БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
25 червня 2020 року № 318
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 серпня 2020 р.
за № 760/35043

ЗМІНИ

до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду

( Див. текст Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду (z2128-13) )
1. Доповнити розділ I двома новими пунктами 11, 12 такого змісту:
"11. Звіти про фінансовий стан, подання яких передбачено цим Положенням, подаються за формою, визначеною законодавством.
12. Довідки про вартість чистих активів Фонду складаються відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (z1444-13) , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1336, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 року за № 1444/23976.".
2. У розділі II:
1) у пункті 3:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"зупинення розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів Фонду (крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів Фонду, та правочинів щодо спадкування та правонаступництва інвестиційних сертифікатів Фонду)";
в абзаці сьомому слово "балансу" замінити словами "звіту про фінансовий стан";
2) у пункті 5:
у підпункті 1:
абзац перший після слів "зберігача активів Фонду" доповнити словами "/депозитарну(ні) установу(и), в якій(их) відкрито рахунок(и) в цінних паперах для обліку цінних паперів, що входять до складу активів Фонду";
доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"копія звіту про фінансовий стан Фонду складеного станом на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії (не подається якщо після реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду жоден з інвестиційних сертифікатів не було розміщено);
копія довідки про вартість чистих активів Фонду, розрахованої станом на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії (не подається якщо після реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду жоден з інвестиційних сертифікатів не було розміщено);";
підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) з наступного робочого дня з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду починає вживати заходів щодо:
стягнення дебіторської заборгованості Фонду, що ліквідується, та письмово повідомляє кожного з боржників про ліквідацію Фонду в установлені законодавством строки;
забезпечення внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком в цінних паперах, пов'язаних з прийняттям рішення про ліквідацію Фонду, у порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності (z1084-13) , затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616, та внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної(их) установи(ов), у яких відкриті рахунки в цінних паперах, у строки, встановлені відповідним договором;";
у підпункті 5:
доповнити підпункт після абзацу восьмого двома новими абзацами дев'ятим, десятим такого змісту:
"інформацію щодо можливості здійснення розрахунків з учасниками Фонду без реалізації (розподілу) / погашення протягом строку ліквідації Фонду цінних паперів, що входять до складу активів Фонду, та обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебування емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду (в разі їх наявності в активах Фонду), - за умови письмової згоди всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків;
інформацію про місце, дату та час оформлення документа, що містить письмову згоду всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків;".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцять другим;
підпункт 6 викласти в такій редакції:
"6) приймає та опрацьовує заявки на отримання розрахунків від учасників Фонду, забезпечує реалізацію активів Фонду або проведення розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами та здійснює оплату витрат за зобов'язаннями Фонду, що виникли в процесі його ліквідації.
У разі якщо до складу активів Фонду входять цінні папери, щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження (крім обмежень, встановлених на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду), ліквідаційна комісія може звернутися з клопотанням до Комісії для розгляду питання реалізації таких активів або проведення розрахунків з учасниками Фонду іншими ніж кошти активами.
Цінні папери, що знаходяться в активах Фонду та перебувають у лістингу, реалізуються виключно на фондовій біржі під час торговельної сесії;";
підпункт 7 викласти в такій редакції:
"7) складає звіт про фінансовий стан та довідку про вартість чистих активів Фонду станом на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду з урахуванням витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду;";
у підпункті 9 слова "ліквідаційний баланс" замінити словами "звіт про фінансовий стан";
доповнити пункт після підпункту 12 новим підпунктом 13 такого змісту:
"13) після зняття в системі депозитарного обліку щодо цінних паперів, які входять до складу активів Фонду, обмежень, які було встановлено на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду), ліквідаційна комісія забезпечує здійснення заходів щодо переходу прав власності за такими цінними паперами або продаж таких цінних паперів з подальшим депонуванням коштів на користь осіб, що були учасниками Фонду станом на дату прийняття рішення про його ліквідацію;".
У зв'язку з цим підпункт 13 вважати підпунктом 14;
підпункт 14 викласти в такій редакції:
"14) подає до Комісії документи для виключення відомостей про Фонд з Реєстру відповідно до розділу V цього Положення протягом п'ятнадцяти робочих днів:
з дати винесення уповноваженою особою Комісії розпорядження про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду (далі - Розпорядження про скасування) у разі відсутності, після скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, в активах Фонду цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку не знято відповідні обмеження;
з дати закриття в депозитарній(их) установі(ах) (рахунку(ів) в цінних паперах Фонду, які були відкриті компанією з управління активами з метою обслуговування активів Фонду в цінних паперах (у разі наявності в активах Фонду після скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку не знято відповідні обмеження);";
3) доповнити пункт 7 новим абзацом такого змісту:
"У разі розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду та визнання Комісією випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, ліквідаційна комісія здійснює в строк, встановлений абзацом другим частини шостої статті 55 Закону (5080-17) , заходи щодо розрахунків з учасниками Фонду, передбачені підпунктами 1 - 8 пункту 5 цього розділу, та протягом п'ятнадцяти календарних днів з наступного дня з дати закінчення таких розрахунків подає до Комісії пакет документів для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду згідно з пунктом 1 розділу IV цього Положення.".
3. В абзаці шостому пункту 4 розділу III слова "абзацом четвертим пункту 2 цього розділу" замінити словами "пунктом 7 розділу I цього Положення".
4. У розділі IV:
1) у пункті 1:
останнє речення підпункту 4 виключити;
останнє речення підпункту 5 виключити;
доповнити пункт після підпункту 5 двома новими підпунктами 6, 7 такого змісту:
"6) довідку, складену в довільній формі, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії, яка містить інформацію щодо втрати оригіналів, зазначених у підпунктах 4, 5 цього пункту (в разі їх втрати), із зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщено таку інформацію;
7) копію(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) згоду всіх учасників Фонду на здійснення розрахунків з такими учасниками до реалізації (розподілу) цінних паперів / погашення боргових цінних паперів, що входять до складу активів Фонду, та обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду (за наявності таких цінних паперів в активах Фонду);".
У зв'язку з цим підпункти 6 - 11 вважати відповідно підпунктами 8 - 13;
підпункти 8, 9 викласти в такій редакції;
"8) копію звіту про фінансовий стан Фонду, складеного станом на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, затвердженого на дату здійснення розрахунків з учасниками Фонду засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії;
9) копію довідки про вартість чистих активів Фонду, складеної станом на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, затвердженої на дату здійснення розрахунків з учасниками Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії Фонду;";
доповнити пункт трьома новими підпунктами 14 - 16 такого змісту:
"14) довідку про стан рахунку в цінних паперах Фонду в Центральному депозитарії станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду, видану Центральним депозитарієм;
15) довідку банку, в якому відкрито поточний рахунок Фонду, про залишок коштів на рахунку станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду;
16) довідку про склад та розмір витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду, складену в довільній формі, станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду.";
2) у пункті 2:
підпункт 3 виключити.
У зв'язку з цим підпункти 4 - 6 вважати відповідно підпунктами 3 - 5;
останнє речення підпункту 3 виключити;
останнє речення підпункту 4 виключити;
доповнити пункт після підпункту 4 новим підпунктом 5 такого змісту:
5) довідку, складену в довільній формі, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії, яка містить інформацію щодо втрати оригіналів, зазначених у підпунктах 3, 4 цього пункту (в разі їх втрати), із зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщено таку інформацію;".
У зв'язку з цим підпункт 5 вважати підпунктом 6;
доповнити пункт двома новими підпунктами 7, 8 такого змісту:
"7) довідку про стан рахунку в цінних паперах Фонду в Центральному депозитарії станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду, видану Центральним депозитарієм;
8) довідку банку, в якому КУА відкрито поточний рахунок Фонду, про залишок коштів на рахунку станом на дату складання звіту про результати ліквідації Фонду.";
3) пункти 3 та 4 виключити.
У зв'язку з цим пункти 5 - 8 вважати відповідно пунктами 3 - 6;
4) у пункті 3:
в абзаці першому слова ", та повідомлення заявника про результати розгляду" виключити;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"направляє Центральному депозитарію електронну копію Розпорядження про скасування відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів;";
5) в абзаці п'ятому пункту 4 слова "протягом тридцяти календарних днів" виключити;
6) доповнити пункт 6 новим абзацом такого змісту:
"За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути всі подані документи на доопрацювання.".
5. У пункті 2 розділу V:
1) останнє речення підпункту 2 виключити;
2) останнє речення підпункту 3 виключити;
3) доповнити пункт після підпункту 3 новим підпунктом 4 такого змісту:
"4) довідку, складену в довільній формі, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії, яка містить інформацію щодо втрати оригіналів, зазначених у підпунктах 2, 3 цього пункту (в разі їх втрати), із зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщено таку інформацію;".
У зв'язку з цим підпункт 4 вважати відповідно підпунктом 5;
4) підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії копії документів банку(ів), що підтверджують закриття рахунку(ів), які були відкриті КУА з метою обслуговування коштів Фонду;";
5) доповнити пункт після підпункту 5 двома новими підпунктами 6, 7 такого змісту:
"6) засвідчена(і) підписом голови ліквідаційної комісії Фонду копія(ї) документу(ів) депозитарної(их) установи(в), що підтверджує(ють) закриття рахунку(ів) в цінних паперах, які були відкриті КУА з метою обслуговування активів Фонду в цінних паперах;
7) документи, що підтверджують депонування, на користь осіб, що були учасниками Фонду станом на дату прийняття рішення про його ліквідацію, коштів, отриманих від реалізації цінних паперів, прав за цінними паперами, що залишились в активах Фонду після скасування реєстрації випуску акцій Фонду (в разі наявності таких активів).".
6. Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.
Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Курочкіна
Додаток 1
до Положення про порядок
припинення пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 11 пункту 5 розділу II)

ЗВІТ

про результати ліквідації Фонду

( Див. текст (z0760-20F96) )