БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.07.2020 № 1435

Про затвердження положень про структурні підрозділи департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

Відповідно до абзацу першого пункту 9 та підпункту 16 пункту 13 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (459-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (зі змінами), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи управління координації інструментів міжнародної торгівлі департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства:
відділ аналітичного забезпечення інструментів міжнародного економічного співробітництва;
відділ секторальних інструментів міжнародної торгівлі;
відділ двосторонньої взаємодії в аграрній сфері.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Державний секретар
К. Мар'євич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
31 липня 2020 року № 1435

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ аналітичного забезпечення інструментів міжнародного економічного співробітництва управління координації інструментів міжнародної торгівлі департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

1. Загальні положення

1.1. Відділ аналітичного забезпечення інструментів міжнародного економічного співробітництва (далі - відділ) у складі управління координації інструментів міжнародної торгівлі (далі - управління) департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства (далі - департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, положенням про управління координації інструментів міжнародної торгівлі, положенням про департамент міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства (v0725915-19) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:
участь у межах компетенції відділу у розробці пропозицій, реалізації завдань, виконанні прийнятих рішень щодо розвитку двостороннього, багатостороннього торговельно-економічного та аграрного співробітництва, а також упровадження інструментів міжнародної торгівлі;
підготовка аналітичних матеріалів щодо поточного стану і перспектив подальшого розвитку торговельно-економічного та аграрного співробітництва з країнами світу на засідання Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, колегії Мінекономіки, робочих нарад тощо;
аналіз ефективності інструментів зовнішньої торгівлі з урахуванням кон'юнктурних змін на світовому ринку та розроблення рекомендацій щодо розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
аналіз стану двостороннього та багатостороннього співробітництва, виявлення найбільш перспективних його напрямів і шляхів удосконалення форм взаємодії;
підготовка рекомендацій з поглиблення економічного, торговельного та аграрного співробітництва з іноземними державами і їх угрупованнями, у т.ч. з використанням секторальних інструментів міжнародної торгівлі;
участь в розробці програм, стратегій, концепцій тощо з питань двостороннього та багатостороннього співробітництва в аграрній сфері;
участь у двосторонніх та багатосторонніх міжнародних заходах з країнами світу щодо захисту економічних інтересів вітчизняних суб'єктів господарювання під час таких заходів;
здійснення організаційного забезпечення з підготовки і проведення спільних міжурядових засідань з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, інших двосторонніх міжурядових зовнішньоекономічних заходів, що проводяться в Україні та за кордоном;
здійснення координації діяльності, проведення моніторингу виконання домовленостей, досягнутих під час засідань українських частин двосторонніх комісій, комітетів, робочих груп, координаційних та інших міжурядових органів з питань економічного та сільськогосподарського співробітництва;
розроблення та подання міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям рекомендацій і пропозицій, спрямованих на розвиток взаємовигідних відносин, розширення торговельно-економічного, науково-технічного, аграрного та інших напрямів співробітництва з країнами світу;
участь у межах компетенції у впровадженні заходів щодо забезпечення позитивного міжнародного іміджу вітчизняних товаровиробників та аграрного бізнесу з країнами-партнерами;
взаємодія у межах компетенції з представниками закордонних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, іноземними делегаціями, суб'єктами господарювання, з питань, що належать до компетенції відділу;
участь у розробленні, підготовці та розгляді пропозицій до проектів нормативно-правових актів, а також здійснення підготовки відповідних висновків за встановленою формою на предмет впливу реалізації актів на економічні та соціальні показники з питань, що належать до компетенції відділу;
участь у підготовці пропозицій до формування бюджетного запиту та паспорту бюджетної програми КПКВК 1201030 "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках", за напрямами, пов'язаними з виконанням завдань, покладених на відділ, а також до звіту про його виконання з результативними та якісними показниками.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
долучається до розгляду питань і вжиття необхідних заходів, спрямованих на розвиток зв'язків між країнами світу, відповідно до міжнародних договорів (угод, протоколів, комюніке тощо), попереднього обговорення пропозицій, які можуть стати предметом домовленостей у торговельно-економічній та аграрній сферах;
бере участь у розробленні пропозицій про розширення та поглиблення торговельно-економічного та сільськогосподарського співробітництва з питань, що становлять взаємний інтерес держав;
залучає міністерства, центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації всіх форм власності до участі в робочих групах з питань двостороннього та багатостороннього торговельно-економічного і аграрного співробітництва;
сприяє оперативному опрацюванню пропозицій, запитів і звернень державних органів влади щодо торговельно-економічного та аграрного співробітництва та долучається до опрацювання через зарубіжну частину спільної міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва аналогічних звернень української сторони;
готує щорічний звіт з питань функціонування спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва протягом звітного періоду;
здійснює у межах повноважень інформаційно-роз'яснювальну і консультаційну роботу;
взаємодіє в межах компетенції з Міністерством закордонних справ України та іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади України з питань діяльності відділу;
розробляє та опрацьовує в межах повноважень, передбачених законодавством, проекти нормативно-правових актів та готує відповідні висновки до них;
вивчає, узагальнює та аналізує досвід зарубіжних країн, в межах компетенції вносить пропозиції щодо вдосконалення та гармонізації національного законодавства з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна;
готує аналітично-довідкові матеріали з питань, що належать до повноважень відділу;
надає методичну та інформаційно-аналітичну допомогу іншим структурним підрозділам Мінекономіки з питань, що належать до повноважень відділу;
розглядає запити та звернення народних депутатів, центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів господарської діяльності, громадських організацій тощо з питань двостороннього та багатостороннього торговельно-економічного і аграрного співробітництва;
сприяє виконанню інших завдань щодо просування та популяризації торговельно-економічного та аграрного потенціалу України;
бере участь у розробленні прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та підготовці інформаційно-аналітичних і презентаційних матеріалів до них.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;
за дорученням керівництва департаменту та управління брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу аналітичного забезпечення інструментів міжнародного економічного співробітництва (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" і "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління координації інструментів міжнародної торгівлі.
4.4. Начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручення керівництва Мінекономіки, директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства та заступника директора департаменту - начальника управління координації інструментів міжнародної торгівлі, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
бере участь у розгляді проектів законодавчих і нормативно-правових актів та інших документів, які надходять на погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, і організовує підготовку пропозицій до них;
організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує комунікацію відділу з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономіки з питань, що потребують спільного вирішення;
організовує взаємодію з суб'єктами господарювання або громадянами, а також з дипломатичними представництвами іноземних держав та міжнародними організаціями в Україні, дипломатичними представництвами України за кордоном для виконання покладених на відділ завдань та функцій;
представляє Мінекономіки в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства та заступника директора департаменту - начальника управління координації інструментів міжнародної торгівлі бере участь у переговорах та зустрічах із співробітниками представництв іноземних держав, акредитованих в Україні, міжнародних форумах, виставках та конференціях тощо;
контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує посадові інструкції працівників відділу;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відрядження;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції відділу.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
31 липня 2020 року № 1435

