БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2020 № 1595
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2020 р.
за № 722/35005

Про затвердження Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті

Відповідно до статті 9 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (4004-12) , підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України (267-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті, що додаються.
2. Директорату громадського здоров’я (Ганжа І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
М. Степанов
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра
енергетики та захисту довкілля України
Президент
Національної академії медичних наук України
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
О. Буславець
В. Цимбалюк
Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14 липня 2020 року № 1595
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2020 р.
за № 722/35005

ГІГІЄНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ

допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті

№ з/п
Найменування речовини
CAS №
Величина гранично допустимої концентрації (ГДК), мг/кг з урахуванням фону (кларка)
Лімітуючий показник шкідливості
1
2
3
4
5
1
Бенз(а)пірен
50-32-8
0,02
загальносанітарний
2
Бензин
8032-32-4
0,1
повітряно-міграційний
3
Бензол
71-43-2
0,3
повітряно-міграційний
4
Ванадій
7440-62-2
150,0
загальносанітарний
5
Ванадій + марганець
7440-62-2 + 7439-96-5
100 + 1000
загальносанітарний
6
Диметилбензоли (1,2-диметилбензол; 1,3-диметилбензол; 1,4-диметилбензол)
1330-20-7
0,3
транслокаційний
7
Комплексні гранульовані добрива (КГД)
120,0
водно-міграційний
8
Комплексні рідкі добрива (КРД)-1
80,0
водно-міграційний
9
Марганець
7439-96-5
1500,0
загальносанітарний
10
Метаналь
50-00-0
7,0
повітряно-міграційний
11
Метилбензол
108-88-3
0,3
повітряно-міграційний
12
(1-метилетеніл)бензол
25013-15-4
0,5
повітряно-міграційний
13
(1-метилетил)бензол
98-82-8
0,5
повітряно-міграційний
14
(1-метилетил)бензол + (1-метилетеніл)бензол
98-82-8 + 25013-15-4
0,5
повітряно-міграційний
15
Арсен * (миш’як)
7440-32-2
2,0
транслокаційний
16
Нітрати (за NO3)
14797-55-8
130,0
водно-міграційний
17
Відходи флотації вугілля (ВФВ)-3
3000,0
водно-міграційний;
загальносанітарний
18
Ртуть*
7439-97-6
2,1
транслокаційний
19
Свинець*
7439-92-1
32,0
загальносанітарний
20
Свинець + ртуть*
7439-92-1 + 7439-97-6
20,0 + 1,0
транслокаційний
21
Сірка
7704-34-9
160,0
загальносанітарний
22
Сірчана кислота (за S)
7664-93-9
160,0
загальносанітарний
23
Сірководень (за S)
7783-06-4
0,4
повітряно-міграційний
24
Суперфосфат (за Р2О5)
200,0
транслокаційний
25
Сурма
7440-36-0
4,5
водно-міграційний
26
Фуран-2-карбальдегід
39276-09-0
3,0
загальносанітарний
27
Хлорид калію (за К2О)
7447-40-7
560,0
водно-міграційний
28
Хром шестивалентний
18540-29-9
0,05
загальносанітарний
29
Етаналь
75-07-0
10
повітряно-міграційний
30
Етенилбензол
100-42-5
0,1
повітряно-міграційний
31
Кадмій
8048-07-5
1,5 у чорноземі за рН ґрунту 6,7-7,0
загальносанітарний
32
Нафтопродукти-2
1000,0
загальносанітарний, фітотоксичність
33
Метилтрет-бутиловий ефір (МТБЕ)
1634-04-4
0,05
міграційно-повітряний
Рухлива форма
34
Кобальт-4
7440-48-4
5,0
загальносанітарний
35
Марганець, який вилучають 0,1 н H2SO4:
700,0
Чорнозем
Дерново-підзолистий ґрунт:
рН 4,0
300,0
рН 5,1-6,0
400,0
рН3 6,0
500,0
Марганець, який вилучають ацетатно-амонійним буфером з рН 4,8:
7439-96-5
загальносанітарний
Чорнозем
140,0
Дерново-підзолистий:
рН 4,0
60,0
рН 5,1-6,0
80,0
рН3 6,0
100,0
36
Мідь-5
7440-50-8
3,0
загальносанітарний
37
Нікель-5**
7440-02-0
4,0
38
Свинець-5*
7439-92-1
6,0
загальносанітарний
39
Фтор-6
16984-48-8
2,8
транслокаційний
40
Хром тривалентний5
16065-83-1
6,0
загальносанітарний
41
Цинк-5*
7440-66-6
23,0
транслокаційний
Водорозчинна форма
42
Фтор
16984-48-8
10,0
транслокаційний
__________
Примітки:
1. КГД - комплексні гранульовані добрива складу N : P : K = 64 : 0 : 15. ГДК КГД контролюється за вмістом нітратів у ґрунті, що не має перевищувати 76,8 мг/кг абсолютно сухої маси ґрунту.
КРД - комплексні рідкі добрива складу N : P : K = 10 : 34 : 0 (за ТУ 6-08-290-74) з домішками марганцю (не більше 0,6 % від загальної маси).
ГДК КРД контролюється за вмістом рухливих форм фосфатів у ґрунті, що не має перевищувати 27,2 мг/кг абсолютно сухої маси ґрунту.
2. Нафтопродукти передбачають також і дизельне паливо у чорноземі звичайному малогумусному - визначають гравіметричним (арбітражним) методом екстрагування гексаном.
3. ВФВ - відходи флотації вугілля. ГДК ВФВ контролюється за вмістом бенз(а)пірену у ґрунті, що не має перевищувати ГДК бенз(а)пірену.
4. Рухливу форму кобальту вилучають з ґрунту ацетатно-натрієвим буферним розчином з рН 3,5 і рН 4,7 для сіроземів і ацетатно-амонійним буферним розчином з рН 4,8 для інших типів ґрунтів.
5. Рухливу форму елемента вилучають з ґрунту ацетатно-амонійним буферним розчином з рН 4,8.
6. Рухливу форму фтору вилучають з ґрунту з рН менше або дорівнює 6,5 0,006 н НСl, з рН > 6,5 - 0,03 н K2SO4.
Характеристика шкідливих хімічних речовин за характером дії на організм:
* Канцерогенні (бластомогенні) сполуки: бенз(а)пірен, арсен (As), меркурій (Hg), плюмбум (Pb), цинк (Zn), молібден (Mo), нікель (Ni).
** Сенсибілізуючі хімічні речовини або алергени (нікель (Ni)).
*** Мутагенні речовини (плюмбум (Pb), марганець (Mn)).
**** Проявляють репродуктивну токсичність (меркурій (Hg), плюмбум (Pb) марганець (Mn)).
В.о. генерального директора
Директорату громадського
здоров’я
І. Ганжа