БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 21 серпня 2020 року № 196

Про Порядок надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час загальнодержавних та місцевих виборів

З метою визначення процедури надання дозволу громадським організаціям, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, відповідно до статей 58, 60, пункту 13 частини другої статті 86, пункту 10 частини другої статті 143 Виборчого кодексу України (396-20) , керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17, пунктом 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Встановити Порядок надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час загальнодержавних та місцевих виборів (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 24 травня 2019 року № 900 (v0900359-19) "Про Роз’яснення щодо порядку надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України".
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 серпня 2020 року № 196

ПОРЯДОК

надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час загальнодержавних та місцевих виборів

Цей Порядок розроблено на виконання частини першої статті 60 Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) з метою визначення процедури надання дозволу громадським організаціям, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів.
1. У виборчому процесі із загальнодержавних та місцевих виборів можуть брати участь офіційні спостерігачі від зареєстрованих у встановленому законом порядку громадських організацій, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним та яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах.
При цьому громадська організація може отримати дозвіл мати офіційних спостерігачів під час відповідних виборів у межах території, на яку поширюється діяльність громадської організації.
2. Громадська організація, що відповідає вимогам, визначеним частиною першою статті 60 Кодексу (396-20) (пункт 1 цього Порядку), може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час загальнодержавних чи місцевих виборів (далі - клопотання).
3. У клопотанні зазначаються:
1) назва громадської організації із зазначенням території, на яку поширюється її діяльність;
2) вид (чергові/позачергові/повторні - для загальнодержавних виборів; чергові/позачергові/повторні/проміжні/додаткові/перші - для місцевих виборів); тип (вибори Президента України/народних депутатів України/депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови) та дата проведення виборів, про дозвіл мати офіційних спостерігачів на яких звернулася громадська організація;
3) територія, дозвіл мати офіційних спостерігачів на якій просить дати громадська організація (України/Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті, села, селища, міської, сільської, селищної територіальної громади (із зазначенням Автономної Республіки Крим, області, району)/ територіального(их) виборчого(их) округу(ів) (на виборах Президента України та народних депутатів України);
4) контактна адреса громадської організації, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (якщо така є).
Клопотання підписується керівником громадської організації та засвідчується її печаткою.
До клопотання додається копія статуту громадської організації, засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат" (3425-12) , після початку виборчого процесу.
4. Клопотання з доданими до нього документами подається до Центральної виборчої комісії у письмовій формі (на паперових носіях або у формі електронного документа з дотриманням вимог, передбачених частиною десятою статті 18 Кодексу (396-20) ) після початку виборчого процесу відповідних загальнодержавних чи місцевих виборів та не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування на загальнодержавних виборах і не пізніш як за сорок днів - на місцевих виборах.
У разі надходження клопотання та доданих до нього документів засобами електронної пошти (в електронній формі), крім тих, що надійшли у формі електронного документа з дотриманням вимог, передбачених частиною десятою статті 18 Кодексу (396-20) , вони опрацьовуються Центральною виборчою комісією в установленому законом порядку після надходження цих документів у письмовій формі (на паперових носіях або у формі електронного документа з дотриманням вимог, передбачених частиною десятою статті 18 Кодексу (396-20) ). У такому разі днем подання клопотання вважається день отримання Центральною виборчою комісією клопотання з доданими до нього документами, яке відповідає вимогам, передбаченим абзацом першим цього пункту.
У разі надходження клопотання та доданих до нього документів до початку виборчого процесу відповідних виборів таке клопотання з доданими до нього документами повертається листом за підписом члена Центральної виборчої комісії в порядку, визначеному частиною сьомою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , відповідному суб’єкту його подання.
5. Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу.
6. Центральна виборча комісія відмовляє в наданні дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів у разі, якщо:
питання виборчого процесу та спостереження за ним не належать до статутної діяльності громадської організації;
громадська організація, що звернулася з клопотанням, не зареєстрована в установленому законом порядку;
клопотання громадської організації разом з доданими до нього документами надійшло з порушенням строку, встановленого частиною першою статті 60 Кодексу (396-20) ;
клопотання підписане іншою особою, ніж керівник громадської організації та/або не засвідчене печаткою громадської організації;
до клопотання додано копію статуту громадської організації, не засвідчену в установленому порядку або засвідчену до початку виборчого процесу, чи не додано копії відповідного статуту;
діяльність громадської організації не поширюється на територію, зазначену в клопотанні.
У разі якщо діяльність громадської організації поширюється лише на частину території, зазначену в клопотанні, Центральна виборча комісія може надати дозвіл такій громадській організації мати офіційних спостерігачів під час відповідних виборів у межах території, на яку поширюється діяльність громадської організації, про що зазначає у своєму рішенні.
7. Про прийняте згідно з пунктом 5 цього Порядку рішення Центральна виборча комісія повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення шляхом його опублікування на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається представнику громадської організації за його зверненням не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення.
8. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.
9. Невідкладно після завершення розгляду відповідних клопотань громадських організацій Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму офіційному вебсайті перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах, із зазначенням дати та номера рішення Центральної виборчої комісії про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах, а також за потреби території, у межах якої надано дозвіл мати офіційних спостерігачів, та виду, типу і дати виборів, на яких надано дозвіл мати офіційних спостерігачів.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА