БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держстат)
НАКАЗ
26.08.2020 № 257

Про затвердження Комунікаційної стратегії Державної служби статистики України на період до 2023 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", підпунктів 18-20пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (481-2014-п) (зі змінами), та з метою забезпечення виконання Програми розвитку державної статистики до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 222 (222-2019-п) ,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Комунікаційну стратегію Державної служби статистики України на період до 2023 року (далі - Стратегія), що додається.
2. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.):
1) винести Стратегію на розгляд експертної ради користувачів при Держстаті до 25 вересня 2020 року;
2) підготувати та подати на затвердження Голові Держстату до 30 вересня 2020 року план реалізації Стратегії на 2020 рік;
3) забезпечити підготовку та затвердження в установленому порядку щорічних планів реалізації Стратегії на 2021 - 2023 роки;
4) координувати роботи з реалізації Стратегії;
5) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови
Ірина ЖУК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики
26.08.2020 № 257

КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2023 РОКУ

І. ВСТУП

1. Комунікаційна стратегія Державної служби статистики на період до 2023 року (Стратегія) спрямована на підвищення рівня довіри до Держстату та покращення його іміджу шляхом запровадження системних комунікацій, забезпечення його інформаційної присутності в суспільстві, формування пріоритетних напрямів комунікацій з цільовими групами, популяризації статистики та підвищення статистичної грамотності користувачів і реалізацію функціональних повноважень Держстату.
2. Комунікаційна стратегія розроблена на основі визначених повноважень і завдань Держстату та є одним із важливих елементів у реалізації Програми розвитку державної статистики до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 222 (222-2019-п) , за пріоритетом "Відкритість і доступність статистичної інформації". Інформаційною базою для підготовки стратегії стали результати проведених досліджень (аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, аналіз і визначення цільових груп).
3.Комунікаційна стратегія Держстату підготовлена відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) , законів України "Про державну статистику" (2614-12) , "Про інформацію" (2657-12) , "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) , постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996 (996-2010-п) (зі змінами) "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", Положення про Державну службу статистики, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 481 (481-2014-п) (зі змінами), Програми розвитку державної статистики до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 222 (222-2019-п) , Принципів діяльності органів державної статистики, затверджених наказом Державної служби статистики України від 17 серпня 2018 р.№ 170, Політики поширення статистичної інформації органами державної статистики, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 24 листопада 2015 р. № 339, з урахуванням основних вимог Фундаментальних принципів офіційної статистики ООН, Кодексу норм європейської статистики, інших стандартів Європейського Союзу, а також з використанням відповідного досвіду центральних органів виконавчої влади України та статистичних офісів країн ЄС, за експертної підтримки фахівців "VoxUkraine".
4. Ефективність реалізації стратегії має оцінюватися за допомогою регулярних досліджень цільових аудиторій, а саме: визначення їхніх інформаційних потреб, пріоритетних каналів комунікації, рівня задоволення отриманою інформацією.

ІІ. АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ

Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів впливу (SWOT-аналіз) чинної системи комунікації Держстату, проведений фахівцями "VoxUkraine", мав на меті виявити сильні та слабкі сторони задля розробки комунікаційної стратегії, визначення спроможності її реалізації та можливостей для покращення комунікативно-інформаційної складової служби.
Сильні сторони
(Strengths):
Професійний колектив
Формальна незалежність від інших
органів
Сформовано дорадчі органи (Громадська
рада при Держстаті, Експертна рада користувачів при Держстаті, Рада
респондентів при Держстаті)
Запроваджено анкетування
користувачів
Наявність значної кількості власних
вебресурсів (офіційний вебсайт, сторінки у соцмережах, Кабінет
респондента - безкоштовний сервіс подання статистичної
звітності)
Оперативне та професійне реагування на
інформаційні запити та звернення громадян
Запроваджено просвітницькі заходи для
студентів
Розроблено статистичні продукти для
різних цільових аудиторій
Якість даних (методологія розрахунку
показників відповідає міжнародним та європейським стандартам)
Автономність територіальних органів
Держстату
Слабкі сторони (Weaknesses):
Низька довіра у суспільстві
Нерозуміння (широким загалом) функцій
органу та його суспільного внеску
Недосконалість законодавства у сфері
статистики
Фізична та моральна застарілість
офіційного вебсайту як основного інструменту сучасної статистичної
служби для забезпечення користувачів статистичною інформацією
Відсутність налагодженої системи
зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Низька комунікаційна активність
керівництва та фахівців із ЗМІ
Низька комунікаційна активність
дорадчих органів
Відсутність системи регулярного
моніторингу матеріалів ЗМІ
Недостатня технічна база для
комунікацій (для створення сучасного контенту, моніторингу ЗМІ)
Відсутність перепису населення -
джерела унікальної інформації про українців
Брак людських і фінансових ресурсів
Можливості
(Opportunities):
Високий запит держави та суспільства на
офіційну статистичну інформацію
Навчання та професійний розвиток
фахівців у галузі комунікацій
Упровадження інноваційних
технологій
Просвітницька функція - статистична
грамотність
Міжнародна співпраця
Коментувати
неправильне використання
або тлумачення статистичної інформації
Залучення до комунікації
представників дорадчих органів
Електронний документообіг
Ребрендинг і брендбук
Загрози (Threats):
Неприйняття
Закону України
"
Про
офіційну статистику
"
Обмеження самостійності Держстату
Бажання опонентів дискредитувати
Негативний інформаційний фон
Некоректні очікування суспільства
Низький рівень статистичної грамотності
суспільства
Зменшення фінансування
Невиконання проєкту створення
вебпорталу офіційної статистики та його мобільної версії
Такий стан формує мету та завдання стратегії.

ІІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ

1. Мета Стратегії - розвивати комунікаційний потенціал Держстату та посилити комунікаційні процеси в напрямі задоволення запиту суспільства на отримання статистичної інформації та забезпечення максимальної відкритості, публічності й доступності задля підвищення рівня довіри до нього та покращення іміджу.
2. Місія Держстату полягає в задоволенні сучасних потреб суспільства в об'єктивній, достовірній та неупередженій статистичній інформації, яка відповідає Фундаментальним принципам офіційної статистики ООН та Кодексу норм європейської статистики, для прийняття обґрунтованих рішень, проведення досліджень і відкритих обговорень.
3. Візія відображає образ, якого прагне досягти Держстат завдяки виконанню комунікаційної стратегії. За результатами обговорення, проведеного фахівцями "VoxUkraine", візія є такою:
Держстат - виробник, ньюзмейкер, партнер і консультант у процесі забезпечення держави та суспільства статистичною інформацією, що використовує легку та зрозумілу мову й зручні засоби комунікацій для різних цільових груп.
4. Відповідно до мети, місії та візії завданнями Стратегії є:
1) активізація зовнішніх комунікацій, налагодження ефективної інформаційної взаємодії між Держстатом та цільовими групами, оптимізація комунікативних інформаційних потоків;
2) залучення проактивних груп громадян та експертів до процесів формування та реалізації державної політики у сфері статистики;
3) підвищення рівня впізнаваності Держстату;
4) підвищення рівня статистичної грамотності користувачів;
5) оптимізація внутрішніх комунікацій задля ефективнішої роботи Держстату в умовах динамічного розвитку інформаційно-цифрових технологій.

IV. ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ КОМУНІКАЦІЙ

Комунікаційна діяльність Держстату базується на Принципах діяльності органів державної статистики України, затверджених наказом Державної служби статистики України від 17 серпня 2018 р. № 170, які, зокрема, передбачають дотримання відповідних європейських та міжнародних стандартів, нормативів і принципів, та нормах Етичного кодексу працівників органів державної статистики, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 18 червня 2013 р. № 183.
Комунікації - найважливіша складова діяльності Держстату, адже тільки статистика, якою користуються, має суспільну цінність.
1. Завдання комунікацій:
1) інформувати суспільство та державу про діяльність Держстату;
2) позиціонувати Держстат як державну установу нової формації, яка працює на користь суспільства, забезпечує необхідною інформацією та створює сучасні та зручні сервіси;
3) чітко фокусуватися на потребах і запитах користувачів різних цільових груп та вести з ними безперервний діалог;
4) виробляти якісний, доступний, зручний у користуванні й привабливий за формою та змістом контент;
5) зменшити впливи інформації негативного змісту, яку з різних причин у переважній більшості необґрунтовано продукують сторонні ньюзмейкери;
6) швидко реагувати на обґрунтовану критику, виправляючи недоліки у своїй роботі;
7) дотримуватись єдиного стилю комунікацій (усного, письмового, візуального) всіма підрозділами Держстату.

V. ЦІЛЬОВІ ГРУПИ, КАНАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ КОМУНІКАЦІЙ

1. Сегментація цільових груп комунікаційної діяльності Держстату дозволяє врахувати їхні потреби та обирати найбільш оптимальні канали комунікації з ними. Зважаючи на повноваження та завдання Держстату, коло цільових груп є достатньо всеохоплюючим:
1) громадяни;
2) державні органи: Офіс Президента України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, органи місцевої влади;
3) засоби масової інформації: друковані, електронні, телевізійні, радіо; національні, регіональні, міжнародні;
4) бізнес-спільнота (підприємства, установи та організації), у т.ч. респонденти;
5) наукова спільнота та освіта (у т.ч. студенти й школярі);
6) лідери думок і незалежні експерти;
7) громадські організації;
8) дорадчі органи Держстату;
9) зарубіжні користувачі (міжнародні та європейські організації, партнери за проєктами технічної допомоги, статистичні офіси зарубіжних країн);
10) внутрішня аудиторія: керівники та співробітники Держстату та його територіальних органів, Національної академії статистики, обліку та аудиту.
2. Для ефективного вирішення визначених комунікаційних завдань Держстат використовує увесь спектр каналів та інструментів комунікації, як власних, так і зовнішніх. Під кожен канал у залежності від його аудиторії добирається відповідний контент. При цьому враховуються запити суспільства чи окремих цільових груп на отримання інформації в певний спосіб та загальні тенденції переформатування інформаційного поля у бік цифрових комунікацій:
1) власні канали комунікацій:
офіційний вебсайт Держстату;
офіційні сторінки Держстату в соціальних медіа: Facebook, Twitter, LinkedIn;
канал Держстату на YouTube;
е-mail-розсилка;
листування (електронне, поштове);
система електронного документообігу Docflow;
телефонні консультації;
особистий прийом керівництвом Держстату;
дорадчі органи: Громадська рада при Держстаті, Експертна рада користувачів при Держстаті; Рада респондентів при Держстаті;
сервіс "Кабінет респондента";
особисті зустрічі фахівців Держстату з цільовими групами: пресконференції, брифінги, семінари та тренінги, круглі столи, конференції, наради;
особисті інформаційні ресурси ключових посадових осіб та спікерів Держстату в соцмережах;
2) зовнішні канали комунікацій:
засоби масової інформації - друковані, електронні, телебачення, радіо;
вебсайти та сторінки в соціальних мережах інших державних органів, неурядового сектору, аналітичних центрів, експертних груп;
участь фахівців Держстату в зовнішніх заходах.
3. Інструменти комунікацій:
інформаційні продукти для ЗМІ (пресрелізи, анонси, огляди, інтерв'ю);
публічні заходи новинно-подієвого характеру (брифінги, пресконференції, пресзустрічі);
публічні заходи просвітницького характеру (конференції, тренінги, презентації, семінари, тематичні інформаційні кампанії, зустрічі з цільовими групами);
електронні розсилки на різні цільові групи;
листи;
телефонне спілкування;
фото-, відео-, аудіоконтент;
публікації від імені спікерів Держстату та структурних підрозділів (блоги, статті);
статистичні публікації, іміджеві, сувенірні продукти;
анкетування, соціологічні опитування;
онлайн-курси, прямі ефіри у соціальних мережах;
флешмоби в соціальних мережах.

VI. ПЛАНУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ СТРАТЕГІЇ

1. Для забезпечення реалізації комунікаційної стратегії розробляється щорічний комунікаційний план. Це внутрішній документ, у якому по кожному завданню Стратегії визначено заходи з реалізації завдання, періодичність і орієнтовні строки їх виконання, відповідальні виконавці, очікувані результати. План є своєрідною інструкцією для впровадження комунікаційної стратегії Держстату.
2. Окрема увага в кінці року приділяється підготовці звіту про виконання плану заходів із реалізації комунікаційної стратегії. У ньому описано результати виконання заходів та те, як вони були досягнуті. Це обов'язково враховується під час формування плану щодо реалізації комунікаційної стратегії на наступний рік.
3. Реалізація завдань Стратегії передбачає:
1) завдання 1. Активізація зовнішніх комунікацій, налагодження ефективної інформаційної взаємодії між Держстатом та цільовими групами, оптимізація комунікативних інформаційних потоків:
оновлення вебсайту Держстату / створення нового вебпорталу;
розроблення мобільних додатків для поширення статистичної інформації;
адаптація каналів комунікації та продуктів до потреб користувачів (у т.ч. забезпечення доступу до мікроданих у дослідницьких цілях);
запровадження регулярних публічних заходів для ЗМІ та користувачів;
залучення до співпраці нових медіа-партнерів (національні й міжнародні ЗМІ);
включення до медіа-комунікацій представників Держстату та його структурних підрозділів;
моніторинг рівня задоволення інформаційних потреб користувачів;
використання технологічних можливостей Інтернету, що полегшують формування нових комунікаційних зв'язків та власного інформаційного контенту;
2) завдання 2. Залучення проактивних груп громадян та експертів до процесів формування й реалізації державної політики у сфері статистики:
сприяння й активізація діяльності Громадської ради при Держстаті;
сприяння й активізація діяльності Експертної ради користувачів при Держстаті;
сприяння й активізація діяльності Ради респондентів при Держстаті;
формування пулу лідерів думок - експертів, аналітиків, науковців для постійної взаємодії з Держстатом;
створення Національної ради з питань статистики (за умови прийняття відповідного законодавства);
3) завдання 3. Підвищення рівня впізнаваності Держстату:
здійснення ребрендингу: новий логотип, оновлення візуальних образів Держстату в інтернет-просторі; новий стиль статистичних продуктів;
розроблення власного брендбуку з поширенням візуальних елементів бренду в суспільстві;
полегшення текстів, спрощення або зміна формулювань специфічної лексики (шаблонних фраз);
іміджева, сувенірна та презентаційна продукція;
4) завдання 4. Підвищення рівня статистичної грамотності суспільства:
створення науково-популярного контенту;
просвітницькі заходи для журналістів, представників громадськості та експертного середовища;
просвітницькі заходи для студентів і школярів;
залучення громадської та експертної ради до просвітницьких заходів;
щорічний День відкритих дверей;
створення музею статистики;
5) завдання 5. Оптимізація внутрішніх комунікацій задля ефективнішої роботи Держстату в умовах динамічного розвитку інформаційно-цифрових технологій:
запровадження Інтранет (електронна система зберігання, опрацювання та обміну службовою інформацією) для одночасного користування усіма співробітниками;
налагодження взаємодії між структурними підрозділами - мережа Інтранет забезпечує прозорий супровід підготовки документа від моменту розробки проєкту, коментування, внесення змін до погодження та затвердження в установленому порядку й упровадження в дію;
поінформованість усіх співробітників про місію, візію та цінності Держстату та їх дотримання;
підтримка корпоративної етики та практики регулярних корпоративних заходів за участю всіх співробітників.

VІІ. КОНТРОЛЬ І МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

1. Однією з умов успішної реалізації Стратегії є проведення системного моніторингу та оцінки з урахуванням об'єктивних показників прогресу.
Моніторинг реалізації Стратегії проводить структурний підрозділ Держстату, відповідальний за поширення інформації та комунікації.
Результати моніторингу можуть бути підставою для коригування інформаційних повідомлень і затвердження плану заходів з реалізації цієї Стратегії на наступний рік.
2. Моніторинг реалізації Стратегії проводиться раз на квартал.

VІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

1. Ефективна реалізація комунікаційної стратегії передбачає підвищення рівня довіри до Держстату та покращення його іміджу за рахунок підвищення поінформованості суспільства про діяльність Держстату та налагодження ефективної взаємодії з ключовими аудиторіями.
2. Ключові показники ефективності реалізації Стратегії:
1) збільшення кількості нейтральних / позитивних згадувань / публікацій у друкованих та онлайн ЗМІ;
2) сприяння відтворенню повідомлень Держстату в публікаціях ЗМІ (40-50% ключових повідомлень ретранслюватимуться у ЗМІ);
3) забезпечення присутності Держстату в інформаційному просторі шляхом організації інтерв'ю з керівництвом, надання коментарів фахівцями Держстату;
4) збільшення кількості підписників у соціальних мережах;
5) запровадження регулярних публічних заходів для ЗМІ та користувачів (не менше 10 на рік);
6) запровадження щорічного розрахунку індексу задоволеності користувачів статистичної інформації.
3. Ключові показники ефективності відслідковуються через:
1) медіа-індекс: цитованість / тональність / помітність. Очікується нейтральна тональність, цитованість у співвідношенні 1:5, максимальна помітність;
2) аналітику соціальних мереж (охоплення, відгуки, репости, коментарі, уподобання);
3) динаміку підписантів на сторінках Держстату в соцмережах;
4) індекси Google Analytics (кількісний аналіз поширення інформації з вебсайту за допомогою Google Analytics);
5) кількісні показники залученості ЗМІ до заходів;
6) кількісні показники залученості користувачів до заходів;
7) кількість інтерв'ю керівництва, коментарів фахівців, оприлюднених у ЗМІ;
8) кількісні показники задоволення запитів користувачів і запитів на публічну інформацію;
9) індекс задоволеності користувачів статистичної інформації.

ІХ. ФІНАНСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ

Реалізація Стратегії здійснюватиметься в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання Держстату, та інших джерел відповідно до законодавства України. Обсяги фінансування Стратегії підлягають уточненню щороку.
(Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua)