БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 серпня 2020 р. № 752
Київ

Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи (560-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674; 2013 р., № 85, ст. 3083; 2017 р., № 49, ст. 1524; 2019 р., № 17, ст. 570, № 20, ст. 678), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2020 р. № 752

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

1. У пункті 3:
1) у другому реченні абзацу першого слова "проектна документація може затверджуватися в цілому на об’єкт" замінити словами "проект будівництва може затверджуватися в цілому";
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Проекти будівництва, розроблені в електронній формі, затверджуються розпорядчим документом, на який накладається кваліфікований електронний підпис керівника відповідального органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, інших державних органів, підприємств, установ та організацій, визначених пунктами 4, 4-1, 4-2 та 4-3 цього Порядку.".
2. У пункті 4:
1) в абзаці другому слово і цифри "пунктом 4-2" замінити словом і цифрами "пунктами 4-2, 4-3";
2) в абзаці четвертому слова "державні і комунальні підприємства" замінити словами "виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, державні і комунальні підприємства".
3. Доповнити Порядок (560-2011-п) пунктом 4-3 такого змісту:
"4-3. Проекти будівництва, що реалізуються оператором системи передачі або оператором газотранспортної системи із залученням власних коштів, бюджетних коштів, а також кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами), незалежно від їх вартості затверджуються такими операторами.".
4. У пункті 5:
1) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
"Затвердження (схвалення) проектів будівництва здійснюється на підставі позитивного експертного звіту, визначеного абзацом другим пункту 15 цього Порядку.".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
2) у другому реченні абзацу четвертого слова "не розробляються" замінити словами "розробляються тільки в частині заходів, не включених до звіту з оцінки впливу на довкілля";
3) доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:
"Перед затвердженням проектів будівництва для проведення їх експертизи до проектної документації на будівництво об’єктів, для функціонування яких застосовується програмне забезпечення та/або комп’ютерна техніка та обладнання для створення інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів додаються результати експертизи, що здійснюється відповідно до Закону України "Про Національну програму інформатизації" (74/98-ВР) .
Перед затвердженням проектів будівництва автомобільних доріг, що підлягають аудиту безпеки згідно із Законом України від 17 жовтня 2019 р. № 200-IX (200-20) "Про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг", для проведення їх експертизи до проектної документації щодо об’єкта аудиту додається звіт аудиту безпеки автомобільної дороги.".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьомим;
4) абзац сьомий викласти в такій редакції:
"Проведенню експертизи проектів будівництва, що реалізуються за рахунок державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, та їх затвердженню (схваленню) підлягають проекти, розроблені на підставі схвалених та/або відібраних в установленому законодавством порядку інвестиційних проектів, якими обґрунтовано доцільність такого будівництва.".
5. У першому реченні пункту 6 слова "безперешкодного життєвого середовища для" замінити словами "умов для безперешкодного доступу".
6. У пункті 7:
1) в абзаці першому слова "або на підставі делегованих повноважень саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності за відповідним напрямом підприємницької діяльності до переліку експертних організацій" замінити словами "до Реєстру будівельної діяльності після його запровадження згідно із законодавством";
2) абзац другий викласти в такій редакції:
"Мінрегіон оприлюднює перелік експертних організацій, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об’єктів, відомості про які внесені до Реєстру будівельної діяльності, на порталі електронної системи у вільному безоплатному доступі та підтримує його в актуальному стані на підставі інформації, яка подається експертними організаціями. У разі встановлення невідповідності експертної організації визначеним критеріям відомості про таку організацію виключаються Мінрегіоном з Реєстру будівельної діяльності та із зазначеного переліку на порталі електронної системи.";
3) абзац третій виключити.
7. Абзац п’ятий пункту 10 після слів "Про оцінку впливу на довкілля" доповнити словами "в частині врахування результатів оцінки впливу на довкілля".
8. Пункт 13 викласти в такій редакції:
"13. Проведення експертизи здійснюється за договорами, укладеними між замовником експертизи та експертною організацією згідно із законодавством.
Такий договір може укладатися в електронній формі через електронний кабінет відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) .
Для проведення експертизи її замовник подає експертній організації проект будівництва, розроблений у порядку, встановленому Мінрегіоном, у паперовій (не більш як у трьох примірниках) та електронній формах або у вигляді електронних документів, формат яких визначається договором.".
9. У пункті 15:
1) в абзаці першому слова "письмовий звіт, який містить інформацію про" замінити словами "експертний звіт";
2) в абзаці другому слова "дотримання" та "безперешкодного життєвого середовища для" замінити відповідно словами "позитивний - щодо дотримання" та "умов для безперешкодного доступу";
3) абзац третій викласти в такій редакції:
"негативний - щодо допущення помилок, необхідності їх доопрацювання та/або недотримання зазначених вимог.";
4) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Експертна організація забезпечує внесення експертних звітів (з додатками) про результати експертизи проектної документації на будівництво об’єктів (у тому числі договори про проведення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів, укладені відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , у разі їх укладення через електронний кабінет) до Реєстру будівельної діяльності.".