БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
НАКАЗ
02.07.2020 № 21

Про внесення змін до Розподілу функціональних обов'язків між Головою НКРЕКП, членами НКРЕКП та керівником апарату

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , "Про державну службу" (889-19) , з метою забезпечення ефективної діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Розподілу функціональних обов'язків між Головою НКРЕКП, членами НКРЕКП та керівником апарату (vn017874-18) , затвердженого наказом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 червня 2018 року № 17, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова НКРЕКП
В.Тарасюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
06.06.2018 № 17
(у редакції наказу НКРЕКП
від 02.07.2020 № 21)

РОЗПОДІЛ

обов'язків між Головою НКРЕКП, членами НКРЕКП та керівником апарату

1. Голова НКРЕКП:
1.1 очолює НКРЕКП;
1.2 спрямовує та координує діяльність НКРЕКП на виконання завдань, визначених Законом України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) та іншими нормативно-правовими актами, щодо забезпечення реалізації державної політики у сферах енергетики та комунальних послуг;
1.3 представляє НКРЕКП у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадянами, громадськими об’єднаннями, а також з міжнародними установами та організаціями;
1.4 на вимогу Верховної Ради України, але не менше одного разу на рік, звітує перед Верховною Радою України про діяльність Регулятора;
1.5 бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;
1.6 головує на засіданнях НКРЕКП та підписує від імені НКРЕКП постанови і розпорядження;
1.7 призначає члена НКРЕКП, уповноваженого виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності;
1.8 здійснює реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;
1.9 координує роботу членів НКРЕКП та розподіляє обов'язки між ними за напрямами щодо виконання покладених на НКРЕКП завдань відповідно до Регламенту НКРЕКП;
1.10 затверджує структуру, штатний розпис та кошторис НКРЕКП;
1.11 координує діяльність з узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, та вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;
1.12 організовує роботу НКРЕКП з питань:
регуляторної діяльності та адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, та вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;
формування та забезпечення реалізації єдиної державної правової політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення;
підготовки рішень НКРЕКП, які мають ознаки регуляторного акта, та реалізації державної правової політики з адаптації законодавства України з питань природних монополій та суміжних ринків до законодавства Європейського Союзу;
співпраці з Верховною Радою України;
захисту інтересів держави, споживачів, суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках на підставах, передбачених законодавством, у судових органах;
розробки порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень НКРЕКП;
1.13 затверджує положення про самостійні структурні підрозділи НКРЕКП, Юридичний департамент, Управління інформації та комунікацій, Режимно-секретний сектор, структурні підрозділи, які функціонують у їх складі, та посадові інструкції працівників;
1.14 безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність Юридичного департаменту, Управління інформації та комунікацій, Режимно-секретного сектору;
1.15 здійснює інші повноваження, передбачені Законом України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) .
2. Члени НКРЕКП у своїй діяльності керуються Конституцією України (254к/96-ВР) , Законом України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , іншими законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та спрямовують свою діяльність на вирішення завдань із:
2.1 забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
2.2 сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів;
2.3 сприяння інтеграції ринків електричної енергії, природного газу України з відповідними ринками інших держав, зокрема в рамках Енергетичного Співтовариства, співпраці з Радою регуляторів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та національними регуляторами енергетики інших держав;
2.4 забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами;
2.5 сприяння транскордонній торгівлі електричною енергією та природним газом, забезпечення інвестиційної привабливості для розвитку інфраструктури;
2.6 реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг;
2.7 сприяння впровадженню заходів з енергоефективності, збільшенню частки виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії та захисту навколишнього природного середовища;
2.8 створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
2.9 сприяння розвитку конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;
2.10 інших завдань, передбачених законом.
3. Член НКРЕКП Бабій Ольга Андріївна:
3.1 забезпечує діяльність НКРЕКП із стратегічного, поточного планування розвитку системи державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках; з питань міжнародного співробітництва; забезпечення виконання міжнародних зобов’язань, зокрема щодо реформування енергетичних ринків України, а також з питань енергоефективності; у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, встановлення тарифів на комунальні послуги у цій сфері, здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності, проведенню розслідувань порушень щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу;
3.2 організовує роботу НКРЕКП з питань:
забезпечення координації роботи НКРЕКП з питань євроінтеграції, реалізації вимог Угоди про асоціацію Україна - ЄС та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (994_926) , а також участі у підготовці проєктів міжнародних договорів України;
забезпечення та координації роботи в НКРЕКП щодо транспозиції та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері енергетики;
аналітичного забезпечення та координації роботи в НКРЕКП щодо розвитку регульованих ринків з урахуванням міжнародного досвіду та зобов’язань у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (994_926) ;
аналітичного забезпечення роботи в НКРЕКП щодо вдосконалення системи цінового (тарифного) регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг з урахуванням міжнародного досвіду та зобов’язань у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (994_926) ;
забезпечення моніторингу та аналізу сегментів ринку електричної енергії відповідно до міжнародних зобов’язань, у тому числі системного збору та аналізу інформації за результатами діяльності суб’єктів електроенергетики, визначення показників та індикаторів стану певних сегментів ринку;
координації роботи в НКРЕКП з моніторингу та регулювання якості послуг;
встановлення загальних та гарантованих стандартів якості послуг, компенсацій споживачам за недотримання стандартів якості послуг, здійснення моніторингу та аналізу за їх дотриманням;
регулювання та моніторингу виконання вимог з відокремлення та незалежності оператора системи передачі електричної енергії, операторів систем розподілу електричної енергії;
підготовки річного звіту про діяльність НКРЕКП;
підготовки річного плану діяльності НКРЕКП;
підготовки звітів з моніторингу ринку електричної енергії за результатами аналізу регуляторної звітності;
координації та організації роботи з питань економічного та фінансового аналізу діяльності ліцензіатів НКРЕКП та прогнозування у сферах енергетики та комунальних послуг;
регулювання платіжно-розрахункових відносин у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відповідно до законодавства;
встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення та комунальних послуг в цій сфері для суб'єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;
організації схвалення інвестиційних програм суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;
здійснення заходів щодо обмеження впливу суб’єктів природних монополій на державну політику з метою забезпечення ефективного функціонування сфери централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
визначення умов доступу до товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
розгляду звернень, врегулювання спорів та надання роз'яснень з питань проведення цінової і тарифної політики у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для суб'єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;
забезпечення створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
забезпечення співпраці НКРЕКП з Громадською радою при НКРЕКП;
взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що стосуються стратегічного розвитку та сфери централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та належать до компетенції НКРЕКП та участі у підготовці проектів міжнародних договорів України;
здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;
здійснення розслідувань порушень щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу;
співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) з питань захисту прав споживачів у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
здійснення контролю за:
додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності,
додержанням ліцензіатами законодавства у відповідних сферах;
виконання заходів щодо запобігання порушенням ліцензіатами ліцензійних умов;
розробки:
нормативно-правових актів, необхідних для організації та здійснення моніторингу ринку електричної енергії;
нормативно-правових актів, необхідних для регулювання якості послуг та компенсації у випадку їх недотримання;
вимог щодо заборони та запобігання зловживанням на енергетичних ринках;
нормативно-правових актів, необхідних для транспозиції та імплементації законодавства ЄС в рамках виконання зобов’язань у відповідності до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (994_926) ;
нормативно-правових актів з питань реалізації положень Закону України "Про ринок електричної енергії" (2019-19) ;
порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,
порядків формування інвестиційних програм суб'єктів природних монополій у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,
визначення умов доступу до товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,
нормативно-правових актів з питань визначення показників надійності та комерційної якості надання послуг суб’єктами природних монополій у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,
порядків контролю за дотриманням ліцензійних умов,
порядку розслідування порушень щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу,
правил організації звітності у сферах енергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення та нафтогазовому комплексі, що подається суб’єктами господарювання до НКРЕКП;
3.3 спрямовує, координує та контролює діяльність Департаменту стратегічного розвитку та планування, Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, Департаменту ліцензійного контролю та територіальних органів НКРЕКП;
3.4 погоджує положення про Департамент стратегічного розвитку та планування, Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, Департамент ліцензійного контролю та територіальні органи НКРЕКП, затверджує положення про структурні підрозділи, які функціонують у їх складі, та посадові інструкції працівників.
