БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 червня 2020 р. № 648
Київ

Про реалізацію експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації до 1 липня 2022 р. експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства (далі - експериментальний проект).
2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства, що додається.
3. Установити, що набуття статусу електронного резидентства не надає жодних переваг щодо перебування на території України та перетинання державного кордону України, отримання дозволу на тимчасове або постійне проживання в Україні, прийняття до громадянства України, визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, порівняно з іншими іноземцями та особами без громадянства відповідно до законодавства.
4. Покласти на закордонні дипломатичні установи України, що розташовані в державі постійного (тимчасового) проживання (перебування) осіб, заінтересованих у набутті статусу електронного резидентства, функції з проведення ідентифікації таких осіб, а також інші функції, передбачені затвердженим цією постановою Порядком.
5. Міністерству цифрової трансформації:
1) надавати роз’яснення щодо застосування затвердженого цією постановою Порядку;
2) протягом двох місяців після набрання чинності цією постановою:
подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо прийняття актів, необхідних для реалізації експериментального проекту;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених Порядком, затвердженим цією постановою;
3) протягом трьох місяців після набрання чинності цією постановою:
визначити держави, громадяни яких можуть брати участь в експериментальному проекті;
забезпечити створення та функціонування інформаційної системи "Е-резидент";
4) протягом двох місяців після завершення експериментального проекту підготувати та подати Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації;
5) оприлюднити зазначений звіт на офіційному веб-сайті Міністерства цифрової трансформації.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 648

ПОРЯДОК

реалізації експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм набуття іноземцем або особою без громадянства статусу електронного резидентства України та доступу до електронних послуг, що надаються в Україні.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1) електронне резидентство - статус, який надає можливість іноземцю або особі без громадянства, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримувати кваліфіковані електронні довірчі послуги, електронні послуги, відкривати банківські рахунки в Україні;
2) електронний резидент (е-резидент) - іноземець або особа без громадянства, яка досягла вісімнадцятирічного віку, набула статусу електронного резидентства, отримала відповідні електронні довірчі послуги, у тому числі засіб кваліфікованого електронного підпису, та інформація про яку внесена до інформаційної системи "Е-резидент";
3) заявник - фізична особа, яка подала заяву та інші документи для набуття статусу електронного резидентства;
4) консульська посадова особа - дипломатичний службовець або адміністративний службовець закордонної дипломатичної установи України в державі постійного (тимчасового) проживання (перебування) заявника, який здійснює повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням консульських функцій, та який відповідно до цього Порядку забезпечує ідентифікацію заявника та виконує інші функції, передбачені цим Порядком, у рамках процедури набуття заявником статусу електронного резидентства;
5) інформаційна система "Е-резидент" (далі - система) - система, що є складовою частиною Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" (далі - Портал Дія), в рамках якої здійснюється збирання, накопичення, обробка, захист, облік та надання інформації про заявників та осіб, що набули статус електронного резидентства.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про громадянство України" (2235-14) , "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (3773-17) , "Про дипломатичну службу" (2449-19) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) , "Про електронний документ та електронний документообіг" (851-15) та інших законодавчих актах.
3. Держателем та замовником системи є Мінцифри.
Держатель системи забезпечує створення системи, організовує та координує роботу, пов’язану із забезпеченням її функціонування.
Адміністратор - державне підприємство "ДІЯ" (далі - адміністратор), що здійснює заходи із створення, адміністрування, технічної підтримки системи, а також забезпечує та відповідає за захист та безпеку інформації в системі відповідно до вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .

Подання документів заінтересованими особами

4. Набуття статусу електронного резидентства є безоплатним.
5. Заява про надання статусу електронного резидентства (далі - заява) подається в електронній формі через Портал Дія особами, які пройшли процедуру електронної реєстрації та створили власний обліковий запис на Порталі Дія. До заяви додається копія паспортного документа заявника в електронній формі та інформація від компетентних органів іноземної держави громадянської належності або держави постійного проживання про факт відсутності/наявності відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності на території зазначеної держави.
Форма заяви затверджується Мінцифри.
6. Заява заповнюється заявником англійською мовою. Офіційна комунікація під час розгляду заяв між заявником (е-резидентом) та адміністратором (його уповноваженими працівниками), консульською посадовою особою, іншими уповноваженими державними органами, установами та організаціями ведеться англійською мовою.
7. Адміністратор здійснює розгляд поданої заяви на предмет правильності та повноти заповнення, наявності копій документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, відповідності відомостям, зазначеним у них, відомостям, зазначеним у заяві. У разі відсутності копій документів або невідповідності їх зазначеним відомостям заявнику повідомляють про це шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначену під час його реєстрації на Порталі Дія.
8. У разі коли заява та копії документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, відповідають установленим вимогам, адміністратор створює обліковий запис заявника в системі та вносить до нього відомості про заявника.
9. Адміністратор протягом одного робочого дня після реєстрації облікового запису в системі формує і надсилає запит про проведення перевірки відомостей щодо заявника до МВС та СБУ на предмет наявності або відсутності заборон або обмежень щодо набуття заявником статусу електронного резидентства, визначених у цьому Порядку. Порядок обміну відомостями, необхідними для проведення такої перевірки, здійснюється в порядку, визначеному Мінцифри разом з МВС та СБУ.

Проведення уповноваженими органами перевірки відомостей щодо заявника. Резервування реєстраційного номера облікової картки платника податків

10. МВС разом із СБУ протягом 20 днів після надходження запиту від адміністратора у межах своєї компетенції перевіряють (зокрема в банках даних Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу, а також Європейського поліцейського офісу - Європолу в рамках, установлених міжнародними договорами України) наявність або відсутність інформації про те, що заявник не притягувався в Україні до кримінальної відповідальності за вчинення злочину; причетність до діяльності, яка становить загрозу національній безпеці України; чи не перебуває заявник у міжнародному розшуку, про що формують та подають адміністратору відповідний звіт.
У разі коли запит потребує надання великого обсягу інформації або пошуку інформації серед значної кількості даних, орган, зазначений в абзаці першому цього пункту, може продовжити строк розгляду запиту до 10 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Повідомлення про продовження строку надсилається адміністратору в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
11. Адміністратор протягом 10 робочих днів після надіслання запиту до МВС та СБУ проводить перевірку наявності відомостей про заявника в переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затвердженому наказом Держфінмоніторингу від 7 жовтня 2010 р. № 183, а також перевіряє інформацію щодо застосування до заявника спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України "Про санкції" (1644-18) .
У разі відсутності інформації про заявника в зазначеному переліку адміністратор здійснює пошук інформації, визначеної у підпункті 2 пункту 2 Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 966 (966-2015-п) (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3288), на офіційному веб-сайті ООН.
12. За результатами проведення перевірок органи, зазначені в пункті 10 цього Порядку, та адміністратор складають звіти про результати проведення перевірки та розміщують відповідні записи у системі.
13. Наявність інформації про вчинення заявником тяжких та/або особливо тяжких злочинів в Україні або на території іншої держави, перебування заявника у міжнародному розшуку, наявність відомостей про заявника у переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, відомостей, які є підставами для внесення заявника до зазначеного переліку, а також відомостей про застосування до заявника спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до Закону України "Про санкції" (1644-18) є підставами для відмови заявнику в набутті ним статусу електронного резидентства, про що адміністратором вноситься відповідний запис до системи.
Причини, що унеможливлюють набуття заявником статусу електронного резидентства, такому заявнику не повідомляються.
14. У разі відсутності підстав, що унеможливлюють набуття статусу електронного резидентства, визначених у пункті 13 цього Порядку, адміністратор надсилає через Портал Дія з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів до ДПС запит в електронній формі, який містить передбачену пунктом 70.2 статті 70 Податкового кодексу України (2755-17) інформацію про заявника (англійською мовою з перекладом такої інформації українською мовою) для здійснення резервування реєстраційного номера облікової картки платника податків.
ДПС протягом одного робочого дня здійснює заходи щодо перевірки наявності попередньої реєстрації особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр).
Якщо встановлено, що особа раніше не була зареєстрована в Державному реєстрі, ДПС у порядку, визначеному Податковим кодексом України (2755-17) , вносить відомості про заявника до Державного реєстру, резервує реєстраційний номер облікової картки платника податків та повідомляє про це адміністратору.
У разі коли, за даними ДПС, буде встановлено, що особа раніше вже була зареєстрована в Державному реєстрі, та дані про особу, які надійшли від адміністратора, збігаються з даними про особу, наявними в Державному реєстрі, до Державного реєстру вноситься позначка щодо подання особою заяви на набуття статусу електронного резидентства.
У разі коли, за даними ДПС, буде встановлено, що особа раніше вже була зареєстрована в Державному реєстрі, та дані про особу, які надійшли від адміністратора, відрізняються від даних про особу, наявних в Державному реєстрі, ДПС надсилає у відповідь повідомлення про необхідність отримання додаткових відомостей про особу для здійснення її ідентифікації в Державному реєстрі.
15. Адміністратор через Портал Дія повідомляє консульській посадовій особі закордонної дипломатичної установи про резервування реєстраційного номера облікової картки платника податків для заявника.
Консульська посадова особа протягом одного робочого дня після надходження такого повідомлення визначає дату та час для проведення ідентифікації заявника та виконання інших, передбачених цим Порядком, дій та надсилає заявнику запрошення в електронній формі через Портал Дія.
16. Дата та час особистого прийому заявника можуть бути змінені на прохання заявника не пізніше ніж за три календарних дні до дати, зазначеної у запрошенні.

Ідентифікація заявника та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг

17. Ідентифікація заявника здійснюється консульською посадовою особою за умови особистої присутності заявника.
Для проведення ідентифікації заявник повинен мати при собі оригінал дійсного паспортного документа, електронна копія якого подавалася ним разом із заявою.
Консульська посадова особа здійснює ідентифікацію заявника шляхом встановлення тотожності заявника з особою, зображеною на фото, розміщеному на сторінці персональних даних поданого паспортного документа, та відповідності персональних даних поданого паспортного документа відомостям, що містяться у системі. Непроходження заявником процедури ідентифікації є підставою для відмови у набутті заявником статусу електронного резидентства.
Непроходженням ідентифікації відповідно до цього Порядку вважається:
нетотожність заявника з особою, зображеною на фото, розміщеному на сторінці персональних даних поданого паспортного документа;
невідповідність персональних даних поданого паспортного документа відомостям про заявника, що містяться у системі;
ненадання заявником оригіналу паспортного документа;
неприбуття заявника до закордонної дипломатичної установи у визначений день за відсутності повідомлення від заявника щодо перенесення дати прийому протягом трьох робочих днів з визначеної у запрошенні дати.
У разі непроходження заявником ідентифікації консульська посадова особа повідомляє про це адміністратору через Портал Дія, а адміністратор вносить до системи запис про відмову в набутті статусу електронного резидентства.
Адміністратор протягом одного дня надсилає до ДПС електронне повідомлення щодо відмови в набутті статусу електронного резидентства для внесення відповідного запису до Державного реєстру.
18. Заявник, який успішно пройшов ідентифікацію, надає консульській посадовій особі оригінал свого паспортного документа для створення його електронної копії, після чого консульська посадова особа вносить до системи інформацію про проходження заявником ідентифікації з метою подальшого формування акредитованим центром сертифікації ключів кваліфікованого сертифіката електронного ключа, а також забезпечує:
1) передачу надавачу, яким є адміністратор, таких ідентифікаційних даних про особу, які вносяться до кваліфікованого сертифіката відкритого ключа:
прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи українською мовою;
реєстраційного номера облікової картки платника податків;
2) створення відцифрованого образу обличчя особи, який повинен відповідати вимогам, установленим МВС, та передачу його надавачу, яким є адміністратор, для надання послуги з формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.
19. Адміністратор надсилає до ДПС через Портал Дія з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів запит в електронній формі щодо реєстрації особи в Державному реєстрі.
ДПС протягом однієї години надає відповідь, що містить інформацію з Державного реєстру про реєстрацію особи із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків.
20. Адміністратор після отримання від ДПС реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника надає заявнику електронну довірчу послугу.
Після надання електронної довірчої послуги адміністратор вносить відповідну інформацію до облікового запису заявника у системі та повідомляє про це через Портал Дія консульській посадовій особі.
21. Повторне отримання електронної довірчої послуги надається заявнику згідно із законодавством за умови його ідентифікації шляхом особистого відвідування закордонної дипломатичної установи або через Портал Дія за ідентифікаційними даними, що містяться в раніше сформованому адміністратором кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа за умови чинності такого сертифіката.
22. За результатами отримання від адміністратора повідомлення, зазначеного в абзаці другому пункту 20 цього Порядку, консульська посадова особа надає заявнику для заповнення бланк довіреності на адміністратора, за якою адміністратору надається право здійснювати переклад документів, поданих е-резидентом для відкриття банківських рахунків та інших цілей, в межах, необхідних для виконання цього Порядку, в тому числі подавати такі документи від його імені, отримувати будь-які документи і повідомлення на ім’я е-резидента, представляти інтереси е-резидента в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях та виконувати інші дії, встановлені довіреністю.
Довіреність підписується заявником та підлягає відповідно до Закону України "Про нотаріат" (3425-12) посвідченню консульською посадовою особою. Електронна копія посвідченої довіреності завантажується консульською посадовою особою до облікового запису заявника в системі протягом двох робочих днів.
23. Після внесення до системи електронної копії довіреності заявник набуває статусу електронного резидентства.
24. Реєстрація е-резидентом суб’єктів господарської діяльності, провадження такими суб’єктами господарської діяльності на території України здійснюються відповідно до закону.
25. Адміністратор здійснює розгляд заяв та документів, заповнених е-резидентом на Порталі Дія для отримання в Україні електронних послуг, на предмет правильності та повноти заповнення, наявності документів та відповідності відомостям, зазначеним у них, відомостям, зазначеним у заяві.
У разі виявлення недоліків у заявах та документах або відсутності необхідної інформації адміністратор повідомляє про це е-резиденту через Портал Дія. Якщо е-резидент протягом трьох робочих днів не виправить виявлені недоліки, адміністратор зупиняє розгляд поданих заяв, про що до системи вноситься відповідна інформація. Розгляд відомостей щодо такого е-резидента відновлюється після виправлення ним виявлених недоліків або подання необхідної інформації.
Після проведення перевірки відомостей, зазначених у заяві та інших документах, е-резидент підписує заяви та відповідні документи кваліфікованим електронним підписом.
26. Заяви, а також інші документи складаються е-резидентом за формою, встановленою адміністратором, що містить назви розділів, необхідних для заповнення українською та англійською мовами. Комунікація між е-резидентом та адміністратором здійснюється англійською мовою, а комунікація адміністратора з іншими уповноваженими державними органами, установами та організаціями - українською мовою.
27. Уповноважений співробітник адміністратора заповнює форми заяв та інших документів українською мовою виключно на підставі відомостей, які містяться в заповнених е-резидентом на Порталі Дія формах заяв, а також надісланих е-резидентом через Портал Дія електронних копій заяв та інших документів, складених англійською мовою, з перекладом таких заяв та документів українською мовою, вірність якого належним чином засвідчується відповідно до законодавства, протягом одного робочого дня після надходження таких заяв і документів та їх перекладів та повідомляє про це е-резиденту через Портал Дія.
28. Заяви та інші документи українською та англійською мовами розміщуються адміністратором у системі.
29. Повідомлення, рішення, листи, інші документи, що надійшли до адміністратора на ім’я е-резидента від органів державної влади відповідно до законодавства протягом трьох робочих днів перекладаються адміністратором англійською мовою та доводяться до відома е-резидента.

Особливості відкриття е-резидентами банківських рахунків в Україні

30. Е-резидент може відкривати банківські рахунки шляхом подання заявки в електронній формі через Портал Дія, обравши банк із числа банків, можливість відкриття рахунків у яких є доступною через Портал Дія. Е-резидент має право на відкриття лише одного банківського рахунка.
31. Уповноважений співробітник адміністратора забезпечує переклад документів, поданих заявником відповідно до законодавства, а також забезпечує надіслання документів до банківської установи у порядку, встановленому законодавством.
32. Відповідно до законодавства банк може відмовити у відкритті рахунка е-резиденту, про що е-резиденту адміністратор надсилає повідомлення через Портал Дія на зазначену ним адресу електронної пошти.
33. Належна перевірка е-резидентів для цілей здійснення фінансового моніторингу під час відкриття банківських рахунків та в інших випадках проводиться відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Припинення та втрати статусу електронного резидентства

34. Е-резидент може втратити відповідний статус у випадку доведення в законному порядку причетності до вчинення такою особою злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України (2341-14) , отримання інформації про причетність до діяльності, яка становить загрозу національній безпеці України, а також у випадку застосування до особи спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до Закону України "Про санкції" (1644-18) . У такому разі адміністратор на підставі відповідного рішення суду або рішення про застосування до особи спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів вносить до системи запис про втрату статусу електронного резидентства.
35. Після закінчення строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа та неотримання нового сертифіката відповідно до пункту 21 цього Порядку адміністратор вносить до системи запис про припинення статусу електронного резидентства. Поновлення статусу електронного резидентства для такої особи здійснюється відповідно до пунктів 4-9 цього Порядку.

Особливості обробки та захисту персональних даних заявників та е-резидентів

36. Обробка персональних даних осіб, які виявили намір створити обліковий запис на Порталі Дія, заявників та е-резидентів здійснюється в порядку, визначеному Мінцифри.
Володільцем персональних даних, обробка яких здійснюється відповідно до цього Порядку, є Мінцифри.
Обробка персональних даних заявників та е-резидентів здійснюється з дотриманням вимог законодавства України та законодавства країни, в якій подається заява про набуття статусу електронного резидентства.
Особі, яка виявила намір створити обліковий запис на Порталі Дія, надсилається повідомлення про обробку її персональних даних згідно з вимогами законодавства України про захист персональних даних. Про передачу, зміну, видалення чи знищення персональних даних або обмеження доступу до них володілець персональних даних протягом 10 робочих днів повідомляє суб’єкту персональних даних, а також суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, яким такі дані були передані.
Обробка персональних даних здійснюється протягом строку, необхідного для досягнення мети обробки, але не довше п’яти років.
Система забезпечує автоматичну фіксацію та збереження інформації про всі дії з обробки та надання доступу до персональних даних осіб, які виявили намір створити обліковий запис на Порталі Дія, заявників та е-резидентів.
37. До обробки персональних даних заявників та е-резидентів застосовуються організаційні та технічні заходи захисту персональних даних.
Заходи захисту персональних даних визначаються відповідно до вимог законодавства України, держави, в якій подається заява про набуття статусу електронного резидентства, та міжнародних стандартів, що можуть бути застосовані до відповідних відносин.