БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2020 № 531
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2020 р.
за № 743/35026

Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему "Освітньо-науковий портал Міністерства внутрішніх справ України"

Відповідно до частин першої, четвертої статті 49 Закону України "Про вищу освіту" (1556-18) , абзацу десятого пункту 12 Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ (1024-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1024, з метою автоматизації освітньої та наукової діяльності закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання та науково-дослідних установ, що належать до сфери управління МВС, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему "Освітньо-науковий портал Міністерства внутрішніх справ України", що додається.
2. Департаменту персоналу Міністерства внутрішніх справ України (Доскевич Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
А. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Т.в.о. Міністра освіти і науки України
В.о. Міністра цифрової трансформації України
Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
Л. Денісова
Л. Мандзій
О. Вискуб
В. Петров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
14 липня 2020 року № 531
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2020 р.
за № 743/35026

ПОЛОЖЕННЯ

про інформаційно-телекомунікаційну систему "Освітньо-науковий портал Міністерства внутрішніх справ України"

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, суб’єкти, їх функції, структуру, інформаційні ресурси інформаційно-телекомунікаційної системи "Освітньо-науковий портал Міністерства внутрішніх справ України" та порядок доступу до неї.
2. Інформаційно-телекомунікаційна система "Освітньо-науковий портал Міністерства внутрішніх справ України" є функціональною підсистемою єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ.
3. У цьому Положенні вживаються такі скорочення:
ДП МВС - Департамент персоналу Міністерства внутрішніх справ України;
ЗВО - заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України;
НДУ - науково-дослідні установи, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України;
ОНП - інформаційно-телекомунікаційна система "Освітньо-науковий портал Міністерства внутрішніх справ України".
4. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:
інтеграційний програмно-технічний комплекс - комплекс організаційних заходів, уніфікованих програмних та технічних засобів, який забезпечує інтеграцію локальних систем ЗВО та НДУ в ОНП;
користувач ОНП - фізична особа, яка має доступ до інформаційних ресурсів ОНП;
локальні системи ЗВО та НДУ - інформаційні системи, призначені для автоматизації освітньої та наукової діяльності ЗВО та НДУ, що інтегруються в єдиний інформаційний простір Міністерства внутрішніх справ України в галузі освіти і науки з використанням інтеграційного програмно-технічного комплексу ОНП;
суб’єкти ОНП - апарат Міністерства внутрішніх справ України, ЗВО, НДУ та Державне підприємство "ІНФОТЕХ".
Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про інформацію" (2657-12) , "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) , "Про вищу освіту" (1556-18) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) , "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про захист персональних даних" (2297-17) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) та Положенні про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ (1024-2018-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1024.
5. Держателем ОНП є Міністерство внутрішніх справ України.
6. Володільцем інформації, що обробляється в центральному програмно-технічному комплексі ОНП, є Міністерство внутрішніх справ України.
Володільцями інформації, що обробляється в локальних системах ЗВО та НДУ, є відповідні ЗВО та НДУ.
7. Адміністратором ОНП є Державне підприємство "ІНФОТЕХ".
8. Програмно-апаратні комплекси ОНП, технічні засоби системи взаємодії ОНП та локальні системи ЗВО та НДУ функціонують відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації.
9. Інтеграцію локальних систем ЗВО та НДУ до ОНП, надання послуг суб’єктам ОНП з адміністрування та технічної підтримки ОНП, передачі даних у системі, тестування та модернізації інформаційних систем, призначених для автоматизації освітньої та наукової діяльності ЗВО та НДУ, навчання користувачів суб’єктів ОНП, здійснює Адміністратор ОНП.

II. Мета і основні завдання ОНП

1. ОНП - комплекс організаційних та адміністративних заходів, програмних та технічних засобів.
Метою створення ОНП є забезпечення інтеграції локальних систем ЗВО та НДУ в єдиний інформаційний простір Міністерства внутрішніх справ України в галузі освіти та науки.
2. Основні завдання ОНП:
1) підтримка освітньої та наукової діяльності ЗВО та НДУ за рахунок інтеграції інформаційних систем ЗВО та НДУ в єдиний інформаційний простір;
2) створення єдиної інформаційної інфраструктури для обробки інформації у сфері освітньої та наукової діяльності ЗВО та НДУ, у тому числі статистичної;
3) створення умов для впровадження нових інформаційних технологій та інновацій в основні напрями діяльності ЗВО;
4) сприяння профорієнтаційній роботі з кандидатами на навчання;
5) забезпечення достовірності та цілісності даних шляхом застосування надійних механізмів захисту інформації та впорядкованого доступу до неї;
6) забезпечення функціонування дистанційної форми навчання в діяльності ЗВО.

III. Функції суб’єктів ОНП

1. Міністерство внутрішніх справ України:
1) здійснює організаційне забезпечення ОНП;
2) визначає порядок та умови користування даними ОНП;
3) затверджує з урахуванням рекомендацій Адміністратора ОНП технічні регламенти функціонування ОНП;
4) виконує інші функції, пов’язані з роботою ОНП.
2. Адміністратор ОНП:
1) забезпечує створення та модернізацію програмних засобів центрального програмно-технічного комплексу та інтеграційного програмно-технічного комплексу, зокрема розроблення та впровадження нових модулів та сервісів ОНП, вибір, адаптацію та прив’язку стороннього програмного забезпечення;
2) інтегрує інформаційні системи, призначені для автоматизації освітньої та наукової діяльності ЗВО та НДУ в ОНП;
3) здійснює адміністрування, оновлення та технічну підтримку програмних засобів ОНП, у тому числі локальних систем ЗВО та НДУ;
4) забезпечує впровадження комплексної системи захисту інформації ОНП та контроль за дотриманням таких вимог суб’єктами ОНП;
5) надає рекомендації суб’єктам ОНП щодо зберігання та захисту інформації, яка обробляється в ОНП;
6) надає рекомендації щодо створення інформаційних систем, призначених для автоматизації освітньої та наукової діяльності ЗВО та НДУ;
7) здійснює тестування інформаційних систем, призначених для автоматизації освітньої та наукової діяльності ЗВО та НДУ, на можливість інтеграції в ОНП та надає відповідний висновок;
8) здійснює впровадження механізмів електронної ідентифікації особи;
9) проводить навчання користувачів суб’єктів ОНП під час її впровадження та функціонування;
10) здійснює інші заходи, пов’язані з функціонуванням ОНП, та надання відповідних послуг ЗВО та НДУ.
3. ЗВО та НДУ:
1) забезпечують автоматизацію власної освітньої та наукової діяльності відповідно до рекомендацій, розроблених Адміністратором ОНП;
2) забезпечують інтеграцію (підключення) власних інформаційних систем, призначених для автоматизації освітньої та наукової діяльності ЗВО та НДУ в ОНП з використанням інтеграційного програмно-технічного комплексу;
3) забезпечують захист інформації в локальній системі ЗВО або НДУ від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки та незаконного доступу до неї.

IV. Структура ОНП

1. Загальна структура ОНП побудована на основі окремих компонентів, що інтегровані в єдиний інформаційний простір у межах ОНП для взаємодії та обміну інформацією.
2. Складовими ОНП є:
центральний програмно-технічний комплекс;
локальні системи ЗВО та НДУ;
інтеграційний програмно-технічний комплекс;
комплексна система захисту інформації.
3. Центральний програмно-технічний комплекс ОНП - це сукупність технічних і програмних засобів, призначених для комплексного моніторингу якості освіти та виконання інших завдань у сфері освіти і науки.
Складові центрального програмно-технічного комплексу ОНП:
єдине централізоване сховище даних;
вебпортал;
центральна підсистема адміністрування;
центральна підсистема забезпечення інформаційної безпеки;
підсистема аналізу даних;
центральна підсистема інтеграції;
підсистема резервного копіювання;
інші сервери та телекомунікаційне обладнання, які можуть використовуватися в разі розширення завдань та функцій ОНП у процесі його роботи.
4. Складові локальної системи ЗВО та НДУ:
підсистема управління освітнім процесом;
підсистема підтримки освітнього процесу.
5. Складові інтеграційного програмно-технічного комплексу:
підсистема науково-методичного забезпечення;
підсистема забезпечення інформаційної безпеки;
підсистема адміністрування;
підсистема інтеграції.
6. Комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю - взаємопов’язана сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації.

V. Інформаційні ресурси ОНП

1. Інформаційними ресурсами ОНП є:
навчальні та наукові видання ЗВО та НДУ в електронній формі (журнали, збірники тез конференцій, монографії, підручники, навчальні посібники тощо);
науково-методичні рекомендації, наукові розробки в електронному вигляді (пояснення, пропозиції тощо), інші текстові, аудіо- та відеоматеріали за напрямами діяльності МВС;
дані щодо організації освітньої діяльності (розклади занять, екзаменів, консультацій тощо);
інші інформаційні ресурси ЗВО та НДУ, а також наукових та освітніх установ, які не належать до сфери управління МВС;
посилання на інші інформаційні ресурси МВС та вебсайти ЗВО;
довідкова інформація загального характеру у відкритому доступі.
2. Розміщення інформації в локальних системах ЗВО та НДУ здійснють науково-педагогічні та наукові працівники, а також інші уповноважені особи.
3. Основна мова ведення ОНП українська. Окремі матеріали можуть подаватися іноземними мовами.
4. У разі републікації інформації, що розміщена на ОНП, посилання на домен МВС (mvs.gov.ua) обов’язкове.

VI. Користувачі ОНП

1. За рівнем доступу до інформації та характером робіт, що виконуються в процесі функціонування ОНП, користувачі поділяються на такі категорії:
1) користувачі ДП МВС;
2) користувачі ЗВО;
3)користувачі НДУ;
4) користувачі Адміністратора ОНП.
2. Користувачами ДП МВС є:
1) керівництво Департаменту, управління, відділу за допомогою центрального програмно-технічного комплексу ОНП, яке здійснює:
проведення навчальних занять-вебінарів, відео- та аудіоконференцій;
перегляд показників освітньої та наукової діяльності ЗВО та НДУ;
2) адміністратор центрального програмно-технічного комплексу - особа, яка засобами центрального програмно-технічного комплексу ОНП здійснює:
розмежування прав доступу до ОНП користувачів ДП МВС;
дотримання рекомендованих Адміністратором ОНП організаційних заходів щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї;
3) аналітик - особа, яка засобами центрального програмно-технічного комплексу ОНП здійснює:
моніторинг та аналітику інформаційного наповнення ОНП;
створення нових та модифікацію наявних тестів для контролю успішності здобувачів освіти для ЗВО;
проведення навчальних занять-вебінарів, відео- та аудіоконференцій.
3. Користувачі ЗВО:
1) керівництво ЗВО на рівні локальної системи здійснює:
перегляд стану методичного забезпечення дисциплін, робочих навчальних планів, результатів тестів контролю успішності в межах ЗВО;
проведення навчальних занять-вебінарів, відео- та аудіоконференцій у межах ЗВО;
перегляд оголошень, показників успішності здобувачів освіти в межах ЗВО;
2) адміністратор локальної системи на рівні ЗВО - посадова особа, яка засобами локальної системи ЗВО здійснює:
розмежування прав доступу та надання контрольованого доступу користувачам у межах ЗВО;
обробку, аналіз та узагальнення статистичної інформації щодо активності користувачів, інформаційного наповнення та іншої інформації в межах ЗВО;
моніторинг інформаційного наповнення в межах ЗВО;
захист інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, упровадження засобів та методів технічного захисту інформації, рекомендованих Адміністратором ОНП;
3) методист ЗВО - посадова особа, яка засобами локальної системи ЗВО здійснює:
ведення дошки оголошень;
ведення довідника дисциплін (курсів);
створення робочого навчального плану для здобуття відповідної кваліфікації;
створення індивідуального плану роботи науково-педагогічного працівника;
моніторинг інформаційного наповнення;
створення графіка занять, сесій, консультацій;
створення контактної інформації, корисної для користувачів;
перегляд контактної інформації викладачів та здобувачів освіти;
перегляд результатів рубіжного контролю (атестації) відповідно до порядку проведення проміжної атестації студентів з дисципліни;
перегляд та створення відомостей показників успішності здобувачів освіти ЗВО в межах наданого доступу;
перегляд журналу відвідувань;
4) науково-педагогічні та наукові працівники ЗВО здійснюють:
розроблення та розміщення авторських курсів з дисципліни;
створення нових та модифікацію наявних тестів контролю успішності здобувачів освіти для ЗВО;
проведення інтерактивних мережевих навчальних занять (вебінарів);
перегляд оголошень;
перегляд та створення відомостей поточного контролю успішності здобувачів освіти в межах наданого доступу;
внесення інформації щодо відвідування навчальних занять здобувачами освіти ЗВО;
5) здобувач освіти ЗВО, який здійснює:
перегляд методичного забезпечення навчальних дисциплін робочого навчального плану;
участь в інтерактивних мережевих навчальних заняттях (вебінарах);
проходження тестів;
перегляд оголошень, власних показників успішності;
перегляд власних даних, результатів проходження тестів та відомостей поточного контролю успішності.
4. Користувачі НДУ:
1) керівник НДУ на рівні локальної системи здійснює:
проведення навчальних занять-вебінарів, відео- та аудіоконференцій;
2) адміністратор на рівні локальної системи НДУ - посадова особа, яка засобами локальної системи ЗВО та НДУ здійснює:
розмежування прав доступу та надання контрольованого доступу користувачам у межах НДУ;
обробку, аналіз та узагальнення статистичної інформації щодо активності користувачів, інформаційного наповнення та іншої інформації;
моніторинг інформаційного наповнення ОНП в межах НДУ;
захист інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, упровадження засобів та методів технічного захисту інформації, рекомендованих Адміністратором ОНП;
3) наукові працівники НДУ здійснюють:
розроблення та розміщення авторських курсів;
створення нових та модифікацію наявних тестів контролю успішності здобувачів освіти для ЗВО;
проведення інтерактивних мережевих навчальних занять (вебінарів);
перегляд оголошень.
5. Адміністратор ОНП здійснює:
вирішення організаційних питань щодо забезпечення функціонування ОНП;
модернізацію структури по мірі розвитку ОНП;
захист інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення технічних заходів, упровадження засобів та методів технічного захисту інформації;
надання суб’єктам ОНП рекомендацій щодо збереження і захисту інформації в ОНП від утрати, знищення та несанкціонованого доступу.

VII. Порядок доступу та обробки інформації в ОНП

1. Ідентифікація користувача та підтвердження цілісності даних, що обробляються в системі ОНП, забезпечуються застосуванням кваліфікованого електронного підпису або інших програмно-технічних засобів авторизації користувачів та забезпечення цілісності даних.
2. Право перегляду інформації в ОНП належить виключно користувачам (у межах їх прав доступу) з використанням для здійснення такого доступу засобів електронної ідентифікації.
3. Обробка персональних даних в ОНП проводиться відповідно до положень Закону України "Про захист персональних даних" (2297-17) та інших актів законодавства у сфері захисту персональних даних з метою організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу у ЗВО, а також з метою забезпечення функціонування систем авторизації користувача ОНП.
Персональні дані, що містяться в ОНП, не підлягають поширенню та передачі третім особам, крім випадків, передбачених законодавством.
4. Володільцем персональних даних, які обробляються в центральному програмно-технічному комплексі ОНП, є Міністерство внутрішніх справ України.
Володільцями персональних даних, що обробляються в локальних системах ЗВО та НДУ, є відповідні ЗВО та НДУ.
5. Користувачі ОНП мають бути поінформовані про обробку їхніх персональних даних, а також про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом України "Про захист персональних даних" (2297-17) , мету збирання персональних даних.
6. Персональні дані користувачів ОНП зберігаються не більше, ніж це необхідно для досягнення мети їх обробки, якщо інше не передбачено законодавством у сфері архівної справи та діловодства.
У разі закінчення термінів зберігання персональних даних в ОНП вони автоматично знищуються.
7. В ОНП здійснюється обробка таких персональних даних користувачів ОНП:
прізвище, ім’я, по батькові;
дата народження;
стать;
інформація про отриману освіту.
8. Користувачі ОНП зобов’язані не розголошувати в будь-який спосіб інформацію, яка їм стала відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, крім випадків, передбачених законом.
9. Користувачі ОНП відповідають за достовірність інформації, що вноситься до відповідних інформаційних ресурсів ОНП.
Директор
Департаменту персоналу
Міністерства внутрішніх
справ України
Г. Доскевич