БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.06.2020 № 1132

Про затвердження положень про структурні підрозділи управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу:
відділ економіки соціальної сфери та державного нагляду у сфері страхування на випадок безробіття;
відділ економіки гуманітарної сфери;
відділ ліцензування з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Державний секретар
О. Черних
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
16 червня 2020 року № 1132

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економіки соціальної сфери та державного нагляду у сфері страхування на випадок безробіття управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу

1. Загальні положення

1.1. Відділ економіки соціальної сфери та державного нагляду у сфері страхування на випадок безробіття у складі управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, положенням про управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу, а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:
участь у визначенні економічних засад державної політики та проведенні аналізу економічної ситуації в соціальній сфері та оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток, розробленні та здійсненні заходів з формування та реалізації державної політики стосовно доходів населення, розробленні пропозицій щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів і нормативів, проведенні аналізу економічної складової державної міграційної політики;
здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у частині забезпечення відповідності законодавству рішень правлінь Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
бере участь у проведенні аналізу економічної ситуації у соціальній сфері та оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток;
проводить аналіз економічних показників діяльності у сфері соціального розвитку, розроблення пропозицій щодо підвищення їх ефективності;
готує висновки до проектів нормативно-правових актів, які надійшли від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у сферах охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, надання соціальних послуг населенню та соціального захисту осіб з інвалідністю; з питань оздоровлення та відпочинку дітей, демографії, доходів населення, заробітної плати, ринку праці та соціальної підтримки;
формує натуральні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для визначення прожиткового мінімуму;
погоджує структуру органів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, граничну чисельність працівників, схему посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські витрати фонду;
бере участь у розробленні пропозицій щодо подальшого реформування систем пенсійного забезпечення та загальнообов'язкового державного соціального страхування;
розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань розвитку соціальної сфери;
бере участь у громадських обговореннях щодо наслідків проведення економічної політики у соціальній сфері;
забезпечує підготовку матеріалів для інформування Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України та громадськості про діяльність Мінекономіки з питань, що належать до компетенції відділу;
здійснює інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;
за дорученням керівництва управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу - начальник відділу економіки соціальної сфери та державного нагляду у сфері страхування на випадок безробіття (далі - заступник начальника управління - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу.
4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, начальника управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує участь у підготовці пропозицій стосовно реалізації державної економічної політики у сферах охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, надання соціальних послуг населенню та соціального захисту осіб з інвалідністю; з питань оздоровлення та відпочинку дітей, демографії, доходів населення, заробітної плати, ринку праці та соціальної підтримки на основі аналізу стану і тенденцій їх розвитку;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, погоджує їх посадові інструкції;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
за дорученням керівництва Мінекономіки, начальника управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;
виконує обов'язки начальника управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу в разі його тимчасової відсутності.
4.5. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
16 червня 2020 року № 1132

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економіки гуманітарної сфери управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу

1. Загальні положення

1.1. Відділ економіки гуманітарної сфери у складі управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, положенням управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу, а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:
забезпечення формування та реалізація державної політики з питань формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, здійснення координації робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;
участь у визначенні економічних засад державної політики та проведенні аналізу економічної ситуації в гуманітарній сфері та оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток.
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
проводить аналіз економічних показників діяльності у сфері гуманітарного розвитку, розроблення пропозицій щодо підвищення їх ефективності;
готує висновки до проектів нормативно-правових актів, які надходять від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у сферах освіти, культури і мистецтва, засобів масової інформації, фізичної культури та спорту;
розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб та здійснює координацію робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;
розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань розвитку гуманітарної сфери;
бере участь у громадських обговореннях щодо наслідків проведення економічної політики у гуманітарній сфері;
забезпечує підготовку матеріалів для інформування Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України та громадськості про діяльність Мінекономіки з питань, що належать до компетенції відділу;
здійснює інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;
за дорученням керівництва управління брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу економіки гуманітарної сфери (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу.
4.4. Начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та начальника управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
координує роботу щодо формування і реалізації державної політики у сфері державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб;
забезпечує участь у підготовці пропозицій стосовно реалізації економічної політики у сферах освіти, культури, мистецтва, засобів масової інформації, фізичної культури та спорту на основі аналізу стану і тенденції їх розвитку;
забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, погоджує їх посадові інструкції;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
за дорученням керівництва Мінекономіки та начальника управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.
4.5. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
16 червня 2020 року № 1132

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ліцензування з посередництва у працевлаштуванні за кордоном управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу

1. Загальні положення

1.1. Відділ ліцензування з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у складі управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату розвитку Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, положенням про управління аналізу соціальної і гуманітарної сфери, а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:
здійснення ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
контроль за дотриманням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
здійснює у відповідності до вимог законодавства контроль за дотриманням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном шляхом проведення планових і позапланових перевірок;
отримує та розглядає заяви про отримання ліцензії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном разом з документами, які додаються до заяви, і за результатом їх розгляду готує проект рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмову у видачі ліцензії чи про видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково та видачу інших документів, що стосуються сфери ліцензування;
формує та веде ліцензійні справи, забезпечує їх зберігання, передачу та одержання у паперовій формі та/або електронній формі;
передає прийняті рішення з питань ліцензування для розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства та здійснює контроль за їх розміщенням не пізніше одного робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення;
організує розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів України та актів Кабінету Міністрів України з питань ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
бере участь в межах повноважень у підготовці висновків і пропозицій до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які внесені на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи;
вивчає та узагальнює практику застосування чинного законодавства з питань ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства у цій сфері;
співпрацює із соціальними партнерами, міжнародними та громадськими організаціями у сфері здійснення ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
складає та подає у відповідності до норм законодавства України звіти (щомісячні, щоквартальні, річні) щодо діяльності відділу, в тому числі щорічний ліцензійний звіт спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування до 30 січня року, наступного за звітним;
готує довідкові матеріали, доповіді, пропозиції та інші аналітичні матеріали у сфері здійснення ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та контролю за дотриманням суб'єктами господарювання відповідних ліцензійних умов;
забезпечує в установленому порядку розгляд звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, запитів і звернень народних депутатів України;
проводить інформаційно-роз'яснювальну, консультаційну роботу, надає методичну допомогу з питань, що входять до компетенції відділу;
виконує інші функції в межах компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;
за дорученням керівництва управління брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу ліцензування з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу.
4.4. Начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та начальника управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, погоджує їх посадові інструкції;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
за дорученням керівництва Мінекономіки та начальника управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.
4.5. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )