БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.07.2020 № 1421

Про затвердження положень про структурні підрозділи департаменту захисту національного товаровиробника

Відповідно до абзацу першого пункту 9 та підпункту 16 пункту 13 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (459-2014-п) (зі змінами), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи департаменту захисту національного товаровиробника:
управління захисту внутрішнього ринку;
відділ дослідження імпорту;
відділ дослідження стану галузей вітчизняного виробництва;
відділ роботи із заявниками.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Державний секретар
К. Мар'євич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства
України
30 липня 2020 року № 1421

ПОЛОЖЕННЯ

про управління захисту внутрішнього ринку департаменту захисту національного виробника

1. Загальні положення

1.1. Управління захисту внутрішнього ринку департаменту захисту національного товаровиробника (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент захисту національного виробника (v0704915-19) , а також цим Положенням.
1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономіки.
1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
відділ дослідження імпорту;
відділ дослідження стану галузей вітчизняного виробництва;
відділ роботи із заявниками.
1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.
1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Основними завданнями управління є:
забезпечення реалізації положень законодавства України з питань захисту національного товаровиробника від демпінгового, субсидованого, зростаючого імпорту з боку іноземних виробників / експортерів, який заподіює йому шкоду;
проведення в установленому порядку антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань;
участь у роботі щодо удосконалення механізмів захисту національного товаровиробника від демпінгового, субсидованого, зростаючого імпорту з боку іноземних виробників / експортерів, який заподіює йому шкоду;
участь у реалізації двостороннього та багатостороннього співробітництва з питань використання інструментів торговельного захисту;
забезпечення документального та інформаційно-аналітичного забезпечення роботи Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі - Комісія);
участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів на відповідність нормам угод СОТ та зобов'язанням України як члена СОТ у сфері використання інструментів торговельного захисту;
проведення та участь у переговорах і підготовці проектів міжнародних договорів в рамках використання інструментів торговельного захисту з метою захисту національного товаровиробника на внутрішньому ринку;
надання методичної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування з питань використання інструментів торговельного захисту;
розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління.
2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
розглядає заяви, скарги, клопотання та інші звернення юридичних та фізичних осіб стосовно наявності фактів недобросовісного та зростаючого імпорту товарів на митну територію України, що завдає шкоди національному товаровиробникові в частині зміни виробничого, торговельного та фінансового становища;
визначає наявність доказів, що містяться в заяві, з метою встановлення їх достатності для порушення спеціального розслідування;
визначає наявність доказів, що містяться у скарзі, з метою встановлення їх достатності для порушення антидемпінгової/антисубсидиційної процедури;
порушує та проводить антидемпінгову/антисубсидиційну процедуру, у ході якої розглядає докази, що містяться у скарзі, з метою визначення їх достатності для порушення та проведення антидемпінгового/антисубсидиційного розслідування;
подає інформацію або заяву на розгляд Комісії з метою прийняття рішення про порушення або недоцільність порушення спеціального розслідування;
подає інформацію щодо результатів антидемпінгової/антисубсидиційної процедури на розгляд Комісії з метою прийняття рішення про порушення або недоцільність порушення антидемпінгового/антисубсидиційного розслідування;
здійснює в установленому порядку на підставі відповідних рішень Комісії підготовку та проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань, а також перегляд та лібералізацію застосованих заходів;
здійснює підготовку матеріалів з питань використання інструментів торговельного захисту для розгляду Комісією, зокрема підготовку проектів рішень Комісії;
проводить аналіз ефективності застосованих на підставі рішень Комісії з антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів;
проводить переговори з компетентними органами, підприємствами та організаціями іноземних держав у рамках проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань щодо імпорту в Україну;
забезпечує взаємодію з центральними та місцевими органами виконавчої влади, відділами з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном з питань захисту вітчизняних товаровиробників від демпінгового, субсидованого чи зростаючого імпорту, який заподіює їм шкоду, з питань вивчення впливу застосованих антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних заходів на вітчизняних товаровиробників;
бере участь у забезпеченні реалізації двостороннього та багатостороннього співробітництва з питань використання інструментів торговельного захисту відповідно до міжнародних зобов'язань і домовленостей України;
бере участь у заходах СОТ та інших міжнародних організацій торговельно-економічного спрямування з питань співробітництва і використання інструментів торговельного захисту;
бере участь у здійсненні аналізу практики використання інструментів торговельного захисту;
співпрацює з представниками вітчизняних підприємств та національних асоціацій виробників з питань використання інструментів торговельного захисту;
бере участь у підготовці пропозицій щодо залучення технічної допомоги для розв'язання завдань, що належать до компетенції управління.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань та функцій має право:
отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки, ініціювати отримання інформації від державних органів та органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном, підприємств, установ, організацій усіх форм власності;
ініціювати залучення працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності (за згодою їх керівників) до розгляду питань, що належать до компетенції управління;
ініціювати скликання та брати участь у нарадах, консультаціях, слуханнях, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції управління;
за дорученням керівництва Мінекономіки і директора департаменту брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту - начальник управління, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління підпорядкований директору департаменту.
4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління:
здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручення керівництва Мінекономіки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;
контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;
погоджує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності управління, які подаються на підпис директору департаменту та керівництву Мінекономіки;
організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції управління;
організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію управління з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономіки з питань, які потребують спільного вирішення;
організовує та бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів у межах повноважень управління та здійсненні внутрішньодержавних процедур погодження таких проектів;
організовує та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів у межах повноважень управління;
розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи управління;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів із збереження службової інформації в управлінні;
відповідно до завдань та функцій, покладених на управління, використовує в роботі відомості:
про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, зустрічах, форумах, семінарах) із зовнішньоекономічних питань;
про зміст або результати конкретних переговорів із зовнішньоекономічних питань діяльності України;
про зміст превентивних заходів, що плануються українською стороною з метою протидії недружнім акціям інших країн, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;
про довгострокові прогнози, оцінки центральних органів влади щодо перспектив стратегічного розвитку двостороннього (багатостороннього) співробітництва з питань зовнішньоекономічної діяльності України;
за дорученням керівництва Мінекономіки та директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту та управління;
у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу дослідження стану галузей вітчизняного виробництва, заступника начальника управління - начальника відділу дослідження імпорту, начальника відділу роботи із заявниками;
погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;
забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, та департаментом кадрового забезпечення роботу з добору, розстановки кадрів та професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні.
Виконання обов'язків тимчасово відсутнього заступника директора департаменту - начальника управління забезпечується:
- заступником начальника управління - начальником відділу дослідження стану галузей вітчизняного виробництва;
- заступником начальника управління - начальником відділу дослідження імпорту у випадку відсутності заступника начальника управління - начальника відділу дослідження стану галузей вітчизняного виробництва.
4.5. Заступник директора департаменту - начальник управління і його заступники мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства
України
30 липня 2020 року № 1421

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ дослідження імпорту управління захисту внутрішнього ринку департаменту захисту національного виробника

1. Загальні положення

1.1. Відділ дослідження імпорту у складі управління захисту внутрішнього ринку департаменту захисту національного виробника (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, положеннями про департамент захисту національного виробника (v0704915-19) та про управління захисту внутрішнього ринку (v0704915-19) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Основними завданнями відділу є:
встановлення фактів недобросовісного та зростаючого імпорту у рамках проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань чи інших передбачених законодавством процедур з питань захисту національного товаровиробника від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту;
інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі - Комісія) з питань, віднесених до компетенції відділу;
участь у реалізації двостороннього та багатостороннього співробітництва у сфері використання інструментів торговельного захисту з питань, пов'язаних із встановленням фактів недобросовісного і зростаючого імпорту;
надання методичної допомоги органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям у сфері використання інструментів торговельного захисту з питань, пов'язаних із встановленням фактів недобросовісного і зростаючого імпорту;
участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів на відповідність нормам угод СОТ та зобов'язанням України як члена СОТ у сфері використання інструментів торговельного захисту з питань, пов'язаних із встановленням фактів недобросовісного і зростаючого імпорту;
участь у переговорах і підготовці проектів міжнародних договорів в рамках використання інструментів торговельного захисту з метою захисту національного товаровиробника на внутрішньому ринку з питань, пов'язаних із встановленням фактів недобросовісного і зростаючого імпорту;
підготовка інформаційних матеріалів для розгляду у судових провадженнях, порушених за результатами прийнятих рішень Комісії з питань, пов'язаних із встановленням фактів недобросовісного і зростаючого імпорту;
розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції відділу;
за дорученням керівництва здійснення інших функцій відповідно до положень чинного законодавства з питань захисту національного товаровиробника від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
у ході проведення антидемпінгового або антисубсидиційного розслідування встановлює ціни реалізації товару, що є об'єктом відповідних розслідувань, на ринку країни експорту;
у ході проведення спеціального розслідування проводить аналіз динаміки обсягів імпорту в Україну товарів;
у ході проведення спеціального, антидемпінгового та антисубсидиційного розслідування встановлює ціни, за якими фактично оплачується або підлягає оплаті товар, який продається в Україну з країни експорту;
здійснює приведення ціни реалізації товару, що є об'єктом антидемпінгового розслідування, на ринку країни експорту та ціни, за якими фактично оплачується або підлягає оплаті товар, який продається в Україну з країни експорту, до однакових умов з метою справедливого порівняння;
у ході проведення антидемпінгового розслідування встановлює наявність факту демпінгу та розрахунок розміру демпінгової маржі;
у ході проведення антисубсидиційного розслідування встановлює розмір субсидії, визначає її вид, встановлює чи є субсидія такою, що дає підстави для застосування компенсаційних заходів;
у ході проведення спеціального розслідування здійснює заходи щодо встановлення факту наявності зростаючого імпорту та умов його здійснення;
проводить аналіз добровільних письмових зобов'язань від експортерів щодо припинення експорту за демпінговими цінами у рамках антидемпінгових розслідувань;
проводить аналіз добровільних письмових зобов'язань від експортерів та компетентних органів влади країни експорту щодо припинення субсидованого експорту у рамках антисубсидиційних розслідувань;
здійснює та бере участь у здійсненні перевірок інформації, одержаної від заінтересованих сторін у рамках антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань (верифікаційні візити), у тому числі, в інших країнах, з питань, пов'язаних із встановленням фактів недобросовісного і зростаючого імпорту;
готує та бере участь у підготовці інформації щодо фактів та висновків, на підставі яких пропонується застосування остаточних (попередніх) заходів, з питань, що належать до компетенції відділу;
бере участь у консультаціях та слуханнях з представниками компетентних органів, підприємств та організацій, у тому числі іноземних країн, у рамках проведення спеціального, антидемпінгового чи антисубсидиційного розслідування або застосування спеціальних, антидемпінгових чи компенсаційних заходів з питань, пов'язаних із встановленням фактів недобросовісного і зростаючого імпорту;
бере участь у переговорах з компетентними органами, підприємствами та організаціями іноземних держав у рамках проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань щодо імпорту в Україну з питань, що належать до компетенції відділу;
бере участь у заходах СОТ та інших міжнародних організацій торговельно-економічного спрямування з питань співробітництва і використання інструментів торговельного захисту в межах компетенції відділу;
бере участь у здійсненні аналізу практики використання інструментів торговельного захисту з питань, що належать до компетенції відділу;
бере участь у підготовці пропозицій щодо залучення технічної допомоги для розв'язання завдань, що належать до компетенції відділу;

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту захисту національного виробника - начальнику управління захисту внутрішнього ринку (далі - заступник директора департаменту - начальник управління) щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:
отримання інформації, документів та матеріалів від структурних підрозділів Мінекономіки, органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій України, незалежно від форм власності, необхідної для виконання визначених завдань і функцій відділу;
взаємодії в межах компетенції зі структурними підрозділами з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном;
ініціювання залучення працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності (за згодою їх керівників) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу;
організації та проведення нарад, семінарів та конференцій з питань, що належать до компетенції відділу;
участі у конференціях, семінарах, нарадах, заходах СОТ та інших міжнародних організацій торговельно-економічного спрямування з питань співробітництва і використання інструментів торговельного захисту, що належать до компетенції відділу;
взаємодії з органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями України, незалежно від форм власності та господарювання, а також із закордонними дипломатичними установами України, міжнародними міжурядовими організаціями та закордонними юрисдикційними органами.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління захисту внутрішнього ринку - начальник відділу дослідження імпорту (далі - заступник начальника управління - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.
4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління,.
4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:
має заступника начальника відділу, який у разі відсутності заступника начальника управління - начальника відділу виконує його обов'язки;
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань відділу та доручень керівництва;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора департаменту захисту національного виробника та заступника директора департаменту - начальника управління, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
використовує у роботі відомості про зміст превентивних заходів, що плануються української стороною з метою протидії недружнім акціям інших країн, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;
організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу;
забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту захисту національного виробника, заступника директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, судах, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, пов'язаних із встановленням фактів недобросовісного та зростаючого імпорту.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства
України
30 липня 2020 року № 1421

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ дослідження стану галузей вітчизняного виробництва управління захисту внутрішнього ринку департаменту захисту національного виробника

1. Загальні положення

1.1. Відділ дослідження стану галузей вітчизняного виробництва у складі управління захисту внутрішнього ринку департаменту захисту національного виробника (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, положенням про департамент захисту національного виробника (v0704915-19) , положенням про управління захисту внутрішнього ринку (v0704915-19) , цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, що стосуються питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників під час проведення антидемпінгових, спеціальних або антисубсидиційних розслідувань.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Основними завданнями відділу є:
встановлення належності національного товаровиробника, факту нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику, причинно-наслідкового зв'язку між фактом демпінгового, субсидованого або зростаючого імпорту та фактом нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику у рамках проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань чи інших передбачених законодавством процедур з питань захисту національного товаровиробника від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту;
інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі - Комісія) з питань, віднесених до компетенції відділу;
участь у реалізації двостороннього та багатостороннього співробітництва у сфері використання інструментів торговельного захисту з питань, пов'язаних із встановленням належності національного товаровиробника, факту нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику, причинно-наслідкового зв'язку між фактом демпінгового, субсидованого або зростаючого імпорту та фактом нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику;
надання методичної допомоги органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям у сфері використання інструментів торговельного захисту з питань, пов'язаних із встановленням належності національного товаровиробника, факту нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику, причинно-наслідкового зв'язку між фактом демпінгового, субсидованого або зростаючого імпорту та фактом нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику;
участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів на відповідність нормам угод СОТ та зобов'язанням України як члена СОТ у сфері використання інструментів торговельного захисту з питань, пов'язаних із встановленням належності національного товаровиробника, факту нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику, причинно-наслідкового зв'язку між фактом демпінгового, субсидованого або зростаючого імпорту та фактом нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику;
участь у переговорах і підготовці проектів міжнародних договорів в рамках використання інструментів торговельного захисту з метою захисту національного товаровиробника на внутрішньому ринку з питань, пов'язаних із встановленням належності національного товаровиробника, факту нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику, причинно-наслідкового зв'язку між фактом демпінгового, субсидованого або зростаючого імпорту та фактом нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику;
підготовка інформаційних матеріалів для розгляду у судових провадженнях, порушених за результатами прийнятих рішень Комісії, з питань встановлення належності національного товаровиробника, факту нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику, причинно-наслідкового зв'язку між фактом демпінгового, субсидованого або зростаючого імпорту та фактом нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику;
розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції відділу;
за дорученням керівництва здійснення інших функцій відповідно до положень чинного законодавства з питань захисту національного товаровиробника від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
у ході проведення спеціального, антидемпінгового або антисубсидиційного розслідування та під час перегляду застосованих заходів встановлює:
- належність вітчизняних виробників подібного товару до національного товаровиробника;
- подібність ідентичного товару до товару, що є об'єктом розгляду;
- факт нанесення або загрози нанесення шкоди в частині зміни виробничого, торговельного та фінансового становища національного товаровиробника або істотного перешкоджання створенню чи розширенню національним товаровиробником виробництва;
- наявність причинно-наслідкового зв'язку між фактом демпінгового, субсидованого або зростаючого імпорту та фактом нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику;
- відповідність факторів національного інтересу застосуванню остаточних (попередніх) заходів;
здійснює та бере участь у здійсненні перевірок інформації, одержаної від заінтересованих сторін у рамках антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань (верифікаційні візити), у тому числі в інших країнах, з питань, пов'язаних із встановленням належності національного товаровиробника, факту нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику, причинно-наслідкового зв'язку між фактом демпінгового, субсидованого або зростаючого імпорту та фактом нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику;
готує та бере участь у підготовці інформації щодо фактів та висновків, на підставі яких пропонується застосування остаточних (попередніх) заходів, з питань, що належать до компетенції відділу;
бере участь у консультаціях та слуханнях з представниками компетентних органів, підприємств та організацій, у тому числі іноземних країн, у рамках проведення спеціального, антидемпінгового чи антисубсидиційного розслідування або застосування спеціальних, антидемпінгових чи компенсаційних заходів з питань, пов'язаних із встановленням належності національного товаровиробника, факту нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику, причинно-наслідкового зв'язку між фактом демпінгового, субсидованого або зростаючого імпорту та фактом нанесення або загрози нанесення шкоди національному товаровиробнику;
бере участь у переговорах з компетентними органами, підприємствами та організаціями іноземних держав у рамках проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань щодо імпорту в Україну, з питань, що належать до компетенції відділу;
бере участь у заходах СОТ та інших міжнародних організацій торговельно-економічного спрямування з питань співробітництва і використання інструментів торговельного захисту в межах компетенції відділу;
бере участь у здійсненні аналізу практики використання інструментів торговельного захисту, з питань, що належать до компетенції відділу;
бере участь у підготовці пропозицій щодо залучення технічної допомоги для розв'язання завдань, що належать до компетенції відділу;

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту захисту національного виробника - начальнику управління захисту внутрішнього ринку (далі - заступник директора департаменту - начальник управління) щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:
отримання інформації, документів та матеріалів від структурних підрозділів Мінекономіки, органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій України, незалежно від форм власності, необхідної для виконання визначених завдань і функцій відділу;
взаємодії в межах компетенції зі структурними підрозділами з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном;
ініціювання залучення працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності (за згодою їх керівників) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу;
організації та проведенні нарад, семінарів та конференцій з питань, що належать до компетенції відділу;
участі у конференціях, семінарах, нарадах, заходах СОТ та інших міжнародних організацій торговельно-економічного спрямування з питань співробітництва і використання інструментів торговельного захисту, що належать до компетенції відділу;
взаємодії з органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями України, незалежно від форм власності та господарювання, а також із закордонними дипломатичними установами України, міжнародними міжурядовими організаціями та закордонними юрисдикційними органами.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління захисту внутрішнього ринку - начальник відділу дослідження стану галузей вітчизняного виробництва (далі - заступник начальника управління - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.
4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління.
4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:
має заступника начальника відділу, який у разі відсутності заступника начальника управління - начальника відділу виконує його обов'язки;
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань відділу та доручень керівництва;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора департаменту захисту національного виробника та заступника директора департаменту - начальника управління, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
використовує у роботі відомості про зміст превентивних заходів, що плануються української стороною з метою протидії недружнім акціям інших країн, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;
організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу;
забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту захисту національного виробника, заступника директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, судах, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, пов'язаних із встановленням фактів недобросовісного та зростаючого імпорту.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства
України
30 липня 2020 року № 1421

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ роботи із заявниками управління захисту внутрішнього ринку департаменту захисту національного виробника

1. Загальні положення

1.1. Відділ роботи із заявниками у складі управління захисту внутрішнього ринку департаменту захисту національного виробника (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, положеннями про департамент захисту національного виробника (v0704915-19) та управління захисту внутрішнього ринку (v0704915-19) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до структури та штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1 Основними завданнями відділу є:
надання методичної допомоги органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань застосування інструментів торговельного захисту на внутрішньому ринку України;
розгляд заяв про порушення спеціальних розслідувань та скарг про порушення антидемпінгових/антисубсидиційних розслідувань;
порушення та проведення в установленому порядку антидемпінгових/антисубсидиційних процедур;
проведення аналізу ефективності застосованих на підставі рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі - Комісія) антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів;
проведення та участь у переглядах існуючих антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів;
участь у реалізації двостороннього та багатостороннього співробітництва у сфері використання інструментів торговельного захисту з питань, що належать до компетенції відділу;
розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;
за дорученням керівництва здійснення інших функцій відповідно до положень чинного законодавства з питань захисту національного товаровиробника від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту.
2.2 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
розглядає заяви, скарги, клопотання та інші звернення юридичних та фізичних осіб стосовно наявності фактів недобросовісного та зростаючого імпорту товарів на митну територію України, що завдає шкоди національному товаровиробникові;
досліджує інформацію та докази, що містяться у заяві, з метою визначення їх достатності для порушення спеціального розслідування;
досліджує інформацію та докази, що містяться у скарзі, з метою визначення їх достатності для порушення антидемпінгової/антисубсидиційної процедури;
порушує та проводить антидемпінгову/антисубсидиційну процедуру, у ході якої розглядає інформацію та докази, що містяться у скарзі, з метою визначення їх достатності для порушення та проведення антидемпінгового/антисубсидиційного розслідування;
здійснює підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів з метою забезпечення роботи Комісії, з питань, що належать до компетенції відділу;
проводить аналіз ефективності застосованих на підставі рішень Комісії антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів;
здійснює та бере участь у здійсненні перевірок інформації, одержаної від заінтересованих сторін у рамках проведення переглядів існуючих антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів (верифікаційні візити), у тому числі, в інших країнах;
співпрацює з представниками вітчизняних підприємств та національних асоціацій виробників з питань застосування інструментів торговельного захисту на внутрішньому ринку;
бере участь у заходах СОТ та інших міжнародних організацій торговельно-економічного спрямування з питань співробітництва і використання інструментів торговельного захисту в межах компетенції відділу;
бере участь у здійсненні аналізу практики використання інструментів торговельного захисту, з питань, що належать до компетенції відділу;
бере участь у підготовці пропозицій щодо залучення технічної допомоги для розв'язання завдань, що належать до компетенції відділу;
готує інформаційні матеріали з питань, що належать до компетенції відділу, та, за дорученням керівництва, бере участь у рамках судових оскаржень рішень Комісії.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту захисту національного виробника - начальнику управління захисту внутрішнього ринку (далі - заступник директора департаменту - начальник управління) щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:
отримання інформації, документів та матеріалів від структурних підрозділів Мінекономіки, органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій України, незалежно від форм власності, необхідної для виконання визначених завдань і функцій відділу;
взаємодії в межах компетенції зі структурними підрозділами з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном;
ініціювання залучення працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності (за згодою їх керівників) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу;
організації та проведенні нарад, семінарів та конференцій з питань, що належать до компетенції відділу;
участі у конференціях, семінарах, нарадах, заходах СОТ та інших міжнародних організацій торговельно-економічного спрямування з питань співробітництва і використання інструментів торговельного захисту, що належать до компетенції відділу;
взаємодії з органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями України, незалежно від форм власності та господарювання, а також із закордонними дипломатичними установами України, міжнародними міжурядовими організаціями та закордонними юрисдикційними органами.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу роботи із заявниками (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.
4.3. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління.
4.4. Начальник відділу:
має заступника начальника відділу, який, у разі відсутності начальника відділу, виконує його обов'язки;
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора департаменту захисту національного виробника та заступника директора департаменту - начальника управління, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
використовує у роботі відомості про зміст превентивних заходів, що плануються української стороною з метою протидії недружнім акціям інших країн, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;
організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу;
забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, погоджує їх посадові інструкції;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту захисту національного виробника, заступника директора департаменту захисту національного виробника та заступника директора департаменту - начальника управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, судах, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, пов'язаних із процедурою порушення спеціальних, антидемпінгових/антисубсидиційних розслідувань.
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )