БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 червня 2020 р. № 614
Київ

Деякі питання Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 124 від 17.02.2021 (124-2021-п) № 539 від 24.05.2021 (539-2021-п) № 888 від 18.08.2021 (888-2021-п) № 1065 від 11.10.2021 (1065-2021-п) № 1417 від 23.12.2021 (1417-2021-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, що додається.
2. Взяти до відома, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів розміщується за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 75-84 пункту 4 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого цією постановою, які набирають чинності одночасно з введенням в дію Закону України (377-20) "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів", та підпункту 105 пункту 4 зазначеного Положення, який набирає чинності одночасно з введенням в дію Закону України (554-20) "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 614

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

1. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Міндовкілля є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує:
формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки;
формування та реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику у сфері лісового та мисливського господарства;
( Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 124 від 17.02.2021 (124-2021-п) )
формування державної політики:
- у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
( Абзац шостий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021 (539-2021-п) )
- у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;
- у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а також здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення (далі - поводження з радіоактивними відходами);
- щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
2. Міндовкілля у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
3. Основними завданнями Міндовкілля є:
1) забезпечення формування державної політики у сфері:
охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки;
геологічного вивчення та раціонального використання надр;
поводження з відходами, зокрема радіоактивними, з небезпечними хімічними речовинами;
поводження з пестицидами та агрохімікатами;
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;
радіаційного захисту;
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
охорони та раціонального використання земель;
збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного і ландшафтного різноманіття, охорони, захисту, використання та відтворення лісів, формування, збереження та використання екологічної мережі;
організації охорони та використання природно-заповідного фонду;
охорони атмосферного повітря, моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України (далі - моніторинг, звітність та верифікація), а також регулювання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління, зміни клімату і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (995_044) , Кіотського протоколу (995_801) до неї та Паризької угоди (995_l61) ;
розвитку водного господарства, управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;
( Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021 (539-2021-п) )
державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів, використання та охорону земель, екологічну та радіаційну безпеку, оцінку впливу на довкілля, охорону і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення та невиснажливе використання біологічного і ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, охорону атмосферного повітря, моніторинг, звітність та верифікацію викидів парникових газів, регулювання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, а також з питань поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об’єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі;
оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки;
здійснення державного геологічного контролю;
2) реалізація державної політики у сфері:
охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки;
геологічного вивчення та раціонального використання надр;
поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
охорони та раціонального використання земель;
збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного і ландшафтного різноманіття, охорони, захисту, використання та відтворення лісів, формування, збереження та використання екологічної мережі;
організації охорони та використання природно-заповідного фонду;
охорони атмосферного повітря, моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, а також у сфері регулювання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління, зміни клімату і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (995_044) , Кіотського протоколу (995_801) до неї та Паризької угоди (995_l61) ;
охорони та відтворення вод, раціонального використання водних ресурсів;
оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки;
3) забезпечення формування та в межах повноважень, передбачених законом, реалізація державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.
( Підпункт 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 124 від 17.02.2021 (124-2021-п) )
4. Міндовкілля відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, здійснює контроль за виконанням прийнятих актів;
3) здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
4) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки, зауваження і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;
5) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
6) визначає пріоритетні напрями розвитку з питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
7) забезпечує здійснення соціального діалогу на галузевому рівні;
8) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Міндовкілля, сприяє розвитку екологічної освіти та екологічному вихованню населення;
9) вивчає стан справ у визначених сферах;
10) планує ресурси та заходи, необхідні для реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
11) проводить моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Міндовкілля, та розробляє на основі такого оцінювання пропозиції щодо її продовження, коригування чи припинення;
12) координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
13) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міндовкілля, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
14) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, дотримання і організацію виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами, укладає міжнародні договори України, забезпечує здійснення міжнародного співробітництва, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду;
15) бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
16) організовує роботу із залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у визначених сферах;
17) розробляє і затверджує відповідно до Закону України (124-19) "Про технічні регламенти та оцінку відповідності":
технічні регламенти і процедури оцінки відповідності;
методичні рекомендації із застосування технічних регламентів;
переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів;
18) здійснює технічне регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
19) затверджує стратегічні плани розвитку державних підприємств, що належать до сфери управління Міндовкілля, та господарських товариств, щодо яких Міндовкілля здійснює функції з управління корпоративними правами держави, та здійснює контроль за їх виконанням;
20) веде облік об’єктів державної власності, що належать до сфери управління Міндовкілля, здійснює контроль за їх ефективним використанням та збереженням;
21) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, управління державними підприємствами, установами та організаціями, а також корпоративними правами держави;
22) затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три - п’ять років) державних підприємств, що належать до сфери управління Міндовкілля, та господарських товариств, щодо яких Міндовкілля здійснює функції з управління корпоративними правами держави, а також в установленому порядку здійснює контроль за виконанням зазначених планів;
23) здійснює інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
24) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та їх здійснення у Міндовкілля, на підприємствах (зокрема суб’єктах господарювання, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує право вирішального впливу держави на господарську діяльність таких суб’єктів господарювання), в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міндовкілля;
25) забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, у сфері екологічної безпеки, поводження з відходами, зокрема радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи з питань:
визначення ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
ведення реєстрів місць видалення відходів та об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;
здійснення контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням;
ведення державного обліку та паспортизації відходів;
забезпечення екологічної безпеки під час перевезення небезпечних вантажів та ліквідації наслідків аварій, що відбуваються під час їх перевезення;
визначення переліку небезпечних властивостей відходів;
визначення переліку пестицидів та агрохімікатів, використання яких дозволяється в Україні;
визначення відповідності пестицидів та агрохімікатів сертифікатам якості, визначення залишкових кількостей пестицидів та агрохімікатів;
проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
уповноваження підприємств, установ та організацій на проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів;
здійснення оцінки впливу на довкілля;
установлення критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля;
затвердження положення про експертну комісію з оцінки впливу на довкілля, кваліфікаційних вимог до експертів та ведення реєстру експертів з оцінки впливу на довкілля;
ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля;
передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля;
проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля;
прийняття рішення про здійснення транскордонної оцінки впливу на довкілля;
провадження діяльності Міжвідомчою координаційною радою з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (995_272) ;
здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
визначення порядку та умов використання, утилізації, знищення конкретних видів неякісної та небезпечної продукції;
управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення;
відрахування коштів до Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та визначення порядку їх використання;
26) розробляє і вводить у дію нормативи допустимих рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на стан навколишнього природного середовища;
27) забезпечує видачу ліцензії (відмову у видачі, переоформлення, анулювання, зупинення дії, відновлення дії, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності) на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, поводження з небезпечними відходами та здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов;
27-1) у разі застосування санкцій до ліцензіатів відповідно до Закону України (1644-18) "Про санкції" анулює або зупиняє дії ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та/або поводження з небезпечними відходами;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 27-1 згідно з Постановою КМ № 888 від 18.08.2021 (888-2021-п) )
28) видає, анулює, здійснює переоформлення документів дозвільного характеру на:
транскордонне перевезення небезпечних відходів;
ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів та агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;
29) погоджує місця розміщення небезпечних об’єктів поводження з відходами;
30) затверджує в межах повноважень, передбачених законом, порядки, норми і правила у сфері поводження з відходами, розробляє та впроваджує системи поводження з відходами;
31) здійснює державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів, проводить еколого-експертну оцінку матеріалів, поданих для їх реєстрації;
32) веде перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання, і вносить щороку доповнення до нього, затверджує регламенти їх застосування;
33) здійснює уповноваження підприємств, установ та організацій, які проводять державні випробування пестицидів та агрохімікатів;
34) організовує державні випробування пестицидів та агрохімікатів, формує і затверджує план їх проведення;
35) здійснює відповідно до законодавства оцінку впливу на довкілля та стратегічну екологічну оцінку;
36) приймає рішення про здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля;
37) організовує, координує та контролює здійснення оцінки впливу на довкілля, у тому числі оцінки транскордонного впливу на довкілля;
38) здійснює нормативно-методичне забезпечення та стандартизацію підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля;
39) веде Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля та реєстр експертів, з числа яких можуть призначатися члени експертної комісії з оцінки впливу на довкілля;
40) затверджує в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-методичні документи та здійснює методичне керівництво і методологічно-консультативне забезпечення з питань стратегічної екологічної оцінки;
41) затверджує відомчі норми і правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ;
42) здійснює формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються;
43) забезпечує впровадження системи управління у сфері утилізації відходів, що утворилися у процесі утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів;
44) організовує в межах повноважень, передбачених законом, проведення моніторингу транспортування, розбирання транспортних засобів, утворення, збирання та утилізації відходів, які утворилися у процесі утилізації транспортних засобів;
45) розробляє програму повторного використання та утилізації транспортних засобів та програми з утилізації окремих компонентів (акумуляторів, шин тощо);
46) контролює діяльність осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів;
47) забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, у сфері охорони атмосферного повітря з питань:
затвердження правил, нормативів, норм, методик;
проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
визначення вимог щодо оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, встановлення форми дозволів, порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи;
установлення порядку та критеріїв взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, визначення видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;
визначення переліку установ, організацій та закладів, яким надається право розробляти документи, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності;
визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
визначення переліків фізичних та біологічних факторів, а також критеріїв визначення стаціонарних джерел забруднення, для яких розробляються нормативи гранично допустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря;
визначення переліків типів устаткування, для яких розробляються нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел;
визначення показників емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин;
проведення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря;
розроблення та затвердження планів поліпшення якості атмосферного повітря, короткострокових планів дій;
проведення оцінювання за кожним режимом оцінювання для кожної забруднювальної речовини;
створення інформаційно-аналітичної системи даних про якість атмосферного повітря;
затвердження програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря;
48) забезпечує створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи даних про якість атмосферного повітря на загальнодержавному рівні;
49) здійснює загальну координацію та організацію проведення моніторингу атмосферного повітря;
50) погоджує програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря;
51) видає, анулює, здійснює переоформлення документів дозвільного характеру на:
провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування (об’єкти першої групи), та об’єктів, що знаходяться на території зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
52) веде державний кадастр викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
53) веде перелік установ, організацій та закладів, яким надано право розробляти документи, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності;
54) реєструє звіти з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для об’єктів, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування (об’єкти першої групи), та об’єктів, що знаходяться на території зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
55) здійснює взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;
56) забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, у сфері зміни клімату і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (995_044) , Кіотського протоколу (995_801) до неї та Паризької угоди (995_l61) з питань:
впровадження ринкових та неринкових інструментів скорочення викидів парникових газів, зокрема системи торгівлі квотами на викиди парникових газів;
адаптації та підвищення опірності до зміни клімату;
визначення методик оцінки антропогенних викидів джерелами та абсорбції (поглинання) поглиначами парникових газів;
визначення критеріїв відбору проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних із реалізацією таких проектів;
57) забезпечує виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (995_044) , Кіотського протоколу (995_801) до неї, Паризької угоди (995_l61) та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо забезпечення їх виконання;
58) здійснює функції уповноваженого органу виконавчої влади, який від імені держави бере участь в роботі Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (995_044) та конференцій Сторін, які є нарадами Сторін Кіотського протоколу (995_801) та Паризької угоди (995_l61) , а також їх органів і робочих сесій;
59) готує, затверджує і подає до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (995_044) інформацію на виконання рішень Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та конференцій Сторін, які є нарадами Сторін Кіотського протоколу (995_801) та Паризької угоди (995_l61) ;
60) здійснює сплату внесків до бюджету Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (995_044) та Кіотського протоколу (995_801) до неї, Паризької угоди (995_l61) , а також до Міжнародного журналу транзакцій;
61) забезпечує:
розгляд та прийняття в установленому порядку рішення про схвалення, реалізацію і фінансування або про відмову у схваленні, реалізації і фінансуванні проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів, і затверджує плани заходів щодо реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;
підготовку, затвердження та подання національних звітів згідно із зобов’язаннями за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату (995_044) , Кіотським протоколом (995_801) до неї та Паризькою угодою (995_l61) ;
інвентаризацію антропогенних викидів джерелами та абсорбції поглиначами парникових газів на національному рівні з метою підготовки національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також затвердження і подання до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (995_044) Національного звіту (кадастру) антропогенних викидів джерелами та абсорбції поглиначами парникових газів;
62) формує, веде та забезпечує функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;
63) укладає угоди з продажу частин установленої кількості викидів парникових газів на підставі рішення Кабінету Міністрів України;
64) здійснює функції уповноваженого органу виконавчої влади, який від імені держави бере участь у конференціях Сторін Віденської конвенції про охорону озонового шару (995_088) та нарадах Сторін Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар (995_215) , здійснює відповідне міжнародне співробітництво;
65) забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, у сфері охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління, регулювання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів з питань:
визначення графіків скорочення обсягів споживання контрольованих речовин;
затвердження форми звіту про операції з контрольованими речовинами;
встановлення порядку розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин та строків подання документів для їх отримання;
визначення переліків:
заходів із скорочення споживання контрольованих речовин;
- технологій знешкодження контрольованих речовин;
- спеціальностей та напрямів, підготовка за якими дає право претендувати на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката);
встановлення порядків:
- видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) та форми заяви для отримання кваліфікаційного документа (сертифіката);
- ведення та подання звітності операторами контрольованих речовин, що переміщують через митну територію України, розміщують на ринку, використовують та здійснюють поводження з контрольованими речовинами та товарами;
- створення та ведення Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин (z1077-21) ;
- використання технологій знешкодження контрольованих речовин;
- маркування контрольованих речовин, товарів та обладнання;
- встановлення мінімальних вимог до навчальних освітніх програм для навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката);
66) забезпечує розподіл часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин;
67) забезпечує надання погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання;
68) забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин, внесення до нього інформації про осіб, які отримали кваліфікаційні документи (сертифікати) для виконання робіт з обслуговування товарів та обладнання;
69) забезпечує розгляд документів та прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації у Єдиному державному реєстрі операторів контрольованих речовин;
70) видає, припиняє достроково чи зупиняє на строк до одного року дію кваліфікаційних документів (сертифікатів) для виконання робіт з обслуговування товарів та обладнання;
71) у разі потреби пред’являє вимогу оператору контрольованих речовин щодо надання інформації, що обліковується відповідно до Закону України (376-20) "Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами";
72) здійснює обмін інформацією відповідно до Закону України (376-20) "Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами";
73) подає щороку інформацію про споживання контрольованих речовин до Озонового Секретаріату відповідно до вимог статті 7 Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар;
74) забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з питань:
визначення видів діяльності, викиди парникових газів від провадження якої підлягають моніторингу, звітності та верифікації;
здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;
верифікації звіту оператора;
державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та ведення Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;
встановлення типових форм стандартного та спрощеного плану моніторингу, звіту про вдосконалення та звіту оператора, а також вимог щодо їх заповнення;
75) здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи, пов’язаної з моніторингом, звітністю та верифікацією;
76) затверджує план моніторингу та план моніторингу із змінами;
77) визначає обсяги викидів парникових газів у випадках, передбачених законодавством, та має право звернутися до оператора установки з письмовим запитом про надання інформації, необхідної для визначення обсягів викидів парникових газів;
78) затверджує звіт про вдосконалення відповідно до Закону України (377-20) "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів";
79) погоджує рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації;
80) приймає звіт оператора;
81) здійснює реєстрацію установок та забезпечує ведення Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, а також відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення цього Реєстру, збереження та захист даних, що в ньому містяться;
82) здійснює обмін інформацією та координацію дій з національним органом з акредитації та Держекоінспекцією;
83) бере участь у міжнародному співробітництві з питань моніторингу, звітності та верифікації, вивчення, узагальнення та поширення міжнародного досвіду;
84) уповноважує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Міндовкілля, на здійснення окремих функцій у сфері моніторингу, звітності та верифікації;
85) забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, у сфері раціонального використання, відтворення і охорони об’єктів тваринного і рослинного світу, біологічного і ландшафтного різноманіття, охорони, захисту, використання та відтворення лісів, формування, збереження та використання екологічної мережі, біологічної та генетичної безпеки, охорони та раціонального використання земель з питань:
охорони, використання та відтворення тваринного і рослинного світу;
ведення державного обліку і кадастру рослинного світу, ведення державного кадастру тваринного світу;
ведення державного обліку чисельності об’єктів тваринного світу та обліку обсягів їх добування;
встановлення екологічних нормативів, лімітів, норм використання об’єктів тваринного світу;
спеціального використання об’єктів тваринного світу;
реєстрації та утримання диких тварин, які вилучені з природного середовища з метою надання їм допомоги;
реалізації об’єктів тваринного світу, конфіскованих або безоплатно вилучених внаслідок порушення вимог законодавства в частині ввезення в Україну та вивезення за її межі диких тварин та інших об’єктів тваринного світу;
встановлення правил добування диких тварин, а також їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи у стані неволі;
встановлення правил добування рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин для розведення в спеціально створених умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях;
регулювання заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин у разі виникнення або загрози виникнення епізоотій та в разі виникнення небезпечних ситуацій;
використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності;
створення регіональних центрів порятунку та реабілітації диких тварин, а також розміщення в них диких тварин і їх утримання;
випалювання сухої рослинності або її залишків;
встановлення лімітів спеціального використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення;
використання природних рослинних ресурсів з науково-дослідною метою;
затвердження переліків дикорослих видів рослин, поширення і чисельність яких підлягають регулюванню, а також порядку здійснення відповідних заходів щодо регулювання їх поширення і чисельності;
збирання технічної, лікарської, пряно-ароматичної, харчової сировини з дикорослих рослин;
загального використання і відтворення природних рослинних ресурсів;
інтродукції та акліматизації рослин;
ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного і рослинного світу, крім генетично модифікованих організмів;
затвердження нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів, затвердження розрахункових лісосік;
визначення природних рослинних угруповань, які підлягають занесенню до Зеленої книги України, затвердження переліків рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України;
ведення Червоної та Зеленої книг України;
створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та ведення державного обліку зоологічних і ботанічних колекцій, торгівлі ними, а також ввезення в Україну, пересилання та вивезення за її межі;
затвердження переліків видів тварин, рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України, видів тварин, рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України;
ведення державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;
спеціального використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України;
компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання) та методики її розрахунку;
проведення оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище;
встановлення переліку земель, на яких застосовується обмеження щодо вирощування генетично модифікованих сортів рослин;
визначення і занесення видів тварин, які не занесені до Червоної книги України, але мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні, та встановлення порядку їх охорони, використання і відтворення;
затвердження типових конструкцій засобів перевезення диких тварин;
визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів, природних лісів;
забезпечення збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування національної екологічної мережі;
86) аналізує, узагальнює інформацію про опустелювання та деградацію земель, готує та затверджує відповідні звіти, а також подає інформацію Постійному секретаріату Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці (995_120) ;
87) погоджує проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів (у разі наявності територій чи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, земель оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон);
88) надає в межах повноважень, передбачених законом, до складу документації із землеустрою інформацію про обмеження у використанні земель, додержання режиму охорони та використання відповідної території та вимоги природоохоронного законодавства;
( Підпункт 88 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021 (1417-2021-п) )
89) погоджує рішення обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій про надання лісів у постійне користування;
90) здійснює погодження рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів під час здійснення побічних лісових користувань та лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів;
91) здійснює погодження рішення про:
вирубування дерев і чагарників;
переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства;
встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів;
92) реалізує державну політику у сфері захисту диких, домашніх, безпритульних тварин від жорстокого поводження та координує інші органи виконавчої влади у сфері захисту тварин від жорстокого поводження, а також сприяє роботі громадських організацій з контролю у цій сфері; отримує інформацію щодо видів диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, порядку проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності;
93) видає, анулює, здійснює переоформлення документів дозвільного характеру на:
спеціальне використання об’єктів тваринного світу;
спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також здійснення заходів щодо схрещування диких тварин;
утримання диких тварин у неволі;
імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, крім осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (995_129) ;
спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів, які занесені до Червоної книги України;
право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України;
проведення державних апробацій (випробувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі;
вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі;
транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів;
94) здійснює процедуру надання попередньої обґрунтованої згоди щодо можливості транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку (995_935) та Конвенції про біологічне різноманіття (995_030) ;
95) здійснює державну реєстрацію засобів захисту рослин, отриманих з використанням генетично модифікованих організмів;
96) затверджує нормативи спеціального використання природних рослинних ресурсів та розрахункові лісосіки заготівлі деревини, погоджує матеріали лісовпорядкування;
97) здійснює погодження поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок;
98) створює мережу дослідних земельних ділянок та ділянок з еталонними ґрунтами з метою проведення на них необхідних спостережень, вимірювань та обстежень екологічного стану земель, зміни показників корисних властивостей ґрунтів під впливом господарської та інших видів діяльності для проведення моніторингу земель на національному рівні;
99) веде державний облік і кадастр рослинного і тваринного світу;
100) веде Червону та Зелену книги України;
101) здійснює управління формуванням, збереженням і використанням національної екологічної мережі;
102) забезпечує у сфері організації охорони та використання природно-заповідного фонду нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, з питань:
спеціального використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду;
наукової, рекреаційної, еколого-освітньої діяльності природних та біосферних заповідників та національних природних парків;
економічного обґрунтування розвитку природно-заповідного фонду, а також економічної оцінки природних комплексів і об’єктів, які входять до його складу;
ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення;
визначення належності територій до пралісових пам’яток природи;
103) затверджує ліміти на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
104) веде державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
105) забезпечує відповідно до компетенції відображення в Інтернеті геопросторових даних та метаданих, а також безперешкодний доступ користувачів до Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, у тому числі:
забезпечує замовлення, створення, використання, оновлення, оприлюднення та виконання інших дій з геопросторовими даними та метаданими для територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх функціональних та охоронних зон, територій, зарезервованих з метою наступного заповідання, території Смарагдової мережі, водно-болотних угідь міжнародного значення, біосферних резерватів програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера", об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
забезпечує актуальність, достовірність, обґрунтованість, повноту, точність, відкритість, інтероперабельність геопросторових даних та метаданих щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх функціональних та охоронних зон, територій, зарезервованих з метою наступного заповідання, території Смарагдової мережі, водно-болотних угідь міжнародного значення, біосферних резерватів програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера", об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
забезпечує доступ до своїх геопросторових даних та метаданих, інформаційну взаємодію з іншими держателями даних, у тому числі за допомогою сервісів геопорталів щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх функціональних та охоронних зон, територій, зарезервованих з метою наступного заповідання, території Смарагдової мережі, водно-болотних угідь міжнародного значення, біосферних резерватів програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера", об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
106) бере участь у формуванні науково-технічної політики та координує її реалізацію у сфері організації охорони та використання природно-заповідного фонду, зокрема узагальнення результатів наукових досліджень на територіях природних та біосферних заповідників, національних природних парків; затвердження порядку підготовки та програми Літопису природи для заповідників та національних природних парків; затвердження програм і планів науково-дослідних робіт на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду; розроблення наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об’єктів;
107) визначає склад, завдання та порядок діяльності наукових і науково-технічних рад природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків та ботанічних садів, що належать до сфери управління Міндовкілля;
108) здійснює:
управління охороною і використанням територій та об’єктів природно-заповідного фонду, службою державної охорони природно-заповідного фонду;
підготовку і подання пропозицій щодо створення, оголошення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також зміни меж, категорії та скасування статусу існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
109) затверджує положення про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також положення про території та об’єкти, які мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність;
110) затверджує проекти організації території природних та біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів загальнодержавного значення, проекти утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення; затверджує технічні завдання на розроблення проектів організації території природних та біосферних заповідників, національних природних парків, що належать до сфери управління Міндовкілля, та погоджує технічні завдання на розроблення проектів організації території природних та біосферних заповідників, національних природних парків, що належать до сфери управління інших установ та організацій;
111) погоджує проекти організації територій дендрологічних, зоологічних парків та ботанічних садів загальнодержавного значення, проекти утримання та реконструкції парків - пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, що не належать до сфери управління Міндовкілля;
112) затверджує положення про екологічні фонди природних, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків і зоологічних парків;
113) погоджує призначення керівників спеціальних адміністрацій природних та біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних парків загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків;
114) забезпечує розроблення проектів створення, оголошення, зміни меж, категорії та скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; проектів резервування цінних для заповідання природних територій та об’єктів; розглядає та схвалює клопотання про необхідність створення чи оголошення територій та об’єктів загальнодержавного значення; погоджує зміну меж, категорії та скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду; забезпечує організацію створення природоохоронних територій міжнародного значення;
115) організовує встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
116) погоджує встановлення плати за відвідування територій та об’єктів природно-заповідного фонду установам природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та установам природно-заповідного фонду, утвореним у зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення;
117) забезпечує у сфері охорони та відтворення вод (поверхневих, підземних, морських), раціонального використання водних ресурсів, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, з питань:
розроблення державних цільових, міждержавних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
затвердження правил, нормативів, норм з охорони та відтворення вод (поверхневих, підземних, морських), раціонального використання водних ресурсів, аналізу практики їх застосування;
встановлення лімітів забору, використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;
розроблення методик та методичних вказівок щодо встановлення технологічних нормативів;
встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, а також порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується, розроблення та затвердження критеріїв оцінки забруднення підземних горизонтів водних об’єктів;
встановлення порядку обміну документами в електронній формі під час видачі дозволу на спеціальне водокористування;
встановлення форми дозволу на спеціальне водокористування та заяви для його отримання, а також форми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення;
визначення порядку розроблення та форми паспорта водного об’єкта;
розроблення методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти;
встановлення типової форми договору оренди водних об’єктів;
визначення порядку ведення державного обліку водокористування;
організації та здійснення державного моніторингу вод;
затвердження меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок;
виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах встановлених районів річкових басейнів;
затвердження типового положення про басейнові ради;
визначення порядку розроблення водогосподарських балансів;
розроблення методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод;
розроблення методики віднесення масиву підземних вод до одного з класів кількісного та хімічного станів масиву підземних вод;
визначення переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод;
розроблення методики визначення масивів поверхневих та підземних вод;
118) розробляє державні цільові, міждержавні програми використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, розробляє і організовує запровадження у встановленому порядку організаційно-економічних заходів щодо забезпечення охорони і використання вод та відтворення водних ресурсів;
119) погоджує технологічні проекти повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів;
120) здійснює загальну координацію та організацію державного моніторингу вод, науково-методичне забезпечення державного моніторингу вод, розробляє та затверджує програму державного моніторингу вод;
121) забезпечує у сфері розвитку водного господарства нормативно-правове регулювання а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, з питань:
( Абзац перший підпункту 121 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021 (539-2021-п) )
визначення порядків, правил, умов, нормативів, норм у сфері розвитку водного господарства, проведення аналізу практики їх застосування;
( Абзац другий підпункту 121 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 24.05.2021 (539-2021-п) )
організації та проведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель;
ведення Державного водного кадастру за розділом "Поверхневі води" у частині обліку поверхневих водних об’єктів та за розділом "Водокористування";
( Абзац п'ятий підпункту 121 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 539 від 24.05.2021 (539-2021-п) )
122) забезпечує у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, з питань:
ведення обліку робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр;
визначення правил розробки нафтових і газових родовищ;
ведення централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу;
ведення обліку нафтових і газових свердловин та обліку обсягу погашених і видобутих корисних копалин, їх втрат, а також форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин для ведення державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин;
визначення порядку обліку, зберігання та користування матеріалами державного інформаційного геологічного фонду;
визначення порядку розробки кондицій на мінеральну сировину;
проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин;
визначення змісту, оформлення і порядку подання на розгляд в установленому порядку геолого-економічної оцінки родовищ металічних і неметалічних корисних копалин;
визначення порядків:
- надання спеціальних дозволів на користування надрами;
- проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;
- погодження надання надр у користування;
встановлення першовідкривачів родовищ корисних копалин та грошової винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що мають промислове значення;
проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов’язаних з розробленням і впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування, пошуком та розвідкою родовищ корисних копалин, прогнозуванням змін геологічного середовища та іншими потребами геологічного вивчення надр, зокрема щодо:
- стадій геологорозвідувальних робіт;
- порядку організації та здійснення розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
- ведення Державної еколого-геологічної карти;
розпорядження геологічною інформацією;
функціонування каталогу відомостей про геологічну інформацію; функціонування Державного сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу і порядку передачі до нього первинної геологічної інформації;
функціонування електронного кабінету надрокористувача;
ведення Державного водного кадастру за розділом "Підземні води";
організації оформлення Держгеонадрами матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень;
здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;
123) здійснює подання щодо віднесення корисних копалин до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;
124) надає пропозиції щодо надання чи продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами та пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, з одночасним зазначенням умов, за яких можливе надрокористування на запропонованих ділянках надр, у частині дотримання вимог природоохоронного законодавства або обґрунтовані пропозиції щодо неможливості надрокористування на запропонованих ділянках надр з дотриманням вимог природоохоронного законодавства;
125) погоджує розміщення будь-яких технологічних споруд для користування нафтогазоносними надрами протягом усього строку дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України;
126) погоджує особливий режим ведення робіт на ділянках нафтогазоносних надр, що знаходяться в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України і на використання яких отримано спеціальний дозвіл;
127) погоджує склад аукціонного комітету з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;
128) забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів з питань:
організації та проведення перевірок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення;
розрахунків розмірів відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
технічної експлуатації установок очистки газу;
визначення порядку перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу;
визначення правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення;
взаємодії з Держгеонадрами та іншими органами державного контролю;
взаємодії із забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту, портопунктів та місць базування суден;
здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, зокрема вимог законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів, про охорону, використання і відтворення водних біоресурсів, під час ведення мисливського господарства та здійснення полювання;
здійснення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон перевірки дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку у разі виявлення органом (підрозділом) Держприкордонслужби транспортних засобів, вантажів та іншого майна з перевищенням допустимого рівня іонізуючого випромінювання та надання дозволу або заборони на пропуск через державний кордон транспортних засобів, вантажів та іншого майна за результатами такої перевірки;
переміщення (перевезення), експорту (реекспорту), імпорту, вилучення, набуття у власність, користування, оренди об’єктів тваринного світу, торгівлі ними, зокрема тими, що занесені до Червоної книги України та перебувають під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (995_129) ;
129) встановлює порядок планування і контролю за виконанням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у визначеній сфері та впровадженням їх результатів;
130) організовує проведення моніторингу навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи моніторингу довкілля;
131) створює і забезпечує роботу мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;
132) визначає екологічні показники для проведення оцінки стану навколишнього природного середовища та методичні вказівки щодо їх застосування;
133) визначає реєстри складових мережі спостережень державної системи моніторингу навколишнього природного середовища;
134) розробляє методики проведення моніторингу навколишнього природного середовища, зокрема суб’єктами господарювання, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища;
135) готує і подає на розгляд Верховної Ради України щорічну Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні;
136) забезпечує впровадження механізмів сталого розвитку з питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
137) видає сертифікати на право проведення екологічного аудиту, веде реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на проведення екологічного аудиту;
138) затверджує положення про сертифікацію екологічних аудиторів та про ведення реєстру екологічних аудиторів;
139) здійснює методичне забезпечення організації еколого-аудиторської діяльності та проведення екологічного аудиту;
140) розробляє стратегічні, програмно-планові документи та забезпечує їх реалізацію;
141) забезпечує виконання законодавства з питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
142) бере в межах повноважень, передбачених законом, участь у плануванні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них;
143) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
144) реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику у сфері волонтерської діяльності щодо здійснення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища;
145) забезпечує інформування громадськості про формування та реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
146) затверджує положення про громадський контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища;
147) встановлює порядок надання інформації про стан навколишнього природного середовища і порядок організації та проведення публічних слухань або відкритих засідань з охорони навколишнього природного середовища;
148) бере участь у формуванні національної системи науково-технічної інформації;
149) сприяє залученню інвестицій у сферу охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, охорони атмосферного повітря та озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління, зміну клімату, екологічної та відповідно до своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, охорони та раціонального використання земель, організації охорони та використання природно-заповідного фонду та оцінки впливу на довкілля, зокрема оцінки транскордонного впливу на довкілля;
150) забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, у сфері лісового господарства з питань:
розроблення та організації виконання державних цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
визначення пріоритетних напрямів та стратегії розвитку у сфері лісових відносин;
умов ведення лісового господарства, якісних та кількісних показників оцінки діяльності в цій сфері;
ведення лісовпорядкування;
організації та проведення лісової сертифікації;
визначення протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону та захист лісів, вимог щодо складення планів цих заходів;
ведення Державного лісового кадастру та обліку лісів;
видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів;
проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, а також здійснення контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених;
151) визначає пріоритетні напрями та стратегії розвитку у сфері лісових відносин, розробляє та організовує виконання державних цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів та бере участь у розробленні загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
152) визначає зону авіаційної охорони і захисту лісів;
( Підпункт 153 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 124 від 17.02.2021 (124-2021-п) ) ( Підпункт 154 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 124 від 17.02.2021 (124-2021-п) ) ( Підпункт 155 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 124 від 17.02.2021 (124-2021-п) )
156) у сфері мисливського господарства:
здійснює державне регулювання у галузі мисливського господарства та полювання;
організовує роботи з охорони, використання і відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану мисливських угідь;
розробляє та приймає в межах своїх повноважень нормативно-правові акти з питань ведення мисливського господарства та полювання, мисливського собаківництва, використання ловчих звірів і птахів;
встановлює відповідно до законодавства обмеження щодо використання державного мисливського фонду;
розробляє проекти лімітів та норми використання мисливських тварин, встановлює строки здійснення полювання;
визначає вартість ліцензій на добування мисливських тварин;
подає документи з питань надання у користування мисливських угідь;
готує проекти планів переселення мисливських тварин, організовує роботу з їх штучного відтворення;
затверджує правила державного обліку мисливських тварин і обсяги їх добування;
встановлює порядок видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів, затверджує нормативну документацію з мисливського собаківництва (інструкції, положення, правила випробувань);
встановлює порядок видачі посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил полювання, розробляє та затверджує відповідні навчальні програми з питань мисливського господарства та полювання;
організовує роботу з упорядкування мисливських угідь, визначає їх пропускну спроможність;
встановлює розмір плати за видачу посвідчення мисливця та щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання;
встановлює форму договору про умови ведення мисливського господарства;
встановлює строки натаскування, наганяння, вимуштрування, польових випробувань і змагань мисливських собак;
встановлює норми відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду;
регулює добування мисливських тварин для наукових цілей, переселення в нові місця перебування, а також збирання пташиних яєць;
встановлює порядок реєстрації мисливських трофеїв, форму та порядок видачі трофейних листів;
затверджує положення про громадських мисливських інспекторів;
затверджує такси для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання;
157) подає пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
158) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду з питань, що належать до компетенції Міндовкілля, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж;
158-1) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до запровадження додаткових обмежувальних заходів у сфері екологічного контролю в установленому порядку;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 158-1 згідно з Постановою КМ № 888 від 18.08.2021 (888-2021-п) )
158-2) надає пропозиції щодо:
запровадження ліцензування експорту та імпорту товарів у разі необхідності забезпечення захисту життя, здоров’я тварин або рослин, навколишнього природного середовища;
заборони імпорту або транзиту будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди тваринному світу та рослинам або призвести до заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, якщо стосовно транзитних товарів не вжито необхідних заходів для запобігання такій шкоді, експорту природних ресурсів, які вичерпуються, якщо обмеження також застосовуються до внутрішнього споживання або виробництва;
застосування екологічних заходів, стандартів та вимог до товарів, що імпортуються в Україну;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 158-2 згідно з Постановою КМ № 888 від 18.08.2021 (888-2021-п) )
159) передає відповідно до законодавства правоохоронним органам матеріали про виявлені правопорушення;
160) виступає замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
161) організовує роботу із впровадження систем екологічного управління, екологічної сертифікації та маркування;
162) бере участь у справах, діє в судах України від імені та в інтересах Міндовкілля, забезпечує в установленому порядку самопредставництво Міндовкілля в судах та інших органах через осіб, уповноважених діяти від його імені, у тому числі через посадових (службових) осіб юридичної служби Міндовкілля або інших уповноважених осіб, а також забезпечує представництво інтересів Міндовкілля в судах та інших органах через представників;
162-1) є держателем Єдиної екологічної платформи "ЕкоСистема";
( Пункт 4 доповнено підпунктом 162-1 згідно з Постановою КМ № 1065 від 11.10.2021 (1065-2021-п) )
163) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Міндовкілля з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Міндовкілля, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, та господарському товаристві, щодо якого Міндовкілля здійснює управління корпоративними правами держави;
2) здійснює добір кадрів в апарат Міндовкілля і на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Міндовкілля;
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Міндовкілля, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
5) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;
6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом:
реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Міндовкілля, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням;
виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів.
6. Міндовкілля для виконання покладених на нього завдань має право:
1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
2) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;
3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.
7. Міндовкілля у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.
8. Міндовкілля у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Накази Міндовкілля, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України (1160-15) "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Нормативно-правові акти Міндовкілля підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
Накази Міндовкілля, видані в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.
9. Міндовкілля очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.
Міністр має першого заступника, заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.
10. Міністр:
1) очолює Міндовкілля, здійснює керівництво його діяльністю;
2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
3) спрямовує і координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:
забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію;
погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких органів;
погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
видає обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до сфери діяльності таких органів;
погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, щодо утворення, реорганізації, ліквідації їх територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні подання;
погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, як структурних підрозділів апарату таких органів;
порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, повністю чи в окремій частині;
доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а у разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині;
порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників;
ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких органів;
ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких органів;
приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх територіальних органів;
заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань та планів їх роботи;
визначає структурний підрозділ апарату Міндовкілля, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
визначає посадових осіб Міндовкілля, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
визначає порядок обміну інформацією між Міндовкілля та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, періодичність її подання;
вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
4) визначає пріоритети роботи Міндовкілля, шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міндовкілля, звіти про їх виконання;
5) відповідно до межах компетенції організовує та контролює виконання Міндовкілля Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міндовкілля;
7) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що надходять на погодження до Міндовкілля;
8) забезпечує виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України;
9) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;
10) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Міндовкілля та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Міндовкілля, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
11) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника, заступників Міністра;
12) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Міндовкілля, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
13) представляє Міндовкілля у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
14) за згодою керівників залучає державних службовців та працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
15) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції у разі вмотивованої відмови Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови облдержадміністрації (підтримки головою облдержадміністрації вмотивованої відмови голови райдержадміністрації) погодити призначення керівника територіального органу центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, підприємства, установи та організації, що належить до сфери управління Міндовкілля, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;
16) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міндовкілля, визначає персональний склад патронатної служби Міністра;
17) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Міндовкілля;
18) визначає обов’язки першого заступника, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником, заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;
19) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретареві Міндовкілля;
20) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Міндовкілля, затверджує положення про них (їх статути), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належить до сфери управління Міндовкілля;
21) призначає на посаду і звільняє з посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
22) утворює комісії, робочі та експертні групи;
23) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Міндовкілля;
24) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міндовкілля;
25) підписує накази Міндовкілля;
26) дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Міндовкілля доручення;
27) здійснює інші повноваження, визначені законом.
11. Повноваження керівника державної служби у Міндовкілля здійснює державний секретар Міндовкілля.
Державний секретар Міндовкілля є вищою посадовою особою з числа державних службовців Міндовкілля. Державний секретар Міндовкілля підзвітний і підконтрольний Міністрові.
Державний секретар Міндовкілля призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
12. Державний секретар Міндовкілля відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу апарату Міндовкілля;
2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Міндовкілля та подає їх на розгляд Міністра;
3) організовує та контролює виконання апаратом Міндовкілля Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міндовкілля та доручень Міністра, його першого заступника, заступників, звітує про їх виконання;
4) готує та подає Міністрові для затвердження плани роботи Міндовкілля, звітує про їх виконання;
5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Міндовкілля;
6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Міндовкілля завдань;
7) призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Міндовкілля, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
8) приймає на роботу і звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Міндовкілля, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду і звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
10) призначає на посаду і звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;
11) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Міндовкілля;
12) представляє Міндовкілля як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;
13) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Міндовкілля доручення;
14) видає накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до компетенції Міндовкілля, та контролює їх виконання;
15) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Міндовкілля до відзначення державними нагородами України.
13. На час відсутності державного секретаря Міндовкілля чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міндовкілля відповідно до наказу державного секретаря Міндовкілля.
14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міндовкілля, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міндовкілля може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Міндовкілля.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Міндовкілля можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.
15. Гранична чисельність державних службовців та працівників Міндовкілля затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Міндовкілля затверджується Міністром.
Штатний розпис, кошторис Міндовкілля затверджується державним секретарем Міндовкілля за погодженням з Мінфіном.
16. Міндовкілля є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 614

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У тексті Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (295-96-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 295 (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 253; Офіційний вісник України, 2004 р., № 24, ст. 1588; 2006 р., № 23, ст. 1720; 2007 р., № 89, ст. 3252; 2010 р., № 75, ст. 2669; 2015 р., № 12, ст. 316, № 78, ст. 2598; 2019 р., № 20, ст. 678; 2020 р., № 2, ст. 55), слова "Мінекоенерго" та "Мінприроди" замінити словом "Міндовкілля".
2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. № 702 (702-2001-п) "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 26, ст. 1178; 2020 р., № 18, ст. 687) у позиції "Мінекоенерго":
1) у графі "Назва державного органу" слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля";
2) у графі "Вид витрат" слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
3. У тексті Положення про Державне агентство водних ресурсів України (393-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 393 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 71, ст. 1995; 2019 р., № 78, ст. 2694), слова "Міністр енергетики та захисту довкілля" в усіх відмінках замінити словами "Міністр захисту довкілля та природних ресурсів" у відповідному відмінку, а слово "Мінекоенерго" - словом "Міндовкілля".
4. У тексті Положення про Державне агентство лісових ресурсів України (521-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 521 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 82, ст. 2333; 2019 р., № 78, ст. 2694), слова "Міністр енергетики та захисту довкілля" в усіх відмінках замінити словами "Міністр захисту довкілля та природних ресурсів" у відповідному відмінку, а слово "Мінекоенерго" - словом "Міндовкілля".
5. У тексті Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження (564-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 564 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 86, ст. 2434; 2019 р., № 78, ст. 2694), слова "Міністр енергетики та захисту довкілля" в усіх відмінках замінити словами "Міністр захисту довкілля та природних ресурсів" у відповідному відмінку, а слово "Мінекоенерго" - словом "Міндовкілля".
6. У тексті Положення про Державне агентство рибного господарства України (895-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 895 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3018; 2019 р., № 78, ст. 2694), слова "Міністр енергетики та захисту довкілля" в усіх відмінках замінити словами "Міністр захисту довкілля та природних ресурсів" у відповідному відмінку, а слово "Мінекоенерго" - словом "Міндовкілля".
7. У тексті Положення про Державну службу геології та надр України (1174-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1174 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 192; 2019 р., № 78, ст. 2694), слова "Міністр енергетики та захисту довкілля" в усіх відмінках замінити словами "Міністр захисту довкілля та природних ресурсів" у відповідному відмінку, а слово "Мінекоенерго" - словом "Міндовкілля".
8. У тексті Положення про Державну екологічну інспекцію України (275-2017-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 275 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 36, ст. 1131; 2019 р., № 78, ст. 2694), слова "Міністр енергетики та захисту довкілля" в усіх відмінках замінити словами "Міністр захисту довкілля та природних ресурсів" у відповідному відмінку, а слово "Мінекоенерго" - словом "Міндовкілля".
9. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 (1026-2017-п) "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 2, ст. 58; 2020 р., № 2, ст. 62):
1) у Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля (1026-2017-п) , затвердженому зазначеною постановою:
пункт 14 після слів "суб’єктом господарювання)" доповнити словами ", інші витрати, пов’язані з утриманням Міндовкілля відповідно до законодавства, крім видатків на оплату праці працівників Міністерства, придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів та проведення ремонту кабінетів";
у тексті Порядку (1026-2017-п) слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля";
2) у тексті Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (1026-2017-п) , затвердженого зазначеною постановою, слово "Мінприроди" замінити словом "Міндовкілля".