БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.07.2020 № 1406

Про затвердження Положення про відділ забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

Відповідно до абзацу першого пункту 9, підпунктів 9 та 19 пункту 11 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (459-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (зі змінами), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про відділ забезпечення роботи Міністра (патронатна служба).
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.10.2016 № 1790 "Про затвердження Положення про відділ забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)".
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
І. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
27 липня 2020 року № 1406

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

1. Загальні положення

1.1. Відділ забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономіки.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Основними завданнями відділу є:
консультування Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністр);
підготовка матеріалів, необхідних для виконання покладених на Міністра завдань;
забезпечення взаємодії Міністра з:
- громадськістю та засобами масової інформації;
- структурними підрозділами Мінекономіки та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, а також з Офісом Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями тощо;
організаційне забезпечення діяльності Міністра, зокрема формування його робочого графіка;
участь у розробленні пропозицій щодо пріоритетних напрямів проведення економічних реформ та підготовці відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів;
підготовка довідок до проектів нормативно-правових актів, а також прогнозів соціально-економічних наслідків прийняття проектів рішень;
надання за дорученням Міністра окремих фахових консультацій, а також роз'яснень з питань діяльності Міністра або Мінекономіки;
забезпечення Міністра аналітичними матеріалами, необхідними для виконання завдань Мінекономіки.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
координує взаємодію Міністра з Офісом Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими державними органами та органами місцевого самоврядування;
забезпечує взаємодію Міністра зі структурними підрозділами Мінекономіки щодо підготовки документів, що подаються на підпис Міністру;
співпрацює з профільними науковими інститутами, організаціями та експертними структурами, неурядовими організаціями з метою застосування їх напрацювань у діяльності Міністра та Мінекономіки;
забезпечує висвітлення діяльності Міністра у засобах масової інформації та соціальних мережах;
забезпечує взаємодію з радниками Міністра на громадських засадах;
бере участь у межах компетенції в підготовці для Міністра аналітичних матеріалів, необхідних для участі в публічних заходах та зустрічах.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:
отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
за дорученням Міністра надсилати документи на опрацювання до структурних підрозділів Мінекономіки з метою підготовки їх до розгляду або підписання Міністром.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки за поданням Міністра, а також у зв'язку зі звільненням Міністра.
4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований Міністру.
4.3. Начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень Міністра;
організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;
підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, які використовуються в управлінській діяльності, для подання Міністру;
взаємодіє з радниками Міністра на громадських засадах;
співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономіки з питань, які потребують спільного вирішення;
організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію відділу з структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу;
координує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;
погоджує заяви про призначення, переведення, стажування та звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
готує та подає державному секретарю Мінекономіки подання про заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень;
у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу, радників та прес-секретаря.
У разі тимчасової відсутності начальника відділу, його обов'язки виконує заступник начальника відділу.
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )