БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
РІШЕННЯ
09.07.2020 № 1312
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2020 р.
за № 829/35112

Про затвердження Змін до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються

Відповідно до пункту 12 частини п'ятої статті 12, частини п'ятої статті 44 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються (z1104-17) , затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 серпня 2017 року № 3711, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2017 року за № 1104/30972, що додаються.
2. Відділу методології, стратегічного планування та євроінтеграції разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.
Директор-розпорядник
С. Рекрут
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
09 липня 2020 року № 1312
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2020 р.
за № 829/35112

ЗМІНИ

до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються

1. Доповнити пункт 1 розділу II трьома новими абзацами такого змісту:
"Якщо повноваження Фонду як ліквідатора банку здійснюються Фондом безпосередньо, до письмової вимоги кредитора прирівнюються:
рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження реєстрів відшкодувань вкладникам для здійснення виплат, внесення змін і доповнень до них;
рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження звітів про виконання кошторисів витрат Фонду на здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, що містять відомості про суми сплачених Фондом витрат, пов'язаних з процедурою виведення неплатоспроможного банку з ринку, процедурою його ліквідації, здійснених в межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою Фонду.".
2. У розділі III:
1) підпункти 1, 2 пункту 1 викласти в такій редакції:
"1) відповідальний структурний підрозділ Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає реєстр акцептованих вимог кредиторів на підставі поданих кредиторами заяв, первинних документів, що є в розпорядженні банку, та відповідно до даних балансу банку, до якого включає:
вимоги кредиторів у національній валюті в розмірі, який існував на дату початку процедури ліквідації;
вимоги кредиторів, заявлені в іноземній валюті, перераховані у національну валюту в сумі, визначеній за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на дату початку процедури ліквідації, крім вимог вкладників за договорами в іноземній валюті, які перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , - станом на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації Фондом банку);
2) якщо в наданій письмовій заяві кредитором не визначено обсяг (суму) кредиторських вимог до банку, такий обсяг (сума) визначається відповідальним структурним підрозділом Фонду або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) на підставі первинних документів та залишків на рахунках такого кредитора на дату початку процедури ліквідації банку, крім вимог вкладників, за договорами в іноземній валюті, які перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , - станом на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації Фондом банку). При цьому для визначення вимог такого кредитора не враховуються його вимоги у межах гарантованої Фондом суми відшкодування коштів за вкладами;";
3) абзац десятий підпункту 2 пункту 2 викласти в такій редакції:
"сума, що підлягає відшкодуванню вкладникам такого банку станом на день початку процедури його ліквідації. При цьому вимоги вкладників за договорами в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , - станом на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації Фондом банку);".
3. Підпункт 7 пункту 1 розділу VII виключити.
У зв'язку з цим підпункти 8 - 12 вважати відповідно підпунктами 7 - 11.
4. У розділі VIII:
1) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:
"6. Наступного дня після отримання рішення виконавчої дирекції Фонду про погодження задоволення вимог кредиторів відповідний структурний підрозділ Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) розміщує оголошення про початок задоволення вимог кредиторів на офіційній сторінці Фонду та на сторінці банку в мережі Інтернет.";
2) доповнити абзац четвертий пункту 8 новим реченням такого змісту: "Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) в процесі задоволення вимог кредиторів певної черги, у разі, якщо це передбачено умовами договору, вчиняє дії щодо звернення стягнення у позасудовому порядку на предмет застави, а саме на кошти у вигляді вкладів, майнові права за якими передані банку в заставу як засіб виконання позичальником або майновим поручителем зобов'язань, що виникли на підставі укладених з банком кредитних договорів.";
3) абзаци другий - п'ятий пункту 15 виключити;
4) пункт 16 викласти в такій редакції:
"16. У разі наявності обставин, зазначених у частині першій статті 537 Цивільного кодексу України (435-15) , стосовно кредиторів банку, чиї вимоги акцептовані, банк до визначеного виконавчою дирекцією Фонду строку завершення ліквідаційної процедури вносить належні таким кредиторам грошові суми на депозит нотаріусу, нотаріальної контори за місцезнаходженням банку.".
5. У розділі IX:
1) у пункті 1 слова "(далі - Залишкове майно)" замінити словами "[далі - Залишкове майно (активи)]";
2) у пунктах 2 - 8 слова "Залишкове майно" в усіх відмінках замінити словами "Залишкове майно (активи)" у відповідних відмінках.
Начальник відділу
методології, стратегічного
планування та євроінтеграції
Т. Овчаренко