БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.05.2020 № 36
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2020 р.
за № 551/34834

Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю

Відповідно до підпункту 1 пункту 8 Завдань і заходів з виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки, наведених у додатку 2 до Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1006), Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 116 (зі змінами), та Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1017, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 04 липня 2016 року № 2643, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2016 року за № 937/29067 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту молодіжної політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на вебсайті Міністерства молоді та спорту України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Міністр
молоді та спорту України
В. Гутцайт
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Міністра освіти і науки України
Л. Мандзій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
06 травня 2020 року № 36
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2020 р.
за № 551/34834

ЗМІНИ

до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю

1. У розділі III:
1) пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. У проекті беруть участь мінімум дві організації - по одній з України та Республіки Польща, які у спільному партнерстві можуть подати на конкурс лише одну заявку.";
2) у пункті 11 слова "кілька заявок" замінити словами "лише одну заявку та не можуть бути партнерами в більше ніж у трьох проектах".
2. У пункті 5 розділу IV цифри та слова "2-4 робочих дні" замінити
цифрами та словами "2-3 робочих дні".
3. Пункт 3 розділу V після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі, якщо за рішенням керівника закладу, установи, бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію, кошти на реалізацію проекту спрямовуються організації, яка є розпорядником бюджетних коштів закладу, установи місцевого бюджету, при цьому зазначена організація виступає третьою стороною договору про реалізацію проекту (проведення заходу).".
4. У пункті 11 розділу VI:
1) таблицю підпункту 2 викласти в такій редакції:
"
№ з/п
Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ учасників заходу, проекту
Стать
Місце проживання учасника заходу (населений пункт, адміністративно-територіальна одиниця), електронна пошта
Найменування організації
Місцезнаходження організації (населений пункт, адміністративно-територіальна одиниця, електронна пошта)
Підпис учасника заходу, проекту
1
2
3
4
5
6
7
";
2) доповнити пункт після підпункту 2 підпунктом 3 такого змісту:
"3) інформація про учасників, залучених до реалізації проекту (проведення заходу), яка затверджується керівником інституту громадянського суспільства, закладу, установи, за такою формою:
Кількість учасників, осіб
З них
З них, особи у віці
жінки
сільська молодь
особи з особливими потребами
14-15 років
16-17 років
18-25 років
26-35 років
Більше 35 років
усього
з них жінки
усього
з них жінки
усього
з них жінки
усього
з них жінки
усього
з них жінки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
".
У зв’язку з цим підпункти 3 і 4 вважати відповідно підпунктами 4 і 5.
5. У додатках до Порядку:
1) у додатку 1:
у розділі III слова
"М. П.
(за наявності)" виключити;
у розділі VII слова
"М. П. організації заявника (за наявності)" виключити;
2) у додатку 4 слова
"
___________________________
(посада керівника інституту
громадянського суспільства,
навчального закладу,
комунальної установи)
_____________
(підпис)
_________________
(ініціали, прізвище)
"
замінити словами
"
__________________________
(керівник відповідного профільного
структурного підрозділу
Мінмолодьспорту)
_____________
(підпис)
______________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
ПОГОДЖЕНО
_______________________________________________________
(посада керівника інституту громадянського суспільства, навчального закладу,
комунальної установи, який забезпечує погодження)
____________
(підпис)
_________________________________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
________________________
(дата)
";
3) У додатку 6 слова
"
Головний бухгалтер __________________
М. П.
_________
(підпис)
______________________
(ініціали, прізвище)
"
замінити словами
"
Головний бухгалтер
________________
(підпис)
__________________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
;
4) у додатку 7 слова
"
Керівник _________________________
М.П.
__________
(підпис)
_____________________
(ініціали, прізвище)
"
замінити словами
"
Керівник
__________________
(підпис)
__________________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
;
5) у тексті додатків відповідно слова "Прізвище, ініціали", "ініціали та прізвище", "ініціали, прізвище", та абревіатуру "П.І.Б." замінити словами "Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ".
Директорка департаменту
молодіжної політики
І. Бєляєва