4. Член НКРЕКП Кайдаш Руслан Юрійович:
4.1 забезпечує діяльність НКРЕКП у формуванні та реалізації єдиної державної цінової та тарифної політики на ринку електричної енергії та забезпечує діяльність НКРЕКП з державного регулювання в частині ліцензування господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, у нафтогазовому комплексі;
4.2 організовує роботу НКРЕКП з питань:
формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері електроенергетики;
ліцензування господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, у нафтогазовому комплексі відповідно до вимог чинного законодавства;
формування та ведення реєстрів суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється НКРЕКП, об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій);
надання послуг із сертифікації операторів системи передачі електричної енергії та газотранспортної системи;
участі у здійсненні моніторингу за дотриманням оператором системи передачі, оператором газотранспортної системи вимог про відокремлення і незалежність;
необхідності проведення перевірки дотримання оператором системи передачі, оператором газотранспортної системи вимог про відокремлення і незалежність;
розгляду звернень, врегулювання спорів та надання роз'яснень з питань проведення цінової і тарифної політики у сфері електроенергетики в межах компетенції;
участі у проведенні розслідувань порушень щодо функціонування ринку електричної енергії;
взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що стосуються тарифної і цінової політики у сфері електроенергетики та належать до компетенції НКРЕКП, та участі у підготовці проєктів міжнародних договорів України;
співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) щодо формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері електроенергетики та ліцензування;
установлення:
цін (тарифів) на електричну енергію, її передачу, розподіл та постачання, на послуги постачальника універсальної послуги, постачальника "останньої надії", з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;
розробки:
методики (порядку) формування цін на універсальні послуги,
методики розрахунку ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг,
методики (порядку) формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником "останньої надії",
методики розрахунку ціни (тарифу) на послуги постачальника "останньої надії",
методик (порядків) встановлення (формування) тарифів на послуги з передачі електричної енергії,
методик (порядків) встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії,
методики (порядку) формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління,
ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, у нафтогазовому комплексі,
порядку сертифікації операторів системи передачі на ринках електричної енергії та газу;
4.3 погоджує положення про управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики (спільно з членом НКРЕКП Коваленко Д.В.) та Управління ліцензування, затверджує положення про структурні підрозділи, які функціонують у їх складі, та посадові інструкції працівників;
4.4 безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики та Управління ліцензування.
5. Член НКРЕКП Коваленко Дмитро Віталійович:
5.1 забезпечує діяльність НКРЕКП у формуванні та реалізації єдиної державної інвестиційної політики та технічного розвитку на ринку електричної енергії, у сфері виробництва електроенергії з альтернативних та відновлюваних джерел, комбінованого виробництва, атомної генерації та здійснення моніторингу ринку електричної енергії;
5.2 організовує роботу НКРЕКП з питань:
стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії;
регулювання платіжно-розрахункових відносин на ринку електричної енергії;
організації схвалення інвестиційних програм суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері електроенергетики, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;
визначення критеріїв визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги;
сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва електричної та теплової енергії;
розгляду звернень, врегулювання спорів та надання роз'яснень з питань проведення цінової і тарифної політики у сфері електроенергетики, функціонування ринку електричної енергії в межах компетенції;
участі у проведенні розслідувань порушень щодо функціонування ринку електричної енергії;
взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що стосуються тарифної та інвестиційної політики у сфері електроенергетики та належать до компетенції НКРЕКП, та участі у підготовці проєктів міжнародних договорів України;
сприяння ефективному функціонуванню ринку електричної енергії на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;
затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, що надається гарантованим покупцем та постачальником універсальних послуг;
затвердження розміру фіксованого платежу за участь на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку та тарифу на здійснення операцій з купівлі-продажу електричної енергії на цих ринках;
затвердження кошторису гарантованого покупця;
розробки рішень НКРЕКП щодо врегулювання заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії;
співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) щодо формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері електроенергетики;
забезпечення здійснення моніторингу ефективності роботи ринку електричної енергії, рівня цін на організованих сегментах ринку електричної енергії, моніторингу здійснення міжнародної торгівлі електричною енергією та розподілу пропускної спроможності;
участі у здійсненні моніторингу безпеки постачання електричної енергії та сприяння розвитку безпечної, надійної та ефективно функціонуючої ОЕС України;
сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва та постачання електричної енергії;
координації та організації роботи з питань економічного аналізу та прогнозування на ринку електроенергетики;
установлення:
економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах,
"зеленого" тарифу для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії,
державної регульованої ціни на електричну енергію для суб’єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях,
алгоритму розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання,
тарифів на теплову, що виробляється на теплоелектроцентралях, ГЕС, ГАЕС, ТЕС, АЕС та когенераційних установках,
ставок плати за приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання;
переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання;
розробки:
порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері електроенергетики,
методики (порядку) формування кошторису гарантованого покупця; порядку формування інвестиційних програм у сфері електроенергетики,
методик (порядків) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу;
методик (порядків) формування цін на допоміжні послуги;
порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж,
кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу, кодексу комерційного обліку електричної енергії;
запровадження, здійснення моніторингу та контролю державної підтримки на ринку електричної енергії та вдосконалення функціонування системи державної допомоги;
формування та здійснення контролю за функціонуванням механізму покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку;
5.3 погоджує положення про Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики (спільно з членом НКРЕКП Кайдашем Р.Ю.), управління інвестиційної політики та технічного розвитку та управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, Департамент енергоринку, відділу нормативного забезпечення автоматизованих систем Управління інноваційних технологій, Управління інноваційних технологій (спільно з керівником апарату Кострикіним О.В.) та затверджує положення про структурні підрозділи, які функціонують у їх складі, та посадові інструкції працівників;
5.4 безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність управління інвестиційної політики та технічного розвитку та управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, Департаменту енергоринку, відділу нормативного забезпечення автоматизованих систем Управління інноваційних технологій.
6. Член НКРЕКП Кривенко Оксана Олександрівна:
6.1. забезпечує діяльність НКРЕКП у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сферах функціонування ринку природного газу, нафти та нафтопродуктів та діяльності з транспортування інших речовин трубопровідним транспортом;
6.2. організовує роботу НКРЕКП з питань:
здійснення заходів щодо обмеження впливу суб’єктів природних монополій на державну політику з метою забезпечення ефективного функціонування ринку природного газу;
здійснення моніторингу, передбаченого Законом України "Про ринок природного газу" (329-19) ;
забезпечення створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури ринку природного газу;
організації затвердження та моніторингу виконання планів розвитку газотранспортних та газорозподільних систем, газосховищ та установки LNG, надання у щорічному звіті НКРЕКП їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;
визначення ступеня кваліфікації споживачів природного газу;
встановлення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, здійснення моніторингу та аналізу за їх дотриманням, надання роз’яснень щодо їх застосування, порядку здійснення компенсації за недотримання цих стандартів;
розгляду звернень, врегулювання спорів та надання роз'яснень з питань проведення тарифної політики на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів у межах компетенції;
участі у проведенні розслідувань порушень щодо функціонування ринку природного газу;
взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що стосуються регулювання ринку природного газу та належать до компетенції НКРЕКП, та участі у підготовці проєктів міжнародних договорів України;
співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) з питань захисту прав споживачів НКРЕКП у нафтогазовій галузі;
установлення:
тарифів на послуги транспортування природного газу для споживачів України для точок входу і точок виходу, на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для точок входу і точок виходу,
тарифів на послуги розподілу природного газу,
тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу,
тарифів на транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів та аміаку;
розробки:
порядків (методик) формування тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів та діяльність з транспортування інших речовин трубопровідним транспортом,
правил для постачальника "останньої надії" як частини правил постачання природного газу, у тому числі правил для визначення ціни природного газу, що постачається таким постачальником, відповідно до Закону України "Про ринок природного газу" (329-19) ,
кодексів газотранспортних систем, кодексу газорозподільних систем, кодексів газосховищ та кодексу установки LNG,
правил балансування як частини кодексу відповідної газотранспортної системи (у тому числі методології визначення платежів, пов’язаних із балансуванням), що мають бути справедливими, недискримінаційними, обумовленими об’єктивними чинниками та такими, що створюють економічні стимули для балансування обсягів закачування і відбору природного газу самими замовниками,
правил постачання природного газу,
правил розподілу потужності та врегулювання перевантажень транскордонних газопроводів як частини кодексу газотранспортної системи,
порядку формування інвестиційних планів,
нормативно-правових актів з питань відшкодування збитків унаслідок порушення Правил постачання природного газу (z1382-15) ;
6.3 погоджує положення про Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, затверджує положення про структурні підрозділи, які функціонують у його складі, та посадові інструкції працівників;
6.4 безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері.
7. Член НКРЕКП Магда Олексій Іванович:
7.1 забезпечує діяльність НКРЕКП із захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії; у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері теплопостачання, встановлення тарифів на комунальні послуги у цій сфері;
7.2 організовує роботу НКРЕКП з питань:
оперативного моніторингу функціонування роздрібного ринку електричної енергії, у тому числі діяльності суб’єктів електроенергетики та їх взаємовідносин зі споживачами електричної енергії, дотримання умов та процедур розгляду звернень споживачів електричної енергії з питань продажу електричної енергії та надання пов’язаних з цим послуг;
врегулювання спорів між учасниками роздрібного ринку електричної енергії;
участі у проведенні розслідувань порушень щодо функціонування ринку електричної енергії;
захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії;
сприяння ефективному функціонуванню роздрібного ринку електричної енергії на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;
регулювання платіжно-розрахункових відносин у сфері теплопостачання відповідно до законодавства;
встановлення тарифів на комунальні послуги, на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;
організації схвалення інвестиційних програм суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;
здійснення заходів щодо обмеження впливу суб’єктів природних монополій на державну політику з метою забезпечення ефективного функціонування сфери транспортування теплової енергії;
визначення умов доступу до товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій у сфері транспортування теплової енергії;
сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва та постачання теплової енергії;
розгляду звернень, врегулювання спорів та надання роз'яснень з питань проведення цінової і тарифної політики у сфері теплопостачання;
забезпечення створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури у сфері теплопостачання;
взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що стосуються роздрібного ринку електричної енергії, сфери теплопостачання та належать до компетенції НКРЕКП, та участі у підготовці проєктів міжнародних договорів України;
співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) з питань захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії та у сфері теплопостачання;
розробки:
нормативно-правових актів з регулювання відносин на роздрібному ринку електричної енергії, у тому числі:
правил роздрібного ринку електричної енергії та типових форм договорів,
правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів,
правил врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;
порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері теплопостачання,
порядків формування інвестиційних програм суб'єктів природних монополій та суб'єктів, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері теплопостачання,
правил користування тепловою енергією та типових форм договорів,
реєстру нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію,
визначення умов доступу до товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій у сфері транспортування теплової енергії,
нормативно-правових актів з питань визначення показників надійності та комерційної якості надання послуг суб’єктами природних монополій у сфері транспортування теплової енергії;
7.3 спрямовує, координує та контролює діяльність Департаменту роздрібного ринку електричної енергії, Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання;
7.4 погоджує положення про Департамент роздрібного ринку електричної енергії, Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання, затверджує положення про структурні підрозділи, які функціонують у їх складі, та посадові інструкції працівників.
8. Керівник апарату:
8.1 очолює апарат НКРЕКП, виконує повноваження керівника державної служби в НКРЕКП, здійснює забезпечення діяльності НКРЕКП, організацію поточної роботи, пов’язаної зі здійсненням повноважень НКРЕКП;
8.2 організовує роботу НКРЕКП та забезпечує її діяльність, а саме:
забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань НКРЕКП та подає їх на розгляд Голові НКРЕКП;
організовує та контролює виконання НКРЕКП Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів НКРЕКП та доручень Голови, членів НКРЕКП, звітує про їх виконання;
подає Голові НКРЕКП для затвердження річний план діяльності НКРЕКП;
забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки і реалізацію державної політики з питань цивільної оборони (цивільного захисту);
у межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання корупції, контроль за їх здійсненням у НКРЕКП;
підписує штатний розпис та кошторис НКРЕКП;
здійснює планування роботи з персоналом державного органу, у тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України "Про державну службу" (889-19) ;
призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до Закону України "Про державну службу" (889-19) ;
присвоює ранги державним службовцям НКРЕКП, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";
забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців НКРЕКП та працівників НКРЕКП, які не є державними службовцями;
здійснює планування навчання персоналу державного органу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону України "Про державну службу" (889-19) ;
виконує функції роботодавця стосовно працівників НКРЕКП, які не є державними службовцями;
здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в НКРЕКП;
розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";
приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", та працівників НКРЕКП, які не є державними службовцями;
вносить подання щодо представлення в установленому порядку службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", та працівників НКРЕКП, які не є державними службовцями, до відзначення державними нагородами України;
здійснює забезпечення, у межах фінансування НКРЕКП, належних умов та матеріально-технічне забезпечення для виконання працівниками НКРЕКП своїх службових обов’язків;
здійснює організацію діяльності з господарського обслуговування приміщення НКРЕКП, утримання його в належному стані відповідно до санітарних норм і правил та дотримання техніки безпеки;
здійснює організацію підготовки проєкту кошторису НКРЕКП, бюджетного запиту НКРЕКП, заходів щодо здійснення державних закупівель, укладання господарських договорів;
очолює Тендерний комітет, комісію з прийняття на баланс, списання та інвентаризації активів та зобов’язань НКРЕКП;
здійснює організацію комп’ютерного забезпечення та нормативного забезпечення автоматизованих систем обліку та технічного захисту інформації;
організовує роботу з питань розвитку та належного функціонування системи документообігу в НКРЕКП;
здійснює організацію проведення засідань НКРЕКП, консультативних та інших дорадчих органів;
координує роботу з підготовки рішень НКРЕКП;
здійснює заходи щодо проведення експертизи цінності документів, які розробляються та зберігаються в НКРЕКП, та їх знищення, передачі до державного архіву;
здійснює заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю, організації прийому громадян, забезпечення захисту персональних даних;
координує роботу щодо своєчасного розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної влади, правоохоронних органів, доручень Голови та членів НКРЕКП;
забезпечує доступ до публічної інформації;
організовує роботу щодо підтримки офіційного вебсайту НКРЕКП та його наповнення і технічного супроводження, оприлюднення інформації, що стосується діяльності НКРЕКП;
8.3 видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції;
8.4 має право підпису банківських розрахунково-платіжних, бухгалтерських, фінансових документів, звітів до відповідних органів, господарських договорів, документів, пов’язаних з використанням товарно-матеріальних цінностей НКРЕКП;
8.5 має право без спеціальних дозволів представляти НКРЕКП у суді як юридичну особу в цивільно-правових відносинах, з питань кадрової політики, господарської та фінансової діяльності;
8.6 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства;
8.7 спрямовує, координує та контролює діяльність:
Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності;
Управління роботи з персоналом;
Управління адміністративної діяльності;
Управління інноваційних технологій (крім відділу нормативного забезпечення автоматизованих систем);
Управління державним майном;
Сектору контролю за виконавською дисципліною;
Сектору аналітично-організаційної роботи;
головного спеціаліста із внутрішнього аудиту;
головного спеціаліста із питань запобігання та виявлення корупції;
головного спеціаліста із питань мобілізаційної роботи;
8.8 затверджує положення про Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності, Управління роботи з персоналом, Управління адміністративної діяльності, Управління інноваційних технологій, Управління державним майном, Сектор контролю за виконавською дисципліною, Сектор аналітично-організаційної роботи, положення про структурні підрозділи, які функціонують у їх складі, посадові інструкції головного спеціаліста із питань запобігання та виявлення корупції, головного спеціаліста із внутрішнього аудиту, головного спеціаліста із питань мобілізаційної роботи.
9. Порядок взаємозаміщення членів НКРЕКП та керівника апарату визначений у додатку до Розподілу функціональних обов'язків між Головою НКРЕКП, членами НКРЕКП та керівником апарату.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк
Додаток
до Розподілу функціональних обов'язків
між Головою НКРЕКП, членами НКРЕКП
та керівником апарату

ПОРЯДОК

взаємозаміщення членів НКРЕКП та керівника апарату

У разі відсутності члена НКРЕКП:
Його обов’язки виконує член НКРЕКП:
Бабій О.А.
Магда О.І., у разі відсутності - Коваленко Д.В.
Кайдаша Р.Ю.
Коваленко Д.В., у разі відсутності - Магда О.І.
Коваленка Д.В.
Кайдаш Р.Ю., у разі відсутності - Магда О.І.
Кривенко О.О.
Тарасюк В.В., у разі відсутності - Коваленко Д.В.
Магди О.І.
Бабій О.А., у разі відсутності - Кайдаш Р.Ю.
керівника апарату
Директор Юридичного департаменту, у разі відсутності - Директор Департаменту ліцензійного контролю.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк