БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 вересня 2020 р. № 777
Київ

Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу

Відповідно до пункту 14 частини другої статті 25 Закону (361-20) України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 610 (610-2015-п) "Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2270).
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. № 777

ПОРЯДОК

організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення Держфінмоніторингом організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації (навчання) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення спеціалістів з питань фінансового моніторингу, а саме:
відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі - відповідальні працівники);
працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу;
спеціалістів органів державної влади.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (361-20) .
3. Перепідготовка та підвищення кваліфікації (навчання) відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, здійснюється:
академією, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу (далі - академія);
державною навчально-науковою установою "Академія фінансового управління";
іншими закладами освіти (далі - заклади освіти), які включені до переліку закладів, що здійснюють перепідготовку та підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, який формується Держфінмоніторингом (далі - перелік).
4. Перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється в рамках державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету на базі академії за освітніми програмами, що розроблені відповідно до законодавства, затверджені академією та погоджені з Держфінмоніторингом.
5. Спеціалісти органів державної влади проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням потреби органів державної влади.
6. Відповідальні працівники та працівники, залучені до проведення фінансового моніторингу, проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації (навчання) за освітніми програмами, що розроблені відповідно до законодавства, затверджені закладами освіти і погоджені з відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом.
Зазначені освітні програми повинні містити, зокрема, такі розділи:
міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності;
типологічні дослідження у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
практичні аспекти організації проведення фінансового моніторингу.
Освітні програми оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Держфінмоніторингу та відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу.
7. Для включення до переліку заклад освіти подає до Держфінмоніторингу такі документи:
заяву, оформлену в довільній формі;
інформацію про заклад освіти (найменування закладу освіти, його місцезнаходження, контактні номери телефонів, форма власності, форми та спеціальності, за якими здійснюється підготовка, матеріально-технічна база закладу освіти, адреса електронної пошти та поштова адреса, офіційний веб-сайт);
копію та/або дані щодо відповідної ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (за напрямом "фінансовий моніторинг");
список (перелік) педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, державних службовців та інших фахівців, які залучаються до освітньої діяльності, із зазначенням найменування посади, наукового ступеня і вченого звання (у разі наявності), місця роботи та документів, які підтверджують наявність відповідної кваліфікації, зокрема досвід науково-педагогічної або практичної діяльності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що становить не менше ніж п’ять років;
освітню програму з перепідготовки та підвищення кваліфікації (навчання) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Права та обов’язки закладу освіти, який включений до переліку, визначаються договором, що укладається між закладом освіти та Держфінмоніторингом.
8. Список закладів освіти оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Держфінмоніторингу та відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу.
9. Перепідготовка і підвищення кваліфікації (навчання) відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, здійснюється за такими етапами:
оволодіння курсом за освітньою програмою;
складення іспиту (здійснення підсумкового контролю знань).
10. Іспит (здійснення підсумкового контролю знань) проводиться екзаменаційною комісією на базі екзаменаційного центру, яким може бути академія або державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління".
Завдання для іспиту (здійснення підсумкового контролю знань) відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, зокрема тестові питання (із зазначенням правильної відповіді), контрольні питання для співбесіди тощо розробляються екзаменаційними центрами та погоджуються Держфінмоніторингом, Мінфіном і відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу.
Порядок проведення іспиту (здійснення підсумкового контролю знань) розробляється та затверджується кожним екзаменаційним центром самостійно за погодженням з Держфінмоніторингом та Мінфіном.
Склад екзаменаційної комісії затверджується наказом керівника екзаменаційного центру за погодженням з відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом.
До складу комісії входять представники Держфінмоніторингу, Мінфіну, екзаменаційного центру, на базі якого проводиться іспит (здійснення підсумкового контролю знань), та відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу (за згодою).
Складення іспиту (здійснення підсумкового контролю знань) відповідальними працівниками та працівниками, залученими до проведення фінансового моніторингу, які оволоділи курсом у закладах освіти, включених до переліку, проводиться за наявності договору, укладеного між закладом освіти та Держфінмоніторингом.