БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 7 вересня 2020 р. № 819
Київ

Деякі питання Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2020 р. № 819

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

1. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України (Мінстратегпром) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінстратегпром є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну політику у сфері державного оборонного замовлення, у сфері оборонно-промислового комплексу, у літакобудівній галузі та забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності (далі - стратегічні галузі промисловості).
2. Мінстратегпром у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням та іншими актами законодавства України.
3. Основними завданнями Мінстратегпрому є:
1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері:
державної промислової політики, державної політики щодо розвитку стратегічних галузей промисловості, зокрема військово-промислової політики в оборонно-промисловому комплексі;
державного оборонного замовлення;
інноваційної діяльності у стратегічних галузях промисловості;
здійснення управління об’єктами державної власності, які віднесені до сфери управління Мінстратегпрому в установленому законодавством порядку;
2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері космічної діяльності;
3) участь у межах повноважень у забезпеченні формування та реалізації державної політики у сфері:
військово-технічного співробітництва;
зовнішньоекономічної діяльності з питань забезпечення функціонування та розвитку стратегічних галузей промисловості України, державної інвестиційної політики у стратегічних галузях промисловості, науково-технічної діяльності у стратегічних галузях промисловості, політики з імпортозаміщення та цінової політики у стратегічних галузях промисловості;
європейської інтеграції під час виконання Україною зобов’язань за міжнародними договорами України, у переговорах, спрямованих на забезпечення розвитку договірних відносин з ЄС в межах повноважень Мінстратегпрому;
4) забезпечення у стратегічних галузях промисловості:
участі у формуванні державної політики щодо провадження науково-дослідної, дослідно-конструкторської, виробничої, фінансової та іншої діяльності підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Мінстратегпрому, функціонування державного фонду розвитку базових і критичних технологій, підтримки інновацій в оборонно-промисловому комплексі та в інших галузях промисловості;
залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, зокрема для впровадження новітніх технологій, створення конкурентоспроможних зразків високотехнологічної промислової продукції, зокрема продукції військового призначення, укладення договорів в рамках державно-приватного партнерства відповідно до законодавства;
вирішення питань з організації діяльності проведення переговорів з іноземними юридичними особами про одержання Україною компенсацій, укладення та виконання компенсаційних (офсетних) договорів з метою забезпечення узгодженості воєнно-економічної, військово-промислової і військово-технічної політики;
організації роботи із створення техніки для потреб оборони та безпеки держави та інших стратегічних галузей промисловості;
здійснення співробітництва з міжнародними організаціями, зокрема Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) з питань розвитку стратегічних галузей промисловості;
разом з іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до закону та в межах повноважень розвитку міжнародного воєнно-економічного, військово-промислового та військово-технічного співробітництва, підготовки та укладення міжнародних договорів з цих питань, реалізації основ військово-технічної політики України, військово-технічного співробітництва з іноземними державами та розвитку оборонно-промислового комплексу.
4. Мінстратегпром відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України, зокрема розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
2) здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до його компетенції, готує пропозиції щодо Стратегії національної безпеки (287/2015) , Стратегії воєнної безпеки, Плану оборони, Стратегічного оборонного бюлетеня (240/2016) , Національної розвідувальної програми та інших документів з питань національної безпеки і оборони, а також щодо проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони;
3) організовує роботу науково-технічних рад, готує пропозиції щодо визначення пріоритетів і видів підтримки стратегічних галузей промисловості;
4) забезпечує в межах своїх повноважень адаптацію законодавства України до законодавства ЄС;
5) забезпечує і координує в межах повноважень, передбачених законодавством, виконання Україною зобов’язань за міжнародними договорами України з ЄС, бере участь у переговорах, спрямованих на забезпечення розвитку договірних відносин з ЄС;
6) забезпечує реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції Мінстратегпрому, згідно із зобов’язаннями України у сфері європейської інтеграції;
7) формує єдину інформаційну систему для забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку стратегічних галузей промисловості;
8) розробляє разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук, галузевими науково-дослідними установами, підприємствами та організаціями, партнерами соціального діалогу державні цільові науково-технічні програми та інші стратегічні, програмно-планові документи у сфері оборонно-промислового комплексу і забезпечує їх реалізацію, зокрема:
виступає замовником науково-дослідних робіт та дослідно-конструкторських робіт у сфері стратегічних галузей промисловості, оборонно-промислового комплексу;
здійснює в межах повноважень координацію наукових досліджень в інтересах національної безпеки і оборони;
9) бере в межах повноважень участь в стандартизації в стратегічних галузях промисловості;
10) забезпечує функціонування системи сертифікації продукції в оборонно-промисловому комплексі згідно із стандартами НАТО;
11) виконує відповідно до закону функції технічного регулювання у визначеній законодавством сфері;
12) утворює метрологічну службу проведення робіт (надання послуг), пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань у стратегічних галузях промисловості;
13) разом з Міноборони організовує і координує діяльність центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва, подає Кабінетові Міністрів України погоджені в установленому порядку проекти законів, інших нормативно-правових актів у сфері військово-технічного співробітництва, міжнародних договорів України;
14) проводить в установленому законодавством порядку огляд оборонно-промислового комплексу, розробляє Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України;
15) бере участь в організації проведення державних та інших випробувань зразків озброєння і військової техніки;
16) забезпечує впровадження та розвиток новітніх інформаційних технологій, що належать до компетенції Мінстратегпрому;
17) координує діяльність органів виконавчої влади щодо формування в стратегічних галузях промисловості державних програм озброєння, державного оборонного замовлення, державних цільових і спеціальних програм, що виконуються в інтересах забезпечення оборони і безпеки держави, а також щодо забезпечення експортно-імпортних поставок товарів, робіт і послуг військового призначення та подвійного використання, організовує контроль за їх виконанням;
18) формує на основі пропозицій державних замовників і затверджує показники фінансування найважливіших науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, пов’язаних із створенням сучасних зразків озброєння і військової техніки, затверджує плани-графіки виконання цих робіт і здійснює контроль за реалізацією зазначених планів-графіків;
19) розробляє проекти нормативно-правових актів щодо державного оборонного замовлення та вносить їх на розгляд Уряду;
20) розробляє, узгоджує та реалізує в межах повноважень державні цільові програми у сфері створення озброєння і військової техніки, програми щодо збереження і розвитку виробничих потужностей, дослідно-експериментальної бази, випробувальних стендів, полігонів, інших об’єктів, призначених для забезпечення розроблення, випробувань і виробництва озброєння і військової техніки, високотехнологічної продукції цивільного і подвійного призначення, виготовленої організаціями оборонно-промислового комплексу, а також програми реформування і розвитку оборонно-промислового комплексу, затверджує плани-графіки створення інтегрованих науково-виробничих структур;
21) розробляє та реалізує державні програми щодо збереження і розвитку виробництва стратегічних матеріалів і електронної компонентної бази, використовуваних для створення сучасних зразків озброєння і військової техніки та високотехнологічної конкурентоздатної продукції цивільного і подвійного призначення, а також раціонального використання науково-технічного і виробничого потенціалу організацій оборонно-промислового комплексу;
22) розглядає питання кадрової політики стосовно призначення на посади та звільнення з посад керівників суб’єктів господарювання, які належать до сфери управління Мінстратегпрому;
23) організовує отримання міжнародної технічної допомоги у сфері стратегічних галузей промисловості, оборонно-промислового комплексу, здійснює контроль за виконанням відповідних програм (проектів);
24) забезпечує координацію та здійснює в межах повноважень контроль за діяльністю, пов’язаною з міжнародними передачами товарів, робіт і послуг військового призначення та подвійного використання;
25) розробляє та впроваджує інформаційно-аналітичні системи в оборонно-промисловому комплексі;
26) здійснює заходи щодо розвитку міжнародного військово-технічного співробітництва, підготовки та укладення міжнародних договорів з цих питань;
27) розробляє концептуальні основи державної політики у галузі дослідження та використання космічного простору в мирних цілях та в інтересах безпеки держави, координує їх впровадження;
28) координує питання розроблення концептуальних основ державної політики у галузі дослідження та використання космічного простору в мирних цілях та в інтересах безпеки держави, координує їх впровадження;
29) координує космічну діяльність в Україні та під юрисдикцією України поза її межами;
30) координує разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та Національною академією наук виконання відповідними суб’єктами заходів Загальнодержавної цільової, науково-технічної, космічної програми та забезпечує її виконання;
31) є державним замовником науково-дослідних робіт з дослідження і використання космічного простору, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з проектування, виготовлення та випробування космічної техніки, зокрема міжнародних космічних проектів;
32) організовує забезпечення суб’єктів космічної діяльності в Україні необхідною нормативною документацією;
33) організовує співробітництво України з іншими державами та міжнародними організаціями у космічній галузі, а також забезпечує збереження і розвиток існуючих міжнародних зв’язків та бере участь у підготовці міжнародних договорів України у сфері космічної діяльності;
34) затверджує порядок діяльності представництв замовника - ДКА з контролю якості та прийняття космічної техніки та іншої продукції;
35) надає підтримку в підготовці та реалізації міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору;
36) вживає заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічних відносин України з іншими державами у галузі космічної діяльності;
37) сприяє в установленому порядку залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток стратегічних галузей промисловості;
38) розробляє правові, фінансові та організаційні механізми для залучення інвестицій підприємствами, що належать до сфери управління Мінстратегпрому, зокрема на умовах державно-приватного партнерства;
39) здійснює міжнародні заходи, спрямовані на формування позитивного інвестиційного іміджу України, у межах повноважень Мінстратегпрому;
40) проводить аналіз стану конкурентоспроможності стратегічних галузей промисловості, розробляє і координує здійснення заходів щодо підвищення їх рівня;
41) проводить моніторинг та аналітично-інформаційне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання у стратегічних галузях промисловості на внутрішньому і зовнішньому ринку;
42) бере участь у запровадженні та реалізації механізму державної підтримки експорту в стратегічних галузях промисловості;
43) сприяє міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості;
44) забезпечує координацію та здійснення контролю за діяльністю Державної інноваційної фінансово-кредитної установи;
45) забезпечує координацію роботи з підготовки та реалізації проектів у сфері стратегічних галузей промисловості, що передбачають залучення іноземних кредитів під державні гарантії;
46) ініціює створення індустріальних парків в межах своїх повноважень;
47) визначає засади наукового і науково-технічного розвитку суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Мінстратегпрому, формує державні цільові наукові та науково-технічні програми з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, а також забезпечує діяльність щодо трансферу технологій, передачі майнових прав на технології та/або їх складові;
48) визначає пріоритетні напрями розвитку наукової і науково-технічної діяльності та кооперації у стратегічних галузях промисловості;
49) бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів у сфері стратегічних галузей промисловості, проводить інформаційну і консультаційну роботу з питань підготовки та здійснення таких заходів;
50) бере відповідно до законодавства участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами та укладає міжнародні договори в межах повноважень Мінстратегпрому;
51) забезпечує виконання завдань і заходів, спрямованих на забезпечення розвитку співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), ЄС та іншими державними стратегічними партнерами України у сферах, що належать до компетенції Мінстратегпрому;
52) бере участь у:
підготовці пропозицій щодо визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності у сферах, що належать до компетенції Мінстратегпрому;
формуванні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, державних цільових наукових та науково-технічних програм і державного замовлення в галузях промисловості;
розробленні державних програм розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, спрямованих на розвиток стратегічних галузей промисловості;
53) розробляє пропозиції щодо запровадження нових форм промислового співробітництва з іноземними державами з питань розвитку стратегічних галузей промисловості;
54) бере участь у розробленні та виробництві сучасної конкурентоспроможної продукції на основі використання нових високоефективних технологій, устаткування, матеріалів, інформаційного забезпечення, визначає напрями розвитку наукового і науково-технічного потенціалу галузей промисловості, спрямовує і контролює діяльність підпорядкованих йому наукових організацій;
55) здійснює заходи щодо реалізації інноваційної політики в стратегічних галузях промисловості;
56) формує пропозиції щодо розвитку середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня;
57) забезпечує співробітництво України з ЄС у сфері інновацій у стратегічних галузях промисловості, а також з Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та іншими міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції Мінстратегпрому;
58) визначає основні фінансові, економічні, соціальні та інші показники розвитку стратегічних галузей промисловості, формує єдину інформаційну систему для забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку стратегічних галузей промисловості, інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної промислової політики стратегічних галузей промисловості, забезпечує в межах своїх повноважень впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи національних інформаційних ресурсів;
59) сприяє діяльності громадських об’єднань, що представляють інтереси суб’єктів стратегічних галузей промисловості;
60) вживає заходів для залучення в установленому порядку громадськості до обговорення питань, що належать до його компетенції;
61) сприяє розвитку соціального діалогу, проведенню консультацій із всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної промислової політики в стратегічних галузях промисловості;
62) забезпечує здійснення в межах повноважень, передбачених законом, соціального діалогу на галузевому рівні, зокрема укладення галузевих (міжгалузевих) угод;
63) готує і публікує щороку в засобах масової інформації звіти про стан розвитку стратегічних галузей промисловості України та їх державну підтримку, проводить оцінку фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку стратегічних галузей промисловості та рівня ефективності державної підтримки;
64) здійснює в межах своїх повноважень управління у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, відповідає за рівень науково-технічного розвитку стратегічних галузей промисловості, виступає відповідно до законодавства замовником та організовує в межах повноважень та законодавства проведення державних наукової, науково-технічної та інших видів експертиз;
65) готує пропозиції щодо вдосконалення економічного механізму забезпечення науково-технічного розвитку стратегічних галузей промисловості;
66) проводить аналіз стану та тенденцій до розвитку стратегічних галузей промисловості, розробляє пропозиції щодо пріоритетів розвитку та реформування промислового сектору економіки, забезпечує підготовку відповідних планів і програм;
67) бере в межах повноважень участь в реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, зокрема, створює функціональну підсистему цивільного захисту, організовує управління та діяльність функціональної підсистеми в єдиній державній системі цивільного захисту, забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, вирішення питань у даній сфері;
68) організовує та координує в межах своїх повноважень підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів у сфері стратегічних галузей промисловості;
69) бере участь у визначенні в межах повноважень засад та здійсненні заходів у сфері енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів, а саме:
затверджує галузеві програми підвищення енергоефективності у стратегічних галузях промисловості;
погоджує норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для промислових підприємств;
розробляє галузеві методики нормування, а також розробляє і затверджує типові норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів стратегічних галузей промисловості;
70) організовує на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Мінстратегпрому, винахідницьку, раціоналізаторську та патентно-ліцензійну роботу, здійснює управління правами на результати інтелектуальної діяльності та моніторинг їх використання, бере участь у заходах, спрямованих на їх правовий захист;
71) ініціює утворення державних господарських об’єднань, утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, засновані на державній власності, які належать до сфери управління Мінстратегпрому, затверджує їх статути (положення), здійснює контроль за їх дотриманням, у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників;
72) здійснює в установленому порядку управління корпоративними правами держави стосовно пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств;
73) приймає рішення про подальше використання державного майна, що належить до сфери його управління та не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації або перетворення державних підприємств у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, а також яке було побудоване, створене, придбане, виявлене під час інвентаризації у процесі їх діяльності;
74) контролює в межах повноважень ефективність використання коштів суб’єктами господарювання, які беруть участь в реалізації проектів, виконанні програм і зовнішньоекономічних контрактів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок коштів, залучених під державні гарантії, що передбачають розробку, виробництво та експорт високотехнологічної продукції, робіт і послуг, а також результати інтелектуальної діяльності;
75) подає Мінекономіки пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Мінстратегпрому;
76) утворює в установленому порядку господарські організації у стратегічних галузях промисловості, до статутного капіталу яких передається державне майно, затверджує їх статути (положення), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, проводить у випадках, передбачених законодавством, корпоратизацію або перетворення державних підприємств в акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі;
77) визначає кандидатури осіб, які представляють інтереси держави на загальних зборах та в наглядових радах господарських товариств, функції з управління корпоративними правами держави в яких виконує Мінстратегпром, а також в наглядових радах державних унітарних підприємств, забезпечує їх обрання (призначення), видає представникам держави довіреності на представництво інтересів держави у загальних зборах таких господарських товариств, а за необхідності також укладає з ними договори доручення;
78) приймає у випадках, передбачених законодавством, рішення про передачу об’єктів державної власності, що перебувають у сфері його управління, а також приймає в установленому порядку рішення про списання та відчуження об’єктів державної власності, що перебувають у сфері його управління;
79) здійснює внутрішній контроль і внутрішній аудит у Мінстратегпромі, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
80) утворює в установленому порядку державні холдингові компанії у стратегічних галузях промисловості, що належать до сфери компетенції Мінстратегпрому, затверджує їх статути (положення), у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, приймає рішення про їх ліквідацію та реорганізацію відповідно до законодавства;
81) проводить моніторинг фінансової діяльності підприємств, установ та організацій, а також державних господарських об’єднань, державних холдингових компаній, що належать до сфери його управління, та вживає заходів до покращення їх роботи;
82) вносить в установленому порядку Кабінету Міністрів України для затвердження річні фінансові плани підприємств, що є суб’єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень, що належать до сфери його управління;
83) проводить моніторинг щодо:
стану затвердження (погодження) фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що належать до сфери його управління;
виконання показників фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що належать до сфери його управління;
84) затверджує стратегічні плани розвитку державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток) належать державі, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює Мінстратегпром, та здійснює контроль за їх виконанням;
85) затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три - п’ять років) державних підприємств, господарських об’єднань, що належать до сфери його управління, здійснює в установленому порядку контроль за виконанням цих планів;
86) забезпечує ефективне використання науково-технічного і виробничого потенціалу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
87) забезпечує пропагування і популяризацію продукції стратегічних галузей промисловості, сприяє формуванню інфраструктури підтримки стратегічних галузей промисловості;
88) подає Мінекономіки пропозиції щодо переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
89) подає Мінекономіки пропозиції щодо перетворення державних підприємств в акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі;
90) здійснює в установленому порядку контроль за витрачанням бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінстратегпрому;
91) вживає заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення, зокрема енергозбереження у стратегічних галузях промисловості;
92) веде облік об’єктів державної власності, що перебувають у сфері його управління, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів;
93) готує пропозиції щодо державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Мінстратегпрому;
94) планує, координує, забезпечує фінансування та виконання робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації на продукції мобілізаційного, оборонного та господарського призначення;
95) забезпечує стійку систему управління щодо формування, ведення та використання страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного, оборонного та господарського призначення;
96) планує та контролює роботу з формування страхового фонду документації стратегічними галузями промисловості;
97) бере участь у підготовці та забезпечує роботу національних експозицій України на всесвітніх та міжнародних виставках і ярмарках у сфері оборонно-промислового комплексу, зокрема стратегічних галузях промисловості;
98) забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в межах повноважень, передбачених законом;
99) розробляє та удосконалює нормативно-правові акти щодо функціонування електронної системи;
100) впроваджує модернізацію програмного забезпечення електронної системи шляхом розроблення та затвердження технічного завдання, відбору виконавців, оплати та приймання виконаних робіт (надання послуг);
101) здійснює фінансування заходів технічного адміністратора, пов’язаних з адмініструванням електронної системи;
102) впроваджує електронну систему в експлуатацію, налагоджує інформаційну взаємодію між електронною системою та електронними інформаційними ресурсами державних органів та органів місцевого самоврядування;
103) виконує інші функції, що випливають з покладених на Мінстратегпром завдань, та здійснює інші повноваження, визначені законами України.
5. Мінстратегпром з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Мінстратегпрому, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
2) здійснює добір кадрів в апарат Мінстратегпрому і на керівні посади підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Мінстратегпрому;
3) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
4) організовує планово-фінансову роботу апарату Мінстратегпрому, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Мінстратегпрому, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, здійснення контролю за її збереженням;
7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Мінстратегпрому, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінстратегпрому;
9) забезпечує стійке функціонування системи управління щодо формування, ведення та використання страхового фонду документації.
6. Мінстратегпром для виконання покладених на нього завдань має право:
1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів державної статистики - статистичну інформацію, у тому числі стосовно результатів діяльності оборонно-промислового комплексу;
3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари та інші публічні заходи з питань, що належать до його компетенції;
4) користуватися відповідними інформаційними, телекомунікаційними та інформаційно-телекомунікаційними системами в установленому законодавством порядку.
7. Мінстратегпром у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.
8. Мінстратегпром у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції (254к/96-ВР) та законів України, постанов Верховної Ради України та указів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.
Накази Мінстратегпрому, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (1160-15) .
Нормативно-правові акти Мінстратегпрому підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
Накази Мінстратегпрому, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами.
9. Мінстратегпром очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.
Міністр має заступників, зокрема одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.
10. Міністр:
1) очолює Мінстратегпром, здійснює керівництво його діяльністю;
2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінстратегпрому;
3) спрямовує і координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:
забезпечує формування державної політики у відповідних сферах та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;
погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
визначає основні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;
погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;
видає обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, доручення з питань, що належать до компетенції таких органів;
погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;
погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників і заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;
погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, щодо утворення, реорганізації, ліквідації їх територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні подання;
погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, як структурних підрозділів апарату таких органів;
порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, повністю чи в окремій частині;
доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови - скасовує акти територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, повністю чи в окремій частині;
порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх заступників;
ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких органів;
ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких органів;
приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх територіальних органів;
заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, завдань, планів їх роботи;
визначає структурний підрозділ апарату Мінстратегпрому, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;
визначає посадових осіб Мінстратегпрому, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;
визначає порядок обміну інформацією між Мінстратегпромом та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, періодичність її подання;
вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;
4) визначає пріоритети роботи Мінстратегпрому та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує план роботи Мінстратегпрому, звіти про їх виконання;
5) організовує та контролює виконання Міністерством Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;
6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінстратегпром;
7) представляє в установленому порядку проекти законів, розробником яких є Мінстратегпром та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінстратегпрому, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
8) проводить переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;
9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінстратегпрому, визначає персональний склад патронатної служби Міністра;
10) затверджує структуру апарату Мінстратегпрому та його територіальних органів;
11) утворює, ліквідує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні органи Мінстратегпрому як структурні підрозділи апарату Мінстратегпрому, що не мають статусу юридичної особи;
12) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мінстратегпрому;
13) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінстратегпрому, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
14) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника, заступників Міністра;
15) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників Міністра, державного секретаря Мінстратегпрому;
16) визначає обов’язки першого заступника, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;
17) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мінстратегпромі та бюджетних установах, що належать до сфери його управління;
18) представляє Мінстратегпром у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
19) забезпечує виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України;
20) за згодою керівників залучає державних службовців та працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Мінстратегпрому;
21) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінстратегпрому, затверджує положення про них (їх статути), виконує у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінстратегпрому;
22) утворює комісії, робочі та експертні групи;
23) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Мінстратегпрому;
24) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінстратегпром;
25) підписує накази Мінстратегпрому;
26) надає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінстратегпрому доручення;
27) здійснює інші повноваження, визначені законом.
11. Повноваження керівника державної служби у Мінстратегпромі здійснює державний секретар Мінстратегпрому.
Державний секретар Мінстратегпрому є вищою посадовою особою з числа державних службовців Міністерства. Державний секретар Мінстратегпрому підзвітний і підконтрольний Міністру.
Державний секретар Мінстратегпрому призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
12. Державний секретар Мінстратегпрому відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу апарату;
2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінстратегпрому та подає їх на розгляд Міністру;
3) організовує та контролює виконання апаратом Мінстратегпрому Конституції (254к/96-ВР) та законів України, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінстратегпрому та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;
4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінстратегпрому, звітує про їх виконання;
5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінстратегпрому;
6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінстратегпром завдань;
7) признає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінстратегпрому, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому законодавством, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінстратегпрому, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
10) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням;
11) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінстратегпрому;
12) представляє Мінстратегпром як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;
13) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінстратегпрому доручення;
14) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;
15) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінстратегпрому, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України;
16) здійснює інші повноваження, визначенні законом.
13. На час відсутності державного секретаря Мінстратегпрому чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства відповідно до наказу державного секретаря Мінстратегпрому.
14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінстратегпрому, обговорення найважливіших напрямів діяльності у Мінстратегпромі може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінстратегпрому.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінстратегпромі можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.
15. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату Мінстратегпрому затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Мінстратегпрому затверджується Міністром.
Штатний розпис апарату, кошторис затверджуються державним секретарем Мінстратегпрому за погодженням із Мінфіном.
16. Мінстратегпром є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2020 р. № 819

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 2 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 (1371-2002-п) "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536; 2019 р., № 90, ст. 3000; 2020 р., № 2, ст. 62), у позиції "Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО)" у графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи" слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінстратегпром".
2. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 (464-2011-п) "Питання державного оборонного замовлення" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1402; 2016 р., № 87, ст. 2830; 2019 р., № 90, ст. 3000; 2020 р., № 14, ст. 572):
1) в абзаці другому слова "Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" замінити словами "Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості";
2) абзац третій після слів "Державна судова адміністрація" доповнити словами ", Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості".
3. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України (442-2014-п) , затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898; 2020 р., № 45, ст. 1449):
1) розділ I доповнити абзацом такого змісту:
"Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України";
2) у розділі III:
абзац четвертий пункту 5 виключити;
доповнити розділ пунктом 15 такого змісту:
"15) через Віце-прем’єр-міністра України - Міністра з питань стратегічних галузей промисловості:
Державне космічне агентство України".
4. У Положенні про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (459-2014-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 "Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183; 2019 р., № 74, ст. 2588; 2020 р., № 2, ст. 65):
1) у пункті 1:
в абзаці третьому слова "державну промислову політику, державну військово-промислову політику," виключити;
абзаци дванадцятий і тринадцятий виключити;
2) у пункті 3:
абзаци четвертий і п’ятий підпункту 1 виключити;
абзац сьомий підпункту 2 виключити;
3) у пункті 4:
підпункти 87-90, 249, 257, 259-1-259-10 виключити;
у підпунктах 261 і 262 слова "у промисловому секторі" замінити словами "у реальному секторі".
5. У Положенні про Державне космічне агентство України (281-2015-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 281 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1201; 2017 р., № 34, ст. 1096; 2020 р., № 2, ст. 65):
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Державне космічне агентство України (ДКА) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України - Міністра з питань стратегічних галузей промисловості та який реалізує державну політику у сфері космічної діяльності.";
2) підпункт 1 пункту 4 викласти в такій редакції:
"1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до сфери діяльності ДКА, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку подає їх Віце-прем’єр-міністру України - Міністру з питань стратегічних галузей промисловості;";
3) підпункти 4-4-4 пункту 10 викласти в такій редакції:
"4) подає на розгляд Віце-прем’єр-міністра України - Міністра з питань стратегічних галузей промисловості пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері космічної діяльності, розроблені ДКА проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінстратегпрому, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші центральні органи виконавчої влади;
4-1) забезпечує виконання ДКА наказів і доручень Віце-прем’єр-міністра України - Міністра з питань стратегічних галузей промисловості з питань, що належать до сфери діяльності ДКА;
4-2) забезпечує взаємодію ДКА із структурним підрозділом Мінстратегпрому, відповідальним за взаємодію з ДКА;
4-3) забезпечує дотримання встановленого Віце-прем’єр-міністром України - Міністром з питань стратегічних галузей промисловості порядку обміну інформацією між Мінстратегпромом та ДКА і вчасність її подання;
4-4) звітує перед Віце-прем’єр-міністром України - Міністром з питань стратегічних галузей промисловості про виконання покладених на ДКА завдань, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДКА, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;";
4) абзаци перший і другий пункту 11 замінити абзацом такого змісту:
"11. Голова ДКА має заступників, зокрема одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.".
У зв’язку з цим абзац тертій вважати абзацом другим;
5) абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:
"Структура апарату ДКА затверджується його Головою за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України - Міністром з питань стратегічних галузей промисловості.".
6. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 588 (588-2019-п) "Про утворення офсетної комісії" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 55, ст. 1922; 2020 р., № 22, ст. 815):
1) у додатку до постанови:
позиції
"Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, голова комісії
Директор департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки, заступник голови комісії
Заступник начальника управління військово-технічного співробітництва - начальник відділу міжнародних проектів у сфері військово-технічного співробітництва департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки, секретар комісії"
замінити такими позиціями:
"Заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості, голова комісії
Представник Мінстратегпрому, заступник голови комісії
Представник Мінстратегпрому, секретар комісії";
виключити таку позицію:
"Заступник начальника управління військово-промислової політики - начальник відділу державного оборонного замовлення департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки";
доповнити додаток такою позицією:
"Представник Мінекономіки";
2) у Положенні про офсетну комісію (588-2019-п) , затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 7:
абзац другий після слів "Секретаріату Кабінету Міністрів України" доповнити словом ", Мінстратегпрому";
в абзаці третьому слова "заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" замінити словами "заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості";
у пункті 11 слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінстратегпром".