БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.08.2020 № 292
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 серпня 2020 р.
за № 770/35053

Про внесення змін до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби

Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України "Про дипломатичну службу" (2449-19) та з метою удосконалення процесу здійснення ротації в органах дипломатичної служби НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби (z1274-18) , затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 18 жовтня 2018 року № 427, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2018 року за № 1274/32726, що додаються.
2. Департаменту менеджменту персоналу забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря МЗС.
Міністр
Д. Кулеба
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних
справ України
05 серпня 2020 року № 292
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 серпня 2020 р.
за № 770/35053

ЗМІНИ

до Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби в органах дипломатичної служби

1. Пункт 6 розділу I викласти в такій редакції:
"6. Призначення, переведення на посади дипломатичної служби в органах дипломатичної служби посадових осіб здійснюється на підставі Плану ротації на визначений рік, що затверджується наказом МЗС за підписом Державного секретаря МЗС (далі - План ротації).
План ротації складається з двох частин:
План ротації ЗДУ;
План ротації апарату МЗС та представництв МЗС на території України.".
2. У розділі II:
назву (z1274-18) розділу викласти в такій редакції: "II. Підготовка та затвердження Плану ротації ЗДУ";
підпункт 1 пункту 4 викласти в такій редакції:
"1) подання посадовими особами заяв на ім'я Державного секретаря МЗС до служби управління персоналом МЗС з дотриманням вимог частини другої статті 18 Закону (2449-19) , а також внесення керівниками ЗДУ пропозицій щодо кандидатур на заміщення посад, що вивільняються в ЗДУ;";
пункт 5 виключити. У цьому зв'язку пункти 6 - 12 вважати пунктами 5 - 11 відповідно;
пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. Заміщення посад, на які у Плані ротації не визначено кандидатів, здійснюється згідно з процедурою, передбаченою пунктом 4 цього розділу.
Рішення про внесення змін та доповнень до Плану ротації оформлюється наказом МЗС за підписом Державного секретаря МЗС.";
у тексті розділу слова "перелік посад" у всіх відмінках замінити словами "перелік посад ЗДУ";
у тексті розділу слова "План ротації" у всіх відмінках замінити словами "План ротації ЗДУ".
3. Розділ V викласти в такій редакції:
"V. Підготовка та затвердження Плану ротації апарату МЗС та представництв МЗС на території України
1. Підготовка Плану ротації апарату МЗС та представництв МЗС на території України здійснюється службою управління персоналом МЗС за такими етапами:
1) визначення переліку посад в апараті МЗС та представництвах МЗС на території України, що підлягають заміщенню;
2) формування проєкту Плану ротації апарату МЗС та представництв МЗС на території України;
3) затвердження Плану ротації апарату МЗС та представництв МЗС на території України.
2. Визначення переліку посад в апараті МЗС та представництвах МЗС на території України, що підлягають заміщенню, здійснюється за такими етапами:
1) за результатами затвердження Плану ротації ЗДУ здійснюється визначення переліку посад, що вивільняються в апараті МЗС та представництвах МЗС на території України, після направлення посадових осіб у довготермінове відрядження;
2) ознайомлення з цим переліком посад апарату МЗС та представництв МЗС на території України керівників структурних підрозділів апарату МЗС та представництв МЗС на території України, а також працівників органів дипломатичної служби.
3. Формування проєкту Плану ротації апарату МЗС та представництв МЗС на території України здійснюється за такими етапами:
1) подання посадовими особами заяв на ім'я Державного секретаря МЗС до служби управління персоналом МЗС про розгляд кандидатури на заміщення посад в апараті МЗС та представництвах МЗС на території України, а також внесення керівниками структурних підрозділів апарату МЗС та представництв МЗС на території України пропозицій щодо заміщення таких посад;
2) опрацювання службою управління персоналом МЗС заяв кандидатів на заміщення посад, що вивільняються в апараті МЗС та представництвах МЗС на території України;
3) формування рейтингового списку кандидатів;
4) розгляд кандидатур Конкурсною комісією МЗС та внесення рекомендацій Державному секретарю МЗС.
4. Затвердження Плану ротації апарату МЗС та представництв МЗС на території України відбувається шляхом видання наказу МЗС за підписом Державного секретаря МЗС.
5. Інформування посадових осіб про їх включення до Плану ротації апарату МЗС та представництв МЗС на території України здійснюється службою управління персоналом МЗС шляхом надсилання відповідного повідомлення на їхні службові електронні адреси.
6. Посадові особи, довготермінове відрядження яких закінчено, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати повернення в Україну прибути до служби управління персоналом МЗС з метою оформлення подальшого проходження дипломатичної служби в апараті МЗС або представництві МЗС на території України.
7. Рішення про внесення змін та доповнень до Плану ротації апарату МЗС та представництв МЗС на території України оформлюється наказом МЗС за підписом Державного секретаря МЗС.
8. Якщо посадовій особі після закінчення довготермінового відрядження не визначено посаду в апараті МЗС або представництві МЗС на території України, така посадова особа зараховується у розпорядження МЗС.
9. Переведення зарахованих у розпорядження МЗС посадових осіб, на посади апарату МЗС або представництв МЗС на території України здійснюється за поданням служби управління персоналом МЗС.".
4. У розділі VI:
пункти 7, 8 виключити. У зв'язку з цим пункт 9 вважати пунктом 7;
абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:
"7. Служба управління персоналом МЗС не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку перебування у розпорядженні МЗС пропонує такій особі посаду в апараті МЗС або представництві МЗС на території України, рівнозначну тій, яку посадова особа займала до направлення у довготермінове відрядження або під час такого відрядження.".
5. Пункт 3 розділу VII викласти в такій редакції:
"3. Рішення про переведення посадових осіб на посади в апараті МЗС та представництвах МЗС на території України, що вивільняються у порядку ротації, приймається Державним секретарем МЗС на підставі рекомендацій Конкурсної комісії МЗС, шляхом затвердження Плану ротації апарату МЗС та представництв МЗС на території України.".
Директор департаменту
менеджменту персоналу
В. Сергієнко