БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
15.07.2020 № 1395

Про затвердження Змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (2479-17) та "Про теплопостачання" (2633-15) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, (v1174874-19) затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 червня 2019 року № 1174, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
15.07.2020 № 1395

ЗМІНИ

до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

1. У главі 1:
1) абзац третій пункту 1.4 викласти в такій редакції:
"витрати на покриття втрат - складова витрат у структурі тарифів на виробництво та/або транспортування, та/або постачання теплової енергії, яка може мати як додатне, так і від’ємне значення та яка враховує відшкодування втрат підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення відповідно до вимог статті 20 Закону України "Про теплопостачання" (2633-15) , та/або відшкодування втрат підприємств, які виникають унаслідок встановлення (зміни) цін/тарифів на паливно-енергетичні ресурси у строки, що унеможливлюють своєчасне їх урахування (з моменту такої зміни цін/тарифів на паливно-енергетичні ресурси та встановлення скоригованих тарифів) у тарифах на теплову енергію;";
2) пункти 1.10-1.12 виключити.
У зв’язку з цим пункти 1.13-1.15 вважати відповідно пунктами 1.10-1.12;
3) доповнити новим пунктом такого змісту:
"1.13. У тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання можуть ураховуватися обігові кошти за рахунок планованого прибутку в обсязі, що не перевищує 2 % від повної планової собівартості теплової енергії, без урахування вартості виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках, установках з використанням альтернативних джерел енергії, покупної теплової енергії, витрат на компенсацію втрат теплової енергії в мережах, витрат на покриття втрат та коригування витрат.".
2. У главі 2:
1) пункт 2.8 виключити.
У зв’язку з цим пункти 2.9-2.11 вважати відповідно пунктами 2.8-2.10;
2) у пункті 2.8:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2.8. Ціни/тарифи на матеріальні ресурси та послуги сторонніх організацій можуть бути прийняті до розрахунку тарифів з урахуванням прогнозів індексу цін виробників промислової продукції.";
в абзаці четвертому після слів "планований період" доповнити словами та знаком "для визначення прогнозної ціни ресурсу/послуги";
3) після пункту 2.8 доповнити новим пунктом 2.9 такого змісту:
"2.9. Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються на підставі фактичних витрат за попередній рік з урахуванням вимог пункту 2.8 цієї глави та на підставі кошторисів.".
У зв’язку з цим пункти 2.9 та 2.10 вважати відповідно пунктами 2.10 та 2.11.
3. В абзаці другому підпункту 1 пункту 3.2 глави 3 слова та знак "приймаються діючі ціни на електричну енергію, але не вище ціни постачальника універсальної послуги на відповідній території" замінити словами та знаками "приймаються ціни на електричну енергію на рівні чинних або прогнозованих та/або на рівні фактичної собівартості власного виробництва, але не вище зазначених чинних/прогнозованих цін".
4. У главі 4:
1) у пункті 4.2:
в абзаці другому підпункту 1 слова та знак "приймаються діючі ціни на електричну енергію, але не вище ціни постачальника універсальної послуги на відповідній території" замінити словами та знаками "приймаються ціни на електричну енергію на рівні чинних або прогнозованих та/або на рівні фактичної собівартості власного виробництва, але не вище зазначених чинних/прогнозованих цін";
у підпункті 3 слова "витрати на теплову енергію власного виробництва" замінити словами "витрати власної теплової енергії";
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) витрати на компенсацію втрат у теплових мережах ліцензіата при транспортуванні теплової енергії інших суб’єктів господарювання (плануються ліцензіатом відповідно до планованого обсягу розрахункових втрат теплової енергії в теплових мережах, передбаченого річним планом її транспортування, і тарифів на виробництво теплової енергії, встановлених органом, уповноваженим встановлювати такі тарифи, суб’єктів господарювання, теплова енергія яких транспортується мережами ліцензіата);";
підпункт 5 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 6 та 7 вважати відповідно підпунктами 5 та 6.
5. У главі 10:
1) пункти 10.2 та 10.3 викласти в такій редакції:
"10.2. Обов'язкові умови, які дають право на розрахунок тарифів за спрощеним порядком:
діючі на момент подання розрахунків тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, встановлені шляхом повного визначення/перегляду всіх складових тарифів, діють не більше 1 року;
незмінність складу основних засобів або зміна складу основних засобів, які забезпечують виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, у порівнянні з урахованим у діючих на момент подання розрахунків тарифах, якщо сумарно це призводить до зміни тарифних витрат не більше ніж на 2 % від установленого рівня;
незмінність графіка подачі послуги з постачання гарячої води;
відхилення приєднаного теплового навантаження в розрізі категорій споживачів на момент подачі заяви від урахованого в діючих тарифах не перевищує 5 %.
10.3. У разі дотримання умов, передбачених пунктом 10.2 цієї глави, розрахунок показників у натуральному вимірі відбувається таким чином:
обсяг реалізації теплової енергії споживачам визначається виходячи з планового обсягу реалізації теплової енергії, передбаченого діючими тарифами, до якого додається 20 % від обсягів перевищення або зменшення фактичного обсягу над плановим обсягом, та розраховується за формулою
ОР план сп. = ОР план + (ОР факт - ОР план) х 0,2,     (1)
де
ОР план сп. - плановий обсяг реалізації теплової енергії споживачам для розрахунку тарифів на теплову енергію за спрощеним порядком;
ОР план - плановий обсяг реалізації теплової енергії споживачам, передбачений діючими тарифами;
ОР факт - фактичний обсяг реалізації теплової енергії споживачам за попередній до планового період;
різниця між плановим обсягом реалізації теплової енергії споживачам для розрахунку тарифів на теплову енергію за спрощеним порядком та плановим обсягом реалізації теплової енергії, передбаченим діючими тарифами, не повинна перевищувати 10 %;
обсяг за вирахуванням теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання (відпуску теплової енергії з колекторів власних котелень (без урахування обсягів виробництва теплової енергії в системах автономного опалення), виробництва теплової енергії власними теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками та установками з використанням альтернативних джерел енергії, покупної теплової енергії) перераховується з урахуванням зміни обсягів реалізації теплової енергії за умови незмінності обсягу втрат теплової енергії, відповідно здійснюється і перерахунок витрат палива та електроенергії на виробництво теплової енергії котельнями, а вартість втрат теплової енергії при незмінних питомих витратах цих показників, інші технічні показники в натуральному вимірі залишаються незмінними.";
2) пункт 10.5 виключити.
6. Главу 11 (v1174874-19) викласти в такій редакції:
"11. Порядок розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання
11.1. Для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ліцензіат з дотриманням вимог чинного законодавства та з урахуванням положень цього Порядку подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді заяву про встановлення тарифів, розрахунки тарифів за встановленими формами з підтвердними, обґрунтовуючими, розрахунковими матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків тарифів, протокол проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях, схвалену інвестиційну програму.
11.2. Документи, зазначені в пункті 11.1 цієї глави, подаються відповідно до форм та вимог Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання (z0993-16) , затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року № 528, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 993/29123 (далі - Процедура).
11.3. У разі зміни протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, зміни мінімальних обов'язкових гарантій в оплаті праці у сфері житлово-комунального господарства в частині формування ставок (окладів) для робітників та посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, орендної плати та амортизаційних відрахувань, витрат на покриття втрат ліцензіата, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової планованого прибутку, за умови, що сумарно це призвело до зміни тарифних витрат більше ніж на 2 % від установленого рівня, може проводитися зміна тарифів шляхом коригування окремих витрат структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.".
7. Доповнити новою главою такого змісту:
"12. Порядок визначення витрат на покриття втрат, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків, встановлення та оприлюднення тарифів, та/або відшкодування втрат суб’єктів господарювання, які виникають внаслідок встановлення цін/тарифів на паливно-енергетичні ресурси в терміни, що унеможливлюють своєчасно встановлювати тарифи на теплову енергію з моменту зміни цін/тарифів на паливно-енергетичні ресурси
12.1. Розрахунок втрат ліцензіата, що виникли за період розгляду розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення, здійснюється ліцензіатом і подається разом із підтвердними документами на перевірку і узгодження НКРЕКП.
12.2. У разі відповідності розрахунків втрат ліцензіата вимогам цього Порядку НКРЕКП повідомляє ліцензіата про погодження та період, протягом якого буде передбачено відшкодування.
У разі невідповідності наданих розрахунків втрат ліцензіата вимогам цього Порядку НКРЕКП протягом 30 календарних днів письмово повідомляє про це ліцензіата.
12.3. Втрати ліцензіата, що виникають за період розгляду розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення, обраховуються за період з дня, наступного після закінчення періоду розгляду НКРЕКП заяви ліцензіата (з урахуванням вимог положень Процедури (z0993-16) ), до дня набрання чинності тарифами. У разі якщо рішення НКРЕКП про встановлення тарифів підлягає відкритому обговоренню та/або оприлюдненню згідно з Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (v0866874-17) , затвердженим постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866, та Регламентом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (v2133874-16) , затвердженим постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133, період розрахунку втрат зменшується на кількість днів, потрібних для відкритого обговорення відповідного рішення НКРЕКП, його оприлюднення.
Сума зазначених втрат (Вт) розраховується за формулою
Вт = (Рт - Дт) х Оп,     (2)
де
Рт - розрахунковий тариф, встановлений НКРЕКП (грн/Гкал);
Дт - діючий тариф на день подання ліцензіатом заяви про встановлення тарифів до НКРЕКП (грн/Гкал);
Оп - обсяг теплової енергії (приєднаного теплового навантаження), який фактично реалізовувався/надавався ліцензіатом споживачам у період розгляду розрахунків тарифів, їх встановлення, оприлюднення та введення в дію (Гкал, Гкал/год).
12.4. Додаткові втрати підприємств, які виникають унаслідок встановлення цін/тарифів на паливно-енергетичні ресурси в терміни, що унеможливлюють своєчасне їх урахування в тарифах на теплову енергію з моменту такої зміни цін/тарифів на паливно-енергетичні ресурси та встановлення скоригованих тарифів на теплову енергію, розраховуються з моменту зміни цін/тарифів на паливно-енергетичні ресурси.
Сума зазначених втрат (Вц) розраховується за формулою
Вц = (Цд - Цт) х Vф,     (3)
де
Цд - ціна/тариф на паливно-енергетичний ресурс, що змінилася та враховується в тарифі на теплову енергію, що встановлюється;
Цт - ціна/тариф на паливно-енергетичний ресурс, яка врахована в діючому тарифі на теплову енергію;
Vф - обсяг паливно-енергетичного ресурсу, який фактично був витрачений при виробництві теплової енергії до моменту встановлення тарифів на теплову енергію шляхом коригування окремих витрат на зміну цін/тарифів на паливно-енергетичні ресурси.
12.5. Відшкодування суми втрат, розрахованої відповідно до пунктів 12.3 і 12.4 цієї глави, здійснюється протягом періоду та в розмірах, визначених НКРЕКП, при наступному встановленні/зміні тарифів.
Втрати нараховуються протягом визначеного періоду шляхом додавання відповідної суми втрат до тарифу, розрахованого та встановленого НКРЕКП згідно з вимогами цього Порядку.
12.6. У разі перегляду тарифів у період, протягом якого здійснюється відшкодування втрат, розрахованих відповідно до цього Порядку, НКРЕКП здійснює їх коригування, ураховуючи частину втрат, яка не відшкодована.".
Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері теплопостачання
С. Черних