БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.07.2020 № 939
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2020 р.
за № 790/35073

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України

Відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту" (1556-18) , абзацу вісімнадцятого частини першої статті 64 Закону України "Про освіту" (2145-19) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, що додаються.
2. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.
3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву у встановленому порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Т.в.о. Міністра
С. Шкарлет
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
21 липня 2020 року № 939
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2020 р.
за № 790/35073

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України

1. У Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (z0795-16) , затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925:
1) у заголовку слова "Про затвердження Порядку" замінити словом "Порядок";
2) пункти 1-3 розділу II викласти в такій редакції:
"1. Діяльність з реалізації цього Порядку організовується в Освітніх центрах "Крим-Україна" (далі - Центри) в містах, де здійснюють освітню діяльність заклади вищої освіти.
2. Центри створюються на базі закладів вищої освіти та уповноважених закладів фахової передвищої освіти, яким Міністерство освіти і науки України надає квоти для зарахування Заявників для здобуття вищої та фахової передвищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету (далі - заклади освіти) спільно із закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Київської міської державної адміністрації та обласних державних адміністрацій серед закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі - уповноважені заклади загальної середньої освіти).
Заклади освіти забезпечують функціонування Центрів на правах підрозділів приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.
Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайтах Міністерства освіти і науки України та закладів освіти не пізніше 01 березня поточного року.
3. Центри:
забезпечують консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);
сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);
організовують оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до закладу освіти та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до закладу освіти та закладів вищої або фахової передвищої освіти у його структурі (відповідальний - базовий заклад освіти), до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку закладу освіти (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до закладу освіти або відмови в її наданні);
сприяють отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.";
3) у розділі III:
пункт 1 після слів "про базову" доповнити словами "середню освіту";
абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
"Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.";
4) у розділі IV:
пункти 1, 2 викласти в такій редакції:
"1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової або повної загальної середньої освіти до закладів освіти та закладів фахової передвищої освіти, які знаходяться в структурі.
Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти за денною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до закладу освіти/ фахової передвищої освіти в його структурі у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
2. Правила прийому Заявників до закладу вищої освіти або закладів освіти / фахової передвищої освіти у його структурі відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти у 2020 році (z1192-19) , затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163 (далі - Умови прийому), та Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти 2020 році (z0049-20) , затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за № 49/34332, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою (педагогічною) радою як додаток до правил прийому до цього закладу фахової передвищої освіти (далі - Правила прийому).";
у пункті 4:
абзац перший викласти в такій редакції:
"4. Документи від Заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) за кошти державного бюджету приймаються в два етапи - до 12:00 години 19 серпня (до 12:00 години 19 жовтня), вступні іспити проводяться до 19 серпня (до 21 жовтня), рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 20 серпня (не пізніше 12:00 години 22 жовтня), а зарахування проводиться не пізніше 10:00 години 22 серпня (не пізніше 15:00 години 23 жовтня).";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 01 вересня, вступні іспити проводяться до 29 серпня включно, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 03 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 12:00 години 07 вересня.";
абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:
"Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для закладів освіти в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) та двадцяти відсотків ((але не менше одного місця) у закладах вищої освіти та закладах фахової передвищої освіти, які відповідно до чинного законодавства та до дати набрання чинності Закону України "Про вищу освіту" (1556-18) щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей" встановили цей обсяг у своїх Правилах прийому) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими (основними) конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.";
5) відмітку до додатка викласти в такій редакції:
"Додаток до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (пункт 2 розділу І)";
у розділі I додатка після слів "персональних даних" доповнити словами "та на перевірку інформації щодо статусу внутрішньо переміщеної особи".
2. У Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях (z0907-16) , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037:
1) у заголовку (z0907-16) слова "Про затвердження Порядку" замінити словом "Порядок";
2) у розділі I:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну загальну середню або базову середню освіту та прийому на навчання до закладів вищої та фахової передвищої освіти (далі заклади освіти), закладів професійної (професійно-технічної) освіти для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, із наданням можливості вступати до закладів освіти, перелік яких оприлюднюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.";
абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
"Заявник - особа, яка після 14 квітня 2014 року завершила здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення (перелік надано у додатку 1 до Порядку) (далі - Заявник);";
абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
"Цей Порядок поширюється також на Заявників, які переселилися з тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей або з території населених пунктів на лінії зіткнення після 01 січня в рік вступу до закладу освіти.";
у абзаці третьому пункту 4 після слів "зразка про базову" доповнити словами "середню освіту;";
3) у розділі II:
пункти 1, 2 викласти в такій редакції:
"1. Діяльність із забезпечення проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти Заявниками організовується в освітніх центрах "Донбас-Україна" (далі - Центр) в містах, де здійснюють освітню діяльність заклади освіти.
2. Центри створюються на базі закладів освіти спільно із закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Київської міської та обласними державними адміністраціями серед закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі - уповноважені заклади загальної середньої освіти).
Заклади освіти забезпечують функціонування Центрів на правах підрозділів приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.
Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайтах Міністерства освіти і науки України та закладів освіти.";
абзац п’ятий пункту 3 викласти в такій редакції:
"сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку закладу освіти (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до закладу освіти або відмови в її наданні);";
4) у розділі III:
абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
"Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.";
у пункті 4 після слів "про базову" доповнити словами "середню освіту";
5) у розділі IV:
пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти за денною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до закладу освіти або до закладів вищої / фахової передвищої освіти в його структурі у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Правила прийому Заявників до закладу освіти або закладів вищої / фахової передвищої освіти у його структурі відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році (z1192-19) , затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163 (далі - Умови прийому), та Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти 2020 році (z0049-20) , затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за № 49/34332, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою (педагогічною) радою як додаток до правил прийому до цього закладу освіти (далі - Правила прийому).";
у пункті 4:
абзац перший викласти в такій редакції:
"4. Документи від Заявника для вступу на денну форму здобуття освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету для зарахування під час першого етапу надання рекомендацій до зарахування приймаються до 12:00 години 19 серпня, для зарахування під час завершального етапу надання рекомендацій до зарахування до 12:00 години 19 жовтня.";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 01 вересня.";
пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Вступні іспити проводяться навчальними закладами до 23 жовтня.
Вступні іспити для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету проводяться до 19 серпня - для зарахування під час першого етапу надання рекомендацій до зарахування, до 21 жовтня - для зарахування під час завершального етапу надання рекомендацій до зарахування.
Вступні іспити для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету проводяться до 21 липня.
Вступні іспити для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету проводяться до 29 серпня включно.";
у пункті 8:
абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:
"При вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти для зарахування під час першого етапу надання рекомендацій до зарахування не пізніше 12:00 години 20 серпня, для зарахування під час завершального етапу надання рекомендацій до зарахування - не пізніше 12:00 години 22 жовтня.
При вступі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12:00 години 03 вересня.";
абзаци третій-п’ятий пункту 10 викласти в такій редакції:
"на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кошти державного бюджету - 13 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 30 вересня;
на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету під час першого етапу надання рекомендацій до зарахування не пізніше 10 години 22 серпня, для зарахування під час другого етапу надання рекомендацій до зарахування - не пізніше 15:00 години 23 жовтня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 23 жовтня;
на заочну форму здобуття освіти за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти - не пізніше 23 жовтня, для здобуття фахової передвищої освіти - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до закладу вищої / фахової передвищої освіти.";
доповнити після пункту 10 новим пунктом 11 такого змісту:
"11. Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника у строки, встановлені Правилами прийому.
Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для закладів освіти в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) та двадцяти відсотків ((але не менше одного місця) у закладах вищої освіти та закладах фахової передвищої освіти, які відповідно до чинного законодавства та до дати набрання чинності Закону України "Про вищу освіту" (1556-18) щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей" встановили цей обсяг у своїх Правилах прийому) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими (основними) конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.";
6) у розділі I додатка 2 після слів "персональних даних" доповнити словами "та на перевірку інформації щодо статусу внутрішньо переміщеної особи".
3. В Умовах прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році (z1192-19) , затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163:
1) у пункті 5 розділу І:
в абзаці тринадцятому слова та цифри "або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697)" виключити;
абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:
"квота-2 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій) у закладах вищої освіти, яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (z0795-16) , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі - наказ № 560) та Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях (z0907-16) , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);";
2) абзац дев’ятий пункту 1 розділу V викласти у такій редакції:
"Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в декілька етапів. Основний етап - не пізніше 12:00 20 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 22 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня. Завершальний етап - не пізніше 12:00 22 жовтня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 23 жовтня. Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 23 жовтня.";
3) в абзаці дванадцятому пункту 1 розділу VI слово "восьмим" замінити словом "дев’ятим";
4) у розділі VIII:
абзац перший пункту 6 викласти у такій редакції:
"6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (z0795-16) , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925, та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:";
у пункті 7:
абзац перший викласти в такій редакції:
"7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях (z0907-16) , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037, та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі";
абзац третій викласти у такій редакції:
"Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення").";
5) пункт 12 розділу XV викласти у такій редакції:
"12. Квота-2 встановлюється в Правилах прийому у закладах вищої освіти в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) та двадцяти відсотків (у закладах вищої освіти, які відповідно до чинного законодавства та до дати набрання чинності Закону України "Про вищу освіту" (1556-18) щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей" встановили цей обсяг у своїх Правилах прийому) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.
У разі, якщо сума квоти-1 та квоти-2 перевищує або дорівнює затвердженому державним замовником максимальному обсягу, то державний замовник приймає рішення щодо збільшення такого обсягу.".
Генеральний директор
директорату вищої освіти і
освіти дорослих
О. Шаров