БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 14 серпня 2020 року № 176

Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року

Статтею 7 Конституції України (254к/96-ВР) визначено, що в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
Відповідно до статей 140, 141 Основного Закону України (254к/96-ВР) місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.
Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.
До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.
Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах (частина третя статті 141 Конституції України (254к/96-ВР) ).
Постановою Верховної Ради України від 15 липня 2020 року № 795-IX "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" (795-20) призначено чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (крім визначених пунктами 2 і 3 цієї Постанови) на неділю, 25 жовтня 2020 року.
Водночас пунктом 5 указаної Постанови (795-20) встановлено, що чергові місцеві вибори не проводяться в разі призначення перших виборів депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року.
Організацію і порядок проведення виборів згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України (254к/96-ВР) визначено Виборчим кодексом України (396-20) (далі - Кодекс), який відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) визначає гарантії права громадян на участь у виборах, регулює підготовку та проведення загальнодержавних і місцевих виборів, установлює порядок і підстави ухвалення Центральною виборчою комісією рішень з питань організації та проведення виборів.
Так, згідно з частиною сьомою статті 194, пунктом 1 частини першої статті 205 Кодексу (396-20) призначення перших місцевих виборів належить до повноважень Центральної виборчої комісії.
Вирішуючи питання щодо призначення перших виборів депутатів районних рад 25 жовтня 2020 року, Центральна виборча комісія виходить з такого.
Частиною сьомою статті 194 Кодексу (396-20) , зокрема, встановлено, що перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією за відповідним зверненням уповноваженого органу, а перші вибори депутатів районних рад - за відповідним зверненням уповноваженого органу на підставі рішення про утворення районних рад.
Перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів (частина п’ята статті 195 Кодексу (396-20) ).
Відповідно до частини першої статті 288 Кодексу (396-20) перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються у разі об’єднання територіальних громад, утворення нових адміністративно-територіальних одиниць, інших змін адміністративно-територіального устрою або змін, у результаті яких утворюється новий орган місцевого самоврядування.
За змістом частини восьмої статті 194 Кодексу (396-20) в рік проведення чергових місцевих виборів перші місцеві вибори призначаються та проводяться разом з черговими місцевими виборами.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну політику у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою (на сьогодні - Міністерство розвитку громад та територій України), не пізніш як за сто десять днів до дня голосування на чергових місцевих виборах надає Центральній виборчій комісії за встановленою нею формою інформацію щодо переліку місцевих рад із зазначенням адміністративно-територіальних одиниць, що входять до їх складу, в кожній області України, а також в Автономній Республіці Крим (частина дев’ята статті 194 Кодексу (396-20) ).
Таким чином, згідно з частиною восьмою статті 194, частиною п’ятою статті 195 Кодексу (396-20) , враховуючи встановлені зазначеними вище положеннями законодавства вимоги щодо проведення перших місцевих виборів одночасно з черговими місцевими виборами, перші місцеві вибори повинні бути призначені Комісією на 25 жовтня 2020 року не пізніше 15 серпня 2020 року.
З метою забезпечення призначення перших місцевих виборів у строки, встановлені Кодексом (396-20) , Комісія 28 липня 2020 року прийняла постанову № 148 (v0148359-20) "Про форми переліків місцевих рад із зазначенням адміністративно-територіальних одиниць, що входять до їх складу", якою встановила форми переліків місцевих рад із зазначенням адміністративно-територіальних одиниць, що входять до їх складу, і того самого дня надіслала її до Міністерства розвитку громад та територій України.
Однак станом на момент призначення Центральною виборчою комісією на неділю, 25 жовтня 2020 року, перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, про що Комісія прийняла постанову від 8 серпня 2020 року № 160 (v0160359-20) , Міністерство розвитку громад та територій України інформації про перелік районних рад Комісії не надало.
Зважаючи на вказані вище обставини, Центральна виборча комісія постановою від 8 серпня 2020 року № 162 (v0162359-20) звернулась до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (далі - Комітет) і Міністерства розвитку громад та територій України щодо надання роз’яснень про наявність підстав для призначення перших виборів депутатів районних рад.
До Комісії 14 серпня 2020 року надійшов лист Комітету від 13 серпня № 04-23/13-2020/133526, у якому стосовно порушених Комісією питань, зокрема, вказано, що "… Центральна виборча комісія, попри певну неузгодженість окремих положень частин сьомої, дев’ятої статті 194 Виборчого кодексу України (396-20) із законодавством у сферах місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, має всі необхідні правові підстави для призначення перших виборів депутатів районних рад в Україні на новій територіальній основі".
Враховуючи викладене, Комісія зазначає.
Верховна Рада України Постановою від 17 липня 2020 року № 807-IX (807-20) "Про утворення та ліквідацію районів" (далі - Постанова) ліквідувала всі райони в межах областей України та утворила нові райони із визначенням затверджених Кабінетом Міністрів України територій територіальних громад, що ввійшли до їх складу.
Пунктом 4 Постанови (807-20) передбачено, що вибори депутатів районних рад у районах, ліквідованих відповідно до пункту 3 Постанови (807-20) , не проводяться, а повноваження депутатів районних рад у таких районах припиняються в день набуття повноважень депутатів районних рад, обраних на перших виборах до районних рад у районах, утворених відповідно до пункту 1 Постанови (807-20) , а пунктом 5 - уповноважено Центральну виборчу комісію забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів з урахуванням районів, утворених відповідно до пункту 1 Постанови (807-20) .
Згідно з Конституцією України (254к/96-ВР) в Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція України (254к/96-ВР) має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України (254к/96-ВР) і повинні відповідати їй (частини перша, друга статті 8); органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19).
Конституція України (254к/96-ВР) частиною першою статті 133 включає райони до складу системи адміністративно-територіального устрою України, а частиною четвертою статті 140 передбачає функціонування районної ради як органу місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.
Центральна виборча комісія як постійно діючий колегіальний державний орган, який наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення, зокрема, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України (254к/96-ВР) та законами України (частина перша статті 1, частина друга статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) ).
За змістом статті 2 вказаного Закону (1932-15) Центральна виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України (254к/96-ВР) та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України, однакове застосування законодавства України про вибори на всій території України.
Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності.
До Комісії 14 серпня 2020 року надійшов лист Міністерства розвитку громад та територій України, датований тим самим числом, за № 7/34.1/14035-20, до якого додано, зокрема, перелік районних рад.
Таким чином, на сьогодні в Комісії наявні підстави для призначення на 25 жовтня 2020 року перших виборів депутатів районних рад, утворених відповідно до пункту 1 Постанови.
Водночас Комісія звертає увагу, що згідно зі статтею 3 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (1207-18) окупованою територією визнано, зокрема, сухопутну територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (2268-19) тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль, зокрема, у межах окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей. Межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, визначаються Президентом України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України.
Указом Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 (32/2019) "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях" затверджено, зокрема, Перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях.
За змістом частини першої статті 2 Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (2268-19) правовий статус тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також правовий режим на зазначених територіях визначаються цим Законом, Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (1207-18) , іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, принципами та нормами міжнародного права.
Частиною п’ятою статті 8 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (1207-18) встановлено, що на тимчасово окупованій території вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцевий референдум не проводяться.
Враховуючи зазначене, з метою забезпечення виборчих прав громадян, дотримуючись принципів та засад виборчого процесу, ґрунтуючись на принципі верховенства права, відповідно до статей 7, 22, 38, 64, 140, 141 Конституції України (254к/96-ВР) , абзацу другого частини сьомої, частини восьмої статті 194, частини п’ятої статті 195, пункту 1 частини першої статті 205 Виборчого кодексу України, Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX (807-20) "Про утворення та ліквідацію районів", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Призначити на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів районних рад за переліком згідно з додатком.
2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, обласним державним адміністраціям для використання в роботі та передачі відповідним територіальним виборчим комісіям.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 14 серпня 2020 року № 176

ПЕРЕЛІК

районних рад, у яких призначаються перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року

№ з/п
Найменування районної ради, у якій призначаються перші місцеві вибори
Вінницька область
1
Вінницька районна рада Вінницької області
2
Гайсинська районна рада Вінницької області
3
Жмеринська районна рада Вінницької області
4
Могилів-Подільська районна рада Вінницької області
5
Тульчинська районна рада Вінницької області
6
Хмільницька районна рада Вінницької області
Волинська область
7
Володимир-Волинська районна рада Волинської області
8
Камінь-Каширська районна рада Волинської області
9
Ковельська районна рада Волинської області
10
Луцька районна рада Волинської області
Дніпропетровська область
11
Дніпровська районна рада Дніпропетровської області
12
Кам’янська районна рада Дніпропетровської області
13
Криворізька районна рада Дніпропетровської області
14
Нікопольська районна рада Дніпропетровської області
15
Новомосковська районна рада Дніпропетровської області
16
Павлоградська районна рада Дніпропетровської області
17
Синельниківська районна рада Дніпропетровської області
Донецька область
18
Бахмутська районна рада Донецької області
19
Волноваська районна рада Донецької області
20
Краматорська районна рада Донецької області
21
Маріупольська районна рада Донецької області
22
Покровська районна рада Донецької області
Житомирська область
23
Бердичівська районна рада Житомирської області
24
Житомирська районна рада Житомирської області
25
Коростенська районна рада Житомирської області
26
Новоград-Волинська районна рада Житомирської області
Закарпатська область
27
Берегівська районна рада Закарпатської області
28
Мукачівська районна рада Закарпатської області
29
Рахівська районна рада Закарпатської області
30
Тячівська районна рада Закарпатської області
31
Ужгородська районна рада Закарпатської області
32
Хустська районна рада Закарпатської області
Запорізька область
33
Бердянська районна рада Запорізької області
34
Василівська районна рада Запорізької області
35
Запорізька районна рада Запорізької області
36
Мелітопольська районна рада Запорізької області
37
Пологівська районна рада Запорізької області
Івано-Франківська область
38
Верховинська районна рада Івано-Франківської області
39
Івано-Франківська районна рада Івано-Франківської області
40
Калуська районна рада Івано-Франківської області
41
Коломийська районна рада Івано-Франківської області
42
Косівська районна рада Івано-Франківської області
43
Надвірнянська районна рада Івано-Франківської області
Київська область
44
Білоцерківська районна рада Київської області
45
Бориспільська районна рада Київської області
46
Броварська районна рада Київської області
47
Бучанська районна рада Київської області
48
Вишгородська районна рада Київської області
49
Обухівська районна рада Київської області
50
Фастівська районна рада Київської області
Кіровоградська область
51
Голованівська районна рада Кіровоградської області
52
Кропивницька районна рада Кіровоградської області
53
Новоукраїнська районна рада Кіровоградської області
54
Олександрійська районна рада Кіровоградської області
Луганська область
55
Сватівська районна рада Луганської області
56
Сєвєродонецька районна рада Луганської області
57
Старобільська районна рада Луганської області
58
Щастинська районна рада Луганської області
Львівська область
59
Дрогобицька районна рада Львівської області
60
Золочівська районна рада Львівської області
61
Львівська районна рада Львівської області
62
Самбірська районна рада Львівської області
63
Стрийська районна рада Львівської області
64
Червоноградська районна рада Львівської області
65
Яворівська районна рада Львівської області
Миколаївська область
66
Баштанська районна рада Миколаївської області
67
Вознесенська районна рада Миколаївської області
68
Миколаївська районна рада Миколаївської області
69
Первомайська районна рада Миколаївської області
Одеська область
70
Березівська районна рада Одеської області
71
Білгород-Дністровська районна рада Одеської області
72
Болградська районна рада Одеської області
73
Ізмаїльська районна рада Одеської області
74
Одеська районна рада Одеської області
75
Подільська районна рада Одеської області
76
Роздільнянська районна рада Одеської області
Полтавська область
77
Кременчуцька районна рада Полтавської області
78
Лубенська районна рада Полтавської області
79
Миргородська районна рада Полтавської області
80
Полтавська районна рада Полтавської області
Рівненська область
81
Вараська районна рада Рівненської області
82
Дубенська районна рада Рівненської області
83
Рівненська районна рада Рівненської області
84
Сарненська районна рада Рівненської області
Сумська область
85
Конотопська районна рада Сумської області
86
Охтирська районна рада Сумської області
87
Роменська районна рада Сумської області
88
Сумська районна рада Сумської області
89
Шосткинська районна рада Сумської області
Тернопільська область
90
Кременецька районна рада Тернопільської області
91
Тернопільська районна рада Тернопільської області
92
Чортківська районна рада Тернопільської області
Харківська область
93
Богодухівська районна рада Харківської області
94
Ізюмська районна рада Харківської області
95
Красноградська районна рада Харківської області
96
Куп’янська районна рада Харківської області
97
Лозівська районна рада Харківської області
98
Харківська районна рада Харківської області
99
Чугуївська районна рада Харківської області
Херсонська область
100
Бериславська районна рада Херсонської області
101
Генічеська районна рада Херсонської області
102
Каховська районна рада Херсонської області
103
Скадовська районна рада Херсонської області
104
Херсонська районна рада Херсонської області
Хмельницька область
105
Кам’янець-Подільська районна рада Хмельницької області
106
Хмельницька районна рада Хмельницької області
107
Шепетівська районна рада Хмельницької області
Черкаська область
108
Звенигородська районна рада Черкаської області
109
Золотоніська районна рада Черкаської області
110
Уманська районна рада Черкаської області
111
Черкаська районна рада Черкаської області
Чернівецька область
112
Вижницька районна рада Чернівецької області
113
Дністровська районна рада Чернівецької області
114
Чернівецька районна рада Чернівецької області
Чернігівська область
115
Корюківська районна рада Чернігівської області
116
Ніжинська районна рада Чернігівської області
117
Новгород-Сіверська районна рада Чернігівської області
118
Прилуцька районна рада Чернігівської області
119
Чернігівська районна рада Чернігівської області
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА