БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.08.2020 № 213

Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо формування органами Державної казначейської служби України форм фінансової звітності

На виконання статті 56 Бюджетного кодексу України (2456-17) , частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14) , відповідно до Положення про Державну казначейську службу України (215-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, та з метою удосконалення порядку формування органами Державної казначейської служби України форм фінансової звітності про виконання бюджетів НАКАЗУЮ:
1. У Розділі IV "Порядок заповнення та строки подання органами Казначейства фінансової звітності та зведених показників консолідованої фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів" Методичних рекомендацій щодо формування органами Державної казначейської служби України форм фінансової звітності (v0028840-19) , затверджених наказом Державної казначейської служби України від 25 січня 2019 року № 28 (далі - Методичні рекомендації), внести такі зміни:
1) абзац другий пункту 2 вилучити;
2) у абзаці четвертому пункту 8 слова та знаки "у паперовому (у розрізі бюджетів областей та міста Києва) та" вилучити.
3) після абзацу шостого пункту 17 доповнити абзацами такого змісту:
"4290 "Інші зміни в капіталі" відображаються зміни, які вплинули на фінансовий результат на кінець звітного року;
4300 "Разом змін у капіталі" відображається підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума всіх змін, відображених у статтях 4200 "Профіцит/дефіцит за звітний період" та 4290 "Інші зміни в капіталі";".
2. Додатки 1, 3 та 4 до Методичних рекомендацій викласти у новій редакції (v0028840-19) , що додаються.
3. Департаменту консолідованої звітності (Шамрай Галина) та органам Державної казначейської служби України складати і подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність про виконання державного та місцевих бюджетів, зведені показники консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, зведені показники консолідованої фінансової звітності бюджетів та органів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відповідно до цього наказу починаючи зі звіту за III квартал 2020 року.
4. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України в областях та м. Києві здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві.
Голова
Т. Слюз
Додаток 1
до Методичних рекомендацій
щодо формування органами
Державної казначейської
служби України
форм фінансової звітності

РЕКОМЕНДАЦІЇ

зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку про виконання бюджетів доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації

Субрахунок бухгалтерського обліку
Доходи та витрати за бюджетною класифікацією (v0011201-11)
Доходи за обмінними операціями
7131 "Доходи державного бюджету від наданих послуг",
7141 "Доходи місцевого бюджету від наданих послуг"
22010000 "Плата за надання адміністративних послуг"
7231 "Доходи державного бюджету від продажу майна",
7241 "Доходи місцевого бюджету від продажу майна"
30000000 "Доходи від операцій з капіталом (крім 34000000)",
24010000 "Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення)",
24040000 "Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення",
24050000 "Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів"
7331 "Фінансові доходи державного бюджету",
7341 "Фінансові доходи місцевого бюджету"
24110000 "Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій",
21040000 "Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету",
21050000 "Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів",
21010000 "Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність"
7431 (7441) "Інші доходи за обмінними операціями"
24160000 "Концесійні платежі"
Доходи за необмінними операціями
7531 (7541)
"Податкові надходження"
10000000 "Податкові надходження",
34000000 "Податки на фінансові операції та операції з капіталом"
7532 (7542) "Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)"
20000000 "Неподаткові надходження" (крім 21010000, 21040000, 21050000, 22010000, 24010000, 24040000, 24050000, 24110000, 24160000, 25000000)
7535 (7545) "Власні надходження бюджетних установ"
25000000 "Власні надходження бюджетних установ"
7533 (7543) "Трансферти"
40000000 "Офіційні трансферти"
7534 (7544) "Інші доходи за необмінними операціями"
50000000 "Цільові фонди"
Умовні доходи
7631 "Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів",
7641 "Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів"
4120 "Повернення внутрішніх кредитів",
4121 "Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів",
4122 "Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями",
4123 "Повернення інших внутрішніх кредитів",
4220 "Повернення зовнішніх кредитів"
7632 "Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування",
7642 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування"
401000 "Запозичення",
500000 "Надходження від приватизації державного майна",
601100 "Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів",
602300 "Інші розрахунки",
603000 "Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"
Витрати за обмінними операціями
8031 (8041) "Витрати на оплату праці"
2110 "Оплата праці"
8032 (8042) "Відрахування на соціальні заходи"
2120 "Нарахування на оплату праці"
8033 (8043) "Матеріальні витрати"
2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар",
2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали",
2230 "Продукти харчування",
2240 "Оплата послуг (крім комунальних)",
2260 "Видатки та заходи спеціального призначення",
2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"
8331 "Фінансові витрати державного бюджету",
8341 "Фінансові витрати місцевого бюджету"
2410 "Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань",
2420 "Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань"
8431 (8441) "Інші витрати за обмінними операціями"
2250 "Видатки на відрядження",
2280 "Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм",
3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування",
3120 "Капітальне будівництво (придбання)",
3130 "Капітальний ремонт",
3140 "Реконструкція та реставрація",
3150 "Створення державних запасів і резервів",
3160 "Придбання землі та нематеріальних активів",
3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"
Витрати за необмінними операціями
8531 (8541) "Трансферти"
2600 "Поточні трансферти",
2700 "Соціальне забезпечення",
3220 "Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів",
3230 "Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям",
3240 "Капітальні трансферти населенню"
8532 (8542) "Інші витрати за необмінними операціями"
2800 "Інші поточні видатки"
Умовні витрати
8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів",
8641 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів",
8644 "Надання кредитів з рахунків, відкритих в банках"
4110 "Надання внутрішніх кредитів",
4111 "Надання кредитів органам державного управління інших рівнів",
4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям",
4113 "Надання інших внутрішніх кредитів",
4210 "Надання зовнішніх кредитів"
8632 "Витрати державного бюджету за операціями з фінансування",
8642 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування"
402000 "Погашення",
601200 "Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів",
602300 "Інші розрахунки",
603000 "Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"
Заступник директора
департаменту - начальник відділу
методології казначейського
обслуговування бюджетів за
видатками та інших клієнтів
Х. Харпола
Додаток 3
до Методичних рекомендацій
щодо формування органами
Державної казначейської
служби України
форм фінансової звітності

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо заповнення фактичних сум виконання розділу III форми № 2-дс "Звіт про фінансові результати"

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)*
№ з/п
Назва рядка
Код рядка
Код доходів та витрат за бюджетною класифікацією (v0011201-11)
Субрахунки відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (z0161-14)
, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за № 161/24938
Державний бюджет
Місцеві бюджети
1
2
3
4
5
6
ДОХОДИ
-
-
-
-
1
Податкові надходження
2530
10000000, 34000000
7531
7541
2
Неподаткові надходження
2540
2000000 (крім 21010000, 21040000, 21050000, 22010000, 24010000, 24040000, 24050000, 24110000, 24160000)
7532, 7535
7542, 7545
Сума рядків (2541; 2542; 2543; 2544)
3
Доходи від власності та підприємницької діяльності
2541
21000000 (крім 21010000, 21040000, 21050000)
7532
7542
4
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
2542
22000000 (крім 22010000)
7532
7542
5
Інші неподаткові надходження
2543
24000000 (крім 24010000, 24040000, 24050000, 24110000, 24160000)
7532
7542
6
Власні надходження бюджетних установ
2544
25000000
7535
7545
7
Доходи від операцій з капіталом
2550
30000000 (крім 34000000), 24010000, 24040000, 24050000
7231
7241
8
Офіційні трансферти, з них:
2560
40000000
7533
7543
9
від органів державного управління
2561
41010000, 41020000, 41030000,
7533
7543
10
Цільові фонди
2570
50000000
7534
7544
11
Надходження державних цільових фондів
2580
-
-
-
12
Надходження Пенсійного фонду України
2581
-
-
-
13
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
2582
-
-
-
14
Надходження Фонду соціального страхування України
2583
-
-
-
15
Інші надходження
2590
22010000, 24110000, 21040000, 21050000, 21010000, 24160000
7131, 7331, 7431
7141, 7341, 7441
16
Усього доходів
2600
-
Сума рядків (2530; 2540; 2550; 2560; 2570; 2580; 2590)
ВИТРАТИ
-
-
-
-
17
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2610
2100
8031, 8032
8041, 8042
18
Використання товарів і послуг
2620
2200
8033, 8431
8043, 8441
19
Обслуговування боргових зобов'язань
2630
2400
8331
8341
20
Поточні трансферти, з них:
2640
2600
8531
8541
21
органам державного управління інших рівнів
2641
2620
8531
8541
22
Соціальне забезпечення
2650
2700
8531
8541
23
Інші поточні видатки
2660
2800
8532
8542
24
Нерозподілені видатки
2670
9000, 5000
-
-
25
Придбання основного капіталу
2680
3100
8431
8441
26
Капітальні трансферти, з них:
2690
3200
8431, 8531
8441, 8541
27
органам державного управління інших рівнів
2691
3220
8531
8541
28
Внутрішнє кредитування
2700
4100
8631, 7631
7641, 8641, 8644
29
Зовнішнє кредитування
2710
4200
8631, 7631
7641, 8641, 8644
30
Усього витрат
2780
-
Сума рядків (2610; 2620; 2630; 2640; 2650; 2660; 2670; 2680; 2690; 2700; 2710)
31
Профіцит/дефіцит за звітний період
2790
-
Різниця рядків (2600; 2780)
__________
* заповнюється в розрізі аналітичних параметрів за кодами бюджетної класифікації (v0011201-11)
Заступник директора
департаменту - начальник відділу
методології казначейського
обслуговування бюджетів за
видатками та інших клієнтів
Х. Харпола
Додаток 4
до Методичних рекомендацій
щодо формування органами
Державної казначейської
служби України
форм фінансової звітності

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо заповнення форми № 3-дс "Звіт про рух грошових коштів"

№ з/п
Код рядка
Код доходів та витрат за бюджетною класифікацією (v0011201-11)
Субрахунки відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (z0161-14)
, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за № 161/24938
Державний бюджет
Місцеві бюджети
1
2
3
4
5
6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
-
-
-
-
Надходження від обмінних операцій:
-
-
-
-
1
бюджетні асигнування
3000
-
-
-
2
надходження від надання послуг (виконання робіт)
3005
22010000
Сальдо рахунку 7131
Сальдо рахунку 7141
3
надходження від продажу активів
3010
24010000, 24040000, 24050000
Сальдо рахунку 7231
Сальдо рахунку 7241
4
інші надходження від обмінних операцій
3015
24160000
Сальдо рахунку 7431
Сальдо рахунку 7441
Надходження від необмінних операцій:
-
-
-
-
5
податкові надходження
3020
10000000, 34000000
Сальдо рахунку 7531
Сальдо рахунку 7541
6
неподаткові надходження
3025
20000000 (крім 21010000, 21040000, 21050000, 22010000, 24010000, 24040000, 24050000, 24110000, 24160000)
Сальдо рахунку 7532, 7535
Сальдо рахунку 7542, 7545
7
трансферти, з них:
3030
40000000
Сальдо рахунку 7533
Сальдо рахунку 7543
8
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління
3031
41010000, 41020000, 41030000
Сальдо рахунку 7533
Сальдо рахунку 7543
9
надходження до державних цільових фондів
3040
-
-
-
10
інші надходження від необмінних операцій
3045
50000000
Сальдо рахунку 7534
Сальдо рахунку 7544
11
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями
3050
-
-
-
12
Інші надходження
3090
-
-
-
13
Усього надходжень від операційної діяльності
3095
-
Сума рядків (3005; 3010; 3015; 3020; 3025; 3030; 3045)
Витрати за обмінними операціями:
-
-
-
-
14
витрати на виконання бюджетних програм
3100
2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2260, 2270
Сальдо рахунку 8031, 8032, 8033
Сальдо рахунку 8041, 8042, 8043
15
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
3110
-
-
-
16
витрати з продажу активів
3115
-
-
-
17
інші витрати за обмінними операціями
3120
2250, 2280
Сальдо рахунку 8431
Сальдо рахунку 8441
Витрати за необмінними операціями:
-
-
-
-
18
трансферти, з них:
3125
2600, 2700, 3220, 3230, 3240
Сальдо рахунку 8531
Сальдо рахунку 8541
19
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів
3126
2620, 3220
Сальдо рахунку 8531
Сальдо рахунку 8541
20
інші витрати за необмінними операціями
3130
2800
Сальдо рахунку 8532
Сальдо рахунку 8542
21
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями
3135
-
-
-
22
Інші витрати
3180
-
-
-
23
Усього витрат від операційної діяльності
3190
-
Сума рядків (3100; 3120; 3125; 3130)
24
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
-
Різниця рядків (3095; 3190)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
-
-
-
Надходження від продажу:
-
-
-
25
фінансових інвестицій
3200
500000
Сальдо рахунку 7632 (у розрізі аналітичних параметрів)
Сальдо рахунку 7642 (у розрізі аналітичних параметрів)
26
основних засобів
3205
-
-
-
27
інвестиційної нерухомості
3210
-
-
-
28
нематеріальних активів
3215
-
-
-
29
незавершених капітальних інвестицій
3220
-
-
-
30
довгострокових біологічних активів
3225
-
-
-
31
Надходження цільового фінансування
3230
-
-
-
32
Інші надходження
3235
ККД 30000000, крім 34000000
Сальдо рахунку 7231
Сальдо рахунку 7241
Усього надходжень від інвестиційної діяльності
3240
-
Сума рядків (3200; 3235)
Витрати на придбання:
-
-
-
-
33
фінансових інвестицій
3245
-
-
-
34
основних засобів
3250
-
-
-
35
інвестиційної нерухомості
3255
-
-
-
36
нематеріальних активів
3260
-
-
-
37
незавершених капітальних інвестицій
3265
-
-
-
38
довгострокових біологічних активів
3270
-
-
-
39
Інші витрати
3285
3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210
Сальдо рахунку 8431
Сальдо рахунку 8441
40
Усього витрат від інвестиційної діяльності
3290
-
Сума рядків (3245; 3285)
41
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-
Різниця рядків (3240; 3290)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
-
-
Надходження від:
-
-
42
повернення кредитів
3300
4120, 4220
Сальдо рахунку 7631
Сальдо рахунку 7641
43
отримання позик
3305
401000
Сальдо рахунку 7632 (у розрізі аналітичних параметрів (звіряється з даними бюджетної звітності за розділом IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (v0011201-11)
)
Сальдо рахунку 7642 (у розрізі аналітичних параметрів (звіряється з даними бюджетної звітності за розділом IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (v0011201-11)
)
44
отримання відсотків (роялті)
3310
21010000, 21040000, 21050000, 24110000
Сальдо рахунку 7331
Сальдо рахунку 7341
45
Інші надходження
3340
601100
Сальдо рахунку 7632 (у розрізі аналітичних параметрів (звіряється з даними бюджетної звітності за розділом IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (v0011201-11)
)
Сальдо рахунку 7642 (у розрізі аналітичних параметрів (звіряється з даними бюджетної звітності за розділом IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (v0011201-11)
)
46
Усього надходжень від фінансової діяльності
3345
-
Сума рядків (3300; 3305; 3310; 3340)
Витрати на:
-
-
-
-
47
надання кредитів
3350
4110, 4210
Сальдо рахунку 8631
Сальдо рахунку 8641, 8644
48
погашення позик
3355
402000
Сальдо рахунку 8632 (у розрізі аналітичних параметрів (звіряється з даними бюджетної звітності за розділом IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (v0011201-11)
)
Сальдо рахунку 8642 (у розрізі аналітичних параметрів (звіряється з даними бюджетної звітності за розділом IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (v0011201-11)
)
49
сплату відсотків
3360
2410, 2420
Сальдо рахунку 8331
Сальдо рахунку 8341
50
Інші витрати
3380
601200
Сальдо рахунку 8632 (у розрізі аналітичних параметрів (звіряється з даними бюджетної звітності за розділом IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (v0011201-11)
)
Сальдо рахунку 8642 (у розрізі аналітичних параметрів (звіряється з даними бюджетної звітності за розділом IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (v0011201-11)
)
51
Коригування
3385
403000
-
-
52
Усього витрат від фінансової діяльності
3390
-
Сума рядків (3350; 3355; 3360; 3380; 3385)
53
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-
Різниця рядків (3345; 3390)
54
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-
Сума рядків (3195; 3295; 3395)
55
Залишок коштів на початок року
3405
602100
3135, 3231 (за виключенням коштів державного бюджету, заблокованих на рахунках в установах банків), 3431, 3432, 3433, 3434, 3436, 3437, 3438, (за виключенням дебетових залишків за субрахунком 4231)
3241, 3242, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3447, 3448, 3449
56
Залишок коштів отриманий
3410
-
-
-
57
Залишок коштів перерахований
3415
-
-
-
58
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3420
602300, 603000
-
-
59
Залишок коштів на кінець року
3425
602200
3135, 3231 (за виключенням коштів державного бюджету, заблокованих на рахунках в установах банків), 3431, 3432, 3433, 3434, 3436, 3437, 3438, (за виключенням дебетових залишків за субрахунком 4231)
3241, 3242, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3447, 3448, 3449
Заступник директора
департаменту - начальник відділу
методології казначейського
обслуговування бюджетів за
видатками та інших клієнтів
Х. Харпола
( Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua )