БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.06.2020 № 1159

Про затвердження Положення про відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації

Відповідно до абзацу першого пункту 9 та підпункту 19 пункту 11 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (459-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (зі змінами) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
І. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
19 червня 2020 року № 1159

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації

1. Загальні положення

1.1. Відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, наказами Мінекономіки, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Основними завданнями відділу є:
забезпечення оперативного та об'єктивного інформування громадськості про діяльність Мінекономіки;
організація проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації економічної політики держави шляхом проведення круглих столів, семінарів, конференцій, публічних обговорень за участю представників органів виконавчої влади та громадськості;
організація підготовки та проведення публічних заходів Мінекономіки із залученням громадськості та засобів масової інформації;
здійснення інформування про діяльність Мінекономіки в засобах масової інформації та в мережі Інтернет.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
організовує та координує супроводження прес-конференцій, брифінгів, інтерв'ю посадових осіб Мінекономіки;
розробляє плани інформаційного супроводження діяльності Мінекономіки, готує медіаплани;
забезпечує здійснення фотозйомки публічних заходів, що проводяться в Мінекономіки, оперативне розповсюдження фото- та відеоматеріалів про ці заходи;
проводить акредитацію представників засобів масової інформації;
сприяє засобам масової інформації у висвітленні діяльності Мінекономіки, надає допомогу в підготовці публікацій, радіо- та телематеріалів стосовно пріоритетних напрямів діяльності Мінекономіки, робочих поїздок та офіційних візитів керівництва Мінекономіки;
опрацьовує та погоджує матеріали, надані іншими структурними підрозділами Мінекономіки, для розміщення їх у засобах масової інформації та мережі Інтернет;
забезпечує інформаційну підтримку рубрик "Прес-центр" та "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Мінекономіки в мережі Інтернет;
забезпечує наповнення та інформаційну підтримку офіційних сторінок Мінекономіки в мережі Інтернет;
забезпечує взаємодію з громадською радою при Мінекономіки, сприяє її діяльності;
з метою інформування керівництва Мінекономіки проводить моніторинг публікацій у засобах масової інформації;
здійснює координацію проведення структурними підрозділами Мінекономіки консультацій з громадськістю, надає їм організаційну та методичну допомогу;
готує орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на рік;
організовує здійснення заходів щодо сприяння проведенню громадської експертизи діяльності Мінекономіки;
взаємодіє з відповідними структурними підрозділами Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, державних установ та організацій;
розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:
отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки, зокрема інформаційно-аналітичні матеріали;
ініціювати залучення спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);
ініціювати скликання нарад та утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;
ініціювати одержання інформації, документів і матеріалів від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
за дорученням керівництва брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.
4.3. Начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;
погоджує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності відділу, які подаються на підпис керівництву Мінекономіки;
у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономіки, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;
з питань, що належать до сфери діяльності відділу, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, які використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономіки або надання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономіки;
співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономіки з питань, які потребують спільного вирішення;
забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях відділу та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;
контролює додержання державними службовцями відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
за дорученням керівництва Міністерства представляє Мінекономіки в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації.
Виконання обов'язків тимчасово відсутнього начальника відділу забезпечується заступником начальника відділу зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації.
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )