БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.06.2020 № 147
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 липня 2020 р.
за № 620/34903

Про затвердження Положення про міжрегіональні територіальні органи Державної інспекції містобудування України

Відповідно до статті 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (3166-17) , пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (197-2014-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 850), пункту 7 Положення про Державну інспекцію містобудування України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 року № 219 (219-2020-п) , пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 422 (422-2020-п) "Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про міжрегіональні територіальні органи Державної інспекції містобудування України, що додається.
2. Директорату просторового планування територій та архітектури (Литвинчук М.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Державній інспекції містобудування України (Васильченко Ю.) забезпечити розроблення та затвердження положень кожного окремого міжрегіонального територіального органу Державної інспекції містобудування України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Лозинського В.
Міністр
О. Чернишов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної інспекції
містобудування України
Ю. Васильченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
громад та територій України
25 червня 2020 року № 147
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 липня 2020 р.
за № 620/34903

ПОЛОЖЕННЯ

про міжрегіональні територіальні органи Державної інспекції містобудування України

1. Міжрегіональні територіальні органи Державної інспекції містобудування України (далі - міжрегіональні територіальні органи) підпорядковуються Державній інспекції містобудування України (далі - ДІМ) та є її територіальними органами.
2. Міжрегіональні територіальні органи у своїй діяльності керуються Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства розвитку громад та територій України та іншими нормативно-правовими актами, наказами ДІМ, у тому числі цим Положенням.
3. Основними завданнями міжрегіонального територіального органу є реалізація державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, а саме здійснення в межах повноважень, визначених законом, державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням замовниками, підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва, архітекторами та іншими проєктувальниками, підрядниками, експертами, експертними організаціями та відповідальними виконавцями робіт, інженерами-консультантами, власниками будівель та лінійних споруд вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.
4. Міжрегіональний територіальний орган відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить в установленому порядку голові ДІМ пропозиції щодо його вдосконалення;
2) проводить перевірки:
відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проєктним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною та проєктною документацією зйомки, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності в передбачених законодавством випадках паспортів, актів і протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об'єктів, вимогам стандартів, норм і правил згідно із законодавством;
дотримання порядку обстеження та паспортизації об'єктів, а також здійснення заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації;
дотримання вимог законодавства у сфері містобудування підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва, архітекторами та іншими проєктувальниками, підрядниками, експертами, експертними організаціями та відповідальними виконавцями робіт, інженерами-консультантами, власниками будівель та лінійних споруд і замовниками;
3) видає обов'язкові до виконання приписи щодо:
усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил;
зупинення підготовчих та будівельних робіт;
усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудування підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва, архітекторами та іншими проєктувальниками, підрядниками, експертами, експертними організаціями та відповідальними виконавцями робіт, інженерами-консультантами, власниками будівель та лінійних споруд і замовниками;
4) складає акти перевірок, протоколи про вчинення правопорушень, розглядає справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та справи про адміністративні правопорушення із прийняттям відповідних рішень, накладає штрафи відповідно до закону;
5) забороняє за вмотивованим письмовим рішенням експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію;
6) здійснює контроль за виконанням виданих приписів у визначених законодавством випадках;
7) організовує проведення або проводить навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку фахівців для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та інших функцій, що належать до компетенції міжрегіонального територіального органу;
8) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Міжрегіональний територіальний орган з метою організації своєї діяльності:
1) здійснює в установленому порядку добір кадрів міжрегіонального територіального органу, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників;
2) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції в міжрегіональному територіальному органі;
3) організовує планово-фінансову роботу в міжрегіональному територіальному органі, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;
4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
5) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.
6. Міжрегіональний територіальний орган для виконання покладених на нього завдань має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій;
2) вимагати у випадках, визначених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
3) використовувати у своїй діяльності власні акредитовані лабораторії та контрольно-вимірювальні засоби, сертифіковані в установленому законодавством порядку;
4) брати в установленому законодавством порядку участь у роботі комісій, що утворюються з метою розслідування причин і наслідків аварій на будівництві;
5) проводити претензійно-позовну роботу, звертатися до суду з позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів;
6) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
7) залучати в разі потреби до здійснення державного архітектурно-будівельного контролю фахівців підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), контролюючих і фінансових органів, представників інститутів громадянського суспільства;
8) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
9) скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи, тощо) для сприяння здійсненню покладених на міжрегіональний територіальний орган завдань;
10) користуватися інформаційними базами даних державних органів та органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.
7. Міжрегіональний територіальний орган взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.
8. Міжрегіональний територіальний орган очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДІМ за погодженням із Міністром розвитку громад та територій України та головою відповідної місцевої держадміністрації.
Начальник міжрегіонального територіального органу має не більше чотирьох заступників, включаючи першого заступника начальника.
Перший заступник начальника та заступники начальника міжрегіонального територіального органу призначаються на посади та звільняються з посад Головою ДІМ за погодженням із Міністром розвитку громад та територій України.
9. Начальник міжрегіонального територіального органу:
1) здійснює керівництво міжрегіональним територіальним органом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, очолює колегію (у разі її створення), організовує та забезпечує її роботу;
2) забезпечує виконання міжрегіональним територіальним органом Конституції (254к/96-ВР) та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства розвитку громад та територій України та інших нормативно-правовими актами, наказів ДІМ;
3) представляє міжрегіональний територіальний орган у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, без доручення підписує документи від імені міжрегіонального територіального органу;
4) вносить пропозиції щодо пріоритетів роботи міжрегіонального територіального органу і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження Голові ДІМ плани роботи, штатний розпис міжрегіонального територіального органу і кошторис видатків на його утримання;
5) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;
6) затверджує положення про структурні підрозділи міжрегіонального територіального органу та посадові інструкції працівників міжрегіонального територіального органу;
7) призначає на посади та звільняє з посад начальників самостійних структурних підрозділів міжрегіонального територіального органу (крім тих, які є одночасно заступниками начальника міжрегіонального територіального органу), інших державних службовців та працівників міжрегіонального територіального органу, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
8) вносить Голові ДІМ пропозиції про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;
9) у межах своєї компетенції розпоряджається коштами та майном ДІМ;
10) у межах своєї компетенції видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання;
11) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
12) звітує перед Головою ДІМ про виконання покладених на міжрегіональний територіальний орган завдань та планів роботи;
13) організовує планування роботи з персоналом міжрегіонального територіального органу, забезпечує планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників міжрегіонального територіального органу, які не є державними службовцями;
14) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в міжрегіональному територіальному органі.
10. У міжрегіональному територіальному органі для колективного вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі начальника міжрегіонального територіального органу (голова колегії), заступників начальника міжрегіонального територіального органу, керівників структурних підрозділів за посадою. До складу колегії можуть входити інші фахівці. Склад колегії затверджується начальником міжрегіонального територіального органу.
Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказів начальника міжрегіонального територіального органу.
11. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо поліпшення організації і діяльності міжрегіонального територіального органу може бути утворена наукова рада, склад якої та положення про яку затверджує начальник міжрегіонального територіального органу.
12. Міжрегіональні територіальні органи діють на підставі положень, що затверджуються відповідно до цього Положення.
13. Міжрегіональні територіальні органи утримуються за рахунок Державного бюджету України.
14. Структуру міжрегіональних територіальних органів затверджує Голова ДІМ за погодженням з Міністром розвитку громад та територій.
15. Чисельність працівників міжрегіонального територіального органу затверджує Голова ДІМ у межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів ДІМ.
16. Штатний розпис та кошторис міжрегіональних територіальних органів затверджує Голова ДІМ.
17. Міжрегіональний територіальний орган є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, власні бланки, рахунки в установах Казначейства, а також печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Т.в.о. генерального
директора Директорату
просторового планування
територій та архітектури
М. Литвинчук