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ секторальних інструментів міжнародної торгівлі управління координації інструментів міжнародної торгівлі департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

1. Загальні положення

1.1. Відділ секторальних інструментів міжнародної торгівлі (далі - відділ) у складі управління координації інструментів міжнародної торгівлі (далі - управління) департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства (далі - департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, положенням про управління координації інструментів міжнародної торгівлі, положенням про департамент міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства (v0725915-19) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:
участь у формуванні та реалізації заходів, спрямованих на забезпечення найбільш повного та ефективного включення галузей агропромислового комплексу у діяльність, пов'язану із міжнародним співробітництвом в аграрний сфері;
здійснення системного аналізу закордонних ринків сільськогосподарської продукції, спрямованого на визначення потенційно привабливих сегментів для вітчизняної агропромислової продукції;
участь у здійсненні у межах повноважень моніторингу зовнішнього ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;
формування пропозицій щодо здійснення необхідних кроків з відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту аграрної продукції;
участь у підготовці та проведенні міжнародних економічних, бізнес-форумів, торговельних місій, конференцій, симпозіумів, ділових рад, семінарів, круглих столів з питань співробітництва в аграрній сфері, що проводяться в Україні та за кордоном;
участь у межах компетенції у впровадженні заходів, спрямованих на поліпшення позитивного міжнародного іміджу аграрної галузі та підвищення конкурентоспроможності експортерів вітчизняної сільськогосподарської продукції;
взаємодія у межах компетенції з представниками закордонних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, іноземними делегаціями, суб'єктами господарювання, з питань, що належать до компетенції відділу;
участь у розробленні, підготовці та розгляді пропозицій до проектів нормативно-правових актів, а також здійснення підготовки відповідних висновків за встановленою формою на предмет впливу реалізації актів на економічні та соціальні показники з питань, що належать до компетенції відділу;
участь у підготовці пропозицій до формування бюджетного запиту та паспорту бюджетної програми КПКВК 1201030 "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках", за напрямами, пов'язаними з виконанням завдань, покладених на відділ, а також до звіту про його виконання з результативними та якісними показниками.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку міжнародного співробітництва в аграрній сфері з питань, що належать до компетенції відділу;
взаємодіє із вітчизняними профільними асоціаціями товаровиробників та експортерів агропродовольчої продукції і громадськими організаціями з метою залучення їх до міжнародної співпраці в аграрний сфері;
взаємодіє із зарубіжними асоціаціями та профільними організаціями з питань співпраці в аграрний сфері;
аналізує стан міжнародного співробітництва в аграрній сфері з метою виявлення найбільш перспективних його напрямів і шляхів удосконалення;
здійснює збір, аналіз, систематизацію і узагальнення інформації щодо міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією та розробляє рекомендації з урахуванням кон'юнктурних змін на світовому ринку;
бере участь у підготовці матеріалів до засідань спільних міжурядових комісій з питань співробітництва;
готує інформаційно-аналітичні та оглядові матеріали щодо міжнародного співробітництва в аграрній сфері та інших питань, що належать до повноважень відділу;
формує пропозиції щодо проведення зустрічей високого рівня з питань співпраці в аграрній сфері, в тому числі з відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту аграрної продукції;
розглядає запити та звернення народних депутатів, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадських асоціацій виробників та експортерів сільськогосподарської продукції з питань двостороннього співробітництва у сфері сільського господарства;
сприяє оперативному опрацюванню пропозицій державних органів влади та суб'єктів аграрного ринку щодо розширення торговельно-економічного та галузевого співробітництва в аграрний сфері;
надає методичну та інформаційно-аналітичну допомогу з питань, що належать до повноважень відділу;
бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів щодо співробітництва з питань, що відносяться до компетенції відділу, та участь у здійсненні моніторингу щодо їх виконання;
готує інформаційні довідки та бере участь у переговорах та зустрічах із співробітниками представництв іноземних держав, акредитованих в Україні, міжнародних форумах та конференціях тощо.

3. Права відділу

Відділ має право вносити заступнику директора департаменту - начальнику управління пропозиції щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:
отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономіки;
організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;
одержання від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, відділів з економічних питань закордонних дипломатичних установ інформації;
участі у нарадах, семінарах, що належать до компетенції відділу;
ініціювання скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції відділу;
участі у роботі Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, комітетів, координаційних рад та інших двосторонніх органів з питань економічного співробітництва, а також у нарадах, конференціях, форумах, семінарах, круглих столах тощо;
участі у переговорах з іноземними суб'єктами у межах компетенції відділу;
заходів, спрямованих на розвиток міжнародного співробітництва в аграрній сфері, підвищення ефективності роботи відділу та управління, а також з інших питань, пов'язаних із завданнями та функціями відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу секторальних інструментів міжнародної торгівлі (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою.
4.3. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління координації інструментів міжнародної торгівлі.
4.4. Начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора департаменту та заступника директора - начальника управління, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження службової інформації у відділі;
контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу;
організовує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції відділу.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
31 липня 2020 року № 1435

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ двосторонньої взаємодії в аграрній сфері управління координації інструментів міжнародної торгівлі департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

1. Загальні положення

1.1. Відділ двосторонньої взаємодії в аграрній сфері (далі - відділ) у складі управління координації інструментів міжнародної торгівлі (далі - управління) департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства (далі - департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, положенням про управління координації інструментів міжнародної торгівлі, положенням про департамент міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства (v0725915-19) , а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:
участь у межах компетенції в розробці пропозицій щодо формування та реалізації державної політики двостороннього співробітництва в аграрній сфері з країнами світу;
формування та реалізація у межах компетенції заходів, спрямованих на розвиток двосторонньої взаємодії у сфері сільського господарства, збільшення зовнішньоторговельного обігу агропродовольчої продукції, галузевого, науково-технічного та інших напрямів співробітництва;
аналіз стану агропромислового комплексу країн світу з метою виявлення найбільш перспективних напрямів і запровадження нових форм співпраці у сфері сільського господарства;
забезпечення функціонування міжвідомчих органів двостороннього співробітництва у сфері сільського господарства з країнами світу;
аналіз стану і розроблення пропозицій з оптимізації та поліпшення двостороннього торговельно-економічного співробітництва в аграрній сфері;
розроблення пропозицій щодо створення та розвитку нормативно-правової бази для двостороннього співробітництва у сфері сільського господарства з країнами світу;
участь у розробленні, підготовці та розгляді пропозицій до проектів нормативно-правових актів, а також здійснення підготовки відповідних висновків за встановленою формою на предмет впливу реалізації актів на економічні та соціальні показники з питань, що належать до компетенції відділу;
забезпечення в межах компетенції інформаційно-аналітичного супроводу діяльності українських частин Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, здійснення моніторингу домовленостей у сфері сільського господарства, досягнутих під час засідань цих органів;
участь у межах компетенції у підготовці інформаційно-довідкових матеріалів для переговорів керівництва Мінекономіки з дипломатичними представництвами та місіями, іноземними делегаціями, а також інших міжнародних заходів з питань двостороннього співробітництва;
взаємодія у межах компетенції з представниками закордонних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, іноземними делегаціями, суб'єктами господарювання, з питань, що належать до компетенції відділу;
участь у підготовці пропозицій до формування бюджетного запиту та паспорту бюджетної програми КПКВК 1201030 "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках", за напрямами, пов'язаними з виконанням завдань, покладених на відділ, а також до звіту про його виконання з результативними та якісними показниками.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
у межах компетенції бере участь у розробці пріоритетних напрямів зовнішньоекономічної політики України у сфері сільського господарства, програмних документів з питань двостороннього співробітництва з країнами світу;
аналізує стан розвитку та основні напрями впровадження аграрної політики держав-партнерів у сфері агропромислового комплексу та готує відповідні інформаційно-аналітичні матеріали;
проводить аналіз та надає обґрунтування доцільності участі у комісіях, робочих групах різного рівня та інших двосторонніх міжнародних заходах, що опікуються питаннями агропромислового комплексу;
вносить пропозиції щодо започаткування/припинення діяльності двосторонніх міжвідомчих органів галузевої співпраці у сфері сільського господарства з країнами світу;
здійснює підготовку та проведення засідань двосторонніх міжвідомчих органів галузевої співпраці, в тому числі:
- розробляє та здійснює організаційні заходи з підготовки та проведення спільних засідань двосторонніх міжвідомчих органів галузевої співпраці, в тому числі забезпечує взаємодію з відповідними органами країн світу;
- розробляє позиційні матеріали, проекти порядку денного та заключного протоколу спільних засідань двосторонніх міжвідомчих органів галузевої співпраці з країнами світу;
- забезпечує моніторинг та контроль виконання рішень і домовленостей, досягнутих в рамках діяльності двосторонніх міжвідомчих органів галузевої співпраці;
розробляє та опрацьовує в межах повноважень проекти нормативно-правових актів та готує відповідні висновки до них;
забезпечує комплекс заходів, пов'язаних зі створенням та розвитком нормативно-правової бази для двостороннього співробітництва з країнами світу у сфері сільського господарства;
бере участь у виконанні функцій організаційно-технічного секретаріату Української частини Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва та забезпечує відповідний інформаційно-аналітичний супровід і розгляд питань аграрного сектору в рамках зазначених комісій;
у межах компетенції здійснює організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення участі керівництва Мінекономіки у двосторонніх переговорах із дипломатичними представництвами та місіями, іноземними делегаціями;
готує інформаційні матеріали для звітів, доповідей про стан торговельно-економічного, галузевого, науково-технічного та інших напрямів двостороннього співробітництва у сфері сільського господарства з країнами світу;
узагальнює матеріали з питань міжнародної діяльності в аграрному секторі та готує в межах компетенції інформацію за результатами відповідних міжнародних заходів;
надає у межах компетенції консультативну допомогу та методичні рекомендації з питань організації міжнародних заходів у рамках двостороннього співробітництва у сфері сільського господарства з країнами світу.

3. Права відділу

Відділ має право вносити заступнику директора департаменту - начальнику управління пропозиції для забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:
отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономіки, зокрема звітів про діяльність структурних підрозділів Мінекономіки, необхідних для запровадження заходів з міжнародного співробітництва в аграрній сфері;
одержання у встановленому порядку від закордонних дипломатичних установ та центральних органів виконавчої влади інформації з питань, що належать до компетенції відділу;
участі у переговорах з іноземними суб'єктами у межах компетенції відділу;
організації заходів, спрямованих на розвиток торговельно-економічного і галузевого співробітництва в аграрній сфері з країнами світу, а також з інших питань, пов'язаних із завданнями та функціями відділу;
залучення, за згодою керівників самостійних структурних підрозділів Мінекономіки, спеціалістів для забезпечення виконання покладених на відділ завдань і проведення відповідних заходів;
організації та проведення нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу;
участі у роботі Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, міжгалузевих робочих груп, нарадах, форумах, круглих столах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4 Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління координації інструментів міжнародної торгівлі - начальник відділу двосторонньої взаємодії в аграрній сфері (далі - заступник начальника управління - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління координації інструментів міжнародної торгівлі.
4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства та заступника директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства - начальника управління координації інструментів міжнародної торгівлі, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу;
організовує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції відділу.
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )