БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.07.2020 № 539
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2020 р.
за № 766/35049

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 06 квітня 2016 року № 260

Відповідно до статті 94 Закону України "Про Національну поліцію" (580-19) , частини п'ятої статті 23 Дисциплінарного статуту Національної поліції України (2337-19) , постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 (393-92-п) "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей", від 11 листопада 2015 року № 988 (988-2015-п) "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції", з метою впорядкування структури та умов грошового забезпечення поліцейських та здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 06 квітня 2016 року № 260 (z0669-16) "Про затвердження Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 року за № 669/28799, такі зміни:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"Про затвердження Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських";
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Порядок та умови виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що додаються.";
4) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Видатки, пов'язані з набранням чинності цим наказом, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті на утримання Національної поліції (крім поліції охорони, яка утримується за рахунок коштів від надання послуг з охорони, які здійснюються на договірних засадах), закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, державних органів, установ та організацій, до яких відряджені (прикомандировані) поліцейські.".
2. Затвердити Зміни до Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання (z0669-16) , затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 квітня 2016 року № 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 року за № 669/28799 (із змінами), що додаються.
3. Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку Міністерства внутрішніх справ України (Лизогуб Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
А. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
Перший заступник Міністра фінансів України
Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
І. Петрашко
Д. Улютін
Р. Іллічов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
17 липня 2020 року № 539
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2020 р.
за № 766/35049

ЗМІНИ

до Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання

1. Заголовок до Порядку та умов (z0669-16) викласти в такій редакції:
"Порядок та умови виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.".
2. У розділі I:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Ці Порядок та умови визначають критерії виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції України, у тому числі здобувачам вищої освіти, яким присвоєно спеціальне звання поліції (далі - здобувачі), закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських (далі - ЗВО).";
2) пункт 4 після слів "штатні посади" доповнити словами "(зарахованих у розпорядження)";
3) абзац другий пункту 7 після слова "курсантам" доповнити словами "ад'юнктам, докторантам, слухачам із числа середнього складу поліції, а також курсантам із числа молодшого складу поліції";
4) у пункті 13 слова "щомісяця в останній день місяця за поточний місяць" замінити словами "щомісяця з 25 числа по останній день місяця за поточний місяць";
5) абзац перший пункту 17 викласти в такій редакції:
"17. Поліцейським за час перебування у службових відрядженнях виплачується грошове забезпечення з розрахунку посадового окладу, установленого за основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії, яка встановлюється щомісяця, та одноразових видів грошового забезпечення (у разі їх установлення в період відрядження).";
6) в абзаці першому пункту 21 слова "до дня" замінити словами "по день, що передує дню";
7) пункт 23 виключити.
3. У розділі II:
1) у пункті 1 слова "цивільних осіб" замінити словами "цивільної молоді";
2) у пункті 2:
в абзаці першому слова "штатним розписом" замінити словом "штат";
доповнити підпункт 2 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
"Виплата посадового окладу Голові Національної поліції України здійснюється на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення.".
абзац шостий пункту викласти в такій редакції:
"Поліцейським, що обіймають штатні посади, на яких у встановленому порядку покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими вакантними посадами з вищими посадовими окладами в тому самому органі, виплачуються посадові оклади за посадами, обов'язки за якими тимчасово виконуються, за умови зазначення в наказі вищого розміру посадового окладу. У такому випадку щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, які мають постійний характер), премія, матеріальна допомога для оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується з урахуванням посадового окладу, який установлений за посадою, обов'язки за якою тимчасово виконуються.";
3) після абзацу другого доповнити пункт 3 новим абзацом третім такого змісту:
"Оголошення вислуги років для виплати надбавки за стаж служби Голові Національної поліції України проводиться наказом Міністра внутрішніх справ України.".
У зв'язку із цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;
4) у пункті 4:
після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:
"Установлення та виплата зазначеної надбавки Голові Національної поліції України та заступникам Голови здійснюється в розмірі, визначеному в дозволі Міністра внутрішніх справ України, а керівникам органів поліції - у розмірі, установленому наказом Голови Національної поліції України.".
У зв'язку із цим абзаци другий-п'ятий уважати відповідно абзацами третім-шостим;
абзац третій викласти в такій редакції:
"Розмір надбавки встановлюється кожному поліцейському індивідуально залежно від специфіки умов проходження служби (успішне виконання повноважень, якість, складність, обсяг та важливість виконуваних завдань, залучення до розробки проєктів нормативно-правових актів тощо) на підставі мотивованого подання (за винятком Голови, його заступників, керівників органу поліції та їх заступників, керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковуються керівникові органу) заступників керівника органу - керівникам структурних або відокремлених підрозділів органу поліції, керівників структурних або відокремлених підрозділів органу поліції - іншим поліцейським та оголошується наказом по особовому складу.";
5) у пункті 7:
абзац перший після слів "режимних обмежень," доповнити словами "крім поліцейських, які займають посади в режимно-секретних органах,";
після абзацу восьмого доповнити пункт новими абзацами дев'ятим-дванадцятим такого змісту:
"Поліцейським режимно-секретних органів установлюється надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації в таких розмірах:
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 60 відсотків;
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 50 відсотків;
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 30 відсотків.".
У зв'язку із цим абзаци дев'ятий-п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим-дев'ятнадцятим;
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
"Установлення поліцейським надбавки за службу в умовах режимних обмежень здійснюється наказом керівника органу (міжрегіонального органу) поліції на підставі мотивованих рапортів заступників керівника органу - керівникам структурних або відокремлених підрозділів органу поліції, керівників структурних або відокремлених підрозділів органу поліції - іншим поліцейським, погоджених з режимно-секретним органом, за умови надання допуску таким поліцейським та доступу до державної таємниці та постійної роботи з відомостями, що становлять державну таємницю.";
після абзацу тринадцятого доповнити пункт новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:
"Установлення надбавки за службу в умовах режимних обмежень заступникам керівника органу (міжрегіонального органу) поліції або керівникам структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковуються керівникові органу, здійснюється за його наказом підготовленим режимно-секретним органом, за умови надання зазначеним категоріям поліцейських допуску та доступу до державної таємниці та постійної роботи з відомостями, що становлять державну таємницю, у межах обсягів асигнувань, затверджених кошторисом органу поліції на грошове забезпечення.".
У зв'язку із цим абзац чотирнадцятий-дев'ятнадцятий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим-двадцятим;
6) після абзацу третього доповнити пункт 8 новим абзацом четвертим такого змісту:
"Установлення надбавки за почесне звання "заслужений" Голові Національної поліції України здійснюється наказом Міністра внутрішніх справ України.".
У зв'язку із цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;
7) доповнити пункт 9 новим абзацом дев'ятим такого змісту:
"Установлення доплати за науковий ступінь Голові Національної поліції України здійснюється наказом Міністра внутрішніх справ України.";
8) доповнити пункт 10 новим абзацом шостим такого змісту:
"Перевірка відповідності отриманого поліцейським вченого звання профілю його діяльності здійснюються кадровими підрозділами органу поліції.";
9) абзаци сьомий, восьмий пункту 11 викласти в такій редакції:
"Облік фактичного часу служби в нічний час для нарахування доплати здійснюється керівником підрозділу, у якому проходить службу поліцейський, шляхом оформлення довідки обліку несення поліцейськими служби в нічний час за формою, визначеною в додатку 1 до цього Порядку та умов, яка до 15 числа місяця, наступного після залучення поліцейських до несення служби в нічний час, подається до фінансового підрозділу.
Доплата за службу в нічний час не має постійного характеру та виплачується поліцейським, залучення яких до служби в нічний час, підтверджене вказаними вище документами, за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.";
10) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Керівники органів поліції мають право преміювати поліцейських відповідно до особливостей проходження служби та особистого внеску поліцейського в загальні результати служби з урахуванням специфіки і особливостей виконання покладених на нього завдань та в межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення для утримання Національної поліції України.
У місяці виконання дисциплінарного стягнення поліцейського премія може не встановлюватися.
Розміри премії встановлюються за рішенням керівників органів поліції відповідно до затверджених ними положень про преміювання та наявного фонду грошового забезпечення.
Рішення керівників органів поліції про преміювання оформлюється наказом, який видається до 25 числа кожного місяця, згідно із затвердженим положенням про преміювання та на підставі списків керівників структурних або відокремлених підрозділів органу поліції. Рішення керівників органів поліції про преміювання заступників керівника органу поліції, керівників структурних підрозділів та відокремлених структурних підрозділів здійснюється на підставі наказу.
Залежно від виконання показників преміювання (у тому числі успішного виконання службових обов'язків, допущення проступків, застосування до поліцейських дисциплінарного стягнення в установленому законодавством порядку), які можуть впливати на розмір премії, до наказу про преміювання за відповідний місяць можуть уноситися відповідні зміни та проводитися перерахунок премії на підставі мотивованого рапорта (звернення) керівника.
Нарахування премії проводиться у відсотках до грошового забезпечення, яке складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер).
Виплата премій поліцейським здійснюється за наказами керівників органів поліції.
Виплата премії проводиться щомісяця за поточний місяць разом з виплатою грошового забезпечення.
Поліцейським поліції охорони виплата премії здійснюється щомісяця до 07 числа за минулий місяць разом з виплатою грошового забезпечення.
Преміювання Голови Національної поліції України та його заступників здійснюється в розмірах, визначених у дозволі Міністра внутрішніх справ України, а керівників органів поліції - у розмірі, установленому наказом Голови Національної поліції України.";
11) пункт 13 викласти в такій редакції:
"13. Поліцейським у межах асигнувань, що виділяються на їх утримання, один раз на рік може надаватись матеріальна допомога для оздоровлення, розмір якої повинен бути не менше їх посадового окладу та не більше місячного грошового забезпечення, та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, розмір якої не повинен перевищувати їх місячного грошового забезпечення.
Для визначення максимального розміру матеріальної допомоги для оздоровлення або матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань застосовується місячний розмір грошового забезпечення, нарахованого поліцейському за місяць, що передує місяцю, у якому приймається рішення про таку виплату, з розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер) та премії.
Виплата поліцейським матеріальної допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється на підставі їх рапортів у розмірі, визначеному керівником органу поліції.
У разі переведення поліцейського з іншого органу, установи, закладу до визначення максимального розміру грошового забезпечення враховуються дані грошового забезпечення, зазначені в грошовому атестаті, виданому за попереднім місцем служби.
Виплата матеріальної допомоги для оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань Голові Національної поліції України та його заступникам здійснюється в розмірі, визначеному в дозволі Міністра внутрішніх справ України, а керівникам органів (у тому числі міжрегіональних) поліції - у розмірі, визначеному в рішенні Голови Національної поліції України.
Поліцейським, які прибули для подальшого проходження служби з інших державних органів, працювали в бюджетних установах (організаціях), були відряджені до державних органів, установ та організацій або прикомандировані до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування із залишенням на службі в поліції, матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається за умови, що вони не отримували її за попереднім місцем служби (роботи) за рік, у якому вони прибули.
Поліцейським, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - шести років, матеріальна допомога для оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань не надаються.".
4. У розділі III:
1) в абзаці першому пункту 1 слова "згідно з окремим наказом керівника органу поліції." виключити;
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Ад'юнктам, докторантам та слухачам із числа середнього складу поліції, які навчаються за денною формою навчання у ЗВО, виплачується грошове забезпечення, яке вони отримували за основною штатною посадою до зарахування на навчання, з розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за стаж служби в поліції.
Установлення надбавки за специфічні умови проходження служби та Преміювання зазначених осіб здійснюється за рішенням ректора ЗВО відповідно до Положення про преміювання, затвердженого у відповідному закладі.
Курсантам із числа молодшого складу поліції, які навчаються за денною формою навчання в ЗВО, виплачується грошове забезпечення, яке вони отримували за основною штатною посадою до зарахування на навчання, з розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби в поліції.
Ад'юнктам, докторантам, які навчаються за денною формою навчання в ЗВО, за рішенням ректора ЗВО надається матеріальна допомога для оздоровлення, розмір якої повинен бути не менше їх посадового окладу та не більше місячного грошового забезпечення, та надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, розмір якої не повинен перевищувати їх місячного грошового забезпечення.
Рішення про конкретний розмір матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймається ректором ЗВО в межах асигнувань.
