БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
13.08.2020 N 3348/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування доходів нерезидента у зв'язку з придбанням у нерезидента корпоративних прав української компанії та застосування відповідних положень міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування та, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни у редакції Закону України від 14 липня 2020 року N 786-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України (2755-17) щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб - підприємців", який набрав чинності 08.08.2020 р. (далі - Кодекс), у межах компетенції повідомляє таке.
Згідно із зверненням платник планує придбати корпоративні права української компанії у компанії, зареєстрованої в Австрійській республіці. Статутний капітал української компанії було сформовано грошовими коштами та нерухомим майном. У зверненні запитується, чи повинно товариство сплачувати податок на доходи нерезидента при виплаті нерезиденту доходу у зв'язку з придбанням корпоративних права української компанії та за якою ставкою.
Відповідно до пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) корпоративні права - права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Особливості оподаткування доходів нерезидентів визначено п. 141.4 ст. 141 Кодексу (2755-17) . Зокрема, пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу (2755-17) встановлено перелік доходів нерезидента з джерелом їх походження з України, які підлягають оподаткуванню.
Резидент, у тому числі фізична особа підприємець, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, або суб'єкт господарювання (юридична особа чи фізична особа підприємець), який обрав спрощену систему оподаткування, або інший нерезидент, який провадить господарську діяльність через постійне представництво на території України, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.4 - 141.4.6 та 141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, що сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. Вимоги цього абзацу не застосовуються до доходів нерезидентів, що отримуються ними через їх постійні представництва на території України (пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу (2755-17) ).
Відповідно до пп. "е" пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу (2755-17) до доходів нерезидента з джерелом їх походження з України належать прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження наступних інвестиційних активів:
цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб резидентів, крім тих, що знаходяться в обігу на фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "а" пп. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 цього Кодексу (2755-17) ;
акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях, організаціях, утворених відповідно до законодавства інших держав (іноземні юридичні особи), крім тих, що знаходяться в обігу на фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "а" пп. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 цього Кодексу (2755-17) , що відповідають таким умовам:
а) у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав іноземної юридичної особи на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок акцій, часток в українській юридичній особі, які належать зазначеній іноземній юридичній особі прямо або опосередковано, та
б) у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, часток в українській юридичній особі на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій українській юридичній особі або використовується такою українською юридичною особою на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу чи аналогічного договору.
акцій, корпоративних прав у статутному капіталі юридичної особи - резидента України, за умови що у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість таких акцій, корпоративних прав на 50 і більше відсотків утворювалась за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій юридичній особі - резиденту України або використовується такою юридичною особою - резидентом України на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу чи аналогічного договору.
Вартість акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав (для цілей абзаців четвертого та шостого підпункту "е" цього підпункту) та нерухомого майна (для цілей абзаців п'ятого та шостого підпункту "е" цього підпункту) визначається на підставі балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку як найвища сума у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, та підлягає порівнянню з вартістю іншого майна (активів) згідно з балансовою (залишковою) вартістю за даними бухгалтерського обліку такої юридичної особи.
Отже, доходи нерезидента у вигляді прибутку від продажу корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб резидентів, крім тих, що знаходяться в обігу на фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, оподатковується відповідно до пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу (2755-17) , якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються такі виплати, що набрали чинності.
Згідно з ст. 3 Кодексу (2755-17) чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування, є частиною податкового законодавства України. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.
Конвенцією між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно (040_015) ратифікованої Верховною Радою України 17.03.1999 р. ( Закон України N 500-XIV (500-14) ), яка є чинною в українсько-австрійських податкових відносинах з 20.05.1999 р. (далі - Конвенція), визначено, що її положення застосовуються "осіб, які є резидентами однієї або обох Договірних Держав" (ст. 1 Конвенції) і поширюються на податки, серед яких, зокрема в Україні, є "податок на прибуток підприємств" (ст. 2 Конвенції).
Доходи, що одержуються резидентом Договірної Держави від відчуження майна, у тому числі корпоративних прав, є предметом розгляду ст. 13 (Приріст вартості майна) Конвенції (040_015) .
Зокрема, п. 2 ст. 13 Конвенції передбачено, що "доходи, одержувані резидентом Договірної Держави від відчужування: a) акцій, які одержують свою вартість або більшу частину вартості прямо або посередньо від нерухомого майна, розташованого в другій Договірній Державі, або b) паїв у товаристві, активи якого складаються переважно з нерухомого майна, розташованого в другій Договірній Державі, або з акцій, як вони визначені в підпункті a) вище, можуть оподатковуватись у цій другій Державі".
"Доходи від відчужування будь-якого майна, іншого ніж те, про яке йдеться у пунктах 1, 2, 3 і 4 цієї статті, оподатковуються тільки в Договірній Державі, резидентом якої є особа, що відчужує майно" (п. 5 ст.13 Конвенції).
Зазначимо, що у зверненні, яке розглядається, недостатньо інформації, необхідної для надання конкретної відповіді щодо застосування відповідних положень Конвенції, зокрема, не повідомляється, яким чином у резидента Австрії виникає дохід із джерелом його походження з України, з огляду на те, що операція купівлі-продажу корпоративних прав, внаслідок якої утворюється дохід, здійснюється між резидентами України.
Водночас, у загальному порядку - із урахуванням зазначених вище норм Конвенції, доходи, одержувані резидентом Австрії від відчужування акцій, вартість або більша частина вартості яких прямо або посередньо утворюється за рахунок нерухомого майна, розташованого в Україні, або паїв у товаристві, активи якого складаються переважно з нерухомого майна, яке розташоване в Україні, відповідно до п. 2 ст. 13 Конвенції можуть оподатковуватись в Україні, тобто підлягають оподаткуванню в Україні, якщо це передбачено українським законодавством.
Доходи резидента Австрії від відчуження корпоративних прав інших, ніж ті, на які поширюється дія п. 2 ст. 13 Конвенції (тобто вартість яких не забезпечена нерухомістю, розташованою в Україні), відповідно до п. 5 ст. 13 Конвенції підлягають оподаткуванню у країні, резидентом якої є особа, що відчужує такі корпоративні права, тобто в Австрії.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) ).