вищого рівня.
6. Річна фінансова звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам:
в електронному вигляді - за 5 днів до подачі до органу Казначейства вищого рівня;
на паперових носіях - у тижневий строк після передачі консолідованого звіту головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.
7. Проміжна (квартальна) консолідована фінансова звітність про виконання місцевих бюджетів подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам:
в електронному вигляді - за 2 дні до подачі до органу Казначейства вищого рівня;
на паперових носіях - у тижневий строк після передачі консолідованого звіту в розрізі бюджетів областей та міста Києва головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.
8. Річна консолідована фінансова звітність про виконання місцевих бюджетів подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам:
в електронному вигляді - за 5 днів до подачі до органу Казначейства вищого рівня;
на паперових носіях - у тижневий строк після передачі консолідованого звіту головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.
Річна консолідована фінансова звітність подається головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства у паперовому (у розрізі бюджетів областей та міста Києва) та в електронному (у розрізі обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, районів та об'єднаних територіальних громад, бюджету міста Києва та всіх місцевих бюджетів) вигляді з урахуванням строків, визначених наказом Міністерства фінансів України.
9. Головні управління Казначейства, які обслуговують розпорядника/одержувача бюджетних коштів, розташованого на іншій території, ніж місцевий бюджет, розпорядником якого він є, передають витяги із сальдового балансу про залишки на рахунках розпорядників/одержувачів інших місцевих бюджетів, що ним обслуговуються. Ці дані є підставою для перевірки достовірності показників форм фінансової звітності про виконання місцевого бюджету, розпорядником/одержувачем бюджетних коштів якого є дана установа.
10. Департамент консолідованої звітності Казначейства при складанні консолідованої фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів включає показники фінансової звітності місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, яка була сформована Казначейством за останній звітний рік.
11. Органи Казначейства Донецької та Луганської областей при складанні консолідованої фінансової звітності по області включають показники фінансової звітності про виконання бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, на підставі даних бухгалтерського обліку органів Казначейства за операціями з виконання бюджетів, що формуються в інформаційній системі Казначейства.
12. Консолідація даних фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів здійснюється шляхом впорядкованого додавання даних фінансової звітності місцевих бюджетів нижчого рівня до аналогічних показників фінансової звітності місцевих бюджетів, на рівні яких здійснюється консолідація.
13. Дані консолідованої фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя мають відповідати даним фінансової звітності в розрізі всіх місцевих бюджетів.
14. Форма № 1-дс "Баланс" (z0103-10) складається на кінець останнього дня звітного періоду (року) на підставі інформації, узагальненої на рахунках 2 та 6 класів Плану рахунків (z0161-14) .
Інформація у статтях Балансу наводиться шляхом впорядкованого додавання сальдо відповідних субрахунків Плану рахунків, що склалися на кінець відповідного звітного періоду. При складанні звіту слід керуватися Рекомендаціями щодо заповнення форми № 1-дс "Баланс", наведеними у додатку 2 до Методичних рекомендацій.
У разі якщо на звітний період сума залишків коштів місцевого бюджету не забезпечена ресурсами єдиного казначейського рахунка, то інформація про зобов'язання за бюджетними коштами відображається у статті 1145 "Поточна дебіторська заборгованість - за внутрішніми розрахунками".
Активи і зобов'язання в іноземній валюті у звіті відображаються у національній валюті України шляхом перерахунку суми іноземної валюти за валютним курсом Національного банку України на звітну дату.
У графі 3 "На початок звітного періоду" проставляються залишки коштів, що склалися на рахунках на кінець попереднього звітного року. Суми, наведені у цій графі, повинні відповідати сумам, наведеним у графі 4 "На кінець звітного періоду" Балансу за попередній звітний рік. У графі 4 "На кінець звітного періоду" проставляються залишки коштів, що склалися на рахунках на кінець звітного періоду за результатами проведених операцій протягом звітного періоду.
При складанні річної звітності у графі 4 "На кінець звітного періоду" проставляються залишки коштів, що склалися на рахунках на кінець звітного року.
На кінець звітного періоду (року) в статті 1420 "Фінансовий результат" наводиться різниця активів та зобов'язань (стаття 1195 "Усього за розділом II" "-" стаття 1595 "Усього за розділом II").
15. Форма № 2-дс "Звіт про фінансові результати" (z0103-10) заповнюється Департаментом консолідованої звітності Казначейства та органами Казначейства за розділом III "Виконання бюджету (кошторису)". При складанні звіту слід керуватися Рекомендаціями щодо заповнення фактичних сум виконання розділу III форми № 2-дс "Звіт про фінансові результати", наведеними у додатку 3 до цих Методичних рекомендацій.
У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік" проставляються суми річного розпису доходів, річного розпису асигнувань загального фонду, річного розпису повернення кредитів до місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету з урахуванням змін. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на відповідних рахунках загального фонду, відкритих за субрахунками позабалансового обліку субрахунками 9261 "Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів", 9292 "Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів" та 9282 "Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів" Плану рахунків (z0161-14) .
У графі 4 (7) "Загальний (Спеціальний) фонд - фактична сума виконання за звітний період" проставляється сума надходжень до загального (спеціального) фонду місцевого бюджету з початку звітного року за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів (v0011201-11) та суми проведених з початку звітного року касових видатків та суми наданих/повернених кредитів загального (спеціального) фонду місцевого бюджету за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету (v0011201-11) та класифікації кредитування бюджету (v0011201-11) .
У графі 6 "Спеціальний фонд - план на звітний рік із урахуванням змін" проставляються:
за надходженнями - суми річного розпису доходів з урахуванням змін (крім власних надходжень). За власними надходженнями проставляються планові показники (без урахування показників у частині фінансування) з урахуванням змін, внесених до кошторисів. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на відповідних рахунках спеціального фонду, відкритих за субрахунками позабалансового обліку 9261 "Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів" (9142 "Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів") та 9282 "Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів" Плану рахунків (z0161-14) ;
за витратами - суми річного розпису з урахуванням змін, внесених до кошторисів за власними надходженнями розпорядників бюджетних коштів. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за субрахунками позабалансового обліку 9292 "Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів", 9142 "Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів" Плану рахунків (z0161-14) .
У графі 5 (8) "Загальний (Спеціальний) фонд - різниця (графа 4 (7) мінус графа 3 (6)" проставляється різниця між фактичними сумами виконання бюджету та показниками плану на звітний рік з урахуванням змін.
Статті 2580 "Надходження державних цільових фондів", 2581 "Надходження Пенсійного фонду України", 2582 "Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття" та 2583 "Надходження Фонду соціального страхування України" цього розділу звіту не заповнюються.
У статті 2561 "Офіційні трансферти - від органів державного управління" звіту місцевого бюджету відображаються отримані із державного бюджету міжбюджетні трансферти.
Кошти трансфертів, які передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету (реверсна дотація, субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів), відображаються як видатки у статті 2641 "Поточні трансферти - органам державного управління інших рівнів" та/або 2691 "Капітальні трансферти - органам державного управління інших рівнів", залежно від економічної суті.
Кошти трансфертів, які передаються між рівнями місцевих бюджетів, у звіті місцевого бюджету, який передає трансферт, відображаються як видатки у статті 2640 "Поточні трансферти" та/або 2690 "Капітальні трансферти" залежно від економічної суті. У звіті місцевого бюджету, який отримує трансферт, відображаються доходи у статті 2560 "Офіційні трансферти, з них" та видатки, проведені за рахунок цих коштів, у відповідних статтях залежно від економічної суті.
16. У формі № 3-дс "Звіт про рух грошових коштів" (z0103-10) інформація наводиться шляхом впорядкованого додавання сальдо відповідних субрахунків Плану рахунків (z0161-14) , що склалися на кінець відповідного звітного року. При складанні звіту слід керуватися Рекомендаціями щодо заповнення форми № 3-дс "Звіт про рух грошових коштів", наведеними у додатку 4 до цих Методичних рекомендацій.
У графі 3 "За звітний період" проставляються залишки коштів, що склалися на рахунках на кінець звітного року за результатами проведених операцій протягом звітного року.
У графі 4 "За аналогічний період попереднього року" проставляються залишки коштів, що склалися на рахунках на кінець попереднього року. У статті 3126 "кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів" відображаються суми трансфертів, які передаються до державного бюджету та повинні відповідати даним статті 2641 "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів" графи 4 "Загальний фонд - фактична сума виконання за звітний період" та статті 2691 "Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів" графи 7 "Спеціальний фонд - фактична сума виконання за звітний період" розділу III форми № 2-дс "Звіт про фінансові результати (z0103-10) ".
Стаття 3400 "Чистий рух коштів за звітний період" визначається як сума даних, відображених у статтях 3195 "Чистий рух коштів від операційної діяльності", 3295 "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та 3395 "Чистий рух коштів від фінансової діяльності".
У статті 3420 "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" відображається сума збільшення або зменшення (наводиться зі знаком "-") залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду тощо.
17. Форма № 4-дс "Звіт про власний капітал" (z0103-10) розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу.
Органами Казначейства заповнюються графи 5 "Фінансовий результат" та 9 "Разом" за такими статтями:
4000 "Залишок на початок року" відображаються суми фінансового результату на початок (не скоригований) звітного року. Дані у цій статті повинні відповідати даним статті 1420 графи 3 форми № 1-дс "Баланс" (z0103-10) на початок звітного періоду;
4020 "Виправлення помилок" та 4030 "Інші зміни" наводиться інформація про виявлені помилки або інші зміни фінансового результату на початок року;
4090 "Скоригований залишок на початок року" відображаються суми фінансового результату на початок звітного року після внесення відповідних коригувань;
4200 "Профіцит/дефіцит за звітний період" відображається сума профіциту або дефіциту бюджету за звітний рік. Дані у цій статті повинні відповідати даним статті 2790 "Профіцит/дефіцит за звітний період" за графами 4 "Загальний фонд - фактична сума виконання за звітний період" та 7 "Спеціальний фонд - фактична сума виконання за звітний період" форми № 2-дс "Звіт про фінансові результати" розділу III форми № 2-дс "Звіт про фінансові результати" (z0103-10) ;
4310 "Залишок на кінець року" відображаються суми фінансового результату на кінець року. Дані у цій статті повинні відповідати даним статті 1420 графи 4 форми № 1-дс "Баланс" (z0103-10) на кінець звітного періоду.

V. Порядок заповнення та строки подання органами Казначейства зведених показників консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів місцевих бюджетів

1. Проміжні (квартальні) та річні зведені показники консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів місцевих бюджетів складаються за формами затвердженими НП(С)БОДС 101 (z0103-10) .
2. Проміжні (квартальні) зведені показники консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів місцевих бюджетів складаються та подаються органами Казначейства за формами:
форма № 1-дс "Баланс" (z0103-10) ;
форма № 2-дс "Звіт про фінансові результати" (z0103-10) .
3. Річні зведені показники консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів місцевих бюджетів складаються та подаються органами Казначейства за формами:
форма № 1-дс "Баланс" (z0103-10) ;
форма № 2-дс "Звіт про фінансові результати" (z0103-10) ;
форма № 3-дс "Звіт про рух грошових коштів" (z0103-10) ;
форма № 4-дс "Звіт про власний капітал" (z0103-10) ;
форма № 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності" (z1539-17) (за Розділом VIII "Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів").
4. Управління Казначейства та головні управління Казначейства на підставі отриманих, перевірених та підписаних кваліфікованим електронним підписом проміжних (квартальних) та річних консолідованих фінансових звітів головних розпорядників коштів місцевих бюджетів (у тому числі головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, які не мають своєї мережі) формують зведені показники консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів місцевих бюджетів по кожному окремому бюджету шляхом впорядкованого додавання показників за усіма передбаченими графами та статтями.
5. Управління Казначейства зведені показники консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів місцевих бюджетів подають головним управлінням Казначейства у розрізі кожного бюджету та в строки, встановлені головними управліннями Казначейства.
6. Головні управління Казначейства формують зведені показники консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів місцевих бюджетів на підставі зведених показників консолідованої фінансової звітності, отриманих від управлінь Казначейства, з додаванням зведених показників консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, сформованих головними управліннями Казначейства, та подають до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.
7. Проміжні (квартальні) зведені показники консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів місцевих бюджетів подаються головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства:
за I квартал - до 1 червня;
за I півріччя - до 1 вересня;
за 9 місяців - до 1 грудня.
8. Річні зведені показники консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів місцевих бюджетів подаються головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства до 10 березня року наступного за звітним.
9. Зведені показники консолідовані фінансової звітності головних розпорядників коштів місцевих бюджетів формуються без урахування консолідованої фінансової звітності головних розпорядників бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

IV. Порядок формування Казначейством зведених показників консолідованої фінансової звітності бюджетів фондів та органів фондів

1. Річні зведені показники консолідованої фінансової звітності бюджетів фондів та органів фондів формується Казначейством на підставі консолідованої фінансової звітності бюджетів фондів та органів фондів шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності за всіма передбаченими графами та статтями за формами, затвердженими НП(С)БОДС 101 (z0103-10) .
2. Річні зведені показники консолідованої фінансової звітності бюджетів фондів та органів фондів формуються за формами:
форма № 1-дс "Баланс" (z0103-10) ;
форма № 2-дс "Звіт про фінансові результати (z0103-10) ";
форма № 3-дс "Звіт про рух грошових коштів" (z0103-10) ;
форма № 4-дс "Звіт про власний капітал" (z0103-10) .
Заступник директора
департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Х. Харпола
Додаток 1
до Методичних рекомендацій
щодо формування органами
Державної казначейської служби України
форм фінансової звітності

РЕКОМЕНДАЦІЇ

зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку про виконання бюджетів доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації

Субрахунок бухгалтерського обліку
Доходи та витрати за бюджетною класифікацією (v0011201-11)
Доходи за обмінними операціями
7131 "Доходи державного бюджету від наданих послуг",
7141 "Доходи місцевого бюджету від наданих послуг"
22010000 "Плата за надання адміністративних послуг"
7231 "Доходи державного бюджету від продажу майна",
7241 "Доходи місцевого бюджету від продажу майна"
30000000 "Доходи від операцій з капіталом (крім 34000000)",
24010000 "Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення)",
24040000 "Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення",
24050000 "Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів"
7331 "Фінансові доходи державного бюджету",
7341 "Фінансові доходи місцевого бюджету"
24110000 "Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій",
21040000 "Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету",
21050000 "Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів",
21010000 "Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність"
7431 (7441) "Інші доходи за обмінними операціями"
24160000 "Концесійні платежі"
Доходи за необмінними операціями
7531 (7541)
"Податкові надходження"
10000000 "Податкові надходження",
34000000 "Податки на фінансові операції та операції з капіталом"
7532 (7542) "Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)"
20000000 "Неподаткові надходження" (крім 21010000, 21040000, 21050000, 22010000, 24010000, 24040000, 24050000, 24110000, 24160000, 25000000)
7535 (7545) "Власні надходження бюджетних установ"
25000000 "Власні надходження бюджетних установ"
7533 (7543) "Трансферти"
40000000 "Офіційні трансферти"
7534 (7544) "Інші доходи за необмінними операціями"
50000000 "Цільові фонди"
Умовні доходи
7631 "Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів",
7641 "Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів"
4120 "Повернення внутрішніх кредитів",
4121 "Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів",
4122 "Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями",
4123 "Повернення інших внутрішніх кредитів",
4220 "Повернення зовнішніх кредитів"
7632 "Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування",
7642 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування"
401000 "Запозичення",
500000 "Надходження від приватизації державного майна",
601100 "Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів",
602000 "Зміни обсягів бюджетних коштів",
603000 "Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"
Витрати за обмінними операціями
8031 (8041) "Витрати на оплату праці"
2110 "Оплата праці"
8032 (8042) "Відрахування на соціальні заходи"
2120 "Нарахування на оплату праці"
8033 (8043) "Матеріальні витрати"
2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар",
2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали",
2230 "Продукти харчування",
2240 "Оплата послуг (крім комунальних)",
2260 "Видатки та заходи спеціального призначення",
2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"
8331 "Фінансові витрати державного бюджету",
8341 "Фінансові витрати місцевого бюджету"
2410 "Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань",
2420 "Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань"
8431 (8441) "Інші витрати за обмінними операціями"
2250 "Видатки на відрядження",
2280 "Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм",
3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування",
3120 "Капітальне будівництво (придбання)",
3130 "Капітальний ремонт",
3140 "Реконструкція та реставрація",
3150 "Створення державних запасів і резервів",
3160 "Придбання землі та нематеріальних активів",
3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"
Витрати за необмінними операціями
8531 (8541) "Трансферти"
2600 "Поточні трансферти",
2700 "Соціальне забезпечення",
3220 "Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів",
3230 "Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям",
3240 "Капітальні трансферти населенню"
8532 (8542) "Інші витрати за необмінними операціями"
2800 "Інші поточні видатки"
Умовні витрати
8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів",
8641 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів",
8644 "Надання кредитів з рахунків, відкритих в банках"
4110 "Надання внутрішніх кредитів",
4111 "Надання кредитів органам державного управління інших рівнів",
4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям",
4113 "Надання інших внутрішніх кредитів",
4210 "Надання зовнішніх кредитів"
8632 "Витрати державного бюджету за операціями з фінансування",
8642 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування"
402000 "Погашення",
601200 "Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів",
602000 "Зміни обсягів бюджетних коштів",
603000 "Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"
Заступник директора
департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Х. Харпола
Додаток 2
до Методичних рекомендацій
щодо формування органами
Державної казначейської служби України
форм фінансової звітності

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо заповнення форми № 1-дс "Баланс"

№ з/п
Назва рядка
Код рядка
Субрахунки відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (z0161-14)
, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за № 161/24938
Державний бюджет
Місцеві бюджети
1
2
3
4
5
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
-
-
-
1
Основні засоби:
1000
-
-
2
первісна вартість
1001
-
-
3
знос
1002
-
-
4
Інвестиційна нерухомість:
1010
-
-
5
первісна вартість
1011
-
-
6
знос
1012
-
-
7
Нематеріальні активи:
1020
-
-
8
первісна вартість
1021
-
-
9
накопичена амортизація
1022
-
-
10
Незавершені капітальні інвестиції
1030
-
-
11
Довгострокові біологічні активи:
1040
-
-
12
первісна вартість
1041
-
-
13
накопичена амортизація
1042
-
-
14
Запаси
1050
-
-
15
Виробництво
1060
-
-
16
Поточні біологічні активи
1090
-
-
17
Усього за розділом I
1095
-
-
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
-
-
-
18
Довгострокова дебіторська заборгованість
1100
Сальдо рахунків 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039
Сальдо рахунків 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049
19
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:
1110
Сальдо рахунків 2531, 2532, 2533
Сальдо рахунків 2541, 2542, 2543
20
цінні папери, крім акцій
1111
Сальдо рахунків 2532, 2533
Сальдо рахунків 2542, 2543
21
акції та інші форми участі в капіталі
1112
Сальдо рахунку 2531
Сальдо рахунку 2541
Поточна дебіторська заборгованість:
-
-
-
22
за розрахунками з бюджетом
1120
-
-
23
за розрахунками за товари, роботи, послуги
1125
-
-
24
за наданими кредитами
1130
Сальдо рахунків 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137
Сальдо рахунків 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147
25
за виданими авансами
1135
-
-
26
за розрахунками із соціального страхування
1140
-
-
27
за внутрішніми розрахунками
1145
Сальдо рахунків 2731, 2751
Сальдо рахунку 2741, 2751
28
інша поточна дебіторська заборгованість
1150
Сальдо рахунків 2138, 2158, 2159
Сальдо рахунків 2148, 2158, 2159
29
Поточні фінансові інвестиції
1155
Сальдо рахунку 2631, 2634 (в частині цінних паперів)
Сальдо рахунку 2641, 2644 (в частині цінних паперів)
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:
-
-
-
30
національній валюті, у тому числі в:
1160
-
-
31
касі
1161
-
-
32
казначействі
1162
-
-
33
установах банків
1163
-
-
34
дорозі
1164
-
-
35
іноземній валюті
1165
-
-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:
-
-
-
36
єдиному казначейському рахунку
1170
Сальдо рахунку 2451 (частково)
Сальдо рахунку 2451 (частково)
37
рахунках в установах банків, у тому числі в:
1175
Сума рядків (1176; 1177)
38
національній валюті
1176
Сальдо рахунків 2331, 2332 (3437+3438), 2334, 2335
Сальдо рахунків 2342 (3448+3449), 2344, 2345, 2347
39
іноземній валюті
1177
Сальдо рахунку 2331, 2332 (3436)
Сальдо рахунку 2341, 2342 (3447)
40
Інші фінансові активи
1180
Сальдо рахунків 2336, 2632, 2633, 2634 (крім цінних паперів)
Сальдо рахунків 2346, 2642, 2643, 2644 (крім цінних паперів)
41
Усього за розділом II
1195
Сума рядків (1100; 1110; 1130; 1145; 1150; 1155; 1170; 1175; 1180)
42
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
1200
-
-
43
БАЛАНС
1300
Рядок 1195
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
-
-
-
44
Внесений капітал
1400
-
-
45
Капітал у дооцінках
1410
-
-
46
Фінансовий результат
1420
Різниця рядків (1195; 1595)
Різниця рядків (1195; 1595)
47
Капітал у підприємствах
1430
-
-
48
Резерви
1440
-
-
49
Цільове фінансування
1450
-
-
50
Усього за розділом I
1495
Рядок 1420
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
-
-
-
Довгострокові зобов'язання:
-
-
-
51
за цінними паперами
1500
Сальдо рахунків 6031, 6032, 6434, 6435
Сальдо рахунків 6041, 6443
52
за кредитами
1510
Сальдо рахунків 6033, 6034
Сальдо рахунків 6042, 6043, 6643
53
інші довгострокові зобов'язання
1520
Сальдо рахунків 6035, 6036
Сальдо рахунків 6044, 6045
54
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
1530
Сальдо рахунків 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135
Сальдо рахунків 6141, 6142, 6143, 6144, 6145
Поточні зобов'язання:
-
-
-
55
за платежами до бюджету
1540
-
-
56
за розрахунками за товари, роботи, послуги
1545
-
-
57
за кредитами
1550
Сальдо рахунків 6136, 6137, 6138, 6139
Сальдо рахунків 6146, 6147, 6148, 6149, 6642
58
за одержаними авансами
1555
-
-
59
за розрахунками з оплати праці
1560
-
-
60
за розрахунками із соціального страхування
1565
-
-
61
за внутрішніми розрахунками
1570
Сальдо рахунків 6631, 6651
Сальдо рахунків 6641, 6651
62
інші поточні зобов'язання, з них:
1575
Сальдо рахунків 6431, 6432, 6433
Сальдо рахунків 6441, 6442
63
за цінними паперами
1576
Сальдо рахунків 6432, 6433
Сальдо рахунків 6442
64
Усього за розділом II
1595
Сума рядків (1500; 1510; 1520; 1530; 1550; 1570; 1575)
65
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1600
-
-
66
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
1700
-
-
67
БАЛАНС
1800
Сума рядків (1495; 1595)
Заступник директора
департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Х. Харпола
Додаток 3
до Методичних рекомендацій
щодо формування органами
Державної казначейської служби України
форм фінансової звітності

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо заповнення фактичних сум виконання розділу III форми № 2-дс "Звіт про фінансові результати"

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)*
№ з/п
Назва рядка
Код рядка
Код доходів та витрат за бюджетною класифікацією (v0011201-11)
Субрахунки відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (z0161-14)
, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за № 161/24938
Державний бюджет
Місцеві бюджети
1
2
3
4
5
6
ДОХОДИ
-
-
-
-
1
Податкові надходження
2530
10000000, 34000000
7531
7541
2
Неподаткові надходження
2540
2000000 (крім 21010000, 21040000, 21050000, 22010000, 24010000, 24040000, 24050000, 24110000, 24160000)
7532, 7535
7542, 7545
Сума рядків (2541; 2542; 2543; 2544)
3
Доходи від власності та підприємницької діяльності
2541
21000000 (крім 21010000, 21040000, 21050000)
7532
7542
4
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
2542
22000000 (крім 22010000)
7532
7542
5
Інші неподаткові надходження
2543
24000000 (крім 24010000, 24040000, 24050000, 24110000, 24160000)
7532
7542
6
Власні надходження бюджетних установ
2544
25000000
7535
7545
7
Доходи від операцій з капіталом
2550
30000000 (крім 34000000), 24010000, 24040000, 24050000
7231
7241
8
Офіційні трансферти, з них:
2560
40000000
7533
7543
9
від органів державного управління
2561
41010000, 41020000, 41030000,
7533
7543
10
Цільові фонди
2570
50000000
7534
7544
11
Надходження державних цільових фондів
2580
-
-
-
12
Надходження Пенсійного фонду України
2581
-
-
-
13
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
2582
-
-
-
14
Надходження Фонду соціального страхування України
2583
-
-
-
15
Інші надходження
2590
22010000, 24110000, 21040000, 21050000, 21010000, 24160000
7131, 7331, 7431
7141, 7341, 7441
16
Усього доходів
2600
-
Сума рядків (2530; 2540; 2550; 2560; 2570; 2580; 2590)
ВИТРАТИ
-
-
-
-
17
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2610
2100
8031, 8032
8041, 8042
18
Використання товарів і послуг
2620
2200
8033
8043
19
Обслуговування боргових зобов'язань
2630
2400
8331
8341
20
Поточні трансферти, з них:
2640
2600
8531
8541
21
органам державного управління інших рівнів
2641
2620
8531
8541
22
Соціальне забезпечення
2650
2700
8531
8541
23
Інші поточні видатки
2660
2800
8532
8542
24
Нерозподілені видатки
2670
9000, 5000
-
-
25
Придбання основного капіталу
2680
3100
8431
8441
26
Капітальні трансферти, з них:
2690
3200
8431, 8531
8441, 8541
27
органам державного управління інших рівнів
2691
3220
8531
8541
28
Внутрішнє кредитування
2700
4100
8631, 7631
7641, 8641, 8644
29
Зовнішнє кредитування
2710
4200
8631, 7631
7641, 8641, 8644
30
Усього витрат
2780
-
Сума рядків (2610; 2620; 2630; 2640; 2650; 2660; 2670; 2680; 2690; 2700; 2710)
31
Профіцит/дефіцит за звітний період
2790
-
Різниця рядків (2600; 2780)
____________
* заповнюється в розрізі аналітичних параметрів за кодами бюджетної класифікації (v0011201-11)
Заступник директора
департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Х. Харпола
Додаток 4
до Методичних рекомендацій
щодо формування органами
Державної казначейської служби України
форм фінансової звітності

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо заповнення форми № 3-дс "Звіт про рух грошових коштів"

№ з/п
Код рядка
Код доходів та витрат за бюджетною класифікацією (v0011201-11)
Субрахунки відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (z0161-14)
, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за № 161/24938
Державний бюджет
Місцеві бюджети
1
2
3
4
5
6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
-
-
-
-
Надходження від обмінних операцій:
-
-
-
-
1
бюджетні асигнування
3000
-
-
-
2
надходження від надання послуг (виконання робіт)
3005
22010000
Сальдо рахунку 7131
Сальдо рахунку 7141
3
надходження від продажу активів
3010
24010000, 24040000, 24050000
Сальдо рахунку 7231
Сальдо рахунку 7241
4
інші надходження від обмінних операцій
3015
24160000
Сальдо рахунку 7431
Сальдо рахунку 7441
Надходження від необмінних операцій:
-
-
-
-
5
податкові надходження
3020
10000000, 34000000
Сальдо рахунку 7531
Сальдо рахунку 7541
6
неподаткові надходження
3025
20000000 (крім 21010000, 21040000, 21050000, 22010000, 24010000, 24040000, 24050000, 24110000, 24160000)
Сальдо рахунку 7532, 7535
Сальдо рахунку 7542, 7545
7
трансферти, з них:
3030
40000000
Сальдо рахунку 7533
Сальдо рахунку 7543
8
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління
3031
41010000, 41020000, 41030000
Сальдо рахунку 7533
Сальдо рахунку 7543
9
надходження до державних цільових фондів
3040
-
-
-
10
інші надходження від необмінних операцій
3045
50000000
Сальдо рахунку 7534
Сальдо рахунку 7544
11
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями
3050
-
-
-
12
Інші надходження
3090
-
-
-
13
Усього надходжень від операційної діяльності
3095
-
Сума рядків (3005; 3010; 3015; 3020; 3025; 3030; 3045)
Витрати за обмінними операціями:
-
-
-
-
14
витрати на виконання бюджетних програм
3100
2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2260, 2270
Сальдо рахунку 8031, 8032, 8033
Сальдо рахунку 8041, 8042, 8043
15
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
3110
-
-
-
16
витрати з продажу активів
3115
-
-
-
17
інші витрати за обмінними операціями
3120
2250, 2280
Сальдо рахунку 8431
Сальдо рахунку 8441
Витрати за необмінними операціями:
-
-
-
-
18
трансферти, з них:
3125
2600, 2700, 3220, 3230, 3240
Сальдо рахунку 8531
Сальдо рахунку 8541
19
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів
3126
2620, 3220
Сальдо рахунку 8531
Сальдо рахунку 8541
20
інші витрати за необмінними операціями
3130
2800
Сальдо рахунку 8532
Сальдо рахунку 8542
21
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями
3135
-
-
-
22
Інші витрати
3180
-
-
-
23
Усього витрат від операційної діяльності
3190
-
Сума рядків (3100; 3120; 3125; 3130)
24
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
-
Різниця рядків (3095; 3190)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
-
-
-
Надходження від продажу:
-
-
-
25
фінансових інвестицій
3200
500000
Сальдо рахунку 7632 (у розрізі аналітичних параметрів)
Сальдо рахунку 7642 (у розрізі аналітичних параметрів)
26
основних засобів
3205
-
-
-
27
інвестиційної нерухомості
3210
-
-
-
28
нематеріальних активів
3215
-
-
-
29
незавершених капітальних інвестицій
3220
-
-
-
30
довгострокових біологічних активів
3225
-
-
-
31
Надходження цільового фінансування
3230
-
-
-
32
Інші надходження
3235
ККД 30000000, крім 34000000
Сальдо рахунку 7231
Сальдо рахунку 7241
Усього надходжень від інвестиційної діяльності
3240
-
Сума рядків (3200; 3235)
Витрати на придбання:
-
-
-
-
33
фінансових інвестицій
3245
-
-
-
34
основних засобів
3250
-
-
-
35
інвестиційної нерухомості
3255
-
-
-
36
нематеріальних активів
3260
-
-
-
37
незавершених капітальних інвестицій
3265
-
-
-
38
довгострокових біологічних активів
3270
-
-
-
39
Інші витрати
3285
3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210
Сальдо рахунку 8431
Сальдо рахунку 8441
40
Усього витрат від інвестиційної діяльності
3290
-
Сума рядків (3245; 3285)
41
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-
Різниця рядків (3240; 3290)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
-
-
Надходження від:
-
-
42
повернення кредитів
3300
4120,
4220
Сальдо рахунку 7631
Сальдо рахунку 7641
43
отримання позик
3305
401000
Сальдо рахунку 7632 (у розрізі аналітичних параметрів (звіряється з даними бюджетної звітності за розділом IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (v0011201-11)
)
Сальдо рахунку 7642 (у розрізі аналітичних параметрів (звіряється з даними бюджетної звітності за розділом IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (v0011201-11)
)
44
отримання відсотків (роялті)
3310
21010000, 21040000, 21050000, 24110000
Сальдо рахунку 7331
Сальдо рахунку 7341
45
Інші надходження
3340
601100
Сальдо рахунку 7632 (у розрізі аналітичних параметрів (звіряється з даними бюджетної звітності за розділом IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (v0011201-11)
)
Сальдо рахунку 7642 (у розрізі аналітичних параметрів (звіряється з даними бюджетної звітності за розділом IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (v0011201-11)
)
46
Усього надходжень від фінансової діяльності
3345
-
Сума рядків (3300; 3305; 3310; 3340)
Витрати на:
-
-
-
-
47
надання кредитів
3350
4110,
4210
Сальдо рахунку 8631
Сальдо рахунку 8641, 8644
48
погашення позик
3355
402000
Сальдо рахунку 8632 (у розрізі аналітичних параметрів (звіряється з даними бюджетної звітності за розділом IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (v0011201-11)
)
Сальдо рахунку 8642 (у розрізі аналітичних параметрів (звіряється з даними бюджетної звітності за розділом IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (v0011201-11)
)
49
сплату відсотків
3360
2410, 2420
Сальдо рахунку 8331
Сальдо рахунку 8341
50
Інші витрати
3380
601200
Сальдо рахунку 8632 (у розрізі аналітичних параметрів (звіряється з даними бюджетної звітності за розділом IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (v0011201-11)
)
Сальдо рахунку 8642 (у розрізі аналітичних параметрів (звіряється з даними бюджетної звітності за розділом IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (v0011201-11)
)
51
Коригування
3385
403000
-
-
52
Усього витрат від фінансової діяльності
3390
-
Сума рядків (3350; 3355; 3360; 3380; 3385)
53
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-
Різниця рядків (3345; 3390)
54
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-
Сума рядків (3195; 3295; 3395)
55
Залишок коштів на початок року
3405
602100
3231, 3431, 3432, 3433, 3434, 3436, 3437, 3438
3241, 3242, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3447, 3448, 3449
56
Залишок коштів отриманий
3410
-
-
-
57
Залишок коштів перерахований
3415
-
-
-
58
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3420
602300, 603000
-
-
59
Залишок коштів на кінець року
3425
602200
3135, 3231, 3431, 3432, 3433, 3434, 3436, 3437, 3438, (за виключенням дебетових залишків за субрахунком 4231)
3241, 3242, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3447, 3448, 3449
Заступник директора
департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Х. Харпола
( Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua )