БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 липня 2020 р. № 550
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції, будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 633 від 22.07.2020 (633-2020-п) )
Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України (2456-17) Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок та умови надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції, будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2020 р. № 550

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції, будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2020 році субвенції з державного бюджету (294-20) місцевим бюджетам на завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції, будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів (далі -субвенція).
2. Головним розпорядником субвенції є Мінмолодьспорт.
3. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.
4. Субвенція спрямовується на:
будівництво нових спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів (далі - спортивні басейни), що є комплексними спортивними спорудами для занять і змагань з водних видів спорту, які складаються з однієї або декількох ванн, залів (майданчиків) для підготовчих занять, обслуговуючих і технічних приміщень тощо;
завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції спортивних басейнів;
реконструкцію/капітальний ремонт ванни/ванн існуючих спортивних басейнів, приміщень, де вони розташовані, та необхідних для її/їх функціонування систем/об’єктів.
5. Умовами надання субвенції є:
1) довжина ванни/ванн спортивного басейну, що повинна становити 25 або 50 метрів;
2) співфінансування у 2020 році з місцевих бюджетів та інших позабюджетних коштів, не заборонених законодавством, в обсязі не менш як:
10 відсотків загальної вартості робіт першого року будівництва нових спортивних басейнів;
10 відсотків залишкової вартості робіт з будівництва/реконструкції спортивних басейнів розпочатих у попередніх періодах;
( Абзац третій підпункту 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 633 від 22.07.2020 (633-2020-п) )
50 відсотків загальної вартості робіт з капітального ремонту існуючих спортивних басейнів.
( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 633 від 22.07.2020 (633-2020-п) )
Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути інші міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;
3) наявність необхідних документів для виконання робіт, у тому числі проектно-кошторисної документації, дозволу на виконання робіт, затверджених у встановленому порядку;
4) надання гарантійного листа щодо співфінансування та своєчасного використання субвенції у повному обсязі, завершення у наступних бюджетних періодах робіт та облаштування, належного забезпечення подальшої експлуатації та функціонування збудованих/реконструйованих і відремонтованих спортивних басейнів за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством;
5) надання матеріалів щодо використаних коштів та виконаних робіт у минулих бюджетних періодах, включаючи документи, що характеризують виконання будівельних робіт, що були виконані за рахунок коштів місцевого бюджету, міжбюджетних трансфертів та інших джерел, не заборонених законодавством.
6) використання спортивного басейну для розвитку дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, проведення різного рівня спортивних заходів з водних видів спорту відповідно до правил і стандартів Міжнародної федерації плавання (FINA).
6. До переліку об’єктів, роботи на яких планується виконати відповідно до пункту 4 цих Порядку та умов (далі - перелік об’єктів), включаються окремі спортивні споруди або відокремлені структурні підрозділи закладів фізичної культури і спорту комунальної власності, що:
1) мають строки завершення робіт за об’єктами, розпочатих у поточному бюджетному році, які не перевищують:
три бюджетні роки для будівництва, з яких наступні роки - за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших позабюджетних коштів, не заборонених законодавством;
два бюджетні роки для реконструкції, з яких наступні роки - за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших позабюджетних коштів, не заборонених законодавством;
один рік для ремонтних робіт або робіт з капітального ремонту;
2) що мають відведену в установленому порядку відповідну земельну ділянку;
3) що мають затверджену в установленому законодавством порядку проектно-кошторисну документацію та дозвіл на виконання робіт;
4) що враховують вимоги щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.
До переліку об’єктів додаються зведені розрахунки вартості робіт, деталізовані за видами, роками, обсягами співфінансування.
7. Пропозиції щодо включення спортивних басейнів до переліку об’єктів разом з відповідним обґрунтуванням подаються Мінмолодьспорту місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад.
Зазначені пропозиції приймаються протягом 20 робочих днів з дня набрання чинності цими Порядком та умовами.
8. Комісією, яка утворюється Мінмолодьспортом, здійснюється розгляд пропозицій щодо формування переліку об’єктів у частині їх відповідності цим Порядку та умовам, визначаються обсяги надання субвенції.
Персональний склад комісії затверджує Мінмолодьспорт.
Головою комісії є заступник Міністра молоді та спорту.
Формою роботи комісії є засідання.
Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.
Засідання комісії є правоможним, якщо в його роботі бере участь більш як половина членів її затвердженого складу.
Рішення комісії приймається більшістю голосів її затвердженого складу, оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем та оприлюднюється на веб-сайті Мінмолодьспорту не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.
Підготовку матеріалів для розгляду комісією, складення та оформлення протоколів засідань комісії, підготовку на підставі протоколу засідання комісії пропозицій здійснює секретар комісії, який є працівником Мінмолодьспорту і бере участь у засіданнях комісії без права голосу.
Комісія має право щомісяця проводити повторні засідання для розгляду пропозицій щодо внесення змін до переліку об’єктів та обсягу надання субвенції за затвердженими об’єктами у разі:
звернення місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад з відповідним обґрунтуванням щодо стану виконання робіт та використання субвенції;
виявлення Мінмолодьспортом невідповідності дотримання розпорядниками субвенції умов її надання на підставі результатів аналізу звітів, визначених пунктом 15 цих Порядку та умов, порушення строків їх надання.
За результатами розгляду комісія протягом п’яти робочих днів вносить Міністрові молоді та спорту пропозиції щодо переліку об’єктів та обсягів їх фінансування за рахунок субвенції з урахуванням обсягів співфінансування з відповідних місцевих бюджетів та інших джерел і дотримання вимог, визначених пунктами 4-6 цих Порядку та умов.
Об’єкти, що не відповідають пунктам 4-6 цих Порядку та умов, не включаються комісією до її пропозицій.
9. Внесення змін до переліку об’єктів та обсягу надання субвенції за об’єктами здійснюється у порядку, визначеному пунктами 8 і 10 цих Порядку та умов.
10. Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за поданням Мінмолодьспорту.
11. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва (1764-2001-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (461-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), і постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 (1070-2019-п) "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).
12. Проектна документація для об’єктів будівництва/реконструкції готується відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи (560-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).
Титули об’єктів будівництва/реконструкції затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (995-97-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).
Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів (1132-2010-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (z0130-13) , затвердженого Мінфіном.
13. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.
14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
15. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 5 числа Мінмолодьспорту за встановленою ним формою інформацію про фактично здійснені заходи щодо реалізації проектів, звіт про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах співфінансування).
16. Казначейство подає щомісяця до 15 числа Мінмолодьспорту і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів.
17. Мінмолодьспорт подає до 25 січня року, що настає за звітним періодом, Мінфіну інформацію про використання субвенції та стан виконання робіт у розрізі об’єктів.
18. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.