У разі якщо день виплати грошового забезпечення збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, грошове забезпечення виплачується напередодні вихідного, святкового або неробочого дня.";
3) у пункт 3:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3. Поліцейським, звільненим від виконання службових обов'язків на підставі документа, що засвідчує тимчасову непрацездатність, або тим, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, зберігається виплата грошового забезпечення з розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер) та премії за поточний місяць, але не більше ніж за чотири місяці, крім випадків, коли законодавством України передбачені більш тривалі строки перебування на лікуванні.";
доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами другим, третім такого змісту:
"Якщо поліцейський, не виходячи на службу з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - шести років, надав листок непрацездатності у зв'язку з наступними вагітністю та пологами, за цей період непрацездатності (але не більше ніж за чотири місяці) виплачується грошове забезпечення за останньою штатною посадою з розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер, крім доплати за службу в нічний час).
У разі зміни в період перебування у відпустці по догляду за дитиною посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за стаж служби грошове забезпечення виплачується з урахуванням нових розмірів, які встановлюються відповідним наказом керівника органу поліції.".
У зв'язку із цим абзаци другий-п'ятий уважати відповідно абзацами четвертим-сьомим;
4) доповнити пункт 5 новим абзацом четвертим такого змісту:
"У разі допуску до виконання службових обов'язків за займаною посадою (якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття рішення про відсторонення не підтвердилися) або до виконання службових повноважень (у разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення) за період, протягом якого поліцейські не виконували службові обов'язки (службові повноваження), може бути встановлена премія, на отримання якої вони втратили право у зв'язку з усуненням (відстороненням) від виконання службових обов'язків (службових повноважень). Розмір премії зазначається в наказі про скасування та не перевищує розміру, що був установлений у попередньому місяці до відсторонення.";
5) пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Поліцейським, щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або цілодобового домашнього арешту, виплата грошового забезпечення призупиняється з дня постановлення ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або цілодобового домашнього арешту.
У разі якщо стосовно поліцейського, до якого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або цілодобового домашнього арешту, обрано інший запобіжний захід, з дня прибуття до органу поліції і до дня отримання повідомлення суду про набрання обвинувальним вироком законної сили чи закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому пунктом 6 цього розділу.";
6) у пункті 8 абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"Поліцейським на період проведення вступного конкурсу (вступних випробувань, співбесіди) до ЗВО, а також за час навчання в закладах вищої освіти на період проведення сесії (за умови підтвердження відповідними
документами) надається додаткова відпустка (крім чергової) із збереженням грошового забезпечення з розрахунку посадового окладу, установленого за основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер) та розміру премії, визначеної згідно із затвердженим положенням про преміювання.".
5. Доповнити Порядок та умови (z0669-16) після розділу III новими розділами IV, V, VI такого змісту:
"IV. Грошове забезпечення поліцейських, відряджених до державних органів, установ та організацій
1. Поліцейським, відрядженим до державних органів, установ та організацій, виплачується грошове забезпечення, виходячи з посадових окладів за посадами, які зазначені особи займають у державних органах, установах та організаціях, до яких вони відряджені, та інші види грошового забезпечення, визначені законодавством для поліцейських.
У разі якщо розміри посадових окладів, які повинні бути встановлені відрядженим поліцейським за посадами в державних органах, установах та організаціях, менші за розміри посадових окладів, установлених за рівнозначними (аналогічними) посадами в органах, закладах та установах Національної поліції, посадові оклади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2015 року № 910 (910-2015-п) "Про грошове забезпечення поліцейських, відряджених до державних органів, установ та організацій" установлюються за вищим розміром.
Посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер) установлюються керівником відповідного державного органу, установи та організації в наказі про призначення відрядженого поліцейського відповідно до постанови № 988 (988-2015-п) та з урахуванням цього Порядку та умов.
Розміри премії відрядженим поліцейським установлюються за рішенням керівника відповідного державного органу, установи та організації відповідно до затверджених ними положень про преміювання та з урахуванням цього Порядку та умов.
Виплата грошового забезпечення відрядженим поліцейським провадиться за рахунок коштів відповідних державних органів, установ та організацій з урахуванням цього Порядку та умов.
2. Спеціальне звання поліцейського та стаж служби в поліції для визначення відповідно розміру окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби зазначається в наказі керівника поліції про відрядження поліцейського та в наказі керівника відповідного державного органу, установи та організації про призначення відрядженого поліцейського.
У разі присвоєння відрядженому поліцейському спеціального звання поліції, виплата окладу за спеціальним званням здійснюється в розмірі відповідно до постанови № 988 (988-2015-п) на підставі наказу про присвоєння спеціального звання поліції з дня, зазначеного в цьому наказі, а в разі якщо дата в наказі не зазначена, - з дня підписання цього наказу.
3. Поліцейським, відрядженим до державних органів, установ та організацій, у межах затверджених асигнувань на грошове забезпечення один раз на рік може надаватися:
матеріальна допомога для оздоровлення, розмір якої повинен бути не менше їх посадового окладу та не більше місячного грошового забезпечення;
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, розмір якої не повинен перевищувати їх місячного грошового забезпечення.
Виплата поліцейським матеріальної допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється на підставі їх рапортів, погоджених з керівником фінансового підрозділу, та в розмірі, визначеному керівником відповідного державного органу, установи, організації.
Для визначення максимального розміру матеріальної допомоги для оздоровлення або матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань застосовується місячний розмір грошового забезпечення, нарахованого поліцейському за місяць, що передує місяцю, у якому приймається рішення про таку виплату, з розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер) та премії.
У разі переведення поліцейського з іншого органу, установи, закладу до розрахунку максимального розміру грошового забезпечення враховуються дані грошового забезпечення, зазначені в грошовому атестаті, виданому за попереднім місцем служби.
Поліцейським, відрядженим до державних органів, установ та організацій, матеріальна допомога для оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається в році відрядження за наявності підтвердження факту невиплати їх за попереднім місцем служби.
У разі перебування поліцейського у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених випадках - шести років, матеріальна допомога для оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань не надаються.
4. Виплата одноразової грошової допомоги поліцейським, звільненим із служби безпосередньо з посад, займаних у державних органах, установах та організаціях, здійснюється за рахунок коштів відповідних державних органів, установ та організацій, у яких вони працювали, з підстав та в розмірах, визначених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2262-12) та з урахуванням цього Порядку та умов.
V. Умови виплати грошового забезпечення поліцейських, зарахованих у розпорядження
1. Поліцейським, зарахованим у розпорядження на підставі пункту 1 частини першої статті 67 Закону (580-19) України "Про Національну поліцію", грошове забезпечення виплачується в розмірі, установленому за посадою, яку займав поліцейський до дати зарахування в розпорядження, з розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби в поліції.
2. Поліцейським, зарахованим у розпорядження на підставі пункту 2 частини першої статті 67 Закону (580-19) України "Про Національну поліцію", грошове забезпечення виплачується в розмірі, установленому за посадою, яку займав поліцейський до дати відрядження (прикомандирування) до таких органів.
У разі відсутності в штаті органу поліції посади, яку займав поліцейський на дату відрядження (прикомандирування), грошове забезпечення виплачується в розмірі, установленому за рівнозначною посадою.
Розмір грошового забезпечення за посадою, яку займав поліцейський до дати відрядження (прикомандирування), або за рівнозначною посадою - у разі відсутності посади в штаті, визначається з розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер).
Премія та надбавка за специфічні умови проходження служби в поліції встановлюються в разі виконання обов'язків служби відповідно до тимчасових функціональних обов'язків, визначених керівником органу поліції, з урахуванням попередніх посад, які обіймав поліцейський, рівня його знань та професійного досвіду.
3. Поліцейським, зарахованим у розпорядження на підставі пункту 3 частини першої статті 67 Закону (580-19) України "Про Національну поліцію", грошове забезпечення виплачується в розмірі, який установлюється, виходячи з розрахунку окладу за спеціальним званням, з урахуванням надбавки за стаж служби в поліції.
4. Поліцейським, зарахованим у розпорядження на підставі пункту 4 частини першої статті 67 Закону (580-19) України "Про Національну поліцію", грошове забезпечення виплачується в розмірі, установленому за посадою, яку займав поліцейський на дату зарахування в розпорядження (крім премії).
Розмір грошового забезпечення за посадою, яку займав поліцейський на дату зарахування в розпорядження, визначається з розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер). Надбавка за специфічні умови проходження служби в поліції виплачується в розмірі, що була йому встановлена до зарахування в розпорядження.
5. Поліцейським, зарахованим у розпорядження на підставі пункту 5 частини першої статті 67 Закону (580-19) України "Про Національну поліцію", грошове забезпечення не виплачується.
6. Виплата грошового забезпечення поліцейським, які перебувають у розпорядженні, здійснюється з дня звільнення з попередньої посади і зарахування в розпорядження до дня, з якого він почав виконувати обов'язки за новою посадою, але не більше двох місяців, крім випадків, визначених пунктами 3 - 5 частини першої статті 67 Закону України "Про Національну поліцію" (580-19) .
VI. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні із служби
1. Поліцейським, які звільняються із служби через хворобу (за станом здоров'я), виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
У разі звільнення із служби за віком, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності календарної вислуги 10 років і більше.
2. Поліцейським, які звільняються із служби за власним бажанням та мають календарну вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
3. Поліцейським при звільненні із служби через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога не виплачується.
4. Поліцейським у разі повторного їх звільнення із служби одноразова грошова допомога виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які під час попереднього звільнення не набули права на отримання такої допомоги на підставі довідки з попереднього місяця служби.
5. Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з пунктами 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 (393-92-п) "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей" та зазначається кадровим підрозділом у наказі про звільнення поліцейського, якому передбачена виплата цієї допомоги.
6. Нарахування одноразової грошової допомоги при звільненні із служби здійснюється з розрахунку місячного грошового забезпечення, ураховуючи відповідні оклади за посадою, спеціальним званням, процентну надбавку за стаж служби в поліції, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премій, установлених наказами на день звільнення.
Поліцейським у період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - шести років, які звільняються із служби з підстав, указаних у пунктах 1, 2 цього розділу, одноразова грошова допомога виплачується з розрахунку посадового окладу за останньою штатною посадою, окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби.
Якщо в період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - шести років змінено оклад за займаною посадою або виникло право на збільшення надбавки за стаж служби, або присвоєно чергове спеціальне звання, виплата одноразової грошової допомоги виплачується з урахуванням установлених розмірів.
7. У наказі про звільнення підрозділом кадрового забезпечення в разі необхідності виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зазначається стаж служби для її виплати. Крім того, у разі необхідності в наказі про звільнення додатково вказується підстави для проведення відрахувань з грошового забезпечення та інших виплат.
8. Одноразова грошова допомога при звільненні виплачується не пізніше двох місяців з дня звільнення із служби, а в разі надходження коштів пізніше цього терміну - протягом п'яти робочих днів після їх надходження в межах та за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом на утримання центрального органу управління поліцією, органів поліції, державних органів, установ та організацій, до яких відряджені (прикомандировані) поліцейські.".
У зв'язку із цим розділ IV уважати розділом VII.
6. У розділі VII:
1) у пункті 1 слова "фінансовий підрозділ" замінити словами "орган поліції, ЗВО, орган, до якого був відряджений поліцейський,";
2) доповнити пункт 2 новим абзацом сьомим такого змісту:
"У разі якщо грошовий атестат з будь-яких причин виданий не був, орган поліції, ЗВО, орган, до якого був відряджений поліцейський, зобов'язаний надіслати цей атестат за новим місцем проходження служби протягом десяти календарних днів з дня отримання всіх необхідних документів для розрахунку.";
3) в абзаці першому пункту 3 після слова "документів" доповнити словами ", за запитом такого підрозділу".
7. У пунктах 4, 13, 14 розділу I слово "курсантам" замінити словом "здобувачам".
8. У тексті Порядку та умов (z0669-16) слова "ВНЗ МВС із специфічними умовами навчання" замінити словом "ЗВО".
9. Відмітку до додатка 1 викласти в такій редакції:
"
Додаток 1
до Порядку та умов виплати
грошового забезпечення поліцейським
Національної поліції та здобувачам
вищої освіти закладів вищої освіти
із специфічними умовами навчання,
що здійснюють підготовку поліцейських
(пункт 11 розділу II)
".
10. Додаток 2 до Порядку та умов (z0669-16) викласти в новій редакції, що додається.
Директор Директорату
публічної безпеки,
протидії злочинності
та забезпечення
правопорядку Міністерства
внутрішніх справ України
Б. Лизогуб
Додаток 2
до Порядку та умов виплати
грошового забезпечення поліцейським
Національної поліції та здобувачам
вищої освіти закладів вищої освіти
із специфічними умовами навчання,
що здійснюють підготовку поліцейських
(у редакції наказу Міністерства внутрішніх
справ України
від 17 липня 2020 року № 539)
(пункт 1 розділу V)

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ

( Див. текст (z0766-20F175) )